Tréninkový kemp ŠK 64 Plzeň 2019

Ve dnech 27. – 29. 9. 2019 pro­bě­hl Tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň. Mís­tem koná­ní bylo Rekre­ač­ní stře­dis­ko Máj v Pla­sích. Zúčast­ni­lo se ho 26 osob (z toho 11 dětí – čle­nů klu­bu). Kro­mě 6 hodin tré­nin­ků s tre­né­ry Petrem Herej­kem, Vaš­kem Hrd­lič­kou a Janou Lang­ma­je­ro­vou, byly ode­hrá­ny dva bles­ko­vé tur­na­je a účast­ní­ci pod­nik­li návště­vu plaské ZOO s mini­gol­fem. Kemp se vel­mi vyda­řil a je vel­mi prav­dě­po­dob­né, že jsme v Máji neby­li napo­sle­dy!