Extraliga a 1.liga družstev mládeže

Plzeň 3. - 3. 10. 2021 Úvod­ní sraz obou nej­vyš­ších repub­li­ko­vých sou­tě­ží mlá­de­že – Extra­li­gy mlá­de­že, sku­pi­ny západ a 1.ligy druž­stev mlá­de­že, sku­pi­ny B, uspo­řá­dal náš klub v luxus­ním pro­stře­dí plzeň­ské­ho Parkho­te­lu ve dnech 2. – 3. 10. 2021. Po oba dny bylo mož­né shléd­nout umě­ní nej­lep­ších repub­li­ko­vých mla­dých šachis­tů (mj. svě­to­vou jed­nič­ku mezi dva­nác­ti­le­tý­mi Vaš­ka Fiň­ka), je pro­to vel­kým úspě­chem naše­ho klubu, […]

Na úvod sedm bodů

1.liga mlá­de­že, sku­pi­na B, 10. – 11. 10. 2020 1.kolo Hned na úvod nás čeka­ly Říča­ny B s nej­sil­něj­ší sou­piskou v sou­tě­ži. Za nás nastou­pi­li Marek Janouš, Hon­za Lang­ma­jer, Adri­a­na Mál­ko­vá, Artem Mame­tev, Hynek Blud­ský a Víťa Blud­ský. Na všech šachov­ni­cích se bojo­va­lo až do tře­tí hodi­ny hry. Pak ale v lep­ší pozi­ci Víťa mís­to výmě­ny dam se zjev­nou výho­dou si […]

Rozlosování soutěží družstev

1. liga mlá­de­že 10.10.20 10:00 1.kolo (pořa­da­tel OAZA Pra­ha) - ŠK64 Plzeň – KŠ Říča­ny 1925 B 10.10.20 15:00 2.kolo (OAZA Pra­ha) - KŠ Říča­ny 1925 C – ŠK64 Plzeň 11.10.20 10:00 3.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK64 Plzeň – PROMAT OAZA Pra­ha 12.12.20 10:00 4.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK64 Plzeň – SK Pet­řín 12.12.20 15:00 5.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK Líně – ŠK64 Plzeň 16.01.21 10:00 6.kolo (Tábor) - QCC České […]

Extraliga a 1. liga mládeže dohrány

Sestup z Extra­li­gy mlá­de­že Do finá­le extra­li­gy mlá­de­že naše druž­stvo vstu­po­va­lo se dvě­ma výhra­mi na děle­ném 2. mís­tě, a dokon­ce po dvou hodi­nách prv­ní­ho zápa­su s Béč­kem Pola­bin poté, co Matěj Šeter­le (4.) pro­mě­nil útok na krá­le v celý bod, to vypa­da­lo na poho­dl­né vítěz­ství a dob­rý vstup na ces­tu za záchra­nou. Bohu­žel v tu chví­li jsme netu­ši­li, že to bude jedi­né partiové […]

1.liga družstev mládeže

Ve stej­ném ter­mí­nu jako Extra­li­ga se hrá­la i 1.liga mlá­de­že. Naše Béč­ko ve sku­pi­ně B ten­to­krá­te pod kapi­tán­ským vede­ním Vaš­ka Hrd­lič­ky zamí­ři­lo na jih do Čes­kých Budě­jo­vic. Čeka­ly nás těž­ké zápa­sy s Tábo­rem a QCC Čes­ké Budě­jo­vi­ce. A uká­za­lo se, že oba týmy jsou nad naše síly. V dopo­led­ním zápa­se s Tábo­rem bohu­žel vel­mi rych­le pro­hrá­li Jir­ka Šťast­ný (3.), kte­rý ješ­tě v zahá­je­ní nastavil […]

Áčko obralo o body Klatovy

Extra­li­ga a 1.liga druž­stev mlá­de­že, Plzeň, hotel LIONS 7.12.2019 Minu­lou sobo­tu byly v boji o dal­ší body obě naše ligo­vá druž­stva. Áčko v Extra­li­ze doros­tu hrá­lo s obháj­ce titu­lu Soko­lem Kla­to­vy a Béč­ko v 1. lize se dvě­ma budě­jo­vic­ký­mi druž­stvy VŠTE. Všech­ny zápa­sy se hrá­ly na domá­cí půdě hote­lu LIONS. Zápas Áčka neza­čal pro nás vůbec dob­ře. Krát­ce po zahá­je­ní byl po sou­pe­řo­vě pře­kva­pi­vém pře­pa­du nucen […]

Premiéra Extraligy na výbornou

Dlou­ho oče­ká­va­ný start obou sou­tě­ží s naším zastou­pe­ním pro­bě­hl o minu­lém víken­du. Prv­ní čty­ři kola extra­li­gy pro západ­ní osmi­člen­nou sku­pi­nu uspo­řá­dal náš klub v hote­lu LIONS. Nut­no dodat, že naše druž­stvo vstu­po­va­lo do sou­tě­že jako out­si­der s nej­hor­ším prů­měr­ným ratingem všech druž­stev, ale všich­ni hrá­či plni odhod­lá­ní! 1.kolo V sobot­ním prv­ním kole jsme nastu­po­va­li pro­ti favo­ri­zo­va­né­mu Liber­ci v sesta­vě David Hložek, […]

Drama s pohádkovým koncem

Do závě­reč­né­ho čtyř­ko­la 1.ligy mlá­de­že šlo naše druž­stvo z prv­ní­ho mís­ta s tří­bo­do­vým násko­kem, čeka­ly nás ale také utká­ní s nej­vět­ší­mi kon­ku­ren­ty: dru­hý­mi Říča­ny a tře­tí­mi Budě­jo­vi­ce­mi. Vědo­mi si důle­ži­tos­ti a pro náš klub his­to­ric­ké­ho oka­mži­ku, pří­pra­va na ligu zača­la s vel­kým před­sti­hem. Tři týd­ny pře­dem bylo dohod­nu­to, že poje­de devět hrá­čů, roz­hod­nu­to bylo i o sesta­vách na jed­not­li­vá utká­ní a všich­ni hrá­či se […]

Jízda pokračuje

V Pra­ze na Oaze ode­hrá­lo v sobo­tu 19. led­na naše ligo­vé druž­stvo mlá­de­že dal­ší dvo­ju­tká­ní. V šes­tém kole pro­ti nám zased­la nebez­peč­ná Jawa Brod­ce. Naše sesta­va David Hlo­žek, Matěj Šeter­le, Marek Janouš, Josef Šťast­ný, Adri­a­na Mál­ko­vá a Hon­za Lang­ma­jer. Utká­ní zača­lo poměr­ně pří­z­ni­vě, hned v zahá­je­ní zís­ka­li pěš­ce Hon­za Lang­ma­jer a Marek Janouš, pak se ale do potí­ží dosta­la Adri­a­na, mír­ně horší […]

V lize mládeže stále na 100%

Dal­ší dvě výhry si o víken­du v lize mlá­de­že, sku­pi­ně B, při­psa­lo naše ligo­vé druž­stvo. Ve čtvr­tém kole jsme pora­zi­li nebez­peč­né druž­stvo QCC Čes­ké Budě­jo­vi­ce 4 : 2 a odpo­led­ním kole Tábor dokon­ce 5 : 1! S plným počtem 15 bodů tak vede­me tabul­ku 1. ligy! Ale pojď­me postup­ně: 4.kolo S Čes­ký­mi Budě­jo­vi­ce­mi se oče­ká­val těž­ký zápas, naše sesta­va na ten­to zápas byla Hlo­žek, Rel­jič, Šeterle, […]

Hned od startu do čela

Naše druž­stvo mlá­de­že ŠK64 Plzeň vyhrá­lo všech­ny tři úvod­ní zápa­sy 1.ligy mlá­de­že sku­pi­ny B a zařa­di­lo se na prů­běž­ně prv­ní mís­to prů­běž­né­ho pořa­dí! Dlou­ho oče­ká­va­ná liga mlá­de­že byla koneč­ně odstar­to­vá­na. K prv­ní­mu dvoj­ko­lu jsme jeli do Nepo­mu­ku, kde nás čekal dvoj­zá­pas s Řev­ni­ce­mi a Dvor­cem. Na dopo­led­ní úvod­ní zápas s Řev­ni­ce­mi byli nomi­no­vá­ni David Hlo­žek, Micha­el Rel­jič (posi­la z praž­ské­ho Vyše­hra­du), Matěj […]

Rozlosování ligy mládeže

Bylo vydá­no roz­dě­le­ní druž­stev do sku­pin, náš tým byl zařa­zen opět do sku­pi­ny B, kde kro­mě nás hra­jí VŠTE Čes­ké Budě­jo­vi­ce A, OAZA Pra­ha, ŠK Řev­ni­ce, ŠACH­klub Tábor, ŠK Dvo­rec, VŠTE Čes­ké Budě­jo­vi­ce B, Jawa Brod­ce, KŠ Říča­ny B, QCC Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Pet­řín Plzeň a KŠ Říča­ny C. Opro­ti loň­ské­mu roku zde není žád­ný vylo­že­ný favo­rit, boj […]