Šachový festival Plzeň 2020 a Mistrovství ČR mužů

Hlav­ním tur­na­jem Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu Plzeň 2020, kte­rý pořá­dal ve dnech 23. – 31. 8. 2020 náš ŠK 64 Plzeň, bylo Mis­trov­ství ČR v šachu mužů 2020. Mis­trem repub­li­ky se stal David Nava­ra před Vik­to­rem Láz­nič­kou a Zbyň­kem Hráč­kem, z našich zástup­ců skon­čil David Hlo­žek se 3,5 body na 64.místě (do ratingu FIDE při­psal +41), o dvě mís­ta na 66.místě se 3 body […]

Mistrovství Evropské unie

Kou­ty nad Des­nou 14. – 22. 8. 2020 V kate­go­rii U14 hrál Marek Janouš. Z deví­ti kol posbí­ral 5 bodů a obsa­dil pěk­né 9. mís­to. Gra­tu­lu­je­me! Kom­plet­ní výsled­ky http://chess-results.com/tnr531988.aspx?lan=5 Foto­ga­le­rie https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2020_Players/ https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2020

Tréninkový kemp ŠK 64 Plzeň

Tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň pro­běh­ne letos v ter­mí­nu 25. – 28. 9. 2020 v Hře­beč­ní­kách. Cena je 1100 Kč pro hrá­če do 14 let (2006 a ml.) a 1500 Kč pro star­ší. Kdo máte zájem jet, rezer­vuj­te si mís­to již nyní na e-mai­lu herejkpetr@seznam.cz, máme k dis­po­zi­ci pou­ze 30 míst.

Šachový tábor 2020 – čtvrtek

Den 6. — čtvr­tek 6. 8. 2020 Tré­nin­ky — Super­hr­di­no­vé — Fische­ro­vo šachy — stez­ka odva­hy Krás­né tep­lé dny nám uka­zu­jí, že tábor bude brzy kon­čit. Už zbý­vá pou­ze pár dní, než se tábor­ní­ci navrá­tí opět do svých domo­vů. Avšak vedou­cí vymýš­lí stá­le dal­ší pro­gra­my, aby děti zaba­vi­li. Dneš­ním hlav­ním pro­gra­mem byla hra na super­hr­di­ny, kde cílem […]

Šachový tábor 2020 – středa

Den 5. — stře­da 5. 8. 2020 Tré­nin­ky — spor­tov­ní odpo­led­ne — simul­tán­ky Dneš­ní den začal pohád­ko­vě. Z mra­zi­vé­ho rána se vylou­pl krás­ný slu­neč­ný den. Spous­ta šachis­tů, kte­ří sedě­li na tré­nin­cích v míst­nos­tech, se těši­la na krás­né tep­lé spor­tov­ní odpo­led­ne. Sou­tě­ži­lo se ve třech dis­ci­plí­nách. Pro star­ší fot­bal a háze­ná, pro ty nejmlad­ší peta­nque. Nej­lep­ší výsled­ky ve fot­ba­le měl tým […]

Šachový tábor 2020 – úterý

Den 4. — úte­rý 4. 8. 2020 Tré­nin­ky — hle­dá­ní pokla­du — tur­naj v ping-pon­gu V úte­rý již od rána prše­lo. Pro­to se všech­ny akti­vi­ty ode­hrá­va­ly ve vnitř­ním pro­sto­ru are­á­lu. Mimo obvyk­lé­ho tré­nin­ku, kte­rý byl jako kaž­dý den, tak hlav­ním pro­gra­mem bylo hle­dá­ní pokla­du. Na sta­no­viš­tích, kte­rá byla roz­dě­le­na na růz­né okru­hy, zís­ká­va­ly děti pís­men­ka do tajen­ky. Cílem […]

Šachový tábor 2020 – pondělí

Den 3. — pon­dě­lí 3. 8. 2020 Tré­nin­ky — tur­na­je v rapid šachu Ráno dneš­ní­ho dne bylo poho­do­vé. Kvů­li poča­sí byla roz­cvič­ka vevnitř a děla­ly se pou­ze dře­py. Odpo­led­ní hodi­ny byly jako obvykle v téma­tu šacho­vých tré­nin­ků, kde šachis­té zís­ká­va­li body. Po obě­dě se hrál tur­naj v šachu. Mezi par­ti­e­mi se hrá­ly des­ko­vé hry. Spous­ta šachis­tů, kte­ří začí­na­jí hrát, moh­la zís­kat v tomto […]

Šachový tábor 2020 – neděle

Den 2. — nedě­le 2. 8. 2020 Tré­nin­ky — olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů — před­náš­ky o zdra­vo­vě­dě Prv­ní tábo­ro­vé ráno bylo zahá­je­no roz­cvič­kou s výhle­dem na rekre­ač­ní stře­dis­ko. Tré­nin­ky pro­bí­ha­ly krás­ně a hlad­ce, šachis­té zís­ka­li spous­tu bodů do expe­di­ce za zla­tým krá­lem. Jako odpo­led­ní pro­gram mělo být spor­tov­ní odpo­led­ne, avšak kvů­li neče­ka­né změ­ně poča­sí se spor­tov­ní odpo­led­ne pro­mě­ni­lo v odpo­led­ne dušev­ních sportů. […]

Šachový tábor 2020 – sobota

Den 1. — sobo­ta 1. 8. 2020 Pří­jezd — roz­dě­le­ní do druž­stev — bles­ko­vý tur­naj Prv­ní den tábo­ra začal pře­bí­rá­ním dětí od rodi­čů a měře­ním tep­lo­ty, pro­to­že bez­pe­čí je pro naše malé šachis­ty to nej­dů­le­ži­těj­ší. Naštěs­tí kaž­dý pro­šel a byl za pomo­ci vedou­cích uby­to­ván. Roz­dě­le­ní do týmů pro­běh­lo bez kom­pli­ka­cí a kaž­dý si teď uží­vá svůj tým, se kte­rým bude […]