Přeskočit na obsah

Září 2023

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 4

Blesk ŠK64Plzeň září4, pon­dě­lí 25.9.2023 od 19:30(https://lichess.org/swiss/btsNp0Ep): 1.Herejk Petr 5 z 5, 2.Val­d­man Jakub 4, 3.Ježek Jan 2, 4.Hon­cha­rov Makar 2, 5.Hodl Voj­těch 2, 6.Tirb Ale­xej 0.

O zlatého krále 2023

12. roč­ní­ku tur­na­je O zla­té­ho krá­le se zúčast­ni­lo cel­kem 36 mla­dých pří­z­niv­ců krá­lov­ské hry, což je o 5 více než v loň­ském roce! Mezi favo­ri­ty pat­ři­li jak brat­ři Jež­ko­vé či Tomáš Zelen­ka z Let­né, ale i domá­cí zástup­ci… Číst dále »O zla­té­ho krá­le 2023

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 100, Plzeň 12. 9. 2023 1.-2.Hon­cha­rov Makar a Herejk Petr 5 (z 10), 3.-4.Jan­čík Voj­těch a Opa­lec­ký Adam 1 https://chess-results.com/tnr780707.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát!… Číst dále »Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 2

Blesk ŠK64Plzeň – září2, pon­dě­lí 11. 9. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/XcpVGHxn): 1.Herejk Petr 4 (z 5), 2.Velič­kov Domi­nik 4, 3.Tenk Mar­tin 3,5, 4.Vác­la­vík Robert 2, 5.Mik Anto­nín 1,5.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 1

Blesk ŠK64Plzeň – září1, pon­dě­lí 4. 9. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/a64ZlgLw):  1.Velič­kov Domi­nik 1 (z 1), 2.Vác­la­vík Robert 0.

Memoriál Břetislava Modra

V sobo­tu 2. září od 13 hodin v pro­sto­rách EA Hotel Juliš pro­bě­hl 6.ročník Memo­ri­á­lu Bře­ti­sla­va Mod­ra. Na úvod na Břé­ťu a časo­pis Šachin­fo zavzpo­mí­na­li vel­mistři David Nava­ra a Vlas­ti­mil Jansa. Mezi­ná­rod­ní rapi­do­vý tur­naj s cel­ko­vou účas­tí… Číst dále »Memo­ri­ál Bře­ti­sla­va Modra

Hrajeme spolu 2023

2. 9. 2023 Rado­by­či­ce (Soko­lov­na) Výsled­ky hrá­čů a čle­nů tré­nin­ko­vých sku­pin ŠK 64 Plzeň: Star­ší: 2.Jakub Vaník 6, 13.Vik­to­riia Stra­zhnyk 4,5, 16.Mag­da­le­na Kou­tec­ká 4, 26.Jin­dřich Beneš 3,5, 29.Vít Vokrač­ka 3, 31.Josef Kohout 3. Mlad­ší: 8.Yevhen Stra­zhnyk 4, 9.Vác­lav Kou­tec­ký 4, 10.Anto­nín Šobr 4.… Číst dále »Hra­je­me spo­lu 2023