Výsledky Vánočního seriálu online turnajů mládeže

Seri­ál tur­na­jů Vánoč­ní král zápa­du pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň měl pět tur­na­jů hra­ných v pra­cov­ních dnech Vánoč­ních prázd­nin švý­car­ským sys­té­mem 2 x 10 min. + 5 s/tah. Ve čtyřech tur­na­jích vyhrál Marek Janouš, jeden­krát se z výhry rado­val Artem Mame­tev. Oba také obsa­di­li prv­ní dvě mís­ta v koneč­ném pořa­dí kate­go­rie H18 (1.Marek Janouš 17,5, 2.Artem Mame­tev 16,5, 3.Jan Langmajer […]

Vánoční tréninkové turnaje

Vánoč­ní tur­naj ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra, 20. 12. 2021 1.Tirb Alex 5 z 5, 2.Sinelnikov Ste­pan 4, 3.Bishop Maty­áš 3, 4.Čihák Miku­láš 3, 5.Podberecký Mar­tin 3, 6.Nguyen Vik­tor 3, 7.Baudry Timo­thy 3, 8.Sinelnikov Filip 3, 9.Čihák Maty­áš 2½, 10.Horáková Kate­ři­na 2½, 11.Kotrc Lukáš 2, 12.Divíšek Petr 2, 13.-14.Nguyen Dan 2, 13.-14.Walterová Vale­rie 2, 15.Koutný David 2, 16.Balcar Theo 1, 17.Krejci […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 3

20. 12. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/oF9qgXsy 1.Herejk Petr 5,5 ze 6, 2.Mame­tev Artem 5, 3.Blud­ský Hynek 3,5, 4.Hon­cha­rov Makar 3, 5.Blud­ský Vít 3, 6.Bernt The­o­dor 3, 7.Sinel­ni­kov Ste­pan 1, 8.Mach Jan 0. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Vánoční seriál online turnajů mládeže

Pro mlá­dež (2003 a ml.) jsme o vánoč­ních svát­cích při­pra­vi­li Vánoč­ní seri­ál onli­ne tur­na­jů mlá­de­že. Bude se hrát 5 tur­na­jů švý­car­ským sys­té­mem na 10 min. + 3 s/tah, a to ve dnech 23.12., 27.12., 28.12., 29.12. a 30.12. vždy dopo­led­ne od 10,00. Vyhla­šo­vá­ny budou kate­go­rie chlap­ci do 18 let (2003 – 2010), dív­ky do 18 let (2003 – 2010), chlap­ci do 10 let (2011 […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 2

13. 12. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/DhblNhln 1.Mame­tev Artem 5, 2.Bernt The­o­dor 5, 3.Blud­ský Hynek 5, 4.Herejk Petr 4,5, 5.Lang­ma­jer Jan 4, 6.Blud­ský Vít 3,5, 7.Mach Jan 3, 8.Hon­cha­rov Makar 3, 9.Mores Anto­nín 3, 10.Bílek Ale­xan­dr 3, 11.Baudry Timo­thy 1,5, 12.Scle­ran­tus 0,5, 13.Drob­ný Anto­nín 0. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Den šachu ve Lhotě

12. 12. 2021 Plzeň-Lho­ta Hlav­ní akcí Dne šachu pořá­da­né­ho naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň ve Lho­tě v nedě­li 12. 12. 2021 byla simul­tán­ka s vel­mis­trem Mar­ti­nem Petrem, před­se­dou Šacho­vé­ho sva­zu Čes­ké repub­li­ky. Cel­ko­vé skó­re bylo 10,5 : 1,5 pro vel­mis­t­ra Mar­ti­na Pet­ra, když skvě­lé­ho vítěz­ství dosá­hl Voj­těch Jan­čík a remí­zu vybo­jo­val Artem Mame­tev. Pro­ti vel­mis­t­ru Mar­ti­nu Pet­ro­vi hrá­li (neú­spěš­ně) ješ­tě Matěj Jan­čík (dvě partie), […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 5. kolo ŠK 64 Plzeň C – Loko Plzeň C 4 : 1 Bechyn­ský 1, Lang­ma­jer 0,5, Mame­tev 1, Hrd­lič­ka 0,5, Hodl 1. Po pátém kole je v KPIII naše Céč­ko s plným počtem 15 bodů o 2 body v prů­běž­ném vede­ní!! Skvělé!

2. turnaj Klatovské věže

Plzeň-Let­­ná 11.12.2021 Mlad­ší: 1.Hon­cha­rov Makar 7 (ze 7! skvě­lé vel­ká gra­tu­la­ce!), 8.Sinel­ni­kov Ste­pan 4, 12.Kužel Filip 3,5, 16.Tirb Ale­xej 3. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr598060.aspx?lan=5&art=1&rd=7. Star­ší: 4.Tolar Ben 4, 7.Kužel Denis 3, 8.Urvál­ko­vá Ema 3. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr598061.aspx?lan=5&art=1&rd=7.

Mezinárodní rapid turnaj

v rám­ci Čes­­ko-němec­­ké­­ho víken­du, onli­ne 11. 12. 2021 Pořa­dí našich hrá­čů: 3.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 9.Mame­tev Artem 4, 21.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 21.Hon­cha­rov Makar 1,5. Podrob­né výsled­ky na https://lichess.org/swiss/Id8hgWkT.

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.56, Plzeň 7. 12. 2021 1.Mametev Artem 6, 2.Palková Kate­ři­na 3,5, 3.Herejk Petr 2,5, 4.Honcharov Makar 0.     Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 1

6. 12. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/jFAYUrpX 1. Blud­ský Hynek 5, 2.Herejk Petr 5, 3.Blud­ský Vít 5, 4.Mores Anto­nín 3, 5.Bernt Theo 3, 6.Čihák Miku­láš 2,5, 7.Mach Jan 2, 8.Sinel­ni­kov Ste­pan 2, 9.reza­mir­sha­fiee 1,5, 10.Čihák Maty­áš 1. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Soutěže družstev dospělých

2.liga A, 4. kolo Ve dru­hé lize k nám při­je­lo druž­stvo z Pís­ku, kte­ré je jed­ním z favo­ri­tů sou­tě­že. Bez Jir­ky Houš­ky v sesta­vě jsme ten­to­krá­te na sou­pe­ře nemě­li, ale hod­ně cen­né remí­zy zazna­me­na­li David Hlo­žek (2. s mezi­ná­rod­ním mis­trem Iva­nem Hausne­rem!!), Marek Janouš (3.), Kia­ni Kia­ra­sh (5.) a Dan Nový (7.). Na dal­ší šachov­ni­cích jsme bohu­žel pro­hrá­li – Míra Palek (1.), Petr Herejk (4.), Kat­ka Pal­ko­vá (6.) a Hon­za Bechyn­ský (8.) – tak­že koneč­ný výsle­dek je 2 : 6. […]