Mistrovství České republiky do 8 let

Skvě­lá zprá­va z Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky do 8 let: Hynek Blud­ský (nasa­ze­ný jako č. 13) zís­kal fan­tas­tic­kých 7 bodů z 9 par­tií a obsa­dil vyni­ka­jí­cí 6. mís­to (pro info: 7 bodů měl i bron­zo­vý medai­lis­ta). Skvě­lé, gra­tu­la­ce Hyn­ko­vi! Mis­trov­ství ČR chlap­ců do 8 let se zúčast­ni­li ješ­tě David Suchý, kte­rý vybo­jo­val výbor­ných 5 bodů a obsa­dil 35. mís­to, a Vít Blud­ský, kte­ré­mu 4 zís­ka­né body sta­či­ly na 56. mís­to. Kom­plet­ní výsled­ky na […]

Ligové stříbro!!

Závě­reč­ná čty­ři kola Ligy mlá­de­že, sku­pi­ny B vyšla naše­mu Áčku na výbor­nou. Všech­ny čty­ři zápa­sy naše druž­stvo zvládlo na výbor­nou a cel­ko­vých 24 zís­ka­ných bodů zna­me­na­lo výbor­né 2. mís­to a stří­br­né medai­le! Vyni­ka­jí­cí úspěch naše­ho týmu, tým držel při sobě a k výbor­ným indi­vi­du­ál­ním výko­nům pro­ká­zal skvě­lou týmo­vou prá­ci. Vel­ké podě­ko­vá­ní všem hrá­čům za výbor­né výko­ny a za týmo­vé­ho ducha! B-druž­stvo bohu­žel i přes […]

Znojemská královnička

Do Zno­j­ma si na tur­naj Zno­jem­ská krá­lov­nič­ka udě­la­ly výpra­vu Anič­ka a Mag­da Šafá­řo­vy. Mezi 19 účast­ni­ce­mi se neztra­ti­ly, Anna Marie vybo­jo­va­la 4 body a obsa­di­la výbor­né 8. mís­to, Mag­da­lé­na zís­ka­la o bod méně (3 body) a obsa­di­la 11. mís­to. Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results.

Plzeňská šachová liga 2017/2018 - konečné výsledky

Finá­le pro­běh­lo v pátek 20.4.2018. To skon­či­lo bodo­vou děl­bou (4body) na čele mezi Jir­kou Šťast­ným a Víťou Vilím­kem. O vítěz­ství se tak roz­ho­do­va­lo v mini­zá­pa­se hra­ném bles­ko­vým tem­pem. V nich Víťa Vilí­mek pora­zil Jir­ku Šťast­né­ho 2-0 a stal se vítě­zem letoš­ní plzeň­ské šacho­vé ligy! Bodo­vá děl­ba (3 body) byla mezi Arte­mem Mame­te­vem a Kubou Kop­či­lem na tře­tím mís­tě. V dodat­ko­vém zápa­se hrál Artem s Kubou […]

Soutěže družstev dospělých

KP1 11.kolo – ŠK 64 Plzeň A – Šakal Kozo­lu­py B 4,5:3,5 (Kle­ment 0,5, Herejk 0,5, Šedi­vý 0,5, Pal­ko­vá 0,5, Bechyn­ský 0, Hlo­žek 1, Lorenc 1, Kocan­do­vá 0,5) Poho­do­vé vítěz­ství na závěr sezó­ny, s 15 body jsme v koneč­ném pořa­dí letoš­ní­ho roč­ní­ku posko­či­li na koneč­né 5. mís­to, jen 2 body od 3. mís­ta. Bodo­vé zis­ky hrá­čů za celou sezó­nu: Kle­ment 6 z 10, Herejk […]

Plzeňská šachová liga 2017/2018 - finále

Plzeň­ská šacho­vá liga, finá­le 20.4.2018, stu­dov­na FAV ZČU Finá­le nej­lep­ších šes­ti hrá­čů je již roz­lo­so­vá­no! Star­tov­ní čís­la 1. Mame­tev Artem 1398 2. Hasman Vla­di­slav 1095 3. Lávič­ka Ondřej 1195 4. Kop­čil Jakub 1338 5. Vilí­mek Vít 1604 6. Šťast­ný Jiří 1345 Roz­lo­so­vá­ní 1.kolo: Mame­tev – Šťast­ný, Hasman – Vilí­mek, Lávič­ka – Kop­čil 2.kolo: Šťast­ný – Kop­čil, Vilí­mek – Lávič­ka, Mame­tev – Hasman 3.kolo: […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu (Ampér 5)

5.turnaj Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že (Amper5), Sta­rý Klí­čov 7.4.2018 Tur­naj mlad­ších: 3. (2.H10) Novák Ondřej 5 (ELO +54) Rp1355, 7. (2.H08) Blud­ský Hynek 4½​ (+7) Rp1207, 11. (7.H10) Urbá­nek Voj­těch 4 (+24) Rp1220, 13. (9.H10) Urbá­nek Lukáš 4 (+28) Rp1158, 14. (1.D08) Mare­šo­vá Deni­sa 4 (+26) Rp1190, 16. (3.D10) Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 4 (+19) Rp1153, […]

Nové ELO FIDE k 1. 4. 2018

1.Herejk Petr 2188 (měsíč­ní nárůst/pokles elo -4), 2.Palková Kate­ři­na 2035 2056 (-21), 3.Randa Miroslav 2011 (-13), 4.Bechynský Jan 1908 (-6), 5.Hložek David 1867 (+24), 6.Lorenc David 1762 (-6), 7.Kocandová Mar­ti­na 1698 (0), 8.Hrdlička Vác­lav 1687 (+4), 9.Málek Milan 1667 (0), 10.Šeterle Matěj 1655 (+70 – skvě­lé, vel­ká gra­tu­la­ce!!), 11.Mareš Petr 1527 (0), 12.Šťastný Josef 1473 (0), […]

5. ročník Velikonočního turnaje

Veli­ko­noč­ní tur­naj 2018, 5. roč­ník, Plzeň, 31. 3. – 1. 4. 2018 5. roč­ník Veli­ko­noč­ní­ho tur­na­je v hote­lu LIONS pořá­da­ný naším klu­bem byl s 34 účast­ní­ky rekord­ním. Vítě­zem se stal nej­vý­še nasa­ze­ný a nej­vět­ší favo­rit Mar­tin Simet, kte­rý uhrál 6 bodů. Dru­hé mís­to vybo­jo­val nej­lep­ší ze 6bodových hrá­čů Vác­lav Truksa, tře­tí byl Pavel Fla­jš­man. Veli­ko­noč­ní tur­naj se hrál také jako pře­bor ŠK 64 Plzeň […]