Přeskočit na obsah

Mistrovství Evropské unie mládeže

Pec pod Sněž­kou 22. – 30. 8. 2022

Letoš­ní Mis­trov­ství Evrop­ské unie se kona­lo v Peci pod Sněž­kou. Mož­nos­ti k účas­ti vyu­ži­li i čle­no­vé naše­ho klu­bu Vác­lav Kou­tec­ký a Mag­da Kou­tec­ká. Vašík hrál kate­go­rii do 8 let, vedl si vel­mi sta­teč­ně, uhrál krás­né body a obsa­dil vel­mi sym­pa­tic­ké 16. mís­to. Mag­da bojo­va­la v kate­go­rii do 10 let, uhrá­la 2,5 bodu a obsa­di­la 19. mís­to, mezi děv­ča­ty do 10 let byla dokon­ce na mís­tě šestém!

Výsled­ky U8: http://chess-results.com/tnr665436.aspx?lan=5
Výsled­ky U10: http://chess-results.com/tnr665435.aspx?lan=5