Přeskočit na obsah

Stříbro Makara Honcharova

Na prá­vě pro­bí­ha­jí­cí Olym­pi­á­dě dětí a mlá­de­že v tur­na­ji chlap­ců roč­ní­ku 2011 a mlad­ší vybo­jo­val člen naše­ho klu­bu Makar Hon­cha­rov pro Plzeň­ský kraj se 4,5 bodem vel­mi cen­né 2. mís­to a zís­kal stří­br­nou medai­li !! Vel­ká gra­tu­la­ce pro Makara!

V pres­tiž­ním tur­na­ji chlap­ců 2007 a mlad­ší obsa­dil se 3,5 body koneč­né 7. mís­to dal­ší náš člen Marek Janouš.

V obou tur­na­jích se zúčast­ni­li nej­lep­ší hrá­či ze všech 14 kra­jů repub­li­ky, včet­ně medai­lis­tů z MČR a účast­ní­ků MS a ME, napří­klad Marek se svým ratingem 1917 byl až osmým nasazeným.

Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na http://chess-results.com/tnr716968.aspx?lan=5&art=0&fed=PLK&turdet=YES, odka­zy na par­tie k pře­hrá­ní a videa s komen­tá­řem vel­mis­t­ra Mar­ti­na Pet­ra najde­te na https://www.chess.cz/odm/.