Král Šumavy 2019

Kla­to­vy, 22. 12. 2019 Tur­naj mlá­de­že v rapid šachu Král Šuma­vy se konal 22. 12. 2019 v Kla­to­vech. V kate­go­rii H13 vybo­jo­val  Artem Mame­tev se 4,5 body koneč­né 4. mís­to, o půl bodu méně uhrál Jir­ka Les, kte­rý obsa­dil 6.místo. Stej­ný bodo­vý zisk měla i Natál­ka Kře­no­vá, kte­rá v koneč­ném pořa­dí kate­go­rie vybo­jo­va­la výbor­né 8. mís­to. Byla nej­lep­ší z dívek a vybo­jo­va­la titul Krá­lov­na Šuma­vy v kate­go­rii D13. V kate­go­rii H11 […]

Mistrovství ČR v bleskovém šachu

21. 12. 2019, Pra­ha, Kon­gre­so­vém cen­t­rum Na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky v bles­ko­vém šachu obsa­dil v kon­ku­ren­ci 302 hrá­čů zis­kem 7,5 bodu (50%) Hon­za Lang­ma­jer koneč­né vyni­ka­jí­cí 158. mís­to (nasa­zen s č. 265). David Hlo­žek se 6,5 body skon­čil na 207.místě a Artem Mame­tev se 6 body na 249. mís­tě. Koplet­ní výsled­ky na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr488469.aspx?lan=5

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.43, Plzeň 10. 12. 2019 1.Herejk Petr 6, 2.Bechynský Jan 5, 3.Langmajer Jan 4, 4.Mametev Artem 3. http://chess-results.com/tnr497429.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.44, Plzeň 17. 12. 2019 1.Janouš Marek 5,5, 2.Herejk Petr 4,5, 3.Palková Kate­ři­na 4, 4.Langmajer Jan 3,5, 5.Mametev Artem 2,5. http://chess-results.com/tnr499708.aspx?lan=5   Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé úte­rý, vždy […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II  - 5. kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Pet­řín B 3,5 : 4,5 (Herejk 0,5, Janouš 1, Lorenc 0, Hrd­lič­ka 0, Málek 1, Mál­ko­vá 0, Šťast­ný Jo.1, Šťast­ný Ji.0) Regi­o­nál­ní pře­bor A - 5. kolo ŠK 64 Plzeň C – Sokol Čer­ve­né Poří­čí 2 : 3 (Mame­tev 1, Hein­rich 0, Hodl 0, Sed­lá­ček 0, Pelí­šek 1) – skvě­lá výhra […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 3

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 3. tur­naj, 14. 12. 2019 Plzeň Tur­naj mlad­ších 1. (1.H10) Blud­ský Hynek 6,5, 2. (2.H10) Blud­ský Vít 6,5, … 5. (5.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5. Tur­naj star­ších 1. (1.H14) Janouš Marek 6, 10. (5.H14) Les Jiří 5, 21. (6.H12) Urbá­nek Lukáš 4, 26. (8.H12) Novák Ondřej 3,5, 37. (9.H12) Urbá­nek Voj­těch 3,5, 29. (1.D14) […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I  - 4. kolo Favo­rit pora­žen! V nedě­li 8. 12. 2019 bylo na pro­gra­mu 4. kolo KPI pro­ti favo­ri­zo­va­ným Líním B na jejich půdě. Záro­veň s naším zápa­sem se zde usku­teč­ni­la ješ­tě tři dal­ší utká­ní, kde mimo jiné nastou­pil i GM Jiří Što­ček v utká­ní 1. ligy. Do zápa­su jsme nastou­pi­li ve veli­ce dob­ré sesta­vě a s odhod­lá­ním potrá­pit sou­pe­ře. Již od začát­ku to […]

2. turnaj Klatovské věže

Kaz­ně­jov, 7. 12. 2019 MŠ a 1. -4. tří­da: 6.Stehlík Rudolf 5, 14.Křivka Jan 4 http://chess-results.com/tnr496501.aspx?lan=5 5. -9. tří­da: 12.Mareš Jakub 3, 13.Vyčichlo Mar­tin 3. http://chess-results.com/tnr496498.aspx?lan=5

Áčko obralo o body Klatovy

Extra­li­ga a 1.liga druž­stev mlá­de­že, Plzeň, hotel LIONS 7.12.2019 Minu­lou sobo­tu byly v boji o dal­ší body obě naše ligo­vá druž­stva. Áčko v Extra­li­ze doros­tu hrá­lo s obháj­ce titu­lu Soko­lem Kla­to­vy a Béč­ko v 1. lize se dvě­ma budě­jo­vic­ký­mi druž­stvy VŠTE. Všech­ny zápa­sy se hrá­ly na domá­cí půdě hote­lu LIONS. Zápas Áčka neza­čal pro nás vůbec dob­ře. Krát­ce po zahá­je­ní byl po sou­pe­řo­vě pře­kva­pi­vém pře­pa­du nucen […]

Nové ELO FIDE k 1. 12. 2019

Pořa­dí ELO FIDE k 1. 12. 2019 (roz­díl k 1. 9. 2019) 1.Herejk Petr 2187 (+7), 2.Hložek David 2045 (+70!), 3.Palková Kate­ři­na 2041 (0), 4.Randa Miroslav 2020 (+7), 5.Bechynský Jan 1932 (+4), 6.Janouš Marek 1888 (+70!), 7.Lorenc David 1781 (+3), 8.Langmajer Jan 1692 (+77!!), 9.Málek Milan 1667 (0), 9.Šeterle Matěj 1667 (+18), 11.Hrdlička Vác­lav 1673 (0), 12.Špačková Mar­ti­na 1629 (0), 13.Mareš Petr […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II  - 4. kolo Sokol Postře­kov – ŠK 64 Plzeň B 5 : 3 (Herejk 0,5, Bechyn­ský 0, Janouš 1, Šeter­le 0,5, Lang­ma­jer 1, Mame­tev 0, Trej­bal 0, Lang­ma­je­ro­vá 0) Regi­o­nál­ní pře­bor A - 4. kolo Sokol Čer­ve­né Poří­čí – ŠK 64 Plzeň D 1,5 : 3,5 (Lorenc 0,5, Šťast­ný Jo.1, Šťast­ný Ji.1, Les 1, Kraus 0) Sokol Domažli­ce C – ŠK […]