Přeskočit na obsah

Březen 2014

Zlatá sobota

Áčko Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň v sesta­vě David Hlo­žek, Filip Kre­sl, Adri­a­na Mál­ko­vá. Micha­e­la Mare­šo­vá, Víťa Pešek a Matěj Šeter­le vyhrá­lo v sobo­tu 29. 3. 2014 v Domažli­cích Kraj­ský pře­bor druž­stev mla­ších žáků. Ani v jedi­ném ze sed­mi zápa­sů… Číst dále »Zla­tá sobota

Čtyřikrát v desítce!

Skvě­lých výsled­ků dosáh­li naši zástup­ci na Mis­trov­ství ČR mlá­de­že, kte­ré se kona­lo ve dnech 8.-15.3.2014 v Kou­tech nad Des­nou. Adri­an­ka Mál­ko­vá zís­ka­la v kate­go­rii dívek do 10 let 5,5 bodu a obsa­di­la výbor­né… Číst dále »Čty­ři­krát v desítce!