Přeskočit na obsah

Březen 2023

Soutěže družstev dospělých

2.liga, 11.kolo: ŠK 64 Plzeň - Šacho­vý klub Příbram–Dubno 4:4 V posled­ním 11. kole 2. ligy při­ví­ta­lo naše Áčko k sestu­pu odsou­ze­nou Pří­bram. Do sesta­vy byli ten­to­krá­te nomi­no­vá­ni ke své dru­ho­li­go­vé pre­mi­é­ře Hynek a Víťa… Číst dále »Sou­tě­že druž­stev dospělých

Rekordních 23 týmů na KP družstev mladších žáků

Neu­vě­ři­tel­ných 23 šes­ti­člen­ných druž­stev se zúčast­ni­lo letoš­ní­ho Kraj­ské­ho pře­bo­ru druž­stev mlad­ších žáků, kte­rý se hrál v sobo­tu 25. 3. 2023 v sále Střed­ní prů­mys­lo­vé ško­ly doprav­ní v Plzni. Kraj­ský­mi pře­bor­ní­ky se sta­li s 18 body hrá­či ŠK Sokol… Číst dále »Rekord­ních 23 týmů na KP druž­stev mlad­ších žáků

Krajské kolo přeboru škol

V pátek 24. 3. 2023 se v sále Střed­ní prů­mys­lo­vé ško­ly doprav­ní v Plzni usku­teč­ni­lo Kraj­ské kolo pře­bo­ru škol. Na star­tu se sešlo 165 hrá­čů z 35 druž­stev. Kate­go­rii 1. stu­peň ovlád­la s 5 výhra­mi 28. Základ­ní ško­la Plzeň. Dru­hé postu­po­vé mís­to vybo­jo­va­la ZŠ… Číst dále »Kraj­ské kolo pře­bo­ru škol

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.88, Plzeň 21. 3. 2023 1.-3. Hon­cha­rov Makar, Andru­se­vič Andrej, Herejk Petr 4, 4.Král Lukáš 0. https://chess-results.com/tnr745112.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát… Číst dále »Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS

Vydařené Mistrovství republiky

Mis­trov­ství ČR mlá­de­že je kaž­do­roč­ním vrcho­lem mezi sou­tě­že­mi mlá­de­že v Čes­ké repub­li­ce, kte­ré se mohou zúčast­nit jen ti nej­lep­ší z nej­lep­ších ve svých věko­vých kate­go­ri­ích (v kate­go­rii chlap­ců jen 24 hrá­čů). Letoš­ní mis­trov­ství… Číst dále »Vyda­ře­né Mis­trov­ství republiky