Soutěže družstev dospělých

Sou­tě­že druž­stev dospě­lých zatím pokra­ču­jí, dou­fej­me jen, že situ­a­ce kolem koro­na­vi­ru dovo­lí sou­těž bez pro­blé­mů dokon­čit. Dru­há kola 2. ligy, KPII a RP se ode­hrá­la tuto nedě­li, vel­ké pro­blémy byly se slo­že­ním sestav, nako­nec ale všech­na tři druž­stva ode­hrá­la v plném slo­že­ní, za což pat­ří díky všem hrá­čům, ale pře­de­vším kapi­tá­nům. Pro dal­ší kola ale pro­sím všech­ny hrá­če ze sou­pi­sek, aby své­mu kapi­tá­no­vi sdě­li­li, ve kte­rých ter­mí­nech budou moci nastou­pit. Při­po­mí­nám jen, že v ter­mí­nech 2.ligy nastu­pu­jí záro­veň tři druž­stva a 21 hrá­čů, byl bych vel­mi nerad, kdy­bychom muse­li pla­tit poku­tu za neob­sa­ze­né šachovnice.

Ve druhé lize druhá porážka

Ve dru­hém kole 2.ligy naše A-druž­stvo osla­be­né o jed­nič­ku Jir­ku Houš­ku a troj­ku Davi­da Hlož­ka jelo do Pra­hy, kde ode­hrá­lo zápas s Béč­kem Pan­krá­ce. Bohu­žel zápas potvr­dil před­po­kla­dy, že domá­cí jsou vel­ký­mi favo­ri­ty, hned od počát­ku byla cítit jejich pře­va­ha na vět­ši­ně šachov­nic. Na vede­ní Pan­krá­ce po pro­hře Míry Ran­dy (7.), ješ­tě odpo­vě­dě­la výhrou Kat­ka Pal­ko­vá (5.), což byla mimo­cho­dem his­to­ric­ky prv­ní dru­ho­li­go­vá výhra naše­ho klu­bu. Pak však ale domá­cí šli do trhá­ku, když pro­hrá­li Míra Palek (1.), Marek Janouš (2.), Hon­za Bechyn­ský (6.) a Marek Macha­lík (8.). Skó­re už jen kori­go­va­la remí­za Pet­ra Herej­ka (3.) a výhra Kia­rasche Kia­ni­ho (4.).

2.ligaA, 2.kolo Pan­krác B – ŠK 64 Plzeň A 5,5 : 2,5

Naši výpra­vě do Pra­hy na Pan­krác B před­chá­ze­lo něko­lik náh­lých změn v sesta­vě. Muse­li jsme se na posled­ní chví­li popa­so­vat se ztrá­tou Jir­ky H., Davi­da H. a Dače. Leč jsme byli mír­ný­mi out­si­de­ry, neda­li jsme kůži laci­no. Míru Ran­du čeka­la těž­ká zkouš­ka, kdy po dlou­hé šacho­vé odml­ce nasko­čil rov­nou do 2. ligy na 7. šachov­ni­ci. Bohu­žel pro nás se pro­je­vi­la dlou­há her­ní absen­ce a bylo z toho vede­ní Pan­krá­ce 1:0. Na 1:1 vzá­pě­tí srov­na­la Káťa, kte­rá sou­pe­ře pře­hrá­la po pěk­né kom­bi­na­ci. Na 1. des­ce mezi­tím čelil Míra Palek nád­her­né­mu zve­dá­ku v podo­bě obě­ti koně a bohu­žel pro nás musel nako­nec rezig­no­vat. Co se týká mé par­tie na 6. šachov­ni­ci, tak to rov­něž nebyl pří­liš zda­ři­lý počin. Na kon­ci střed­ní hry se mi poda­ři­lo zís­kat mír­nou výho­du na svou stra­nu, v časo­vé tís­ni jsem však hrál vel­mi nepřes­ně a byla z toho dal­ší par­tie s hoř­kým kon­cem. (3:1) Vel­mi hou­žev­na­tě bojo­val Marek Janouš na 2. des­ce. Bez báz­ně a ostychu se pus­til do sou­pe­ře, bohu­žel Marek útok na sou­pe­ře ve střed­ní hře pří­liš uspě­chal a výsled­ná kon­cov­ka byla bez dvou pěš­ců neu­dr­ži­tel­ná. (4:1) Na 8. des­ce si Marek Macha­lík vylá­mal zuby za sou­pe­řo­vě fran­couz­ské obra­ně. I když hor­ší kon­cov­ku dlou­ho brá­nil, nako­nec neú­spěš­ně. (5:1) A bylo hoto­vo. Na 3. des­ce kori­go­val skó­re remí­zou po vyrov­na­né par­tii Petr Herejk. A na závěr zmír­nil naši bolest z pro­hry Kia­ni, kte­rý při pře­cho­du do kon­cov­ky sou­pe­ře obelstil a výhra v par­tii byla již jen otáz­kou Kia­ni­ho dob­ré tech­ni­ky. Koneč­né skó­re bylo tedy sta­no­ve­no na 5,5:2:5 pro domá­cí a náš tým ve dru­hé lize stá­le čeká na prv­ní zís­ka­né body. 
Jan Bechyn­ský

Tři body ze Sušice

Béč­ko si minu­lou nedě­li udě­la­lo „výlet“ do Suši­ce. A i přes nut­nost pře­su­nu dvou hrá­čů do Áčka bodo­va­li napl­no. Své par­tie vyhrá­li Dan Nový (1.), Hon­za Lang­ma­jer (2.), Artem Mame­tev (4.) a Mar­ti­na Špač­ko­vá (7.), remí­zou skon­či­la par­tie Davi­da Loren­ce (5.), s pro­hrou odje­li Matěj Šeter­le (3.), Vašek Hrd­lič­ka (6.) a Jana Lang­ma­je­ro­vá (8.).

KPII, 2.kolo Suši­ce – ŠK 64 Plzeň B 3,5 : 4,5

Sesuv­ným pra­vi­dlem se s absen­cí někte­rých bor­ců základ­ní sesta­vy muse­lo vypo­řá­dat i Béč­ko při na kraj­ské pomě­ry pře­da­le­kém výle­tu do Suši­ce (nechá­pu, proč ji nepře­řa­dí do Jiho­čes­ké­ho kra­je, pozn. auto­ra 🙂 ). S osu­dem jsme se ovšem pra­li sta­teč­ně a do vede­ní nás dostal na prv­ní des­ce hra­jí­cí Dač, kte­rý uštědřil lek­ci sou­pě­ři, kte­rý již nedlou­ho před zápa­sem musel kapi­tu­lo­vat i jin­de, neboť dora­zil k par­tii s pěk­ný mono­klem. Jaké zlé síly mu zkří­ži­ly ces­tu se může­me pou­ze domní­vat. Již od zahá­je­ní stál skvě­le Hon­za Lang­ma­jer a Artem se sna­žil zlo­mit sou­pe­ře ve věžov­ce. David Lorenc zakni­ho­val důle­ži­tou remí­zu a dva výše zmí­ně­ní doved­li svá díla k celé­mu bodu. Pro­to i přes pro­hru Jani­ny Lang­ma­je­ro­vé na 8. šachov­ni­ci vypa­da­ly naše šan­ce na bodo­vý zisk sluš­ně - ved­li jsme 3,5:1,5. Roz­ho­du­jí­cí bod pak na naší stra­nu při­da­la Mar­ti­na Špač­ko­vá a na naší cel­ko­vé výhře pak nezmě­ni­la nic ani má, ani Matě­jo­va pro­hra, když jsme po tuhých pěti­ho­di­no­vých bojích nevy­chy­ta­li všech­ny hroz­by sou­pě­řů. Ze Šuma­vy si tak Béč­ko odvezlo tři body při koneč­ném výsled­ku Suši­ce A - ŠK 64 Plzeň B 3,5:4,5.
Vác­lav Hrdlička

Výhra s nulou

I přes vel­ká pro­blémy se sesta­ve­ním druž­stva a nut­nos­ti impro­vi­za­ce (hrá­li hrá­či z 2., 4., 5.,12. a 13. mís­ta sou­pis­ky) Déč­ko v RP sku­pi­ně A doká­za­lo­nad Dvor­cem D vyhrál jed­no­znač­ně 5 : 0, když všich­ni hrá­či vyhrá­li – Pepa Šťast­ný (1.), Voj­ta Hodl (2.), Jir­ka Les (3.), Voj­ta Jan­čík (4.) i Ond­ra Novák (5.). Skvě­lé! Po dvou kolech je naše Déč­ko s 6 body na prů­běž­ném prv­ním místě!

RPA, 2.kolo ŠK Dvo­rec D – ŠK 64 Plzeň B 0 : 5

K výko­nu naše­ho Déč­ka v RP lze snad pozna­me­nat jen Veni, vidi, vici. Ač se také neroz­je­li do Dvor­ce v tom nej­sil­něj­ším, co sou­pis­ka nabí­zí, přes to smet­li všech­ny a všech­no, co jim stá­lo v ces­tě a dekla­so­va­li domá­cí nekom­pro­mis­ně 5:0. Céč­ko před týd­nem suve­rén­ně opa­no­va­lo dal­ší plzeň­ské der­by, ten­to­krát pro­ti Let­né B, stej­ně jako v prv­ním kole v pomě­ru 4,5:0,5. Céč­ku i Déč­ku pat­ří prv­ní mís­to v tabulce!
Vác­lav Hrdlička