Přeskočit na obsah

Šachový tábor 2020

Let­ní šacho­vý tábor – Hře­beč­ní­ky 2020 pro­bě­hl ve dnech 1. – 8. 8. 2020 v are­á­lu rekre­ač­ní­ho stře­dis­ka Šlo­vi­ce v Hře­beč­ní­kách – Šlo­vi­cích, okres Rakov­ník, orga­ni­zá­to­rem byl Šacho­vý klub 64 Plzeň. Tábo­ra se zúčast­ni­lo 68 dětí (loni 74) z Plzeň­ské­ho kra­je, Stře­do­čes­ké­ho kra­je, Pra­hy a Brna ve věku 6 – 18 let. Do koneč­ných počtů se nega­tiv­ně pro­mí­tl i koro­na­vi­rus, pro­to­že v karan­té­ně doma muse­lo zůstat hned 7 mla­dých hrá­čů z Bohe­mi­ans Pra­ha, kte­ří se zúčast­ni­li před­cho­zí­ho tábo­ra, kde byl pozi­tiv­ně tes­to­ván jeden z vedou­cích.
Jak z hle­dis­ka počtu účast­ní­ků, tak z hle­dis­ka šacho­vé výkon­nos­ti pat­řil tábor mezi nej­lep­ší obdob­né akce v ČR. Pět hrá­čů mělo v době koná­ní tábo­ra ELO nad 1600, 14 hrá­čů bylo s ratingem nad 1400, hrá­čů s ratingem vyš­ším než 1000 bylo 42. Tábo­ra se zúčast­ni­lo 15 dívek

Místo tábora

Letoš­ní Let­ní šacho­vý tábor se konal na stej­ném mís­tě, jako v uply­nu­lých letech, v are­á­lu Rekre­ač­ní stře­dis­ka STAR LINE na katastru obce Hře­beč­ní­ky – Šlo­vi­ce. Are­ál je umís­těn na západ­ním okra­ji Chrá­ně­né kra­jin­né oblas­ti Kři­vo­klát­sko na sva­hu nad řekou Beroun­kou. V době naše­ho poby­tu pobý­val v are­á­lu ješ­tě jeden men­ší tábor s mini­mál­ním vli­vem na chod naše­ho tábo­ra. V are­á­lu jsme vyu­ží­va­li v prů­bě­hu naše­ho poby­tu fot­ba­lo­vé hřiš­tě s pří­rod­ní trá­vou, dvě beach-volej­ba­lo­vé hřiš­tě, teni­so­vý kurt s umě­lým povr­chem a ven­kov­ní bazén. Are­ál byl ide­ál­ním mís­tem i z hle­dis­ka bez­peč­nos­ti – kro­mě jedi­né pří­jez­do­vé ces­ty, kte­rá kon­čí u are­á­lu, nejsou v oko­lí žád­né komu­ni­ka­ce, rov­něž řeka Beroun­ka je v bez­peč­né vzdá­le­nos­ti. Uby­to­vá­ní bylo zajiš­tě­no ve dvou až pěti­lůž­ko­vých poko­jích ve zdě­né budo­vě. Toa­le­ty a sprchy byly spo­leč­né na pat­ře s poko­ji a ve spo­leč­ných pro­sto­rách budo­vy. Stra­va byla zajiš­ťo­vá­na „pro­fe­si­o­nál­ní­mi“ kuchař­ka­mi are­á­lu, 5x den­ně (sní­da­ně, přesní­dáv­ka, oběd, odpo­led­ní sva­či­na a veče­ře), sní­da­ně byla podá­vá­na for­mou švéd­ské­ho sto­lu. Jíd­lo bylo vět­ši­nou chu­ťo­vě na dob­ré úrov­ni, děti si čas­to­krát cho­di­ly při­dá­vat, navíc vždy bylo pro děti při­pra­ve­no i něco navíc pro pří­pad „hla­du“. Trva­le byla k dis­po­zi­ci vár­ni­ce se šťá­vou. S kapa­ci­tou jídel­ny rov­něž neby­ly žád­né pro­blémy. Důraz byl také kla­den na pre­ven­ci pro­ti koro­na­vi­ru: do are­á­lu neby­li vpuš­tě­ni rodi­če ani jiné cizí oso­by, kaž­dý z účast­ní­ků musel pode­psat pro­hlá­še­ní, že se nese­tkal s oso­bou pozi­tiv­ně tes­to­va­nou či s oso­bou, kte­ré byl naří­zen test na covid-19, kaž­dý z účast­ní­ků pro­šel při vstu­pu měře­ním tep­lo­ty, vět­ší důraz byl kla­den na hygi­e­nu účast­ní­ků. Kro­mě toho zaměst­nan­ci are­á­lu pro­vá­dě­li čas­těj­ší úkli­dy spo­leč­ných pro­stor včet­ně desin­fi­ko­vá­ní a na více mís­tech v are­á­lu byla k dis­po­zi­ci desinfekce.

Vedoucí

O děti se v prů­bě­hu tábo­ra sta­ra­lo s maxi­mál­ní péčí dva­nác­ti vedou­cích – hlav­ním vedou­cím byl Petr Herejk, dal­ší­mi vedou­cí­mi byli Vác­lav Hrd­lič­ka, David Lorenc, Kat­ka Pal­ko­vá, Dan Nový, Míša Nová, Lukáš Daňhel, Jan Bechyn­ský, Marie Vopa­to­vá, Vla­di­mír Bošek, Klá­ra Zachar­do­vá a zdra­vot­ní­kem byl Ště­pán Vopat. Všich­ni vedou­cí odved­li pro spo­ko­je­nost dětí maximum.

Oddíly

Děti byly hned při úvod­ním večer­ním pro­gra­mu roz­dě­le­ny do čtyř barev­ně odli­še­ných oddí­lů (Mod­rý hrad, Rudý démo­ni, Zele­ní Alzá­ci, Žlu­tí neto­pý­ři) tak, že ve všech oddí­lech byly zastou­pe­ny všech­ny věko­vé sku­pi­ny a rov­no­měr­ně roz­dě­le­ny dívky.

Složení oddílů

Mod­rý hrad – Jan Bechyn­ský (oddí­lo­vý vedou­cí), Matěj Šeter­le (kapi­tán), Jiří Šťast­ný, Tomáš Pale­ček, Jan Lang­ma­jer, Adam Šin­de­lář, Mar­tin Houš­ka, Ester Dolan­ská, Ště­pán Liš­ka, Theo Bernt, Jakub Tesař, Alex Málek, Voj­těch Němec, Jan Váňa, Mar­tin Drob­ný, Klá­ra More­so­vá, Ondřej Čtvr­teč­ka, Jiří Hoffmann.

Rudý démo­ni – Lukáš Daňhel (oddí­lo­vý vedou­cí), Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá (kapi­tán), David Trmo­ta, Jakub Kop­čil, Voj­těch Matě­jí­ček, Jakub Val­d­man, Jan Šůla, Anna Marie Šafá­řo­vá, Ale­xan­dr Bílek, Lukáš Urbá­nek, Mar­tin Bukvaj, Filip Houš­ka, Karo­lí­na Vopa­to­vá, Jan Křiv­ka, David Racek, Matěj Liš­ka, Patrik Jelí­nek, Deni­sa Kalčíková.

Zele­ní Alzá­ci – Kate­ři­na Pal­ko­vá (oddí­lo­vý vedou­cí), Jana Lang­ma­je­ro­vá (kapi­tán­ka), Fran­ti­šek Krum­pholc, Kryš­tof Foit, Micha­e­la Mare­šo­vá, Jiří Les, Dino Sulja­ko­vič, Natá­lie Kře­no­vá, Ondřej Novák, Voj­těch Urbá­nek, Jan Bukvaj, Jan Hadin­ger, Matěj Adam Javůrek, Mar­tin Keller, Jakub Liš­ka, Voj­těch Jan­čík, Eliš­ka Janouš­kov­co­vá, Ema Skřivanová.

Žlu­tí neto­pý­ři – Vla­di­mír Bošek (oddí­lo­vý vedou­cí), Josef Šťast­ný (kapi­tán), Domi­nik Hein­rich, Zuza­na Aubrech­to­vá, Voj­těch Hodl, Vik­tor Lešek, Ště­pán Kuchta, Anna Caj­tha­mlo­vá, Artem Mame­tev, Matěj Skři­van, Anto­nín Mores, Lukáš Kuchta, Anto­nín Drob­ný, Tere­za Hen­drych­o­vá, Jonáš Skři­van, Alan Kul­vajt, Matěj Křiv­ka, Rad­ka Vopatová.

Kaž­dý člen oddí­lu dostal při úvod­ním roz­dě­lo­vá­ní šátek s bar­vou své­ho oddí­lu. Po úvod­ním roz­dě­lo­vá­ní si oddí­ly sta­no­vi­ly název a do dru­hé­ho dne vyro­bi­ly vlaj­ku. Nej­lep­ší vlaj­ku měli Rudý démoni.

Celotáborová hra

V prů­bě­hu tábo­ra byli všich­ni zapo­je­ni do celo­tá­bo­ro­vé hry „Expe­di­ce za Zla­tým krá­lem“. Hra se stej­ně jako v uply­nu­lých letech vel­mi osvěd­či­la. Cílem hry bylo dosa­že­ní bodo­vé hod­no­ty 1700 bodů, což byla hra­ni­ce pro zís­ká­ní hod­nos­ti „Zla­té­ho krá­le“. Bodo­va­lo se řeše­ní úko­lů v prů­bě­hu tré­nin­ků, odpo­led­ní a večer­ní pro­gra­my, ale také úklid a cho­vá­ní, a rov­něž „řeše­ní kar­ti­ček“ v době osob­ní­ho vol­na. Při spl­ně­ní sta­no­ve­né­ho počtu bodů byl dotyč­ný „pový­šen“ do vyš­ší hod­nos­ti (200 bodů – hod­nost „Jez­dec“, 300 bodů – hod­nost „Stře­lec“, 500 bodů – hod­nost „Věž“, 700 bodů – hod­nost „Dáma“, 1000 bodů – hod­nost „Bron­zo­vý král“, 1300 bodů – hod­nost „Stří­br­ný král, 1700 bodů – hod­nost „Zla­tý král“). Pro děti všech věko­vých sku­pin bylo jako kaž­dý rok zís­ká­ní bodů a pový­še­ní do hod­nos­tí vel­kou moti­va­cí pro jejich čin­nos­ti. Povy­šo­vá­ní bylo pro­vá­dě­no for­mou pře­dá­ní „paso­vač­ky“ – dekre­tu o zařa­ze­ní do pří­sluš­né hod­nos­ti vždy na večer­ním nástu­pu. Nad hra­ni­ci 1700 se dosta­li a „Zla­té­ho krá­le“ na závě­reč­ném sobot­ním nástu­pu zís­ka­li tři­účast­ní­ci: Anič­ka Caj­tha­mlo­vá (kte­rá dosáh­la nej­vyš­ší­ho bodo­vé­ho souč­tu 1789 bodů a zís­ka­la koru­nu pro Zla­té­ho krá­le), Jiří Hof­f­mann (1761) a Josef Šťast­ný (1702). Sou­těž o Zla­té­ho krá­le se opět vel­mi osvěd­či­la, účast­ní­ci pil­ně sbí­ra­li body – na hod­no­tu 1300, tj. hra­ni­ci pro udě­le­ní stří­br­né­ho krá­le, se dosta­lo 61 účast­ní­ků (ze 68).

Řešení kartiček

Řeše­ní kar­ti­ček s tak­tic­ký­mi úko­ly bylo dob­ro­vol­né, i přes­to v době k tomu urče­né vždy řeši­lo mno­ho účast­ní­ků. Kon­t­ro­la správ­nos­ti řeše­ní tak byla pro pří­tom­né tre­né­ry vel­mi nároč­ným úko­lem. Kar­tič­ka obsa­ho­va­la vždy tři nebo čty­ři dia­gra­my, za kaž­dý správ­ně vyře­še­ný dia­gram zís­kal správ­ný řeši­tel až 3 body. Dia­gra­my kaž­dý dostá­val dle své výkon­nos­ti a řešil je v době vol­na. Z důvo­du dob­ro­vol­nos­ti bylo tak zají­ma­vé sle­do­vat zájem a zís­ka­né body jed­not­liv­ců. Nej­ví­ce bodů za kar­tič­ky zís­kal Jiří Hof­f­mann (222), Přes sto­bo­do­vou hra­ni­ci se dosta­li ješ­tě dru­há Anna Caj­tha­mlo­vá (192), Matěj Křiv­ka (144) a Voj­ta Hodl (138).

Denní program

Kaž­dý den začí­nal po budíč­ku v 8,00 h. krát­kou roz­cvič­kou, a po hygi­e­ně, úkli­du poko­jů a sní­da­ni byl na nástu­pu v 9,00 vyhlá­šen den­ní pro­gram. Dopo­led­ne od 9,15 do 12,15 pro­bí­hal šacho­vý výcvik v sed­mi tré­nin­ko­vých sku­pi­nách, po obě­dě (12,30) násle­do­va­lo osob­ní vol­no a od 15,00 spor­tov­ní odpo­led­ne. Po veče­ři (18,30) se od 19,30 konal nástup s hod­no­ce­ním dne a pře­dá­vá­ním „paso­va­ček“. Od 20,00 do cca 21,30 se konal večer­ní pro­gram, od 21,30 večer­ní hygi­e­na a na 22,00 h. byla sta­no­ve­na večerka.

Dopolední tréninky

V dopo­led­ním pro­gra­mu od 9,15 do 12,15 pro­bí­hal šacho­vý výcvik v sed­mi tré­nin­ko­vých skupinách.

Sku­pi­na „Carl­sen“ nej­sil­něj­ších čtr­nác­ti hrá­čů (Lang­ma­jer Jan, Váňa Jan, Val­d­man Jakub, Šeter­le Matěj, Matě­jí­ček Voj­těch, Mame­tev Artem, Šťast­ný Josef, Lang­ma­je­ro­vá Jana, Tesař Jakub, Mare­šo­vá Micha­e­la, Šťast­ný Jiří, Hein­rich Domi­nik, Kop­čil Jakub, Krum­pholc Fran­ti­šek) pra­co­va­la s Petrem Herej­kem, téma­ta byla tak­ti­ka, kon­cov­ky, stra­te­gie v par­ti­ích nej­lep­ších svě­to­vých hrá­čů a hádá­ní tahů. Nej­vyš­ší sou­čet bodů z tré­nin­ků zís­kal Josef Šťast­ný (579).

Sku­pi­na „Aron­jan“ pod vede­ním Jana Bechyn­ské­ho pra­co­va­la ve slo­že­ní Hodl Voj­těch, Aubrech­to­vá Zuza­na, Lešek Vik­tor, Bukvaj Mar­tin, Mores Anto­nín, Les Jiří, Urbá­nek Lukáš, Bukvaj Jan, Urbá­nek Voj­těch, Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na a Novák Ondřej a věno­va­la se pře­de­vším výcvi­ku tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­ví­ce bodů při tré­nin­ku zís­kal Jiří Les (510).

Sku­pi­na „Giri“ pod vede­ním Dana Nové­ho (Kuchta Ště­pán, Houš­ka Mar­tin, Šin­de­lář Adam, Šůla Jan, Málek Alex, Houš­ka Filip, Sulja­ko­vič Dino, Kuchta Lukáš) se věno­va­la pře­váž­ně zlep­še­ní výkon­nos­ti v oblas­ti tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­lep­ší dle zís­ka­ných bodů byla Ště­pán Kuchta (541).

Sku­pi­na „Anand“ pod tre­nér­ským dohle­dem Luká­še Daňhe­la (Skři­van Matěj, Dolan­ská Ester, Jan­čík Voj­těch, Skři­van Jonáš, Šafá­řo­vá Anna Marie, Bílek Ale­xan­dr, Kře­no­vá Natá­lie) se věno­va­la tak­ti­ce a kon­cov­kám. Nej­ví­ce bodů při tré­nin­cích z této sku­pi­ny nasbí­ral Matěj Skři­van (545).

Sku­pi­nu „Naka­mu­ra“ ve slo­že­ní Caj­tha­mlo­vá Anna, Hof­f­mann Jiří, Němec Voj­těch, Liš­ka Ště­pán, Hadin­ger Jan, Pale­ček Tomáš, Foit Kryš­tof, Javůrek Matěj Adam tré­no­va­la Kate­ři­na Pal­ko­vá, hlav­ní nápl­ní byla prá­ce na základ­ních doved­nos­tech pře­de­vším v oblas­ti tak­ti­ky. Nej­lep­ším dle zís­ka­ných bodů v této sku­pi­ně byla Anič­ka Caj­tha­mlo­vá (575).

Sku­pi­na „Caru­a­na“ pod vede­ním Vác­la­va Hrd­lič­ky za občas­né pomo­ci Jose­fa Šťast­né­ho (Křiv­ka Matěj, Racek David, Hen­drych­o­vá Tere­za, Čtvr­teč­ka Ondřej, Drob­ný Anto­nín, Kul­vajt Alan, Křiv­ka Jan, Jelí­nek Patrik, Drob­ný Mar­tin) se věno­va­la zlep­šo­vá­ní základ­ních doved­nos­tí při šacho­vé par­tii. Nej­ví­ce bodů při tré­nin­cích v této sku­pi­ně zís­kal Matěj Křiv­ka (547).

Sku­pi­na „Nava­ra“ nejmlad­ších začí­na­jí­cích šachis­tů pod vede­ním Vlá­di Boš­ka s občas­nou pomo­cí Jany Lang­ma­je­ro­vé (Vopa­to­vá Karo­lí­na, Liš­ka Matěj, Keller Mar­tin, Liš­ka Jakub, Vopa­to­vá Rad­ka, Kal­čí­ko­vá Deni­sa, Janouš­kov­co­vá Eliš­ka) pra­co­va­la na zlep­še­ní doved­nos­tí mato­vá­ní, zákla­dech tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­ví­ce bodů za týden tré­nin­ků z této sku­pi­ny zís­kal Mar­tin Keller (518).

Čle­ny všech sku­pin je nut­no pochvá­lit za sna­hu a pra­co­vi­tost. Kaž­dý účast­ník absol­vo­val 21 hodin kva­lit­ní­ho šacho­vé­ho tré­nin­ku. Pev­ně věřím, že nové poznatky všich­ni uplat­ní na tur­na­jích v novém škol­ním roce!

Kro­mě „šacho­vých“ sku­pin fun­go­va­la též umě­lec­ká sku­pi­na, její­miž čle­ny byli David Trmo­ta, Klá­ra More­so­vá a Ema Skři­va­no­vá. Věno­va­la se mj. poři­zo­vá­ní foto­gra­fic­ké doku­men­ta­ce, vede­ní dení­ku a výtvar­né činnosti.

Odpolední program

Odpo­led­ní pro­gram byl vypl­něn pře­de­vším spor­tov­ní­mi sou­tě­že­mi poja­tý­mi jako sou­těž mezi oddíly.

Hned prv­ní odpo­led­ne v sobo­tu po úvod­ním nástu­pu a roz­dě­le­ní do oddí­lů pro­běh­ly šta­fe­ty, ve kte­rých se nej­lé­pe daři­lo druž­stvu Mod­rý hrad.

V neděl­ním odpo­led­ni byla z důvo­du deš­ti­vé­ho poča­sí pro­ve­de­na změ­na pro­gra­mu a kona­la se oblí­be­ná olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů a her. Kaž­dé druž­stvo nomi­no­va­lo do kaž­dé z dis­ci­plín (Pexe­so 1, Pexe­so 2, Hadi a žeb­ří­ky, Kost­ky 1, Kost­ky 2, Kvak, TIK TAK BUM, Double, Prší, Člo­vě­če, nezlob se, Duch, Piškvor­ky, Bang, Time­li­ne, Poker a Akti­vi­ty) zástup­ce své­ho druž­stva, kte­ří pak zís­ká­va­li pro své druž­stvo body. Nej­lé­pe se v olym­pi­á­dě daři­lo druž­stvu Rudý démoni.

Pon­děl­ní odpo­led­ne pro­pr­še­lo, pro­to se hrá­li hlav­ní tur­na­je v rapid šachu.

V úte­rý se již poča­sí umoudři­lo, na pro­gra­mu odpo­led­ne bylo hle­dá­ní pokla­du. Na sta­no­viš­tích srůz­ný­mi tema­tic­ký­mi okru­hy zís­ká­va­ly děti pís­men­ka do tajen­ky. S tajen­kou bylo nut­no vyluš­tit kód, kte­rý pak ode­m­kl zámek k pod­kla­du. Nej­rych­le­ji se to poda­ři­lo týmu čer­ve­ných. I přes­to že měli nej­rych­lej­ší čas, cel­ko­vé hle­dá­ní pokla­du zabra­lo více jak hodinu.

Stře­deč­ní odpo­led­ne za krás­né­ho slu­neč­né­ho poča­sí bylo vyhra­ze­no míčo­vým spor­tov­ním sou­tě­žím, kon­krét­ně pro star­ší fot­bal, pro mlad­ší pře­ha­zo­va­ná a pro ty nejmlad­ší peta­nque. Nej­lep­ší výsled­ky ve fot­ba­le měl tým zele­ných, v pře­ha­zo­va­né tým mod­rých, kte­rý zví­tě­zil i v peta­nque. V souč­tu těch­to dis­ci­plín bylo opět nej­lep­ší druž­stvo Mod­rý hrad.

Ve čtvr­tek odpo­led­ne se šlo do lesa, kde byla při­pra­ve­na hra Super­hr­di­no­vé. Kaž­dý jed­not­li­vec musel pro­jít tra­su, při kte­ré se musel roz­hod­nout o dal­ším pokra­čo­vá­ní ces­ty, a dosáh­nout správ­né­ho cíle – zís­kat dra­čí vej­ce v podo­bě lízát­ka. Toho dosáh­la drti­vá vět­ši­na účastníků.

Posled­ní odpo­led­ne v pátek pak všech­ny čeka­lo spor­tov­ní odpo­led­ne. Vždy mezi sebou sou­tě­ži­la osmič­ka věko­vě podob­ných účast­ní­ků (po dvou z kaž­dé­ho druž­stva), kte­rá postup­ně pro­šla dis­ci­plí­ny Sla­lom s míčem, Frisbee na cíl, Švi­hadla, Hod na přes­nost, Běh indi­á­nů, Skok do dál­ky z mís­ta, Pře­nos ping­pon­go­vé­ho míč­ku a Sta­vě­ní šachů na čas. V souč­tu všech jed­not­liv­ců ze všech dis­ci­plín se nej­lep­ším oddí­lem sta­li Žlu­tí netopýři.

Hlavní táborový turnaj

Hlav­ní tur­naj v rapid šachu se hrál ten­to­krá­te již v pon­dě­lí – důvod: ven­ku totiž prše­lo. Hrá­lo se v sed­mi sku­pi­nách, všich­ni hrá­či byli do sku­pin zařa­ze­ni dle své výkon­nos­ti. Pět sku­pin hrá­lo po osmi hrá­čích sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým, jed­na o dese­ti hrá­čích sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým a jed­na sku­pi­na hrá­čů pře­váž­ně bez ELO se hrá­la švý­car­ským sys­té­mem na 7 kol. Tem­po hry ve všech sku­pi­nách bylo 2 x 20 min. + 5 s/tah.

Ve sku­pi­ně A nej­sil­něj­ších hrá­lo osm hrá­čů sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým. Vítě­zem se stal zis­kem 5,5 bodů Jan Lang­ma­jer před Matě­jem Šeter­lem (4,5 b.) a Janem Váňou (4,5). Čtvr­tý skon­čil Josef Šťast­ný (4 body), pátý Artem Mame­tev (2,5), šes­tý Voj­těch Matě­jí­ček (2,5 bodu), sed­mý Jakub Val­d­man (2,5 bodu) a osmý Mar­tin Bukvaj (2 body). Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr531749.aspx.

V tur­na­ji B se z vítěz­ství rado­val Jakub Tesař (5,5 bodu), dru­hý skon­čil Jakub Kop­čil (5,5 b.) a tře­tí Micha­e­la Mare­šo­vá (4 b.). Dal­ší pořa­dí: 4.Jiří Šťast­ný (3,5), 5.Dominik Hein­rich (3,5), 6.Jana Lang­ma­je­ro­vá (3), 7.Jiří Les (2,5), 8.Jan Bukvaj (0,5), podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr531750.aspx.

Tur­naj C ovlá­dl Theo Bernt s 5,5 body o půl­bod před Zuza­nou Aubrech­to­vou. Tře­tí byl se 4 body Voj­těch Hodl. Dal­ší pořa­dí: 4.Vojta Jan­čík 3,5, 5.Antonín Mores 3, 6.VojtaUrbánek 3, 7.Ondřej Novák 2,5, 8.Lukáš Urbá­nek 1,5. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr531748.aspx.

D-tur­naj vyhrál s 5,5 body Fran­ti­šek Krum­pholc před Vik­to­rem Leš­kem (5,5) a Matě­jem Skři­va­nem (4,5). Dal­ší pořa­dí: 4.Magdaléna Šafá­řo­vá 4,5, 5.Natálka Kře­no­vá 4, 6.Štěpán Kuchta 3, 7.Anna Maria Šafá­řo­vá 1, 8.Jonáš Skři­van 0. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr531751.aspx.

Tur­naj E vyhrá­la Ester Dolan­ská (8,5 bodu), dru­hý skon­čil Alex Bílek (7) a tře­tí Adam Šin­de­lář (5,5). Dal­ší pořa­dí: 4.Alex Málek 5, 5.Jan Šůla 4,5, 6.Dino Sulja­ko­vič 4, 7.Matěj Křiv­ka 4, 8.Jiří Hof­f­mann 3,5, 9.Lukáš Kuchta 3, 10.Filip Houš­ka 0. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr531752.aspx.

Tur­naj F se hrál švý­car­ským sys­té­mem na 7 kol a vítě­zem se sta­la Anna Caj­tha­mlo­vá se 6 body před Ště­pá­nem Liš­kou (5,5), tře­tí byl Kryš­tof Foit s 5 body. Tito tři spo­leč­ně s Tere­zou Hen­drych­o­vou (5), Voj­tou Něm­cem (5), Janem Hadin­ge­rem a Matě­jem Ada­mem Javůr­kem (oba 4,5 bodu) spl­ni­li nor­mu pro udě­le­ní 4. výkon­nost­ní tří­dy. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr531753.aspx.

Večerní program

V rám­ci večer­ní­ho pro­gra­mu pro­bě­hl hned úvod­ní sobot­ní den bles­ko­vý tur­naj, kte­ré­ho se zúčast­ni­lo 54 hrá­čů včet­ně vedou­cích. Vyhrál vedou­cí Jan Bechyn­ský (6,5 bodu z 7), dru­hé mís­to obsa­dil dal­ší z vedou­cích Lukáš Daňhel (6 bodů) a tře­tí mís­to Jan Váňa (5 bodů), kte­rý se tak stal nej­lep­ších z dětí. Dal­ší pořa­dí: 4.Matěj Šeter­le 5, 5.Josef Šťast­ný 5, 6.Artem Mame­tev 5, 7.Martin Bukvaj 5, 8.Vojta Matě­jí­ček 5, 9.Jan Bukvaj 5, 10.Kuba Val­d­man 5. Podrob­né výsled­ky bles­ko­vé­ho tur­na­je na http://chess-results.com/tnr531655.aspx.

V nedě­li večer se kona­la před­náš­ka Ště­pá­na Vopa­ta o prv­ní pomo­ci dopl­ně­ná zku­šeb­ní­mi otáz­ka­mi na body pro družstva.

Pon­děl­ní večer se dohrá­va­ly hlav­ní tur­na­je. V úte­rý večer se hrál tur­naj vel­ký tur­naj jed­not­liv­ců v ping pon­gu. Vždy hrá­lo 8 věko­vě blíz­kých hrá­čů. Někte­ří zájem­ci navíc hrá­li „Aqua­pong“, kde bylo cílem tre­fit se míč­kem do všech kelím­ků s vodou. Kdo rych­le­ji, ten vyhrává.

Stře­deč­ní večer byl vyhra­zen simul­tán­kám. Vždy 10 vybra­ných hrá­čů oddí­lu hrá­lo pro­ti vylo­so­va­né­mu vedou­cí­mu s časem 0,5 hodi­ny pro­ti 1 hodi­ně vedou­cí­ho. Nej­ú­spěš­něj­ším oddí­lem byli Žlu­tí neto­pý­ři, kte­ří pro­ti Danu Nové­mu uhrá­li výsle­dek 3,5 : 6,5. Jen o půl­bo­du méně vybo­jo­va­li Zele­ní Alzá­ci (pro­ti Lukáši Daňhe­lo­vi 3 : 7) a Mod­rý hrad (pro­ti Kate­ři­ně Pal­ko­vé také 3 : 7). Nej­lep­ším vedou­cím tak byl Jan Bechyn­ský, kte­rý Rudým démo­nům povo­lil pou­ze 1,5 bodu (cel­ko­vě 1,5 : 8,5).

Ve čtvr­tek večer si zájem­ci (a hrá­lo jich 56!!!) moh­li zahrál tur­naj ve Fische­ro­vých šachách. Nej­lep­ší výsle­dek (7 ze 7!) měl Matěj Šeter­le, dru­hý byl Jan Lang­ma­jer (6 bodů) a tře­tí Jakub Kop­čil (5 bodů). Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na http://chess-results.com/tnr531905.aspx. Večer byl pak zakon­čen pro star­ší ješ­tě stezkou odva­hy. A i když měli někte­ří potí­že s ori­en­ta­cí v setmě­lém lese, všich­ni se ve zdra­ví vrá­ti­li zpát­ky do areálu.

Páteč­ní večer byla na pro­gra­mu dis­ko­té­ka s plně­ním taj­né­ho úko­lu, kte­rým bylo secvi­če­ní a před­ve­de­ní dvou reklam. Všech­na druž­stva si oprav­du dala zále­žet a před­ved­la skvě­lé výko­ny, odbor­ná pora­da měla vel­mi těž­kou úlo­hu, ale jako nej­lep­ší byly vybrá­ny rekla­my Mod­ré­ho hradu.

Fotodokumentace a videodokumentace

V prů­bě­hu tábo­ra byla díky umě­lec­ké sku­pi­ně poří­ze­na boha­tá foto­do­ku­men­ta­ce, kte­rá byla prů­běž­ně dopl­ňo­vá­na na web https://www.sk64.cz.

Závěrečné vyhodnocení

V sobo­tu dopo­led­ne před odjez­dem při závě­reč­ném nástu­pu byly vyhlá­še­ny koneč­né výsled­ky sou­tě­že O Zla­té­ho krá­le a roz­dá­ny posled­ní „paso­vač­ky“. Do hod­nos­ti Zla­té­ho krá­le byli pový­še­ni Anič­ka Caj­tha­mlo­vá, Jiří Hof­f­mannJosef Šťast­ný. Nej­vyš­ší­ho bodo­vé­ho zis­ku dosáh­la Anič­ka Caj­tha­mlo­vá (na foto­gra­fii), kte­rá navíc zís­ka­la zla­tou krá­lov­skou koru­nu. Nej­lep­ším týmem (s nej­vyš­ším souč­tem bodů jed­not­liv­ců) byli Žlu­tí neto­pý­ři. Všich­ni účast­ní­ci poté obdr­že­li na závěr účast­nic­ký diplom – vyzna­me­ná­ní za úspěš­né absol­vo­vá­ní tábo­ra, pamět­ní medai­li a věc­né ceny.

Závěr

Na závěr vel­ké podě­ko­vá­ní všem – dětem, vedou­cím i pra­cov­ní­kům are­á­lu za skvě­lý týden a neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky. Před­běž­ně je objed­nán are­ál i na příští rok, a to v ter­mí­nu 31. 7. – 7. 8. 2021! Již teď si ter­mín pozna­me­nej­te do svých diá­řů a může­te poslat před­běž­nou při­hláš­ku na email: herejkpetr@seznam.cz.

Fotogalerie - sobota 1. 8. 2020

Fotogalerie - neděle 2. 8. 2020

Fotogalerie - pondělí 3. 8. 2020

Fotogalerie - úterý 4. 8. 2020

Fotogalerie - středa 5. 8. 2020

Fotogalerie - čtvrtek 6. 8. 2020

Fotogalerie - pátek 7. 8. 2020

Fotogalerie - sobota 8. 8. 2020