Přeskočit na obsah

Březen 2023

Vydařené Mistrovství republiky

Mis­trov­ství ČR mlá­de­že je kaž­do­roč­ním vrcho­lem mezi sou­tě­že­mi mlá­de­že v Čes­ké repub­li­ce, kte­ré se mohou zúčast­nit jen ti nej­lep­ší z nej­lep­ších ve svých věko­vých kate­go­ri­ích (v kate­go­rii chlap­ců jen 24 hrá­čů). Letoš­ní mis­trov­ství… Číst dále »Vyda­ře­né Mis­trov­ství republiky

Velká cena Domažlic

4. 3. 2023, Domažli­ce V zavře­ném tur­na­ji A nej­sil­něj­ších hrá­čů kra­lo­val Artem Mame­tev, kte­rý vyhrál zis­kem 4 bodů (z 5 mož­ných), Marek Janouš obsa­dil se 2,5 body 4. mís­to. V tur­na­ji B bojo­val Jir­ka Les, uhrál 2,5 bodu a obsa­dil 4. mís­to.… Číst dále »Vel­ká cena Domažlic