Přeskočit na obsah

Petr Neuman vítězem CALLIDITAS Open

Vítě­zem šacho­vé­ho tur­na­je CALLIDITAS OPEN se stal vel­mis­tr Petr Neu­man hra­jí­cí za ŠK Líně. V závě­ru nene­chal niko­ho na pochy­bách o své pozi­ci nej­vý­še nasa­ze­né­ho hrá­če, v dvou posled­ních par­ti­ích zví­tě­zil a s bodo­vým zis­kem 8 bodů (z 9 mož­ných) vyhrál v kon­ku­ren­ci 58 hrá­čů s jed­no­bo­do­vým násko­kem před Matou­šem Ere­tem ze Soko­la Kla­to­vy. Tře­tí mís­to zby­lo na Pav­la Fla­jš­ma­na z ŠK Dvo­rec, kte­rý vybo­jo­val 6,5 bodu. Všich­ni tři také záro­veň zís­ka­li medai­le v pořa­dí Kraj­ské­ho pře­bo­ru Plzeň­ské­ho kra­je jed­not­liv­ců pro rok 2022.

Čtvr­té mís­to v tur­na­ji bral s 6,5 bodem Rudolf Hla­váč z Olym­pie Hroz­nětín, hrá­či od páté­ho do devá­té­ho mís­ta uhrá­li 6 bodů a nej­lep­ších z nich byl pátý Zde­něk Hába z Šacho­vé­ho spol­ku Kos­te­lec nad Čer­ný­mi lesy, dále šes­tý nere­gis­tro­va­ný Tomáš Ergi a sed­mý skon­čil nej­lep­ší z hrá­čů pořá­da­jí­cí­ho ŠK 64 Plzeň Jan Lang­ma­jer. Nej­lep­ší ženou se sta­la Bar­bo­ra Tyka­lo­vá z ŠK Sokol Kla­to­vy, kte­rá se záro­veň sta­la kraj­skou přebornicí.

Dru­hým nej­lep­ším z hrá­čů pořá­da­jí­cí­ho ŠK 64 Plzeň byl Jan Bechyn­ský, kte­rý s 5,5 body obsa­dil 10. mís­to. Skvě­lý výkon poda­li mla­dí Ukra­jin­ci hra­jí­cí v bar­vách ŠK 64 Plzeň – Andrej Andru­se­vič zís­kal 4,5 bodu a obsa­dil 28. mís­to (s výko­nem 1717) a dese­ti­le­tý Makar Hon­cha­rov 4 body a 36. mís­to (výkon 1712). Tři body a 50. mís­to vybo­jo­val Artem Mame­tev, kte­rý bohu­žel z důvo­du nemo­ci musel z tur­na­je po šes­ti kolech odstou­pit. Prv­ní váž­ný tur­naj ode­hrál deví­ti­le­tý Ale­xej Tirb, vybo­jo­val krás­né 3 body a 52. místo.

Podrob­né výsled­ky CALLIDITAS Open nalez­ne­te na https://chess-results.com/Tnr647918.aspx?lan=5.

Partie

Fotogalerie

Foto­gra­fie: Vla­di­mír Křiv­ka, Daniel Nový