Přeskočit na obsah

Soutěže družstev dospělých

Nedě­le 22. 1. 2023 byla pro všech­na naše druž­stva úspěšná.

2.liga, 7.kolo: ŠK 64 Plzeň – Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 5:3

Áčko ve dru­hé lize nastu­po­va­lo sice bez prv­ních dvou hrá­čů sesta­vy, ale s dosta­teč­ným bodo­vým pol­štá­řem 10 bodů. Duk­la ale naštěs­tí při­je­la z Pra­hy také osla­be­na a zápas měl vel­mi rych­lý spád. Ješ­tě v zahá­je­ní v syme­t­ric­ké pozi­ci neměl nic pro­ti remí­ze Petr Herejk (4.), krát­ce na to remi­zo­val opa­ko­vá­ní tahů i Hon­za Bechyn­ský (5.) a v rov­né kon­cov­ce Hon­za Lang­ma­jer (7.). Pak vede­ní na naši stra­nu str­hl Filip Holý (3.), sou­peř ale kon­tro­val, když musel kvů­li pro­blé­mům kolem krá­le vzdát Dan Nový (6.). Pěk­nou par­tii sehrál Artem Mame­tev (8.), před­ve­dl pěk­nou oběť pěš­ce v kon­cov­ce a pre­ciz­ní hrou s pomo­cí chy­bu­jí­cí­ho sou­pe­ře dove­dl par­tii do vítěz­né­ho kon­ce. Závěr obsta­ral v dra­ma­tic­ké par­tii jed­ni­ček Míra Palek (1.), ten sice ztra­til dámu za věž a figu­ru, doká­zal ale zatla­čit na sou­pe­řo­va krá­le nato­lik, že sou­peř chy­bo­val a Míra zapsal důle­ži­tý bod. Po sed­mi kolech jsme s 13 body na 4. mís­tě, téměř jis­tě jsme zachráněni!

KPII, 7.kolo: ŠK 64 Plzeň B – ŠK Garde Kaznějov 5:3

Béč­ko v osla­be­né sesta­vě se již na star­tu dosta­lo do vede­ní, když Vašek Pelí­šek (8.) vyhrál kon­tu­mač­ně, ratingo­vou výho­du pak rych­le vyu­ži­li Voj­ta Hodl (7.) a Andrej Andru­se­vič (6.) a když vyhrál i Domi­nik Velič­kov (5.), bylo to 4 : 0 a vypa­da­lo to na jas­nou zále­ži­tost. Pak se ale děly věci! Pěš­co­vou kon­cov­ku neu­dr­žel David Lorenc (4.), po pěk­né kom­bi­na­ci sou­pe­ře byl nucen vzdát Míra Ran­da (3.) a v kon­cov­ce pod­lehl své­mu sou­pe­ři i Vašek Hrd­lič­ka (2.) a bylo to 3 : 4 a navíc Matěj Šeter­le na prv­ní byl na pokra­ji pro­hry. Ale štěs­tí se k nám pře­ci jen při­klo­ni­lo správ­nou stra­nou, Matěj výbor­nou obra­nou zís­kal pro­ti­hru, donu­til sou­pe­ře obě­to­vat v kon­cov­ce figu­ru a pre­ciz­ní hrou udr­žel sou­pe­řo­vy pěš­ce na uzdě a dove­dl par­tii do vítěz­né­ho kon­ce! Skvě­le Matěji!!

Béč­ko je stá­le na 2. mís­tě s dvou­bo­do­vým odstu­pem na Dvo­rec B. Zápas s tím­to sou­pe­řem se hra­je příští nedě­li 5. 2. 2023, vzhle­dem k tomu, že se jed­ná pro Béč­ko o klí­čo­vý zápas sezó­ny, ape­lu­ji na všech­ny hrá­če základ­ní sesta­va Béč­ka (ale i Áčka, aby to nemu­se­lo brát náhrad­ní­ky z Béč­ka!), aby příští nedě­li nastou­pi­li a pomoh­li pora­zit Dvo­rec a dostat se do vedení!

RP A, 7. kolo: ŠK 64 Plzeň F – Červené Poříčí 3:2

V posled­ním kole RP mělo Éčko vol­no a F-druž­stvo v hod­ně osla­be­né sesta­vě při­ví­ta­lo hos­ty z Čer­ve­né­ho Poří­čí. Sou­peř jen o čtyřech, tak­že Kuba Mareš (5.) vyhrál kon­tu­mač­ně (pro zají­ma­vost: potře­tí v sezó­ně), pro­hrál Vašík Kou­tec­ký (3.), vede­ní zajis­til přes­ně hra­jí­cí Voj­ta Jan­čík (2.), pak Mag­da Kou­tec­ká (4.) sice nevy­u­ži­la výho­du figu­ry, ale remí­za byla cen­ná. Závěr obsta­ral Jir­ka Les (1.). Po zají­ma­vém prů­bě­hu, kde oba hrá­či nevy­u­ži­li své šan­ce, par­tie kon­či­la v kon­cov­ce remí­zou. Pro Jir­ku vel­mi cen­ná remíza!

F-druž­stvo se v koneč­né tabul­ce dosta­lo se 7 body na 6. mís­to, díky kapi­tá­no­vi Vaš­ko­vi Pelíš­ko­vi za orga­ni­za­ci týmu a všem hrá­čům, kte­ří i za slo­ži­té situ­a­ce, kdy druž­stvo muse­lo „půj­čo­vat“ hrá­če-náhrad­ní­ky do vyš­ší sou­tě­že, za druž­stvo nastou­pi­li a pomoh­lo sou­tě­že dohrát (Pelí­šek 1,5 ze 4, Hodl 0,5 ze 2, Les 2,5 ze 4, Jan­čík 3,5 ze 6, Vác­la­vík 2,5 z 5, Kou­tec­ký 0 ze 2, Kou­tec­ká 0,5 ze 2, Kuchta 0 ze 2, Mareš 3 ze 4, Švam­berg 0 ze 3, Pod­be­rec­ký 1 z 1).

Ješ­tě k E-druž­stvu, kte­ré mělo v posled­ním kole vol­no. Obsa­di­lo s 6 body 5. mís­to, i zde vel­ké díky kapi­tán­ce Tere­ze Urvál­ko­vé v její neleh­ké roli. Díky všem hrá­čům, kte­ří za druž­stvo nastou­pi­li (Blud­ský H. 1,5 ze 2, Blud­ský V. 1,5 ze 2, Hon­cha­rov 1 ze 2, Andru­se­vič 2,5 ze 3, Urvál­ko­vá T. 2,5 ze 6, Vopel­ka 0 z 1, Urvál­ko­vá E. 3 z 6, Šafá­řo­vá A. 0 z 1, Kře­no­vá 0 ze 3, Tirb 2 ze 4).

Podrob­nos­ti ke kraj­ským sou­tě­žím nalez­ne­te na https://www.chess.cz/souteze/kraj-14/rocnik-2022/.