Denisa Marešová čtvrtá v republice!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky dívek do 8 let Skvě­lé čtvr­té mís­to vybo­jo­va­la zis­kem 6 bodů na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky dívek do 8 let ve Frý­d­­ku-Míst­­ku hráč­ka ŠK Plzeň Deni­sa Mare­šo­vá. V deví­ti par­ti­ích v kon­ku­ren­ci 21 hrá­ček nar. 2011 a ml. z celé repub­li­ky šest­krát vyhrá­la a jen tři­krát pro­hrá­la (sho­dou okol­nos­tí se vše­mi tře­mi medai­list­ka­mi) a na medai­li chy­běl pou­hý půl­bod. Skvě­lý výsle­dek!! Podrob­né výsledky […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II – 11.kolo ŠK Kla­to­vy B – ŠK 64 Plzeň B 1,5 : 5,5 (Herejk 1, Bechyn­ský 1, Hrd­lič­ka 0,5, Šeter­le 0,5, Lang­ma­jer 0,5, Janouš 0,5, Kre­sl 0,5, Šťast­ný Jo.1). Bez­pro­blé­mo­vá výhra v sesta­vě s pěti juni­o­ry, bez jedi­né par­ti­o­vé pro­hry – cen­né zjiš­tě­ní pro příští sezó­ny! V kon­če­ném pořa­dí naše druž­stvo vybo­jo­va­lo se 26 body výborné […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 10.kolo Sokol Domažli­ce - ŠK 64 Plzeň B 6,5 : 1,5 (Kle­ment 0, Herejk 0, Hlo­žek 0, Bechyn­ský 0,5,Nový 0,5, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0, Janouš 0), kru­tá pro­hra, pros­tě zápas „blbec“, kde se všech­no oto­čí pro­ti nám. Jsme tře­tí (a níže už skon­čit nemů­že­me), a v posled­ním kole si zahra­je­me o dru­hé mís­to s Líněmi.

Krajský přebor družstev mladších žáků

Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků, Kla­to­vy 23. 3. 2019 Dal­ší vel­ký úspěch naše­ho klu­bu se zro­dil v sobo­tu v Kla­to­vech. Druž­stvo mlad­ších žáků naše­ho klu­bu ovládlo Kraj­ský pře­bor této kate­go­rie, sesta­va Marek Janouš, Artem Mame­tev, Sam Trh­lík, Ond­ra Novák, Hynek Blud­ský a Anič­ka Šafá­řo­vá zis­kem 21 bodů a pěti­bo­do­vým násko­kem vyhrá­la a sta­la se pře­bor­ní­kem Plzeň­ské­ho kra­je pro rok 2019. Pořa­dí 1.ŠK […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II – 10.kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Dvo­rec B 3,5 : 4,5 (Herejk 0, Bechyn­ský 0, Daňhel 0,5, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 1, Málek 0,5, Mál­ko­vá 1, Šeter­le 0), bohu­žel pro­hra, tak­že jsme opus­ti­li prv­ní mís­to v tabul­ce, jsme o bod třetí.

Marek Janouš mistrem republiky!!

Z Kou­tů nad Des­nou při­šla skvě­lá zprá­va: Marek Janouš na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky ovlá­dl kate­go­rii chlap­ců do 12 let a zis­kem 7,5 bodu se stal mis­trem Čes­ké repub­li­ky chlap­ců do 12 let pro rok 2019. Fan­tas­tic­ké­ho úspě­chu dosá­hl po výbor­ném výko­nu ve všech par­ti­ích. V prv­ním kole jej čekal Kaňák z frý­dec­ko­mís­tec­ké­ho Inter­ches­su. Úvod kaž­dé­ho tur­na­je je vždy […]

Mistrovství České republiky mládeže, Kouty nad Desnou

Nej­dů­le­ži­těj­ší mis­trov­ská sou­těž jed­not­liv­ců mlá­de­že Mis­trov­ství ČR mlá­de­že pro­bí­há v těch­to dnech (9.-16.3.2019) v Kou­tech nad Des­nou. Náš klub má troj­ná­sob­né zastou­pe­ní, Marek Janouš je v tur­na­ji H12 osmý nasa­ze­ný, Micha­e­la Mare­šo­vá je v D14 nasa­ze­ná s č.17 a v D10 boju­je Káťa Ste­pa­nyshyn. Marek Janouš vstou­pil do sou­tě­že skvě­le, po výhře v prv­ním kole v tom dru­hém po výbor­ném výko­nu pora­zil prv­ní­ho nasa­ze­né­ho Paseku (elo […]

5. turnaj Plzeňské šachové ligy 2018/2019

5. tur­naj Plzeň­ské šacho­vé ligy, Plzeň 8. 3. 2019   Tur­na­je A, B, C a D dospě­ly do kon­ce základ­ní čás­ti. Hrá­či na 1. až 4. mís­tě v kaž­dé sku­pi­ně postu­pu­jí do vyřa­zo­va­cí čás­ti, kte­rá se ode­hra­je for­mou mini­zá­pa­sů (1. pro­ti 4., 2. pro­ti 3., násled­ně finá­le).   Semi­fi­ná­lo­vé dvo­ji­ce jsou tedy násle­du­jí­cí: Sku­pi­na A: Lang­ma­jer - Šťast­ný Josef Lang­ma­je­ro­vá - Mast­ný The­o­dor Sku­pi­na B: Mast­ný Leo­nard - Les Novák […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 9.kolo ŠK 64 Plzeň – ŠK Košut­ka 6 : 2 (Šedi­vý 0,5, Herejk 1, Pal­ko­vá 1, Hlo­žek 1, Bechyn­ský 0,5, Nový 0, Lorenc 1, Janouš 1), bez­pro­blé­mo­vý zápas a vyso­ké vítěz­ství, na čele nic nové­ho, jsme dru­zí 2 body za Domažli­ce­mi a v příš­tím kole nás čeká vzá­jem­ný zápas – utká­ní pravdy!

Turnaj rodinných dvojic v Pravoníně, 2. 3. 2019

Klu­ci star­to­va­li pod č. 24 s názvem PLZEŇÁCI. K prv­ní par­tii na prv­ní šachov­ni­ci nastou­pi­li pro­ti favo­ri­tům tur­na­je VOJTOVÝM. Pan Voj­ta upo­zor­ňo­val Hyn­ka, že mu v zahá­je­ní nale­těl na fin­tu. Víťo­vi se v tur­na­ji poda­ři­lo zre­mi­zo­vat dvě par­tie, pod­le mého názo­ru ve vyhra­né pozi­ci. Pro­ti Janu Mlčo­cho­vi a Vác­la­vu Prav­do­vi. Domní­vám se, že účast byla pro­spěš­ná a úspěš­ná a klu­ci byli spo­ko­je­ni. Ze 14 […]