Přeskočit na obsah

Květen 2018

Táborák a zahradní turnaj, Červený Újezd 25. – 26. 5. 2018

I přes nepří­zeň poča­sí se tábo­rá­ku zúčast­ni­la téměř dva­cít­ka mla­dých šachis­tů a téměř stej­ně tolik dospě­lých. Kro­mě tra­dič­ní Vel­ké letec­­ko-šacho­­vé bitvy dozna­la změ­ny Hon­ba za pokla­dem i sys­tém tur­na­je Kámen-nůž­­ky-papír. Vel­mi se… Číst dále »Tábo­rák a zahrad­ní tur­naj, Čer­ve­ný Újezd 25. – 26. 5. 2018

Krajský přebor mládeže v rapid šachu (Ampér 6)

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, Plzeň 20.5.2018 Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapi­du dospěl do své­ho finá­le. Závě­reč­ný 6. tur­naj roz­ho­dl o koneč­ném pořa­dí KP v rapi­du a o postu­pu­jí­cích. Hrá­či naše­ho klu­bu dosáh­li řady zají­ma­vých výsled­ků:… Číst dále »Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu (Ampér 6)

Krajský přebor juniorů

Dal­ší tři titu­ly kraj­ských pře­bor­ní­ků pro náš klub ŠK 64 Plzeň po rado­by­čic­kých žních z minu­lé­ho týd­ne obsta­ra­li naši mla­dí repre­zen­tan­ti na KP juni­o­rů v Domažli­cích.  David Hlo­žek v kate­go­rii do 18 let uhrál… Číst dále »Kraj­ský pře­bor juniorů

Krajský přebor mládeže

Na Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že v Rado­by­či­cích v uply­nu­lém víken­du to hned 14x zacin­ka­lo! Hrá­či naše­ho klu­bu vybo­jo­va­li v dese­ti hod­no­ce­ných kate­go­ri­ích cel­kem 14 (!!) cen­ných kovů, z toho hned 6 medai­lí bylo v bar­vě zla­té! V kate­go­rii… Číst dále »Kraj­ský pře­bor mládeže

Nové ELO FIDE k 1. 5. 2018

Obdo­bí začát­ku květ­na je také časem vydá­ní nových elo lis­tin, kte­ré vzhle­dem k zápočtu všech sou­tě­ží druž­stev obsa­hu­jí nej­ví­ce změn. Pří­jem­ný je nejen nárůst počtu našich hrá­čů v lis­ti­nách, ale také význam­ný… Číst dále »Nové ELO FIDE k 1. 5. 2018