Výsledky tréninkových turnajů

Výsled­ky tré­nin­ko­vých tur­na­jů hra­ných při pon­děl­ních tré­nin­cích na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu za dru­hé polo­le­tí MGzač7: 1.Les J.5, 2.Kuchta Š. 3, 3.Plic E.3, 4.Kuchta L.2, 5.Cirnfus J.2, 6.Augusta J.0, MGzač8: 1.Janouš M.4, 2.Les J.3, 3.Le Duc D.2, 4.Plic E.1, 5.Augusta J.0 MGzač9: 1.Les J.3, 2.Plic E.3, 3.Kuchta L.2, 4.Kuchta Š.1,5, 5.Augusta J.0,5 MGzač10: 1.Les J.3, 2.Plic E.2, 3.Kuchta […]

David Hložek mistrem republiky!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky škol­ních druž­stev, Zlín 19.-20.6.2018 Hrá­lo se hned ve třech kate­go­ri­ích  – 1.-5.třída ZŠ, 6.-9.třída ZŠ a střed­ní ško­ly. A prá­vě nej­star­ší kate­go­rie při­nes­la pro plzeň­ský šach a také pro náš klub vel­ký úspěch. Druž­stvo Gym­ná­zia, Miku­láš­ské náměs­tí s Davi­dem Hlož­kem v sesta­vě na čtvr­té šachov­ni­ci (1.Jonáš Eret, 2.Martin Simet, 3.Matouš Eret) zís­ka­lo 29 bodů a s násko­kem 2,5 bodu […]

Mistrovství České republiky družstev mladších žáků – Varnsdorf 15.-17.6.2018

V pátek po úspěš­ně absol­vo­va­né ces­tě v 16,10 celý náš tým ve žlu­tém nastu­po­val v sesta­vě Marek Janouš, Artem Mame­tev, Jir­ka Les, Samu­el Trh­lík, Hynek Blud­ský a Natá­lie Kře­no­vá se star­tov­ním čís­lem 19 k prv­ní­mu kolu pro­ti jed­no­mu z vel­kých favo­ri­tům – týmu VŠTE Čes­ké Budě­jo­vi­ce. A hned na úvod vel­mi zají­ma­vý zápas, dlou­ho to vypa­da­lo vel­mi vyrov­na­ně, nako­nec se ale projevila […]

Hrajeme spolu Plzeň 2018

tur­naj star­ších: 2. (1.H12) Janouš Marek 5,5, 4. (1.H14) Lang­ma­jer Jan 4,5, 10. (4.H12) Novák Ondřej 4, 11. (5.H12) Trh­lík Samu­el 4 tur­naj mlad­ší: 3. (1.H8) Suchý David 5 – vyni­ka­jí­cí výkon, vel­ká pochva­la, 7. (3.H10) Málek Alex 4. Koneč­né výsled­ky http://chess-results.com/tnr360525.aspx (mlad­ší) http://chess-results.com/tnr360526.aspx (star­ší)

Mistrovství České republiky družstev starších žáků „Zaječice 2018“ – Chrudim 2.-3.6.2018

Na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků v Chru­di­mi byly naše žlu­té klu­bo­vé dre­sy hod­ně vidět. Cel­kem 17 hrá­čů ŠK 64 Plzeň ve všech třech hra­ných sou­tě­žích absol­vo­va­lo devět par­tií a povět­ši­nou par­tií vel­mi těž­kých. Dvě šes­ti­člen­ná druž­stva hrá­la hlav­ní tur­naj Mis­trov­ství ČR, dvě dvou­člen­ná druž­stva hrá­la tur­naj nejmlad­ších dvo­jic a ješ­tě navíc Jana Lang­ma­je­ro­vá hrá­la dopro­vod­ný rapid […]