Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 2. kolo KPIII, 2.kolo ŠK 64 C – Let­ná B 4,5 : 0,5 (Bechyn­ský 1, Šeter­le 1, Mame­tev 1, Málek 0,5, Špač­ko­vá 1). Po dvou kolech je naše Céč­ko s 6 body a skó­re 9 na prv­ním mís­tě prů­běž­né­ho pořa­dí KPIII!

Mistrovství Čech mládeže

Her­lí­ko­vi­ce 22. – 29. 10. 2021 Účast hrá­čů Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň na letoš­ním Mis­trov­ství Čech mlá­de­že 2021 v Her­lí­ko­vi­cích byla tro­chu slab­ší než v minu­lých letech. Pře­ci jen méně postu­pu­jí­cích z kraj­ské­ho pře­bo­ru, hra­né­ho již o prázd­ni­nách, ale i oba­va z covi­du byla prav­dě­po­dob­ně pří­či­nou pro­pa­du účas­ti. Nicmé­ně svá želíz­ka v ohni jsme měli! V HD16 o postup mezi nej­lep­ších osm, což by zna­me­na­lo postup na […]

Plzeňská šachová liga 2021/22 - 1. kvalifikace

Po roč­ní pan­de­mic­ké odml­ce se o své slo­vo opět při­hlá­si­la Plzeň­ská šacho­vá liga. Přes­ně dvě desít­ky mla­dých pří­z­niv­ců krá­lov­ské hry, z nichž pro někte­ré to byl jejich úpl­ně prv­ní tur­naj, zaví­ta­ly v pátek 22. říj­na do stu­dov­ny FAV, aby pomě­ři­ly své síly. Kdo sve­de sou­boj o zla­to bylo brzy jas­né. Makar Hon­cha­rov a Tomáš Zelen­ka remi­zo­va­li pou­ze spo­lu a jinak úspěš­ně smetávali […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - říjen 1, 2

11. 10. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/1ZSkhgB4 1.Herejk Petr 6,5, 2.Bludský Vít 5,5, 3.Bludský Hynek 5, 4.Bernt Theo 4,5, 5.Honcharov Makar 3,5, 6.Hodl Voj­těch 2, 7.Mach Jan 1. 18. 10. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/cO8KwCc7 1.Bludský Hynek 3, 2.Herejk Petr 2, 3.Bludský Vít 1, 4.Mach Jan 1, 5.Hodl Voj­těch 1.

Odložená premiéra

Koneč­ně! Po roč­ní pau­ze prak­tic­ky bez sou­tě­ží druž­stev dospě­lých jsme se sešli v Hote­lu Lions, a to nejen při pří­le­ži­tos­ti odlo­že­né pre­mi­é­ry naše­ho Áčka ve 2. lize. Své úvod­ní par­ty sezó­ny sehrá­lo také Béč­ko v KP2 a Déč­ko v RP. Navzdo­ry tomu, že OAZA B nedo­ra­zi­la na západ Čech v základ­ní sesta­vě, brzy uká­za­la, že bude přes­to kou­sat. Nevy­zpy­ta­tel­ný­mi moh­li být i bor­ci Postře­ko­va v KP2 a o síle […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.54, Plzeň 12. 10. 2021 1.Herejk Petr 8, 2.Pal­ko­vá Kate­ři­na 7, 3.Mame­tev Artem 6, 4.Lang­ma­jer Jan 5, 5.Šeter­le Matěj 4, 6.Hon­cha­rov Makar https://chess-results.com/tnr584213.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.52, Plzeň 14. 9. 2021 1.Lang­ma­jer Jan 5,5, 2.Šeter­le Matěj 5, 3.Mame­tev Artem 4, 4.Herejk Petr 4, 5.Šťast­ný Josef 1. https://chess-results.com/tnr578860.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.53, Plzeň 5. 10. 2021 1.Herejk Petr 5, 2.Šeter­le Matěj 4, 3.Pal­ko­vá Kate­ři­na 3, 4.Čmo­lík Vác­lav 0. https://chess-results.com/tnr582884.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od […]

Extraliga a 1.liga družstev mládeže

Plzeň 3. - 3. 10. 2021 Úvod­ní sraz obou nej­vyš­ších repub­li­ko­vých sou­tě­ží mlá­de­že – Extra­li­gy mlá­de­že, sku­pi­ny západ a 1.ligy druž­stev mlá­de­že, sku­pi­ny B, uspo­řá­dal náš klub v luxus­ním pro­stře­dí plzeň­ské­ho Parkho­te­lu ve dnech 2. – 3. 10. 2021. Po oba dny bylo mož­né shléd­nout umě­ní nej­lep­ších repub­li­ko­vých mla­dých šachis­tů (mj. svě­to­vou jed­nič­ku mezi dva­nác­ti­le­tý­mi Vaš­ka Fiň­ka), je pro­to vel­kým úspě­chem naše­ho klubu, […]

Nové ELO ČR k 1. 10. 2021

Pořa­dí ELO ČR k 1. 10. 2021 (roz­díl k 1. 10. 2020) 1.Herejk Petr 2165 (0), 2.Pal­ko­vá Kate­ři­na 1994 (0), 3.Ran­da Miroslav 1981 (0), 4.Bechyn­ský Jan 1976 (0), 5.Nový Daniel 1976 (0), 6.Hlo­žek David 1957 (-103), 7.Lang­ma­jer Jan 1942 (+257), 8.Macha­lík Marek 1911 (-2), 9.Janouš Marek 1908 (-45), 10.Mame­tev Artem 1828 (+290), 11.Šeter­le Matěj 1826 (-15), 12.Lorenc David 1765 (0), 13.Špač­ko­vá […]