Drama s pohádkovým koncem

Do závě­reč­né­ho čtyř­ko­la 1.ligy mlá­de­že šlo naše druž­stvo z prv­ní­ho mís­ta s tří­bo­do­vým násko­kem, čeka­ly nás ale také utká­ní s nej­vět­ší­mi kon­ku­ren­ty: dru­hý­mi Říča­ny a tře­tí­mi Budě­jo­vi­ce­mi. Vědo­mi si důle­ži­tos­ti a pro náš klub his­to­ric­ké­ho oka­mži­ku, pří­pra­va na ligu zača­la s vel­kým před­sti­hem. Tři týd­ny pře­dem bylo dohod­nu­to, že poje­de devět hrá­čů, roz­hod­nu­to bylo i o sesta­vách na jed­not­li­vá utká­ní a všich­ni hrá­či […]

Jízda pokračuje

V Pra­ze na Oaze ode­hrá­lo v sobo­tu 19. led­na naše ligo­vé druž­stvo mlá­de­že dal­ší dvo­ju­tká­ní. V šes­tém kole pro­ti nám zased­la nebez­peč­ná Jawa Brod­ce. Naše sesta­va David Hlo­žek, Matěj Šeter­le, Marek Janouš, Josef Šťast­ný, Adri­a­na Mál­ko­vá a Hon­za Lang­ma­jer. Utká­ní zača­lo poměr­ně pří­z­ni­vě, hned v zahá­je­ní zís­ka­li pěš­ce Hon­za Lang­ma­jer a Marek Janouš, pak se ale do potí­ží dosta­la Adri­a­na, mír­ně hor­ší […]

V lize mládeže stále na 100%

Dal­ší dvě výhry si o víken­du v lize mlá­de­že, sku­pi­ně B, při­psa­lo naše ligo­vé druž­stvo. Ve čtvr­tém kole jsme pora­zi­li nebez­peč­né druž­stvo QCC Čes­ké Budě­jo­vi­ce 4 : 2 a odpo­led­ním kole Tábor dokon­ce 5 : 1! S plným počtem 15 bodů tak vede­me tabul­ku 1. ligy! Ale pojď­me postup­ně: 4.kolo S Čes­ký­mi Budě­jo­vi­ce­mi se oče­ká­val těž­ký zápas, naše sesta­va na ten­to zápas byla Hlo­žek, Rel­jič, […]

Hned od startu do čela

Naše druž­stvo mlá­de­že ŠK64 Plzeň vyhrá­lo všech­ny tři úvod­ní zápa­sy 1.ligy mlá­de­že sku­pi­ny B a zařa­di­lo se na prů­běž­ně prv­ní mís­to prů­běž­né­ho pořa­dí! Dlou­ho oče­ká­va­ná liga mlá­de­že byla koneč­ně odstar­to­vá­na. K prv­ní­mu dvoj­ko­lu jsme jeli do Nepo­mu­ku, kde nás čekal dvoj­zá­pas s Řev­ni­ce­mi a Dvor­cem. Na dopo­led­ní úvod­ní zápas s Řev­ni­ce­mi byli nomi­no­vá­ni David Hlo­žek, Micha­el Rel­jič (posi­la z praž­ské­ho Vyše­hra­du), […]

Rozlosování ligy mládeže

Bylo vydá­no roz­dě­le­ní druž­stev do sku­pin, náš tým byl zařa­zen opět do sku­pi­ny B, kde kro­mě nás hra­jí VŠTE Čes­ké Budě­jo­vi­ce A, OAZA Pra­ha, ŠK Řev­ni­ce, ŠACH­klub Tábor, ŠK Dvo­rec, VŠTE Čes­ké Budě­jo­vi­ce B, Jawa Brod­ce, KŠ Říča­ny B, QCC Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Pet­řín Plzeň a KŠ Říča­ny C. Opro­ti loň­ské­mu roku zde není žád­ný vylo­že­ný favo­rit, […]

Ligové stříbro!!

Závě­reč­ná čty­ři kola Ligy mlá­de­že, sku­pi­ny B vyšla naše­mu Áčku na výbor­nou. Všech­ny čty­ři zápa­sy naše druž­stvo zvládlo na výbor­nou a cel­ko­vých 24 zís­ka­ných bodů zna­me­na­lo výbor­né 2. mís­to a stří­br­né medai­le! Vyni­ka­jí­cí úspěch naše­ho týmu, tým držel při sobě a k výbor­ným indi­vi­du­ál­ním výko­nům pro­ká­zal skvě­lou týmo­vou prá­ci. Vel­ké podě­ko­vá­ní všem hrá­čům za výbor­né výko­ny a za týmo­vé­ho ducha! B‑družstvo bohu­žel […]

Liga mládeže — Áčko bojuje o medaili, Béčko o záchranu

Liga mlá­de­že pokra­čo­va­la v sobo­tu 20. led­na 6. a 7. kolem. Obě naše ligo­vá druž­stva jela opět do Pra­hy – ten­to­krá­te na nás čeka­la druž­stva Oazy B a Říčan B. Áčko, ve kte­rém Fili­pa Kres­la vystří­dal Sam Trh­lík, dopo­led­ne nastou­pi­lo pro­ti Říča­nům, kte­rou byly v tabul­ce před námi o 2 body. Zápas se vyví­jel vcel­ku dob­ře. Fan­tas­tic­kou par­tii před­ve­dl Matěj Šeter­le (3.). Jak […]

1. liga mládeže

Sobot­ní ligo­vé dvo­ju­tká­ní v Pra­ze naše mlá­dež­nic­ké Áčko absol­vo­va­lo s bilan­cí jed­né výhry a jed­né pro­hry a drží se na 5. mís­tě tabul­ky (3 body od aktu­ál­ně dru­hé­ho Dvor­ce a 2 body na tře­tí mís­to). Béč­ko bohu­žel oba zápa­sy pro­hrá­lo a spadlo s 1 bodem na posled­ní 12.místo. A popo­řád­ku: V dopo­led­ním zápa­se nastu­po­va­lo Áčko pro­ti super­fa­vo­ri­tům Por­gu Pra­ha a ode­hrá­lo zápas, za kte­rý se roz­hod­ně […]

Liga mládeže – 1.–3.kolo

Tak koneč­né to vypuklo, liga mlá­de­že se dvě­ma týmy ŠK 64 Plzeň odstar­to­va­la! Obě naše druž­stva se k úvod­ním dvě­ma kolům sku­pi­ny B, kam jsme byli pře­řa­ze­ni, zamí­ři­la do Nepo­mu­ku. Sesta­vy obou týmů byly v zákla­du, tedy Áčko David Hlo­žek, host Petr Mach, Filip Kre­sl, Matěj Šeter­le, Adri­a­na Mál­ko­vá a Marek Janouš, Béč­ko Pepa Šťast­ný, Míša Mare­šo­vá, Domi­nik […]

V Lize mládeže 6. místo

Naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň obsa­di­lo v Lize mlá­de­že — sku­pi­na A se 13 body 6. mís­to (tedy v prv­ní polo­vi­ně výsled­ko­vé lis­ti­ny). Druž­stvo 3 zápa­sy vyhrá­lo, 4 remi­zo­va­lo a 4 pro­hrá­lo, všech­ny poráž­ky byly těs­né a po vyrov­na­ných bojích, doká­za­li jsme remi­zo­vat 3:3 s vítěz­ný­mi Kar­lo­vý­mi Vary. Navíc pat­ři­lo mezi nejmlad­ší s sou­tě­ži, ale smě­le bylo schop­no hrát i s nej­lep­ší­mi týmy sou­tě­že. Z toho­to pohle­du lze tedy letoš­ní sezó­nu […]