Přeskočit na obsah

Deset let ŠK 64 Plzeň

Začát­kem roku 2013, kon­krét­ně 16. led­na 2013, se na usta­vu­jí­cí schůzi zro­dil Šacho­vý klub 64 Plzeň. Krát­ce na to byl klub zare­gis­tro­ván u Šacho­vé­ho sva­zu Čes­ké repub­li­ky. Počet čle­nů rych­le ros­tl. Zatím­co po usta­vu­jí­cí schůzi měl klub 10 čle­nů, kon­cem roku 2013 to bylo již 21 čle­nů. A kon­ci roku 2022 měl klub cel­kem 170 čle­nů. Z toho 95 hrá­čů je regis­tro­vá­no jako „aktiv­ní“ u Šacho­vé­ho sva­zu Čes­ké republiky.

Za rela­tiv­ně krát­kou dobu své exis­ten­ce se stal nej­ú­spěš­něj­ším klu­bem pra­cu­jí­cím s mlá­de­ží v Plzeň­ském kra­ji, jak pod­le počtu mla­dých čle­nů, tak pod­le dosa­že­ných výsledků.

Pojď­me si někte­ré z nej­vý­znam­něj­ších výsled­ků připomenout:

Z nej­vý­znam­něj­ší repub­li­ko­vé akce mlá­de­že - Mis­trov­ství ČR mlá­de­že – při­vez­li naši hrá­či již tři medai­le. Nej­cen­něj­ší zla­tou se zis­kem titu­lu mis­tr Čes­ké repub­li­ky vybo­jo­val v roce 2019 v kate­go­rii H12 Marek Janouš, ješ­tě před tím v roce 2017 obsa­di­la tře­tí bron­zo­vou příč­ku v D14 Micha­e­la Mare­šo­vá a nej­čer­s­tvěj­ší je stří­bro z roku 2022 za 2.místo v pres­tiž­ní kate­go­rii H16 Mar­ka Janouše

Hned pět zla­tých zacin­ka­lo na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že: 3x Adri­a­na Mál­ko­vá – 2013 v D10, 2014 v D12 a 2018 v D16 a 2x Micha­e­la Mare­šo­vá – 2015 a 2016 v D12. Kro­mě toho byla Adri­a­na Mál­ko­vá v roce 2016 na tře­tím mís­tě v D14, v letech 2017 a 2018 byla Deni­sa Mare­šo­vá vždy tře­tí v D8 a v loň­ském roce 2022 vybo­jo­val Vác­lav Kou­tec­ký tře­tí mís­to v H10.

V sou­tě­žích druž­stev A-druž­stvo mlá­de­že star­ších žáků vyhrá­lo hned při pre­mi­é­ře 2013 Kraj­ský pře­bor (21 bodů z 21 mož­ných – sesta­va: Simet, Truksa, Hlo­žek, Kre­sl, Mál­ko­vá, Mare­šo­vá) a postou­pi­lo na 1.ligy mlá­de­že (B-druž­stvo pak stej­nou sou­těž vyhrá­lo ješ­tě v roce 2017 (sezó­na 2016/2017), 2019 (sezó­na 2018/2019). Od té doby naše A-druž­stvo hra­je buď 1.ligu nebo Extra­li­gu s těmi­to výsled­ky: 2014/2015 3.místo, 2015/2016 6.místo, 2016/2017 6.místo, 2017/2018 2.místo (B-druž­stvo na 11.místě a sestup), 2018/2019 1.místo (sesta­va: Hlo­žek, Rejlič, Šeter­le, Janouš, Kre­sl, Štastný Jo., Lang­ma­je­ro­vá, Mál­ko­vá, Lang­ma­jer) a postup do Extra­li­gy mlá­de­že, 2019/2020 6.místo v Extra­li­ze mlá­de­že - finá­le B (cel­ko­vě 14. mís­to), B-druž­stvo na sestu­po­vém 11. mís­tě, 2020/2021 sou­tě­že z důvo­du koro­na­vi­ru zru­še­ny, 2021/2022 6.místo v Extra­li­ze mlá­de­že - finá­le B (cel­ko­vě 14. mís­to a bohu­žel sestup do 1.ligy), B-druž­stvo na skvšlém 7.místě v 1.lize, a v sezó­ně 2022/2023 jsme na prů­běž­ném 2.místě (sesta­va: Mame­tev, Blud­ský H., Velič­kov, Blud­ský V., Bílek), B –druž­stvo na 10.místě (sesta­va: Hon­cha­rov, Andru­se­vič, Les, Ježek Ji., Kuchta, Urvál­ko­vá, Mare­šo­vá D., Kou­tec­ký, Koutecká) .

Druž­stvo mlad­ších žáků při pre­mi­é­ře v roce 2014 vyhrá­lo Kraj­ský pře­bor (sesta­va: Hlo­žek, Kre­sl, Mál­ko­vá, Mare­šo­vá, Pešek, Šeter­le) a po 2. mís­tě v roce 2015 ji vyhrá­lo násle­du­jí­cí čty­ři roky po sobě (2016, 2017, 2018, 2019). V roce 2020 byla sou­těž zru­še­na, 2021 se hrá­la onli­ne (2.místo) a v roce 2022 opět naše nej­lep­ší druž­stvo sou­těž vyhrá­lo (sesta­va: Blud­ský H., Blud­ský V., Jan­čík, Mare­šo­vá, Tomek, Hof­f­mann). Na Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků se naše druž­stvo umis­ťo­va­lo tak­to: 2014 – 19. mís­to, 2016 – 19. mís­to, 2017 – 19. mís­to, 2018 – 16. mís­to, 2019 – 11. mís­to, 2021 – 14.místo, 2022 – 7.místo (sesta­va: Blud­ský H., Blud­ský V., Hon­cha­rov, Jan­čík, Mare­šo­váD., Hof­f­mann). Tedy při všech účas­tech na MČR v prv­ní dvacítce!

Na Mis­trov­ství ČR druž­stev star­ších žáků v rapid šachu obsa­di­lo naše druž­stvo: v roce 2018 – 18. mís­to, 2019 – 28. mís­to a v roce 2022 skvě­lé 5.místo (sesta­va: Janouš, Mame­tev, Blud­ský H., Blud­ský V., Hon­cha­rov, Mare­šo­vá D., Urválková)!!

A ve zkrat­ce naši medai­lis­té z kraj­ských sou­tě­ží mládeže:

Krajský přebor mládeže

 • 2014 – D10 1.Michaela Mare­šo­vá, H12 1.Hložek David, 3.Vít Pešek, D12: 1.Adriana Mál­ko­vá, 2.Eva Trej­ba­lo­vá, D14 3.Jana Lang­ma­je­ro­vá, H18 2.Jan Trejbal
 • 2015 – H10 1.Jan Šůla, H8 2.Vladislav Hasman, 3.Richard Zíka, H12 2.Jan Lang­ma­jer, H14 1.David Hlo­žek, D16 1.Klára Zachar­do­vá, D14 1.Jana Lang­ma­je­ro­vá, D12 1.Michaela Mare­šo­vá, D18 a D20 2.Adriana Mál­ko­vá, ženy 3.Jana Langmajerová
 • 2016 – H10 1.Marek Janouš, D8 1.Katerina Ste­pa­nyshyn, H12 2.Jan Lang­ma­jer, D12 1.Michaela Mare­šo­vá, H14 3.Matěj Šeter­le, D14 1.Eva Trej­ba­lo­vá, D16 1.Jana Lang­ma­je­rov, 3.Kateřina Zavit­kov­ská, D18, D20 a ženy 1.Jana Langmajerová
 • 2017 – H10 3.Vojtěch Urbá­nek, D8 2.Denisa Mare­šo­vá, H12 3.Marek Janouš, H14 2.Jan Lang­ma­jer, D14 1.Michaela Mare­šo­vá, 3.Magdaléna Šafá­řo­vá, H16 1.David Hlo­žek, D16 1.Jana Lang­ma­je­ro­vá, 2.Eva Trej­ba­lo­vá, 3.Kateřina Zavit­kov­ská, rapid jed­not­liv­ci 2.Kateřina Pal­ko­vá, rapid H18 2.David Hložek
 • 2018 – D8 1.Denisa Mare­šo­vá, H8 1.Vojtěch Jan­čík, 2.David Suchý, 3.Rudolf Steh­lík, H12 1.Vít Vilí­mek, 3.Artem Mame­tev, D12 2.Anna Marie Šafá­řo­vá, H14 2.Jan Lang­ma­jer, 3.Marek Janouš, D14 1.Michaela Mare­šo­vá, 3.Eliška Suchá, H16 1.David Hlo­žek, D16 1.Eva Trej­ba­lo­vá, 2.Adriana Mál­ko­vá, 3.Magdaléna Šafářová
 • 2019 – H10 3.Vít Blud­ský, D10 2.Denisa Mare­šo­vá, H8 2.Jiří Hof­f­mann, D12 2.Katerina Ste­pa­nyshyn, H14 2.Artem Mame­tev, D14 1.Anna Marie Šafá­řo­vá, 3.Natálie Kře­no­vá, D16 1.Michaela Mare­šo­vá, 3.Magdaléna Šafá­řo­vá, H16 2.Jan Langmajer
 • 2020 – H10 1.Vojtěch Jan­čík, D10 3.Denisa Mare­šo­vá, H8 1.Jiří Hof­f­mann, H12 1.Hynek Blud­ský, H14 1.Artem Mame­tev, D14 1.Anna Marie Šafá­řo­vá, 2.Natálie Kře­no­vá, D16 1.Michaela Mare­šo­vá, H16 1.Jan Langmajer
 • 2021 – H12 3.Vojtěch Jan­čík, D12 2.Tereza Hen­drych­o­vá, H16 2.Marek Janouš, 3.Artem Mame­tev, D16 1.Anna Marie Šafá­řo­vá, H18 2.Marek Janouš, H20 2.Artem Mame­tev, 3.Jan Lang­ma­jer, D18 1.Magdaléna Šafá­řo­vá, D20 1.Michaela Marešová
 • 2022 – H12 1.Makar Hon­cha­rov, H14 1.Hynek Blud­ský, 3.Vít Blud­ský, D14 1.Ema Urválková

KP mládeže v rapid šachu

 • 2013/2014 – D10 1.Adriana Mál­ko­vá, D12 3.Eva Trej­ba­lo­vá, D14 1.Klára Zachar­do­vá, H12 3.David Hložek,
 • 2014/2015 – H10 2.Jan Lang­ma­jer, D10 1.Michaela Mare­šo­vá, H12 1.David Hlo­žek, 3.Vít Pešek, D12 1.Adriana Mál­ko­vá, 3.Eva Trej­ba­lo­vá, D14 2.Jana Lang­ma­je­ro­vá, 3.Klára Zachardová
 • 2015/2016 – H10 1.Marek Janouš, H12 2.Jan Lang­ma­jer, D12 1.Adriana Mál­ko­vá, 3.Michaela Mare­šo­vá, D14 2.Jana Langmajerová
 • 2016/2017 – H10 1.Vít Vilí­mek, 2.Marek Janouš, 3.Sam Trh­lík, H12 1.Jan Lang­ma­jer, H14 1.David Hlo­žek, 2.Matěj Šeter­le, D10 3.Natálie Kře­no­vá, D12 1.Michaela Mare­šo­vá, D14 1.Magdaléna Šafá­řo­vá, 2.Eva Trejbalová
 • 2017/2018 – H12 1.Marek Janouš, 2.Jiří Les, 3.Artem Mame­tev, H14 2.Jan Lang­ma­jer, D10 3.Denisa Mare­šo­vá, D12 3.Natálie Kře­no­vá, D14 1.Michaela Mare­šo­vá, 2.Magdaléna Šafářová
 • 2018/2019 – H12 1.Artem Mame­tev, H14 1.Jan Lang­ma­jer, D10 3.Katerina Ste­pa­nyshyn,  D12 3.Natálie Kře­no­vá, D14 1.Michaela Mare­šo­vá, 2.Eliška Suchá
 • 2019/2020 – H10 1.Hynek Blud­ský, 3.Vít Blud­ský, D10 3.Denisa Mare­šo­vá, D14 1.Anna Marie Šafářová
 • 2020/2021 – D12 1.Tereza Hen­drych­o­vá, D14 2.Anna Marie Šafá­řo­vá, 3.Natálie Kře­no­vá, H10 1.Vojtěch Jančík,
 • 2021/2022 – H10 1.Makar Hon­cha­rov, D12 3.Denisa Marešová

Ale úspě­chy jsou také v sou­tě­žích dospělých:

Druž­stvo „A“ dospě­lých v pre­mi­é­ro­vé sou­těž­ní sezó­ně 2013/2014 vyhrá­lo Regi­o­nál­ní pře­bor II. tří­dy  a postou­pi­lo do RPI (sesta­va druž­stva: Herejk, Ran­da, Truksa, Lorenc, Hrd­lič­ka, Hlo­žek, Kre­sl, Win­tr). Násle­du­jí­cí sezó­nu 2014/2015 druž­stvo v Regi­o­nál­ním pře­bo­ru I. tří­dy obsa­di­lo 2. mís­to a zazna­me­na­lo dal­ší postup, ten­to­krá­te do Kraj­ské­ho pře­bo­ru II. tří­dy. Tuto sou­těž v sezó­ně 2015/2016 druž­stvo opět vyhrá­lo a byl z toho tře­tí postup v řadě, ten­to­krá­te do Kraj­ské­ho pře­bo­ru I. tří­dy. V této sou­tě­ži A-druž­stvo hrá­lo násle­du­jí čty­ři sezó­ny s výsled­ky 2., 5., 3. a 1.místo. Výhra při­šla v sezó­ně 2019/2020 (sesta­va: Kle­ment, Šedi­vý, Herejk, Pal­ko­vá, Hlo­žek, Bechyn­ský, Nový, Macha­lík, Ran­da, Janouš, Lorenc, Šeter­le, Lang­ma­jer, Hrd­lič­ka, Lang­ma­je­ro­vá) a to zna­me­na­lo postup do 2.ligy! Sezó­na 2020/2021 byla z důvo­du koro­na­vi­tu zru­še­na, tak­že dru­ho­li­go­vá his­to­rie naše­ho klu­bu zača­la až v sezó­ně 2021/2022. Druž­stvo obsa­di­lo 9. mís­to a zachrá­ni­lo se (se štěs­tím) v sou­tě­ži. V letoš­ní sezó­ně 2022/2023 je druž­stvo zatím po šes­ti kolech s 10 body na prů­běž­ném 5. mís­tě. Kro­mě toho v letoš­ní sezó­ně má klub B-druž­stvo v KPII (prů­běž­ně na 2.místě), C- a D-druž­stvo v KPII (obě druž­stva sou­těž ovlá­da­jí, Déč­ko je 1., Céč­ko je 2.), E- a  F- hra­jí RP.

A ješ­tě pro úpl­nost dva bron­zy vybo­jo­va­la naše druž­stva na Kraj­ském pře­bo­ru v bles­ko­vé hře druž­stev (2013 – 3.ŠK 64 Plzeň, 2019 – 3.ŠK 64 Plzeň)

K čin­nos­ti ješ­tě doplň­me, že Šacho­vý klub 64 Plzeň zajiš­ťu­je pro­střed­nic­tvím svých tre­né­rů šacho­vé krouž­ky na něko­li­ka základ­ních ško­lách v Plzni, tré­nin­ky pro nej­lep­ší mla­dé plzeň­ské šachis­ty, kaž­do­roč­ně pořá­dá let­ní šacho­vé tábo­ry (pra­vi­del­ně začát­kem srp­na v Hře­beč­ní­kách), orga­ni­zu­je mezi­ná­rod­ní šacho­vé fes­ti­va­ly PLZEŇ (v roce 2020 byl jeho sou­čás­tí i tur­naj Mis­trov­ství ČR mužů, kte­ré­ho se zúčast­ni­la kom­plet­ní čes­ká špič­ka v čele s Davi­dem Nava­rou), kaž­do­roč­ní veli­ko­noč­ní tur­naj, pořá­dá seri­ál tur­na­jů Plzeň­ská šacho­vá liga pro začí­na­jí­cí mla­dé hrá­če, v červ­nu tábo­rák a kaž­dé září klu­bo­vé soustředění.

Štítky: