Přeskočit na obsah

Petr Neuman s půlbodovým náskokem

V sed­mém kole tur­na­je CALLIDITAS OPEN vedou­cí Petr Neu­man remi­zo­val se Zdeň­kem Hábou a s půl­bo­do­vým násko­kem vede před nej­bliž­ší­mi pro­ná­sle­do­va­te­li Pavlem Fla­jš­ma­nem a Matou­šem Ere­tem. Pavel Fla­jš­man pora­zil Kar­la Šve­jdu a Matouš Eret Jana Bechyn­ské­ho. Za tro­ji­cí nej­lep­ších čeka­jí na svo­ji šan­ci dal­ší tři pěti­bo­do­ví hrá­či Zde­něk Hába, Jan Lang­ma­jer a Tomáš Egri.

Z hrá­čů ŠK 64 Plzeň Jan Bechyn­ský je s 5 body na 8. mís­tě, na třech bodech zůstá­va­jí Artem Mame­tev a Makar Honcharov.

Osmé kolo se hra­je v pátek 26. 8. 2022 od 16,00 h., ješ­tě před tím však od 9,00 h. zased­nou za šachov­ni­ce mlá­dí 2006 a ml. k tur­na­ji mlá­de­že v rapid šachu PRO­di­a­mant Open. Prů­běž­né výsled­ky tur­na­je – CALLIDITAS OPEN nalez­ne­te na https://chess-results.com/Tnr647918.aspx?lan=5.