Přeskočit na obsah

Šachový tábor 2017

Letní šachový tábor – Hřebečníky 2017

Let­ní šacho­vý tábor – Hře­beč­ní­ky 2017 pro­bě­hl ve dnech 5. – 12. 8. 2017 v are­á­lu rekre­ač­ní­ho stře­dis­ka Šlo­vi­ce v Hře­beč­ní­kách - Šlo­vi­cích, okres Rakov­ník, orga­ni­zá­to­rem byl Šacho­vý klub 64 Plzeň. Tábo­ra se zúčast­ni­lo 79 dětí (loni 70) z Plzeň­ské­ho kra­je, Stře­do­čes­ké­ho kra­je, Pra­hy a Par­du­bic­ké­ho kra­je ve věku 6 – 18 let. Jak z hle­dis­ka počtu účast­ní­ků, tak z hle­dis­ka šacho­vé výkon­nos­ti pat­řil tábor mezi nej­lep­ší obdob­né akce v ČR: zúčast­ni­la se řada účast­ní­ků repub­li­ko­vých mis­trov­ství mlá­de­že. Dva hrá­či měli ELO nad 1900, dal­ších pět hrá­čů mělo ELO nad 1500, s ratingem nad 1300 bylo cel­kem 17 hrá­čů, s ratingem vyš­ším než 1000 (3. nebo 4. VT) bylo 55. Tábo­ra se zúčast­ni­lo 18 dívek.

Místo tábora

Letoš­ní Let­ní šacho­vý tábor se konal na stej­ném mís­tě jako v uply­nu­lých dvou letech v are­á­lu Rekre­ač­ní stře­dis­ka Šlo­vi­ce“ na katastru obce Hře­beč­ní­ky – Šlo­vi­ce. Jed­ná se stej­ný objekt jako v roce minu­lém, kte­rý po změ­ně maji­te­le opět pro­šel pře­jme­no­vá­ním z původ­ní­ho ozna­če­ní „Nad sta­rým mlýnem“ a „Rekre­ári­um Šlo­vi­ce“ na „Rekre­ač­ní stře­dis­ko Šlo­vi­ce“. Od minu­lé­ho roku pro­šel are­ál drob­ný­mi úpra­va­mi, potě­ši­tel­né pro nás bylo, že při­by­ly dvě klu­bov­ny, z nichž jed­nu jsme rádi vyu­ží­va­li pro tréninky.

Are­ál je umís­těn na západ­ním okra­ji Chrá­ně­né kra­jin­né oblas­ti Kři­vo­klát­sko na sva­hu nad řekou Beroun­kou. V době naše­ho poby­tu pobý­val v are­á­lu ješ­tě jeden men­ší taneč­ní tábor s mini­mál­ním vli­vem na chod naše­ho tábo­ra. V are­á­lu jsme vyu­ží­va­li v prů­bě­hu naše­ho poby­tu fot­ba­lo­vé hřiš­tě s pří­rod­ní trá­vou, dvě beach-volej­ba­lo­vé hřiš­tě a teni­so­vý kurt s umě­lým povr­chem, ven­kov­ní bazén. Are­ál byl ide­ál­ním mís­tem i z hle­dis­ka bez­peč­nos­ti – kro­mě jedi­né pří­jez­do­vé ces­ty, kte­rá kon­čí u are­á­lu, nejsou v oko­lí žád­né komu­ni­ka­ce, rov­něž řeka Beroun­ka je v bez­peč­né vzdá­le­nos­ti. Uby­to­vá­ní bylo zajiš­tě­no ve čtyř­lůž­ko­vých poko­jích ve zdě­né budo­vě a ve čtyř­lůž­ko­vých chat­kách, na někte­rých poko­jích byla při­dá­na při­stýl­ka. Toa­le­ty byly spo­leč­né na pat­ře s poko­ji a ve spo­leč­ných pro­sto­rách budo­vy, sprchy byly v budo­vě v sute­rén­ním pat­ře a nově též v 1. pat­ře. Stra­va byla zajiš­ťo­vá­na „pro­fe­si­o­nál­ní­mi“ kuchař­ka­mi are­á­lu, 5x den­ně (sní­da­ně, přesní­dáv­ka, oběd, odpo­led­ní sva­či­na a veče­ře), sní­da­ně byla podá­vá­na for­mou švéd­ské­ho sto­lu. Jíd­lo bylo chu­ťo­vě na dob­ré úrov­ni, děti si čas­to­krát cho­di­ly při­dá­vat, navíc vždy bylo pro děti při­pra­ve­no i něco navíc pro pří­pad „hla­du“. Trva­le byla k dis­po­zi­ci vár­ni­ce se šťá­vou. Drob­něj­ší pro­blémy (zpož­dě­ní) byly s dobou odbě­ru stra­vy (na jíd­la jsme cho­di­li ve dru­hém sle­du), avšak bez zásad­ní­ho vli­vu na časo­vý pro­gram. Kapa­cit­ní pro­blémy v jídel­ně (počet účast­ní­ků naše­ho tábo­ra pře­vy­šo­val počty míst v jídel­ně) vět­ší pro­blémy nepři­nes­ly, byly řeše­ny pře­su­nem stráv­ní­ků do při­leh­lých kluboven.

Vedoucí

O děti se v prů­bě­hu tábo­ra sta­ra­li s maxi­mál­ní péčí tito vedou­cí – hlav­ním vedou­cím byl Petr Herejk, dal­ší­mi vedou­cí­mi byli Rad­ka Hron­ko­vá, Vác­lav Hrd­lič­ka, David Lorenc, Kat­ka Pal­ko­vá, Jiří Hájek, Dan Nový, Míša Nová, Anež­ka Kru­ží­ko­vá, Lukáš Daňhel a zdra­vot­ni­cí byla Jar­mi­la Hlož­ko­vá. Všich­ni vedou­cí odved­li pro spo­ko­je­nost dětí maximum.

Oddíly

Děti byly hned při úvod­ním večer­ním pro­gra­mu roz­dě­le­ny do čtyř barev­ně odli­še­ných oddí­lů (Mod­ří mod­ří, Čer­ve­ní čer­vi, Stra­na Zele­ných, Žlu­tí srš­ni) tak, že ve všech oddí­lech byly zastou­pe­ny všech­ny věko­vé sku­pi­ny a rov­no­měr­ně roz­dě­le­ny dívky.

Celotáborová hra

V prů­bě­hu tábo­ra byli všich­ni zapo­je­ni do celo­tá­bo­ro­vé hry „Expe­di­ce za Zla­tým krá­lem“. Hra se stej­ně jako v uply­nu­lých letech vel­mi osvěd­či­la. Cílem hry bylo dosa­že­ní bodo­vé hod­no­ty 1700 bodů, což byla hra­ni­ce pro zís­ká­ní hod­nos­ti „Zla­té­ho krále“.

Bodo­va­lo se řeše­ní úko­lů v prů­bě­hu tré­nin­ků, při odpo­led­ních a večer­ních pro­gra­mech, bodo­val se úklid a cho­vá­ní, a také „řeše­ní kar­ti­ček“ v době osob­ní­ho volna.

Při spl­ně­ní sta­no­ve­né­ho počtu bodů byl dotyč­ný „pový­šen“ do vyš­ší hod­nos­ti (100 bodů – hod­nost „Pěšec“, 200 bodů – hod­nost „Jez­dec“, 300 bodů – hod­nost „Stře­lec“, 500 bodů – hod­nost „Věž“, 700 bodů – hod­nost „Dáma“, 1000 bodů – hod­nost „Bron­zo­vý král“, 1300 bodů – hod­nost „Stří­br­ný král, 1700 bodů – hod­nost „Zla­tý král“).

Pro děti všech věko­vých sku­pin bylo zís­ká­ní bodů a pový­še­ní do hod­nos­tí vel­kou moti­va­cí pro jejich čin­nos­ti. Povy­šo­vá­ní bylo pro­vá­dě­no for­mou pře­dá­ní „paso­vač­ky“– dekre­tu o zařa­ze­ní do pří­sluš­né hod­nos­ti vždy na večer­ním nástu­pu. Nad hra­ni­ci 1700 se dosta­li a „Zla­té­ho krá­le“ zís­ka­li na závě­reč­ném sobot­ním nástu­pu čty­ři účast­ní­ci: Jakub Val­d­man (kte­rý dosá­hl nej­vyš­ší­ho bodo­vé­ho souč­tu 1765 bodů), Voj­těch Hra­bě (jen o dva body za vítě­zem), Lukáš Kašpar a Marie Krum­phol­co­vá. Všech­ny děti sou­těž bra­ly vel­mi váž­ně – na hod­no­tu 1300, tj. hra­ni­ci pro udě­le­ní stří­br­né­ho krá­le, se dosta­lo 72 účast­ní­ků (ze 79).

Řešení kartiček

Řeše­ní kar­ti­ček s tak­tic­ký­mi úko­ly bylo dob­ro­vol­né, i přes­to v době k tomu urče­né vždy řeši­lo mno­ho účast­ní­ků. Kon­t­ro­la správ­nos­ti řeše­ní tak byla pro pří­tom­né tre­né­ry vel­mi nároč­ným úko­lem. Kar­tič­ka obsa­ho­va­la vždy tři nebo čty­ři dia­gra­my, za kaž­dý správ­ně vyře­še­ný dia­gram zís­kal správ­ný řeši­tel až 3 body. Dia­gra­my kaž­dý dostá­val dle své výkon­nos­ti a řešil je v době vol­na. Z důvo­du dob­ro­vol­nos­ti bylo tak zají­ma­vé sle­do­vat zájem a zís­ka­né body jed­not­liv­ců. Nej­ví­ce bodů za kar­tič­ky zís­kal Voj­těch Hra­bě (156), zaním byli Jakub Val­d­man (139), Jakub Petrík (123). Přes sto­bo­do­vou hra­ni­ci se dosta­li ješ­tě Jan Štván (116) a Ondřej Novák (105).

Denní program

Kaž­dý den začí­nal po budíč­ku v 8,00 h. krát­kou roz­cvič­kou, a po sní­da­ni, hygi­e­ně a úkli­du poko­jů byl na nástu­pu v 9,00 vyhlá­šen den­ní pro­gram. Dopo­led­ne od 9,15 do 12,15 pro­bí­hal šacho­vý výcvik v šes­ti tré­nin­ko­vých sku­pi­nách, po obě­dě (12,30) násle­do­va­lo osob­ní vol­no a od 15,00 spor­tov­ní odpo­led­ne. Po veče­ři (18,45) se od 19,30 konal nástup s hod­no­ce­ním dne a pře­dá­vá­ním „paso­va­ček“. Od 20,00 do cca 21,30 se konal večer­ní pro­gram, od 21,30 večer­ní hygi­e­na a na 22,00 h. byla sta­no­ve­na večerka.

Dopolední tréninky

V dopo­led­ním pro­gra­mu od 9,15 do 12,15 pro­bí­hal šacho­vý výcvik v sed­mi tré­nin­ko­vých sku­pi­nách. Sku­pi­na nej­sil­něj­ších hrá­čů (Žiž­ka Petr, Hlo­žek David, Kašpar Lukáš, Hejsek Lukáš, Janouš Marek, Šeter­le Matěj, Bošek Vla­di­mír, Lang­ma­jer Jan, Mál­ko­vá Adri­a­na, Mare­šo­vá Micha­e­la, Běl Jan, Šťast­ný Josef, Kop­čil Jakub, Holi­na Mar­tin, Lang­ma­je­ro­vá Jana, Krum­pholc Fran­ti­šek) pra­co­va­la s Petrem Herej­kem, téma­ta byla tak­ti­ka, stra­te­gie a kon­cov­ky pře­váž­ně z tvor­by mis­tra svě­ta Garri Kaspa­ro­va. Nej­vyš­ší sou­čet bodů z tré­nin­ků zís­kal Petr Žiž­ka (446). Sehrán byl také tré­nin­ko­vý tur­naj (1.L.Kašpar 6,5).

Dru­há sku­pi­na pod vede­ním Dana Nové­ho (Trh­lík Samu­el, Mádle Robin, Eli­áš Filip, Val­d­man Jakub, Váňa Jan, Hra­bě Voj­těch, Krum­phol­co­vá Marie, Les Jiří, Tei­chmann Cyril, Žalud Pavel, Říha Ště­pán, Win­tr Filip, Kraus Kris­ti­án, Šťast­ný Jiří, Aubrech­to­vá Zuza­na, Tichý Tomáš) se věno­va­la pře­de­vším výcvi­ku tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­ví­ce bodů při tré­nin­ku zís­kal Pavel Žalud (481). I tato sku­pi­na ode­hrá­la svůj tré­nin­ko­vý tur­naj (1.J.Váňa 5,5).

Tře­tí sku­pi­na pod vede­ním Kate­ři­ny Pal­ko­vé (Denk Lukáš, Petrík Jakub, Hodl Voj­těch, Kraut­sten­gl Alan, Křen Adam, Mužík Voj­těch, Šůla Jan, Zachar­do­vá Klá­ra, Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na, Caj­tha­ml Jakub, Schu­la Voj­těch, Mame­tev Artem) se věno­va­la pře­váž­ně zlep­še­ní výkon­nos­ti v oblas­ti tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­lep­ších dle zís­ka­ných bodů byl Voj­těch Schu­la (467).

Čtvr­tá sku­pi­na pod vede­ním Jiří­ho Háj­ka byla slo­že­na z talen­to­va­ných hrá­čů roč­ní­ků 2007 a 2008 (Mores Anto­nín, Novák Ondřej, Šafá­řo­vá Anna Marie, Hasman Vla­di­slav, Urbá­nek Voj­těch, Kuchta Ště­pán, Urbá­nek Lukáš, Kře­no­vá Natá­lie, Bílek Ale­xan­der, Štván Jan) a věno­va­la se tak­ti­ce a kon­cov­kám. Nej­ví­ce bodů při tré­nin­cích z této sku­pi­ny nasbí­ral Voj­těch Urbá­nek (419).

Pátá sku­pi­na pod tre­nér­ským vede­ním Luká­še Daňhe­la (Dolan­ská Ester, Varva­řov­ský Voj­těch, Denk Tomáš, Šin­de­lář Adam, Sulja­ko­vič Dino, Houš­ka Mar­tin, Schroll Ště­pán, Houš­ka Filip a Šev­čík Milan) pra­co­va­la na základ­ních doved­nos­tech pře­de­vším v oblas­ti tak­ti­ky. Nej­lep­ších dle zís­ka­ných bodů v této sku­pi­ně byl Ště­pán Scholl (445). Šes­tá sku­pi­na nejmlad­ších začí­na­jí­cích šachis­tů pod vede­ním Vaš­ka Hrd­lič­ky a Davi­da Loren­ce (Hra­bě Kris­ti­án, Cirn­fus Jan, Němec Voj­těch, Drob­ný Anto­nín, Blud­ský Hynek, Blud­ský Vít, Tichý Ján, Kuchta Lukáš) pra­co­va­la na zlep­še­ní doved­nos­tí matování,základech tak­ti­ky a kon­co­vek. Nej­ví­ce bodů za týden tré­nin­ků z této sku­pi­ny zís­kal Hynek Blud­ský (436).

Čle­ny všech sku­pin je nut­no pochvá­lit za sna­hu a pra­co­vi­tost. Kaž­dý účast­ník absol­vo­val 21 hodin kva­lit­ní­ho šacho­vé­ho tré­nin­ku. Pev­ně věřím, že nové poznatky všich­ni uplat­ní na tur­na­jích v novém škol­ním roce!

Kro­mě „šacho­vých“ sku­pin fun­go­va­la též fil­mo­vá a foto­gra­fic­ká sku­pi­na pod vede­ním Anež­ky Kru­ží­ko­vé. Její­mi čle­ny byli Klau­die Trh­lí­ko­vá, Anna Caj­tha­mlo­vá, Klá­ra More­so­vá, Moni­ka Šim­ko­vá, Mag­da­le­na Hejsko­vá, Moni­ka Muží­ko­vá, Ema Som­me­ro­vá a David Vítovec.

Odpolední program

Odpo­led­ní pro­gram byl vypl­něn pře­de­vším spor­tov­ní­mi sou­tě­že­mi poja­tý­mi jako sou­těž mezi oddí­ly. V neda­le­kém lese pro­běh­lo hle­dá­ní šacho­vé­ho dia­gra­mu. Oddí­ly také hle­da­ly poklad zís­ká­vá­ním indi­cií a sesta­vo­vá­ním hes­la. Pro­bě­hl tur­naj všech účast­ní­ků ve stol­ním teni­su (roz­dě­le­ných dle věko­vých sku­pin – nej­lep­ší stol­ní tenis­ty měli Žlu­tí srš­ni), v pře­ha­zo­va­né, fot­ba­lu (v kate­go­ri­ích mlad­ší a star­ší), nohej­ba­lu, atle­tic­ké odpo­led­ne (nej­lep­ší Stra­na Zele­ných), míčo­vé sou­tě­že, šta­fe­ty a Sou­boj s pamě­tí (vyhrá­lo druž­stvo Žlu­tí srš­ni). Bodo­vá­ny byly také bojo­vý pokřik oddí­lu a oddí­lo­vá vlaj­ka. Ve vol­ném čase zájem­ci za dohle­du vedou­cích vyu­ží­va­li bazén, vzhle­dem k pro­měn­li­vé­mu poča­sí ale letos nebyl tak vyu­ží­ván. Jed­no odpo­led­ne bylo vyhra­ze­no pro Olym­pi­á­du des­ko­vých her (kaž­dý člen oddí­lu byl nomi­no­ván do jed­né dis­ci­plí­ny, kte­rý­mi byly Dáma, Piškvor­ky, Kost­ky, Pexe­so, Prší, Člo­vě­če, nezlob se, Dobble, Akti­vi­ty, Bang, Kvar­te­to, Tik tak Bum a Kup si krá­vu). V olym­pi­á­dě des­ko­vých her bylo nej­lep­ší druž­stvo Mod­ří modří.

Hlavní táborový turnaj

Ve čtvr­tek odpo­led­ne a večer se hrál hlav­ní tur­naj v rapid šachu. Hrá­lo se v sed­mi sku­pi­nách, všich­ni hrá­či byli do sku­pin zařa­ze­ni dle své výkon­nos­ti. Pět sku­pin hrá­lo po osmi hrá­čích sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým, dvě sku­pi­ny hrá­čů bez ELO a se 4.VT hrá­ly švý­car­ským sys­té­mem na 7 kol.

Ve sku­pi­ně A nej­sil­něj­ších hrá­lo osm hrá­čů sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým a vyhrál Lukáš Kašpar (6 bodů ze 7) před Petrem Žiž­kou (5,5) a Davi­dem Hlož­kem (4,5). Dal­ší pořa­dí: 4.Matěj Šeter­le 4, 5.Jan Lang­ma­jer 3, 6.Marek Janouš 3, 7.Vladimír Bošek 2, 8.Lukáš Hejsek 0.

Sku­pi­nu B (8 hrá­čů kaž­dý s kaž­dým) vyhrál Mar­tin Holi­na s 5 body před Jaku­bem Kop­či­lem 4,5 b. a Adri­a­nou Mál­ko­vou 4,5 b. Dal­ší pořa­dí: 4.Michaela Mare­šo­vá 4, 5.Josef Šťast­ný 4, 6.Jan Běl 2,5, 7.Jana Lang­ma­je­ro­vá 2,5, 8.František Krum­pholc 1.

Ve sku­pi­ně C (8 hrá­čů kaž­dý s kaž­dým) domi­no­val se 6,5 body Tomáš Tichý, dru­hý byl s 5 body Voj­těch Hra­bě, tře­tí Jan Váňa také s 5 body. Dal­ší pořa­dí: 4.Jakub Val­d­man 3,5, 5.Robin Mádle 3, 6.Mařenka Krum­phol­co­vá 2, 7.Sam Trh­lík 1,5, 8.Filip Eli­áš 1,5.

Sku­pi­na D (8 hrá­čů kaž­dý s kaž­dým) skon­či­la výhrou Jir­ky Šťast­né­ho, kte­rý si stej­ně jako dru­há Zuza­na Aubrech­to­vá zís­kal 5 bodů. Tře­tí mís­to obsa­dil Ště­pán Říha (4,5 b.). Dal­ší­po­řa­dí: 4.Pavel Žalud 4,5, 5.Kristián Kraus 3,5, 6.Jiří Les 3, 7.Filip Win­tr 2,5, 8.Cyril Tei­chmann 0.

Ve sku­pi­ně E hrá­la švý­car­ským sys­té­mem na 7 kol a nej­lep­ším byl se 100% zis­kem Voj­těch Schu­la. Dru­hý skon­čil Jakub Pet­rik a tře­tí Lukáš Denk (oba 5 bodů). Dal­ší pořa­dí: 4.Cajthaml Jakub 5, 5.Urbánek Lukáš 4,5, 6.Mužík Voj­těch 4,5, 7.Bílek Ale­xan­der 4, 8.Hasman Vla­di­slav 4, 9.Šafářová Mag­da­lé­na 4, 10.Zachardová Klá­ra 3,5, 11.Mores Anto­nín 3,5, 12.Novák Ondřej 3,5, 13.Hodl Voj­těch 3,5, 14.Křenová Natá­lie 3, 15.Štván Jan 3, 16.Dolanská Ester 3, 17.Šůla Jan 2,5, 18.Kuchta Ště­pán 2, 19.Urbánek Voj­těch 2, 20.Krautstengl Alan 2, 21.Křen Adam 1,5, 22.Šafářová Anna Marie 1.

Tur­naj F hrá­čů bez ELO a VT (švý­car­ským sys­té­mem na 7 kol) vyhrál Ště­pán Schroll s 6 body, dru­hý byl Hynek Blud­ský s 5 body, tře­tí Dino Sulja­ko­vič také s 5 body. Tito tři hrá­či si spo­leč­ně se čtvr­tým Víťou Blud­ským (4,5 bodu) uhrá­li 4.VT, gra­tu­lu­je­me! Dal­ší pořa­dí: 5.Vojtěch Varva­řov­ský 4, 6.Tomáš Denk 4, 7.Milan Šev­čík 4, 8.Adam Šin­de­lář 4, 9.Jan Cirn­fus 3,5, 10.Filip Houš­ka 3,5, 11.Lukáš Kuchta 3,5, 12.Vojtěch Němec 3, 13.Martin Houš­ka 3, 14.Anna Caj­tha­mlo­vá 2, 15.Antonín Drob­ný 1, 16.Ján Tichý.

Dal­ší info k tur­na­jům nalez­ne­te na: http://chess-results.com/tnr296433.aspx.

Večerní program

V rám­ci večer­ní­ho pro­gra­mu pro­běh­la hned úvod­ní den bles­ko­vý tur­naj, kte­ré­ho se zúčast­ni­lo 66 (!) hrá­čů. Vyhrál Petr Žiž­ka (6 bodu z 7), na dru­hém a tře­tím mís­tě skon­či­li vedou­cí Kate­ři­na Pal­ko­vá (5 bodů) a Lukáš Daňhel (5 bodů). Cel­ko­vě čtvr­tý (dru­hý z dětí) skon­čil David Hlo­žek (5), pátý Lukáš Kašpar (5), šes­tý Matěj Šeter­le (4,5), sed­mý Marek Janouš (4,5), osmý Vla­di­mír Bošek (4,5), devá­tá Adri­a­na Mál­ko­vá (4) a desá­tý Mar­tin Holi­na (4). O jen­dom z veče­rů se usku­teč­nil též tur­naj ve Fische­ro­vých šachách, kdy se před kaž­dým kolem loso­va­lo umís­tě­ní posta­ve­ní figur na základ­ní řadě. Vítě­zem se stal David Hlo­žek (6,5 ze 7) před Matě­jem Šeter­lem a Jose­fem Šťast­ným (oba 6 bodů). Pořa­dí na dal­ších mís­tech: 4.Vladimír Bošek 5,5, 5.Lukáš Kašpar 5, 6.Kristián Kraus 5, 7.Jan Běl 5, 8.Marek Janouš 5, 9.Jana Lang­ma­je­ro­vá 5, 10.Petr Žiž­ka 5 (cel­kem 58 hrá­čů). Jeden večer též pro­běh­la sou­těž druž­stev v simul­tán­kách, kaž­dé druž­stvo si vylo­so­va­lo jed­no­ho z vedou­cích (Kat­ka Pal­ko­vá, Lukáš Daňhel, David Lorenc, Jiří), pro­ti kte­ré­mu sehrá­li 10 par­tií s časem 0,5 hodi­ny pro­ti 1 hodi­ně vedou­cí­ho. Nej­lep­ším bylo druž­stvo Žlu­tých sršňů, kte­ré doká­za­lo s poma­le­ji hra­jí­cím Davi­dem Loren­cem vyhrát 7,5 : 2,5. Ani letos nechy­bě­la stez­ka odva­hy, letos na „nové“ tra­se kon­čí­cí pří­mo v are­á­lu tábo­ra. Všich­ni (i ti nejmlad­ší!) stezku pro­šli bez pro­blé­mů. Novin­kou v pro­gra­mu byla par­tie živých šachů – nejmen­ší dětí před­sta­vo­va­li jed­not­li­vé figu­ry, nej­zku­še­něj­ší děti pro­vá­dě­li pohyb figur po šachov­ni­ci – vel­mi zda­ři­lá akce! Závě­reč­ný večer pro­běh­lo vyhod­no­ce­ní taj­né­ho úko­lu – kaž­dé druž­stvo před­ved­lo tři ukáz­ky z fil­mů, kte­ré si vylo­so­va­li prv­ní den, ostat­ní druž­stva měla hádat, o jaký film šlo. Nej­ví­ce bodů zís­ka­lo druž­stvo­Čer­ve­ní čer­vi. Vel­mi zda­ři­lá bylo i násled­ná diskotéka.

Fotodokumentace a videodokumentace

V prů­bě­hu tábo­ra byla díky sku­pi­ně fil­mo­vé a foto­gra­fic­ké tvor­by pod vede­ním Anež­ky Kru­ží­ko­vé poří­ze­na boha­tá foto­do­ku­men­ta­ce. Je ke zhléd­nu­tí níže.

Závěrečné vyhodnocení

V sobo­tu dopo­led­ne před odjez­dem při závě­reč­ném nástu­pu byly vyhlá­še­ny koneč­né výsled­ky sou­tě­že O Zla­té­ho krá­le a roz­dá­ny posled­ní „paso­vač­ky“. Do hod­nos­ti Zla­té­ho krá­le byli pový­še­ni Voj­těch Hra­bě, Lukáš Kašpar, Marie Krum­phol­co­vá a Jakub Val­d­man. Nej­vyš­ší­ho bodo­vé­ho zis­ku dosá­hl Jakub Val­d­man, kte­rý navíc zís­kal zla­tou krá­lov­skou koru­nu. Všich­ni účast­ní­ci poté obdr­že­li na závěr účast­nic­ký diplom – vyzna­me­ná­ní za úspěš­né absol­vo­vá­ní tábo­ra, pamět­ní medai­li a věc­né ceny.

Závěr

Na závěr vel­ké podě­ko­vá­ní všem – dětem (oprav­du úžas­ná par­ta!), vedou­cím i pra­cov­ní­kům are­á­lu za skvě­lý týden a neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky. Před­běž­ně je objed­nán are­ál i na příští rok, a to v ter­mí­nu 28. 7. – 4. 8. 2018! Již teď si ter­mín pozna­me­nej­te do svých diá­řů a může­te poslat před­běž­nou při­hláš­ku na e-mail: herejkpetr@seznam.cz.

Fotogalerie - sobota 5. 8. 2017

Fotogalerie - neděle 6. 8. 2017

Fotogalerie - pondělí 7. 8. 2017

Fotogalerie - úterý 8. 8. 2017

Fotogalerie - středa 9. 8. 2017

Fotogalerie - čtvrtek 10. 8. 2017

Fotogalerie - pátek 11. 8. 2017

Fotogalerie - sobota 12. 8. 2017