Přeskočit na obsah

1.liga družstev mládeže, skupina B

Áčko opět v čele!

Šes­té a sed­mé kolo 2. ligy druž­stev mlá­de­že, sku­pi­ny B, posla­lo obě naše druž­stva do Domažlic ke dvoj­ko­lu s Domažli­ce­mi a Klatovy.

Zatím­co Áčko odje­lo kom­plet­ní (Mame­tev, Blud­ský H., Velič­kov, Blud­ský V., Bílek a Jan­čík), v sesta­vě Béč­ku došlo dva dny před koná­ním k výraz­né změ­ně – z důvo­du nemo­ci vypa­dl Makar Hon­cha­rov, celá sesta­va se tak muse­la posu­nout a na šes­tou šachov­ni­ci zase­dl Vašík Kou­tec­ký. Sesta­va tak byla Andru­se­vič, Les, Ježek Ji., Kuchta, Urvál­ko­vá a Koutecký.

V dopo­led­ním kole hrá­lo Áčko s Kla­to­vy a Béč­ko s Domažlicemi.

Za Áčko cel­kem rych­le a spo­leh­li­vě vyhrál Voj­ta Jan­čík, krát­ce na to při­dal dru­hý bod i spo­leh­li­vě hra­jí­cí Alex Bílek. Když pak po bojov­ném výko­nu obtíž­nou (mož­ná i pro­hra­nou) pozi­ci doká­zal remi­zo­vat Víťa Blud­ský, bylo cel­kem jas­no. Domi­nik Velič­kov sice nedo­ká­zal uplat­nit v kon­cov­ce jezd­ce pro­ti střel­ce pěš­ce navíc (remí­za), ale ihned poté týmo­vé­ho ducha pro­ká­zal za sta­vu 3 : 1 Hynek Blud­ský, kte­rý v lep­ší (mož­ná vyhra­né) pozi­ci dal par­tii za remiz, čímž roz­ho­dl o naší výhře a ješ­tě dal klid Arte­mo­vi v boji na prv­ní des­ce. Ten v dra­ma­tic­ké a obou­stran­ně vel­mi kva­lit­ně hra­né par­tii nako­nec vybo­jo­val dal­ší remízu.

Šach­klub Sokol Kla­to­vy – ŠK 64 Plzeň A 2 : 4

Béč­ko se s Domažli­ce­mi pokou­še­lo o malý zázrak, ten se ale nako­nec neko­nal, i když všich­ni hrá­či zaslou­ží pochva­lu. Vašík bohu­žel v zahá­je­ní daro­val sou­pe­ři figu­ru, a i když v dal­ším prů­bě­hu pozi­ce obje­vi­ly šan­ce, par­tii pro­hrál, pro­hrá­la i Ema, sou­peř byl pros­tě nad její síly. Pak svit­la nadě­je, když Jir­ka Les na dru­hé skvě­lou útoč­nou hrou pře­hrál své­ho sou­pe­ře a sní­žil na 1 : 2, pak ješ­tě doká­zal vel­mi ohro­že­nou pozi­ci zachrá­nit remí­zou skvě­le se brá­ní­cí Ště­pán, ale po vel­kém boji byl nucen kapi­tu­lo­vat i Jir­ka Ježek a bylo roz­hod­nu­to. Par­tii kola ale sehrál Andrej. Po pře­hma­tu v zahá­je­ní se dostal do vel­kých potí­ží, trpě­li­vou hrou i s obě­tí kva­li­ty ale par­tii oto­čil, a vše se roz­ho­do­va­lo v kon­cov­ce, kte­rá byla oprav­do­vou lahůd­kou! Andrej s kva­li­tou méně hrnul kupře­du tři vol­né pěš­ce, sou­peř na dru­hé stra­ně dva, Andrej jed­no­ho z pěš­ců pro­mě­nil v jezd­ce se šachem a dal­ší dva pěš­ci za pomo­ci krá­li sou­pe­řo­va krá­le zama­to­va­li. Fan­tas­tic­ké, i když to bohu­žel k bodům nevedlo.

Sokol Domažli­ce – ŠK 64 Plzeň B 3,5 : 2,5

Po obě­dě se obě naše druž­stva sou­pe­ře pro­ho­di­la. Áčko pro­ti Domažli­cím hned od zahá­je­ní uka­zo­va­lo, kdo je favo­ri­tem. Voj­ta vel­mi trpě­li­vou hrou své­ho sou­pe­ře čer­ný­mi tla­čil, zís­kal dva pěš­ce a roz­ho­dl mato­vým úto­kem.  Vel­ká pochva­la za trpě­li­vou a poma­lou hru! Dru­hý bod při­dal Hynek, kte­rý čer­ný­mi pěk­ným úde­rem zís­kal kva­li­tu a zne­chu­ce­ný sou­peř brzy vzdal. Tře­tí bod pro nás vybo­jo­val Alex, pře­de­vším výbor­nou hrou ve věžo­vé kon­cov­ce. Vítěz­ný bod zazna­me­nal bez­chyb­ně hra­jí­cí Víťa, kte­rý trpě­li­vou nátla­ko­vou hrou roze­bral sou­peř­či­nu obra­nu a donu­til ji ke kapi­tu­la­ci. Domi­nik zís­kal ve střed­ní hře dvě figu­ry za věž, roz­ho­dl se ale mís­to trpě­li­vé­ho zesi­lo­vá­ní pozi­ce pro tak­tic­ké řeše­ní s obě­tí mate­ri­á­lu, par­tie tak pře­šla do slo­ži­té pěš­co­vé kon­cov­ky, poslé­ze do dám­ské kon­cov­ky, kte­rá nako­nec kon­či­la remí­zou. A ješ­tě jeden bod při­ne­sl Artem, kte­rý pěk­nou obě­tí věže zís­kal mate­ri­ál­ní výho­du, kte­rou bez­peč­ně uplat­nil k výhře.

ŠK 64 Plzeň A – Sokol Domažli­ce 5,5 : 0,5

Béč­ko se posta­vi­lo Kla­to­vům. Vašík sehrál se sil­něj­ším sou­pe­řem pěk­nou par­tii, sou­peř ale s pěš­cem více pře­ve­dl pozi­ci zku­še­ně do věžo­vé poslé­ze pěš­co­vé kon­cov­ky a vyhrál. Pak v opa­tr­né par­tii, kte­rá po rych­lých výmě­nách skon­či­la ve vyrov­na­né kon­cov­ce, remi­zo­va­la Ema. V tak­tic­ké pře­střel­ce střed­ní hry Jir­ka Les zís­kal pěš­ce, ale jeden neo­pa­tr­ný tah jezd­cem celý prů­běh oto­čil v sou­pe­řův pro­spěch a Jir­ka byl nucen rezig­no­vat. Jed­no chyb­né napa­de­ní dámy zna­me­na­lo v dob­ře roze­hra­né par­tii Ště­pá­na obrat, roz­bo­ře­nou pěš­co­vou struk­tu­ru, násled­ně i ztrá­tu figu­ry a par­tie. Pro­hrál také Andrej, jehož sou­peř (Maty­áš Rou­bal) držel dobu nad par­tií kon­t­ro­lu a vyhrál ve věžo­vé kon­cov­ce. Cen­ný indi­vi­du­ál­ní úspěch si při­psal Jir­ka Ježek, kte­rý sou­pe­ře zasko­čil obě­tí figu­ry, po kte­ré zís­kal nej­pr­ve kva­li­tu, poslé­ze celou věž a rych­le nato i celý bod.

ŠK 64 Plzeň B – Šach­klub Sokol Kla­to­vy 1,5 : 4,5

Vel­ká pochva­la a poklo­na hrá­čům Áčka, kte­ří oba těž­ké zápa­sy zvlád­li! A pro­to­že naši kon­ku­ren­ti klo­pýt­li: Bohem­ka jeden zápas pro­hrá­la, Tábor dokon­ce pro­hrál oba dva (!), Áčko se opět dosta­lo do vede­ní 1.ligy, ten­to­krá­te s tří­bo­do­vým násko­kem!! V dub­nu v Plzni nás čeka­jí roz­ho­du­jí­cí zápa­sy s Bohem­kou, Říča­ny C a obě­ma druž­stvy VŠTE. A ješ­tě poznám­ka: hrá­čem s nej­vyš­ším počtem uhra­ných bodů v celé sou­tě­ži po sed­mém kole je se 6,5 bodem Víťa Bludský!

Všich­ni hrá­či Béč­ka i přes dvě poráž­ky zaslou­ží pochva­lu za bojov­né par­tie a týmo­vý duch, zápa­sy vůbec neby­ly jed­no­znač­né. Béč­ko zůsta­lo se 4 body na 10. (sestu­po­vém) mís­tě, na devá­té mís­to ztrá­cí šest bodů, ale nic není ztra­ce­no, v dub­nu ze čtyř zápa­sů jsou dva s druž­stvy (VŠTE A a B), kte­rá jsou za námi. A věřím, že druž­stvo ten­to­krá­te i s Maka­rem v sesta­vě záchra­nu zvládne!

Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na www: http://chess-results.com/tnr670910.aspx?lan=5.

Foto­ga­le­rie