Tréninkový kemp

Tré­nin­ko­vé­ho kem­pu ŠK64 Plzeň ve dnech 27. – 30. 9. 2018 v RZ Star Line ve Šlo­vi­cích se zúčast­ni­lo cel­kem 31 osob, mla­dí šachis­té absol­vo­va­li 10,5 hodi­ny tré­nin­ku, dva výle­ty, stih­li si zahrát fot­bal a ode­hrá­li tur­na­je: Bles­ko­vý tur­naj 1.Herejk Petr 9, 2.Langmajerová Jana 7½​, 3.Šeterle Matěj 7, 4.Janouš Marek 6½​, 5.Langmajer Jan 5½​, 6.Mametev Artem 5½​, 7.Šafářová Anna […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Pro­jekt úter­ních tré­nin­ků šachis­tů všech věko­vých sku­pin se úspěš­ně roz­jíž­dí, od 15,30 do 17,30 pro­bí­ha­jí tré­nin­ky zamě­ře­né pře­de­vším na zahá­je­ní par­tií, od 17,30 pak jsou na pro­gra­mu tur­na­je. Zatím se ode­hrá­ly dva bles­ko­vé tur­na­je. Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 1, 11.9.2018 1.Šedivý Mar­tin 12,5, 2.Palková Kate­ři­na 11, 3.Herejk Petr 10, 4.Janouš Marek 7,5, 5.Lorenc David […]

O Zlatého krále 2018

Výsled­ky prv­ní­ho tur­na­je mlá­de­že v nové sezó­ně pořá­da­né­ho naším klu­bem. Tur­naj hrá­čů nad 1250 (tuč­ně ozna­če­ní hrá­či čle­no­vé ŠK 64 Plzeň) 1.Janouš Marek ELO 1642 6, 2.Vilímek Vít 1557 5, 3.Langmajer Jan 1593 4,5, 4.Málková Adri­a­na 1429 4,5, 5.Valdman Jakub 1321 4, 6.Mametev Artem 1447 4, 7.Šťastný Jiří 1399 3,5, 8.Kopčil Jakub 1355 3,5, 9.Les Jiří 1277 3,5, 10.Novák Ondřej 1353 3, 11.Mastný Leo­nard 1349 3, 12.Folková Markéta […]

Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu

Na prv­ním akci nové­ho škol­ní­ho roku – Mis­trov­ství ČR mlá­de­že v rapid šachu ve Žďá­ru nad Sáza­vou (8. – 9. 9. 2018) se zúčast­ni­li hned tři hrá­či ŠK 64 Plzeň. Marek Janouš v nabi­té kon­ku­ren­ci kate­go­rie H12 (nasa­zen s č.13) před­ve­dl pěk­ný výkon, vybo­jo­val 5,5 bodu a obsa­dil výbor­né 11. mís­to (stej­ně jako hrá­či na 9. a 10. mís­tě) a do rapi­do­vé­ho FIDE ELO zís­kal +58 […]

Informace ŠK 64 Plzeň

V sobo­tu 25. 8. 2018 pro­běh­la člen­ská schůze ŠK 64 Plzeň. V pří­lo­ze najde­te usne­se­ní při­ja­té člen­skou schůzí. Nové Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS začí­na­jí v úte­rý 11. 9. 2018, vždy od 15,30 do cca 19,30, mís­to: sute­rén­ní pro­sto­ry hote­lu LIONS (vstup přes recep­ci), účast všich­ni zájem­ci, kte­ří mají zájem se zlep­šo­vat, kaž­dé úte­rý budou vždy pro­bí­hat 15,30-ca 17,30 tré­nin­ky zamě­ře­né na […]

Nové ELO ČR a FIDE k 1. 9. 2018

Pořa­dí hrá­čů ŠK 64 Plzeň dle ELO ČR v rapid šachu k 1. 9. 2018 1. Herejk Petr ELOR 2212 (roz­díl od 1.7. 0), 2. Ran­da Miroslav 2008 (0), 3. Pal­ko­vá Kate­ři­na 1983 (0), 4. Bechyn­ský Jan 1910 (0), 5. (v poř. do 16 let 1.) Hlo­žek David 1848 (0), 6. Kocan­do­vá Mar­ti­na 1833 (0), 7. Lorenc David 1726 (0), 8. […]