Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 3

Tře­tí zápas 30.12. byl pak plně v naší moci. Ačko­li Kla­to­vá­ci nastou­pi­li se vše­mi nej­lep­ší­mi (my také!), naše pře­va­ha byla cítit od prv­ních par­tií a koneč­né skó­re se v tom­to roz­ho­du­jí­cím tře­tím zápa­su zasta­vi­lo na hod­no­tě 49 : 44 v náš pro­spěch. Cel­ko­vé pořa­dí vyhrál Marek Janouš (s 5 výhra­mi a 4 remí­za­mi bez jedi­né poráž­ky), a to potře­tí v řadě, vel­ká gra­tu­la­ce! Hon­za Lang­ma­jer při­dal 6,5 a velmi […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 4

1.Herejk Petr 7, 2.seil­mar 5,5, 3.Lorenc David 5, 4.Blud­ský Hynek 4, 5. Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 6.Mores Anto­nín 4, 7.Mach Jan 3,5, 8.Blud­ský Vít 3,5, 9.Hen­drych­o­vá Tere­za 3, 10.Suchý Mar­tin 3, 11.Suchý David 3, 12.Suchá Eliš­ka 2,5, 13.Sed­lá­ček Ště­pán 1,5, 14.Kon­stan­tin­spg 0. Onli­ne bles­ky ŠK64 Plzeň pokra­ču­jí i v novém roce, ten nej­bliž­ší (leden 1) se koná v pondělí […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 2

Ve dru­hém zápa­se 27.12. nastou­pi­li Kla­to­vy bez někte­rých svých opor, i tak je vítěz­ství 46:40 pro naše bar­vy vel­mi cen­né! Vítě­zem tur­na­je se stal opět Marek Janouš (vel­ká gra­tu­la­ce), výraz­ný pří­nos 6,5 bodu pro náš tým při­nes­li Hon­za Lang­ma­jer a Artem Mame­tev, výbor­ných 5 bodů při­da­la Eliš­ka Suchá a vel­mi cen­né byly 4 body Natál­ky Kře­no­vé. Z mlad­ších hrá­čů (2010 a ml.) získal […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň

Přá­tel­ský onli­ne zápas ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň hra­ný tem­pem 2 x 10 min. + 3 s/tah pro­bě­hl na webu https://lichess.org/swiss/wItRjiwA v úte­rý 22. 12. 2020. Koneč­ný výsle­dek zápa­su ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň (zapo­čí­tá­va­lo se pět nej­lep­ších a pět nej­lep­ších roč­ní­ku 2010 a ml.) byl vel­mi těs­ný, ale bohu­žel pro­hrá­li jsme 52,5 : 52. Cen­né je ale vítěz­ství Mar­ka Janouše, […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 3

1.Herejk Petr 6,5, 2.Janouš Marek 6, 3.Lang­ma­jer Jan 5,5, 4.Lorenc David 4, 5.Mame­tev Artem 4, 6.Blud­ský Vít 4, 7.Suchý Mar­tin 4, 8.Mores Anto­nín 4, 9.Blud­ský Hynek 4, 10.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 11.Suchá Eliš­ka 3, 12.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 13.Kře­no­vá Natá­lie 3, 14.Andreiko_1963 3, 15.Suchý David 3, 16.Les Jiří 2,5, 17.Novák Ondřej 2, 18.Mach Jan 2, 19.Sed­lá­ček Štěpán […]

Online turnaje GARDE Kaznějov

Vánoč­ní Gar­de švý­car pro hrá­če základ­ních a střed­ních škol se hra­je v nedě­li 20.12.2020 od 14:00 h., hra­je se na Chess.com pod sku­pi­nou Pil­sen Chess Fre­aks, odkaz na tur­naj je https://www.chess.com/live#r=817665. Tur­naj je na 7 kol švý­car­ským sys­té­mem tem­pem 2 x 12 minut + 3 sekun­dy pří­da­vek za tah. Posled­ní letoš­ní GARDE aré­na, ten­to­krá­te s č.10, se hra­je v pátek 18.12.2020 od 17 do 19 hodin. Při­hlá­sit se může­te na https://www.chess.com/live#r=817665. […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 2

1.Kia­ni Kia­ra­sh 6,5, 2.Janouš Marek 5, 3.Herejk Petr 5, 4.Mame­tev Artem 4,5, 5.Simon1993 4,5, 6.Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 7.Blud­ský Vít 4, 8.Suchý Mar­tin 4, 9.Blud­ský Hynek 3,5, 10.Mach Jan 3,5, 11.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 12.Mores Anto­nín 3, 13.Suchá Eliš­ka 3, 14.Hof­f­mann Jiří 2,5, 15.Steh­lík Mar­tin 2, 16.Suchý David 2, 17.Steh­lík Rudolf 2, 18.Sed­lá­ček Ště­pán 1,5, 19.Spen­cer Aaron 0. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/JCeWL0iE

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 1

1.Herejk Petr 6,5, 2.Mare­šo­vá Micha­e­la 5,5, 3.Janouš Marek 5, 4.Blud­ský Hynek 5, 5.cirilo23 5, 6.Kia­ni Kia­ra­sh 5, 7.Lang­ma­jer Jan 4,5, 8.badbenito1900 4, 9.Mare­šo­vá Deni­sa 4, 10.Suchý Mar­tin 4, 11.Blud­ský Vít 3,5, 12.Mame­tev Artem 3, 13.MKya­sh 3, 14.Suchý David 3, 15.Mach Jan 3, 16.Hen­drych­o­vá Tere­za 3, 17.Kře­no­vá Natá­lie 3, 18.Mores Anto­nín 3, 19.Steh­lík Mar­tin 3, 20.Suchá Eliš­ka 2, 21.Sed­lá­ček Ště­pán 2, 22.Hof­f­mann Jiří 2, 23.shybi_binoj 1, 24.Spen­cer Aaron 1, 25.Adri­a­nIsje­bar 1, 26.Steh­lík Rudolf 1. Kom­plet­ní výsled­ky: https://lichess.org/swiss/O91Uz2PU

Partie Navara vs. Nguyen v klavírním provedení

Atmo­sfé­ra srp­no­vé­ho Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mužů v sálech SECESE Plzeň­ské­ho pivo­va­ru nato­lik zau­ja­la dva­ce­ti­le­té­ho plzeň­ské­ho kla­ví­ris­tu a skla­da­te­le Matě­je Műlle­ra, že se roz­ho­dl k jedi­neč­né­mu pro­po­je­ní hud­by a šachu. Sestro­jil uni­kát­ní sys­tém, pod­le kte­ré­ho lze šacho­vé par­tie detail­ně zhu­deb­nit a vytvo­řil jim tak dosud nepo­zna­ný roz­měr. Hudeb­ní pře­pis šacho­vé­ho klá­ní zohled­ňu­je nejen jed­not­li­vá pole šachov­ni­ce a vlast­ní cha­rak­te­ris­ti­ku všech figur, ale […]