Zlatá sobota

Áčko Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň v sesta­vě David Hlo­žek, Filip Kre­sl, Adri­a­na Mál­ko­vá. Micha­e­la Mare­šo­vá, Víťa Pešek a Matěj Šeter­le vyhrá­lo v sobo­tu 29. 3. 2014 v Domažli­cích Kraj­ský pře­bor druž­stev mla­ších žáků. Ani v jedi­ném ze sed­mi zápa­sů nepo­zna­lo hoř­kost poráž­ky a zis­kem 21 bodů se skó­re 38 bodů ze 42 mož­ných pro­ká­za­lo v sou­tě­ži (kde z kra­je nechy­běl nikdo ze špič­ky této věko­vé kate­go­rie!) jednoznačnou […]

5. turnaj Krajského přeboru v rapid šachu mládeže

Domažli­ce 22.3.2014 Kat. star­ší: 2.Simet Mar­tin (1.H14) 6, 3.Kašpar Lukáš (1.H12) 5, 5.Bui Tien Long (3.OPEN) 5, 7.Sedlák Jakub (2.H12) 4,5, 8.Flajšman Pavel (3.H12) 4,5, 9.Škoda Vác­lav (3.H14) 4,5, 10.Škoda Jiří (4.H12) 4, 15.Kresl Filip (7.H12) 4, 17.Pešek Daniel (6.H14) 4, 20.Heinrich Domi­nik (8.H12) 3,5, 21.Trejbalová Eva (1.D12) 3, 27.Muková Micha­e­la (4.D12) 3, 29.Zachardová Klára […]

3.turnaj Klatovské věže

Zbůch, 15.3.2014 1.-4.třída: 1.Flajšman Petr 6, 2.Škoda Jiří 6, 3.Treml Jan 5,5, 5.Heinrich Domi­nik 5, 8.Teichmann Cyril 4,5, 9.Wintr Filip 4,5, 14.Fiala David 4, 17.Batík Max 4, 22.Kopčil Jakub 3, 23.Radová Amá­lie 3, 26.Křen Adam 3, 28.Mautnerová Andrea 3, 29.Brabec Ondřej 3, 30.Běl Samu­el 2,5, 31.Plešmíd Voj­těch 2, 32.Jedlička Tomáš 2, 35.Křenová Natá­lie 2. 5.-9.třída: 1.Flajšman […]

Čtyřikrát v desítce!

Skvě­lých výsled­ků dosáh­li naši zástup­ci na Mis­trov­ství ČR mlá­de­že, kte­ré se kona­lo ve dnech 8.-15.3.2014 v Kou­tech nad Des­nou. Adri­an­ka Mál­ko­vá zís­ka­la v kate­go­rii dívek do 10 let 5,5 bodu a obsa­di­la výbor­né 4. mís­to, Míša Mare­šo­vá ve stej­né kate­go­rii vybo­jo­va­la 5 bodů a skon­či­la na 6. mís­tě. Obě člen­ky ŠK 64 Plzeň potvr­di­li, že pat­ří ve své kate­go­rii mezi nej­lep­ší v republice. […]