Přeskočit na obsah

PROdiamant Open v ukrajinské režii

Tur­na­ji mlá­de­že v rapid šachu PRO­di­a­mant Open hra­ném v rám­ci Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2022 opa­no­va­li ukra­jin­ští hrá­či. Vítě­zem se zis­kem 6,5 bodu ze 7 mož­ných stal Ste­pan Mohyl­nij, půl bodu za ním skon­čil Andriy Dia­chek a tře­tí mís­to s 5,5 bodem vybo­jo­val Andriy Andru­se­vy­ch. Nej­lep­ším z hrá­čů pořá­da­jí­cí­ho ŠK 64 Plzeň byl na 4. mís­tě s 5 body dal­ší hráč s ukra­jin­ský­mi koře­ny Makar Hon­cha­rov. Nej­lep­ší dív­kou tur­na­je byla Marie Ško­do­vá z Pet­ří­na (cel­ko­vě na 7. místě).

Umís­tě­ní dal­ších hrá­čů pořá­da­jí­cí­ho ŠK 64 Plzeň: 10.Deni­sa Mare­šo­vá 4 (2. mís­to mezi děv­ča­ty), 12.Anna Marie Šafá­řo­vá 4 (3. mís­to mezi děv­ča­ty), 14.Jakub Mareš 4, 20.Ale­xej Tirb 3.

Koneč­né výsled­ky tur­na­je mlá­de­že v rapid šachu PRO­di­a­mant Open nalez­ne­te na https://chess-results.com/tnr647919.aspx.