Mezinárodní šachový festival Plzeň 2017

V plzeň­ském hote­lu LIONS (dří­ve Hazu­ka) se konal 16. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2017. Hrá­lo 38 hrá­čů a nej­vý­še nasa­ze­ným a vítě­zem se stal vel­mis­tr Petr Neu­man. Výsled­ky jsou na adre­se: http://chess-results.com/Tnr292643.aspx. Foto­ga­le­rie na http://sk64plzen.rajce.idnes.cz/Festival_2017.

Letní šachový tábor Hřebečníky 2017

Ve dnech 5. – 12. 8. 2017 pro­bě­hl v are­á­lu rekre­ač­ní­ho stře­dis­ka Šlo­vi­ce v Hře­beč­ní­kách – Šlo­vi­cích Let­ní šacho­vý tábor pořá­da­ný naším klu­bem. Zúčas­ni­lo se ho 79 spo­ko­je­ných dětí, kte­ré se sta­ra­lo s nále­ži­tou péči 11 vedou­cích. Závě­reč­nou zprá­vu nalez­ne­te v pří­lo­ze. Foto­gra­fie z tábo­ra nalez­ne­te na http://sk64plzen.rajce.idnes.cz/, výsled­ky šacho­vých tur­na­jů ode­hra­ných na tábo­ře na  http://chess-results.com/tnr296433.aspx.