Přeskočit na obsah

Úspěchy

Sezóna 2022/2023

 • A-druž­stvo uhrá­lo ve 2.lize, sku­pi­ně A, 17 bodů a obsa­di­lo 6. místo
 • B-druž­stvo obsa­di­lo v KPII s 28 body 2. místo
 • Druž­stvo ŠK 64 Plzeň D vyhrá­lo zis­kem 30 bodů KPIII, druž­stvo ŠK 64 Plzeň C ve stej­né sou­tě­ži skon­či­lo s 28 body dru­hé
 • A-druž­stvo mlá­de­že zví­tě­zi­lo v 1. lize mlá­de­že a postou­pi­lo do Extra­li­gy, druž­stvo B skon­či­lo 8. a udr­že­lo 1. ligu
 • Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky 2022 v rapid šachu (Harra­chov, 9. - 11. 9. 2022) v H10 obsa­dil Makar Hon­cha­rov s 5,5 body 9. mís­to, v H12 Hynek Blud­ský s 5,5 body skon­čil na 8. místě.
 • Mis­trov­ství Čech mlá­de­že 2022 - Mag­da­le­na Kou­tec­ká 3. mís­to v HD14, HD16: Artem Mame­tev 6. mís­to (a postup na Mis­trov­ství ČR mlá­de­že 2023!)
 • Mis­trov­ství Čech mlá­de­že do 10 let 2022 (Tep­li­ce, 16. - 20. 11. 2022) vybo­jo­val se 7 body bron­zo­vou medai­li za 3. mís­to Vác­lav Koutecký
 • Na Kraj­ském pře­bo­ru juni­o­rů (Plzeň-Let­ná 1. – 2. 10. 2022) - 1.Mame­tev Artem 9 (100%), 3.Lang­ma­jer Jan 6

Sezóna 2021/2022

 • pořá­dá­ní 20. roč­ní­ku Mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho festivalu
 • na MČR druž­stev v bles­ko­vém šachu obsa­di­la naše druž­stva 17. a 19. místo
 • na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky 2021 v rapid šachu v H10 obsa­dil Voj­těch Jan­čík se 4 body 26. mís­to, v H14 Marek Janouš s 5,5 body 7. mís­to, v D10 Deni­sa Mare­šo­vá s 5 body 7. mís­to. V open tur­na­ji Hynek Blud­ský s 5,5 body obsa­dil 3. mís­to a Víťa Blud­ský s 5 body 6. místo
 • v Kraj­ském pře­bo­ru juni­o­rů (Plzeň 18. – 19. 9. 2021) prv­ní mís­ta obsa­di­ly v D18 Micha­e­la Mare­šo­vá a v D20 Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá, dru­há mís­ta vybo­jo­va­li v H18 Marek Janouš a v H20 Artem Mame­tev. Tře­tí mís­to v H20 vybo­jo­val Jan Lang­ma­jer
 • na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že (Her­lí­ko­vi­ce 22. – 29. 10. 2021) v H16 skon­čil Marek Janouš na 4.místě a Artem Mame­tev na 7.místě. V D12 Deni­sa Mare­šo­vá vybo­jo­va­la 9. místo.
 • na Polo­fi­ná­le Mis­trov­ství ČR juni­o­rů (Špindle­rův Mlýn, 13. – 20. 11. 2021) zís­kal 19. mís­to Marek Janouš, Artem Mame­tev obsa­dil 47. místo.
 • na  Mis­trov­ství Čech do 10 let (Most, 17. – 21. 11. 2021) skon­čil Makar Hon­cha­rov na 23. místě.
 • na Mis­trov­ství ČR mlá­de­že (19. 3. 2022, Luha­čo­vi­ce) obsa­dil Marek Janouš v kate­go­rii H16 2.místo, vyb­jo­val tak stří­br­nou medai­li a stal se vice­mis­trem repub­li­ky! Artem Mame­tev ve stej­né kate­go­rii vybo­jo­val 17. mís­to, Ema Urvál­ko­vá v D14 30.místo a Deni­sa Mare­šo­vá v D12 28. místo.
 • na Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev star­ších žáků (Domažli­ce, 26. 3. 2022) vybo­jo­va­lo druž­stvo ŠK 64 Plzeň C 3. mís­to a zís­ka­lo bron­zo­vé medai­le, druž­stvo D bylo na 5. místě.
 • na Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev mlad­ších žáků (Plzeň-Lho­ta, 2. 4. 2022) druž­stvo ŠK 64 Plzeň Stars vyhrá­lo a zís­ka­lo titul kraj­ských pře­bor­ní­ků. Umís­tě­ní dal­ších druž­stev ŠK 64 Plzeň: 8.ŠK 64 Plzeň liš­ky, 9.ŠK 64 Plzeň vlci, 10.ŠK 64 Plzeň žra­lo­ci, 13.ŠK 64 Plzeň tygři 4.
 • na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky dětí do 8 let (9. – 10. 4. 2022) v Kla­to­vech obsa­dil Vác­lav Kou­tec­ký 4.místo.
 • v Extra­li­ze mlá­de­že obsa­di­lo druž­stvo ŠK 64 Plzeň 14. mís­to, v 1.lize vybo­jo­va­lo druž­stvo ŠK 64 Plzeň B 7.místo.
 • na Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že (Nepo­muk, 7. – 8. 5. 2022) vybo­jo­va­li 1.místa a kraj­ský­mi pře­bor­ní­ky ve svých kate­go­ri­ích se sta­li v H12 Makar Hon­cha­rov, v H14 Hynek Blud­ský a v D14 Ema Urvál­ko­vá, bron­zo­vé medai­le za 3. mís­to zís­ka­li Vít Blud­ský v H14 a v D8 Ema Trč­ko­vá. ¨
 • v seri­á­lu šes­ti tur­na­jů Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu vyhrál kate­go­rii H10 Makar Hon­cha­rov a open dívek Micha­e­la Mare­šo­vá. Tře­tí mís­ta vybo­jo­va­li v D12 Deni­sa Mare­šo­vá a v ope­nu dívek Anna Marie Šafá­řo­vá
 • na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků (28. – 29. 5. 2022, Chru­dim) vybo­jo­va­lo druž­stvo ŠK 64 Plzeň skvě­lé 5.místo.
 • na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků (10. - 12. 6. 2022, Jih­la­va) vybo­jo­va­lo druž­stvo ŠK 64 Plzeň 7.místo.
 • na Mis­trov­ství Evrop­ské unie 2022 v Peci pod Sněž­kou obsa­dil Vác­lav Kou­tec­ký v kate­go­rii U8 16. mís­to, Mag­da Kou­tec­ká v G10 6.místo.

Sezóna 2020/2021

 • pořá­dá­ní Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mužů v šachu 2020
 • pořá­dá­ní Czech Chess.com Cup
 • v Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev mlad­ších žáků 2021 zís­ka­lo naše druž­stvo stří­br­nou medaili
 • v Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev star­ších žáků 2021 zís­ka­lo naše druž­stvo stří­br­nou medaili
 • na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že 2021 obsa­dil Marek Janouš 7. mís­to v H14, Míša Mare­šo­vá v D16 12. mís­to a Deni­sa Mare­šo­vá v D10 10. místo
 • v Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že obsa­dil Voj­těch Jan­čík 3. mís­to v H12, v kate­go­rii H16 obsa­di­li Marek Janouš 2. mís­toArtem Mame­tev 3. místo
 • v Kraj­ském pře­bo­ru juni­o­rů v kate­go­rii H18 obsa­dil 2. mís­to Marek Janouš, v kate­go­rii H20 zís­kal stří­bro Artem Mame­tevbronz Jan Lang­ma­jer, v kate­go­rii D20 zís­ka­la zla­to Míša Mare­šo­vá, v kate­go­rii D18 vyhrá­la Mag­da­lé­na Šafářová
 • v Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu jsme zís­ka­li 4 medai­le - zla­to Tere­za Hen­drych­o­vá (D12), Voj­ta Jan­čík (H10), Deni­sa Mare­šo­vá (D10), stří­bro Anič­ka Šafá­řo­vá (D14)
 • v Kraj­ském pře­bo­ru onli­ne jsme zís­ka­li 4 prv­ní mís­ta, 5 dru­hých míst a 3 tře­tí místa

Sezóna 2019/2020

 • na Mis­trov­ství ČR v rapid šachu v kate­go­rii H14 vybo­jo­val Marek Janouš 6. místo
 • na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že Matěj Šeter­le vyhrál národ­ní OPEN turnaj
 • na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že v kate­go­rii D16 vybo­jo­va­la Micha­e­la Mare­šo­vá 4. mís­to a Adri­a­na Mál­ko­vá 6. místo
 • Hon­za Lang­ma­jer obsa­dil 9. mís­to na Memo­ri­á­lu Ing. J. Nová­ka (s výko­nem 2127), navíc v prv­ním kole pora­zil IM Iva­na Hausnera
 • A-druž­stvo klu­bu zví­tě­zi­lo v Kraj­ském pře­bo­ru I a popr­vé v his­to­rii klu­bu postou­pi­lo do 2.ligy
 • B-druž­stvo obsa­di­lo v KPII 3.místo
 • Druž­stvo mlá­de­že ŠK 64 Plzeň A v Extra­li­ze druž­stev mlá­de­že obsa­di­lo 5.místo
 • na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že Marek Janouš v kate­go­rii chlap­ců do 14 let obsa­dil výbor­né 4.místo
 • na Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že jsme zís­ka­li hned 7 zla­tých, 1 stří­br­nou a 1 bron­zo­vou medai­li. Zla­to vybo­jo­va­li Voj­ta Jan­čík, Jiří Hof­f­mann, Hynek Blud­ský, Artem Mame­tev, Jan Lang­ma­jer, Anna Marie Šafá­řo­vá, Micha­e­la Mare­šo­vá, stří­bro Natál­ka Kře­no­vá a bronz Deni­sa Marešová.
 • na Kraj­ském pře­bo­ru juni­o­rů vybo­jo­val 2. mís­to Hon­za Lang­ma­jer stej­ně jako Marek Janouš v kate­go­rii do 20 let
 • Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu jsme zís­ka­li 3 zla­té medai­le, 2 stří­br­né a 1 bron­zo­vou medaili

Sezóna 2018/2019

 • Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky 2019 ovlá­dl kate­go­rii chlap­ců do 12 let a mis­trem Čes­ké repub­li­ky chlap­ců do 12 let pro rok 2019 se stal Marek Janouš
 • A-druž­stvo klu­bu v nej­vyš­ší kraj­ské sou­tě­ži KPI obsa­di­lo 3. místo
 • B-druž­stvo v KPII zís­ka­lo stří­br­nou medaili
 • druž­stvo mlá­de­že ŠK Plzeň B v sesta­vě Hlo­žek, Mál­ko­vá, Lang­ma­jer, Mame­tev, Šťast­ný Ji., Mare­šo­vá vyhrá­lo Kraj­ský pře­bor druž­stev star­ších žáků a C-druž­stvo se v sesta­vě Šeter­le, Hein­rich, Les, Trh­lík, Novák, Blud­ský H. umís­ti­lo na 2. místě
 • druž­stvo mlad­ších žáků ŠK 64 Plzeň A v sesta­vě Janouš, Mame­tev, Trh­lík, Novák, Blud­ský H. a Šafá­řo­vá A. sta­lo kraj­ský­mi pře­bor­ní­ky druž­stev mlad­ších žáků (maxi­mál­ním zis­kem 21 bodů), druž­stvo ve stej­né sesta­vě dopl­ně­né Víťou Blud­ským se pak v červ­nu umís­ti­lo na 11. mís­tě v Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků
 • na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky dívek do 8 let obsa­di­la Deni­sa Mare­šo­vá 4. místo
 • ligo­vé druž­stvo mlá­de­že ŠK 64 Plzeň A zví­tě­zi­lo v 1. lize mlá­de­že, vyhrá­lo a postou­pi­lo do Extra­li­gy mládeže
 • v seri­á­lu Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že, se kraj­ský­mi pře­bor­ní­ky sta­li Kate­ri­na Ste­pa­nyshyn (D10), Marek Janouš (H12), Micha­e­la Mare­šo­vá (D14), Jan Lang­ma­jer (H14) a Jana Lang­ma­je­ro­vá (Open dívek), kro­mě toho hrá­či klu­bu vybo­jo­va­li dvě stří­br­né a 4 bron­zo­vé medaile
 • na Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že vybo­jo­va­li hrá­či naše­ho klu­bu 3 zla­té medai­le (Míša Mare­šo­vá – D16, Anič­ka Šafá­řo­vá – D14 a Jir­ka Hof­f­mann – mateř­ské ško­ly), dále 5 stří­br­ných a 3 bron­zo­vé medaile
 • David Hlo­žek se stal Kraj­ským pře­bor­ní­kem juni­o­rů a dorostenců
 • Marek Janouš vyhrál tur­naj mlá­de­že v praž­ském hote­lu Embassy
 • David Hlo­žek byl čle­nem vítěz­né­ho týmu Gym­ná­zia Plzeň, Miku­láš­ské nám., kte­ré vyhrá­lo Mis­trov­ství repub­li­ky škol­ních druž­stev v kate­go­rii střed­ní školy
 • při simul­tán­ce s Davi­dem Nava­rou v praž­ském Obec­ním domě Hon­za Lang­ma­jer remi­zo­val s Davi­dem Navarou

Sezóna 2017/2018

 • Na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že 2018 se v kate­go­rii D16 Adri­a­na Mál­ko­vá sta­la Mis­try­ní Čech
 • Na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že do 8 a 10 let zís­ka­la bron­zo­vou medai­li v kate­go­rii D8 Deni­sa Marešová
 • lize mlá­de­že vybo­jo­va­lo v sezó­ně 2017/18 druž­stvo ŠK 64 Plzeň A skvě­lé 2.místo
 • Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev star­ších žáků (Dlou­hý Újezd 6. 1. 2018) zís­ka­lo naše C-druž­stvo stří­br­né medaile
 • Na Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev mlad­ších žáků (Domažli­ce 24. 3. 2018) zví­tě­zi­lo druž­stvo A a postou­pi­lo na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků
 • Na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že 2017 (Harra­cho­vě 21. - 28. 10. 2017) vybo­jo­val skvě­lé 6. mís­to v kate­go­rii H12 Marek Janouš a postou­pil na Mis­trov­ství ČR
 • Na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky do 8 let (Vyš­kov 28. – 29. 4. 2018) obsa­dil Hynek Blud­ský výbor­né 6. místo
 • Na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že do 8 a 10 let (Harra­chov 15. - 19. 11. 2017) zís­ka­la bron­zo­vou medai­li v kate­go­rii D8 Deni­sa Marešová
 • KP mlá­de­že v rapid šachu 2017/2018 (seri­ál tur­na­jů Ampér) hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň zís­ka­li 4 zla­té (Deni­sa Mare­šo­vá – D8, Marek Janouš – H12, Míša Mare­šo­vá – D14, Jana Lang­ma­je­ro­vá – OPEN dívek), 5 stří­br­ných (Hynek Blud­ský – H8, Káťa Ste­pa­nyshyn – D10, Jir­ka Les – H12, Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá – D14, Eva Trej­ba­lo­vá – OPEN dívek) a 4 bron­zo­vé medai­le (Ond­ra Novák – H10, Artem Mame­tev – H12, Natál­ka Kře­no­vá – D12, Jan Lang­ma­jer – H14)
 • Na Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že v Rado­by­či­cích (5. - 6. 5. 2018) jsme zís­ka­li cel­kem 14 cen­ných kovů – 6 zla­tých (David Hlo­žek – H16, Eva Trej­ba­lo­vá – D16, Micha­e­la Mare­šo­vá – D14, Vít Vilí­mek – H12, Deni­sa Mare­šo­vá – D8 a D10), 4 stří­br­né (Adri­a­na Mál­ko­vá – D16, Jan Lang­ma­jer - H14, Anna Marie Šafá­řo­vá – D12, David Suchý – H8) a 4 bron­zo­vé (Marek Janouš - H14, Eliš­ka Suchá – D14, Artem Mame­tev – H12, Rudolf Steh­lík – H8)
 • Na Kraj­ském pře­bo­ru juni­o­rů do 18 a 20 let (Domažli­ce 12. - 13. 5. 2018) zís­ka­li hrá­či ŠK 64 Plzeň tři titu­ly kraj­ských pře­bor­ní­ků (David Hlo­žek H18, Jana Lang­ma­je­ro­vá D18 a D20)
 • Na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky střed­ních škol 2018 v červ­nu ve Zlí­ně vybo­jo­va­lo druž­stvo Gym­ná­zia, Miku­láš­ské náměs­tí, titul mis­trů Čes­ké repub­li­ky. V sesta­vě byl i hráč ŠK 64 Plzeň David Hložek

Sezóna 2016/2017

 • Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev star­ších žáků (Dlou­hý Újezd 14. 1. 2017) zví­tě­zi­lo druž­stvo Bdruž­stvo C skon­či­lo na dru­hém místě
 • Na Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev mlad­ších žáků 2016/17 (Domažli­ce 25. 3. 2017) druž­stvo A vyhrá­lo a postou­pi­lo na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků.
 • Na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že 2016 (Harra­cho­vě 22. - 29. 10. 2016) zví­tě­zi­la Míša Mare­šo­vá v kate­go­rii dívek do 12 let a sta­la se mis­try­ní Čech v kate­go­rii D12, Adri­an­ka Mál­ko­vá v kate­go­rii dívek do 14 let obsa­di­la 3. mís­to
 • Na Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mlá­de­že (Kou­ty nad Des­nou 11. - 18. 3. 2017) mezi dív­ka­mi do 12 let Míša Mare­šo­vá zís­ka­la bron­zo­vou medaili
 • KP mlá­de­že v rapid šachu (seri­ál tur­na­jů Ampér) hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň zís­ka­li 5 zla­tých (Vít Vilí­mek – H10, Jan Lang­ma­jer – H12, Micha­e­la Mare­šo­vá – D12, David Hlo­žek – H14, Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá – D14), 4 stří­br­né (Deni­sa Mare­šo­vá – D8, Marek Janouš – H10, Matěj Šeter­le – H14, Eva Trej­ba­lo­vá – D14) a 3 bron­zo­vé (Káťa Ste­pa­nyshyn – D8, Sam Trh­lík – H10, Natá­lie Kře­no­vá – D10)
 • KP mlá­de­že jed­not­liv­ců zís­ka­li naši hrá­či 3 zla­té (David Hlo­žek - H16, Jana Lang­ma­je­ro­vá -D16, Míša Mare­šo­vá - D14), 4 stří­br­né (Vít Blud­ský - H8, Deni­sa Mare­šo­vá - D8, Jan Lang­ma­jer - H14, Eva Trej­ba­lo­vá -D16) a 6 bron­zo­vých medai­lí (Voj­těch Urbá­nek - H10, Hynek Blud­ský - H8, Marek Janouš - H12, Anna Marie Šafá­řo­vá - D12, Mag­da­lé­na Šafá­řo­vá - D14, Kate­ři­na Zavit­kov­ská - D16)
 • V cel­ko­vém pořa­dí Kla­tov­ské věže 2016/2017 (seri­á­lu tur­na­jů pro začí­na­jí­cí hrá­če) vyhrál v kate­go­rii 5. - 9. tří­da Jir­ka Les, ve stej­né kate­go­rii dívek vyhrá­la Mag­da Šafá­řo­vá, v kate­go­rii 1. - 4. tří­da Ond­ra Novák

Sezóna 2015/2016

 • druž­stvech dospě­lých skvě­lou sezó­nu 2015/16 ode­hrá­lo A-druž­stvo v KPII, zis­kem 30 bodů ovládlo celou sou­těž a postou­pi­lo do KPI
 • Druž­stvo mlad­ších žáků vyhrá­lo zis­kem 21 bodů z 21 Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků
 • Na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že vyhrá­la Míša Mare­šo­vá kate­go­rii dívek do 12 let a sta­la se mis­try­ní Čech
 • KP mlá­de­že v rapid šachu (seri­ál tur­na­jů Ampér) Hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň zís­ka­li 2 zla­té (Adri­a­na Mál­ko­vá – D12, Marek Janouš – H10), 2 stří­br­né (Jana Lang­ma­je­ro­vá – D14, Jan Lang­ma­jer – H12) a 3 bron­zo­vé (Micha­e­la Mare­šo­vá – D12, Natá­lie Kře­no­vá – D10, Richard Zíka – H8)
 • KP mlá­de­že jed­not­liv­ců zís­ka­li naši hrá­či 5 zla­tých (Kate­ri­na Ste­pan­shyn – D8, Marek Janouš – H10, Micha­e­la Mare­šo­vá – D12, Eva Trej­ba­lo­vá – D14, Jana Lang­ma­je­ro­vá – D16), 1 stří­br­nou (Jan Lang­ma­jer – H12) a 2 bron­zo­vé medai­le (Matěj Šeter­le – H14, Kate­ři­na Zavit­kov­ská – D16)

Sezóna 2014/2015

 • Druž­stvo mlá­de­že v Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev star­ších žáků 2014 vybo­jo­va­lo 1. mís­to a postup do Ligy mlá­de­že 2014/2015
 • Na Mis­trov­ství ČR mlá­de­že 2014 v rapid šachu v kate­go­rii dívek do 10 let vyhrá­la Adri­a­na Mál­ko­vá a sta­la se mis­try­ní Čes­ké republiky
 • Na MČ mlá­de­že 2014 mezi dív­ka­mi do 10 let Míša Mare­šo­vá obsa­di­la 4. místo
 • KP mlá­de­že v rapid šachu (seri­ál tur­na­jů Ampér) Hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň zís­ka­li 3 zla­té (David Hlo­žek – H12, Adri­a­na Mál­ko­vá – D12, Micha­e­la Mare­šo­vá – D10), 2 stří­br­né (Jana Lang­ma­je­ro­vá – D14, Jan Lang­ma­jer – H10) a 3 bron­zo­vé (Klá­ra Zachar­do­vá – D14, Vít Pešek – H12, Eva Trej­ba­lo­vá – D12)
 • KP mlá­de­že jed­not­liv­ců zís­ka­li naši hrá­či 5 zla­tých (Jan Šůla – H10, David Hlo­žek - H14, Micha­e­la Mare­šo­vá - D12, Jana Lang­ma­je­ro­vá – D14, Klá­ra Zachar­do­vá – D16), 4 stří­br­né (Vlá­ďa Hasman – H8, Jan Lang­ma­jer – H12, Adri­a­na Mál­ko­vá – D20 a D18) a 1 bron­zo­vou medai­li (Richar Zíka – H8)
 • David Hlo­žek byl čle­nem druž­stva Gym­ná­zia Miku­láš­ské náměs­tí Plzeň, kte­ré vyhrá­lo Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev škol 2015 kate­go­rie 6-9 tříd