Z KP mladších žáků zlato a bronz

Šacho­vý klub 64 Plzeň sla­vil dal­ší úspěch. Druž­stvo A vyhrá­lo s 19 body (z 21 mož­ných) Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků 2016/2017 a postou­pi­lo na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků. Na úspě­chu se podí­le­li tito hrá­či: Hon­za Lang­ma­jer uhrál na prv­ní šachov­ni­ci ze 7 par­tií výbor­ných 5,5 bodů, Micha­e­la Mare­šo­vá na dru­hé 2 body, sto­pro­cent­ní (7 bodů) byl na […]

Míša Marešová veze z MČR bronz!!

Míša Mare­šo­vá vybo­jo­va­la na nej­pres­tiž­něj­ší repub­li­ko­vé akci mlá­de­že - Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že v kate­go­rii dívek do 12 let bron­zo­vou medai­li! V dra­ma­tic­ké a ner­vy­drá­sa­jí­cí kon­cov­ce posled­ní­ho devá­té­ho kola pora­zi­la stří­br­nou Mar­ti­nu Šťast­nou a se 6 body se jí poda­ři­lo lep­ším pomoc­ným hod­no­ce­ním vyhoup­nout na tře­tí mís­to! V tur­na­ji zazna­me­na­la čty­ři výhry, z toho dvě v posled­ních dvou kolech, čty­ři remí­zy a jen jed­nou odešla […]

Marek Janouš vítězem Plzeňské šachové ligy 2016/2017

Finá­lo­vým tur­na­jem vyvr­cho­li­la v pátek 10.3.2017 Plzeň­ská šacho­vá liga. V tur­na­ji nej­lep­ších osmi hrá­čů postu­pu­jí­cích ze semi­fi­ná­le byl nej­lep­ším Marek Janouš, kte­rý všech svých sed­mi body finá­lo­vých sou­pe­řů pora­zil a zaslou­že­ně se stal vítě­zem letoš­ní­ho roč­ní­ku Plzeň­ské šacho­vé ligy a drži­te­lem krás­né­ho putov­ní­ho pohá­ru. Dru­hé mís­to vybo­jo­val s  body hráč Pet­ří­na Leo­nard Mast­ný. Tře­tí skon­čil se 4 body a lep­ším pomoc­ným hod­no­ce­ním Samuel […]