Mistrovství ČR rapid HD10-14

Hned prv­ní víkend nové­ho škol­ní­ho roku se 7. – 8. 9. 2019 se v Třeš­ti kona­lo Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky v rapid šachu mlá­de­že v kate­go­ri­ích do 10, 12 a 14 let. Je potě­ši­tel­né, že na této akci měl Šacho­vý klub 64 Plzeň hned pěti­člen­né zastou­pe­ní.

Nej­ví­ce šan­cí se dáva­lo Mar­ku Janou­šo­vi v kate­go­rii H12. Marek se sice zdr­žel v úvo­dy dvě­ma remí­za­mi, od té doby však bojo­val nekom­pro­mis­ně a koneč­ných 6 bodů je výbor­ným výsled­kem, kte­rý sta­čil na koneč­né 8. mís­to. Na prv­ní mís­to ve vyrov­na­né výsled­ko­vé lis­ti­ně chy­běl jedi­ný bod. Ve stej­ném tur­na­ji bojo­val ješ­tě Artem Mame­tev. I on se pre­zen­to­val výbor­ným výko­nem, pade­sá­ti­pro­cent­ní zisk 4,5 bodu zna­me­nal 18. mís­to. Ško­da jen, že po výhře čer­ný­mi nad naším býva­lým čle­nem Vilím­kem v sed­mém kolem v posled­ních dvou par­ti­ích vyšel naprázd­no, i tak ale vel­ká pochva­la!

V kate­go­rii H14 odve­dl Hon­za Lang­ma­jer solid­ní výkon a zis­kem 4 bodů a 26. mís­tem potvr­dil své star­tov­ní nasa­ze­ní.

Míša Mare­šo­vá v kate­go­rii D14 se sice po 4. kole dosta­la se 2,5 body do prv­ní desít­ky prů­běž­né­ho pořa­dí, bohu­žel ale v dal­ších kolech již při­da­la jen dvě remí­zy a se 3,5 body z toho bylo 19. mís­to.

Deni­sa Mare­šo­vá mezi nejmlad­ší­mi děv­ča­ty D10 měla svo­ji hvězd­nou chví­li mezi pátým až sed­mým kolem, kdy všech­ny par­tie vyhrá­la, v koneč­ném pořa­dí z toho bylo 18. mís­to.

Neza­po­meň­me ješ­tě na Janu Lang­ma­je­ro­vou, kte­rá nastou­pi­la v open tur­na­ji, pade­sá­ti­pro­cent­ní bodo­vý zisk 4,5 bodu sta­čil na koneč­né 28. mís­to.

Cel­ko­vě tedy jed­no šes­té a tři umís­tě­ní ve dru­hé desít­ce – solid­ní vstup do nové sezó­ny!

Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na http://chess-results.com/tnr468613.aspx.