Přeskočit na obsah

1. liga mládeže dohrána

Kla­to­vy, 8. – 11. kolo - 20. - 21. 4. 42024

Béč­ko jelo na posled­ní čty­ři kola 1.ligy, sku­pi­ny B, s cílem poku­sil se o záchra­nu, což před začát­kem zna­me­na­lo (a závěr sou­tě­že to potvr­dil) tři zápa­sy. A vzhle­dem k tomu, že posled­ní zápas byl se suve­rén­ní­mi Bohe­mi­ans, ces­ta k záchra­ně ved­la přes výhry nad Tábo­rem, Čes­ký­mi Budě­jo­vi­ce­mi a praž­skou Oazou. Sesta­va byla posí­le­na a Hyn­ka a Víťu, tak­že jsme nastu­po­va­li v sesta­vě Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský, Voj­ta Jan­čík, Jan BöhmŠtě­pán Kuchta (kte­ří se na 4. šachov­ni­ci stří­da­li), Ema Urvál­ko­váVik­to­riia Strazhnyk.

ŠK Tábor – ŠK 64 Plzeň B 1,5 : 4,5

Sobot­ní dopo­led­ní zápas a prv­ní krok k záchra­ně naši bor­ci zvlád­li, Tábor jsme pře­je­li 4,5 : 1,5. Ště­pán Kuchta sice svou par­tii na 4. šachov­ni­ci pro­hrál, pak ale vyhrá­li Víťa Blud­ský, Voj­ta Jan­čík a Viky Stra­zhnyk, za sta­vu 3:1 pro nás se jako vel­ký týmo­vý hráč zacho­val Hynek Blud­ský, kte­rý s pěš­cem více dal radě­ji remí­zu a tím pojis­til naše vítěz­ství. V dohráv­ce pak ješ­tě vyhrá­la i Ema Urválková.

ŠK 64 Plzeň B – QCC České Budějovice 2,5 : 3,5

Odpo­led­ne dal­ší pře­káž­ka na naší ces­tě – Čes­ké Budě­jo­vi­ce. A bohu­žel tuto pře­káž­ku jsme nezdo­la­li. Sice rych­le a s pře­hle­dem vyhrá­la Viky, ale pro­hry Hon­zy Böhma a Víti Blud­ské­ho pře­klo­pi­li stav zápa­su na stra­nu sou­pe­ře. Vyrov­ná­ní pak zaří­dil na prv­ní skvě­le hra­jí­cí Hynek, bohu­žel pak pro­hrá­la i Ema a v dlou­hé dohráv­ce se Voj­ta pokou­šel vyhrál a ale­spoň vyrov­nat, sou­peř ale brá­nil dob­ře a par­tie skon­či­la remízou…

OAZA Praha – ŠK 64 Plzeň B 0 : 6

V nedě­li dopo­led­ne jsme se střet­li s posled­ním týmem tabul­ky, praž­skou Oazou, cíl byl jed­no­du­chý, vyhrát, a to co nej­ví­ce, abychom ješ­tě měli šan­ci. Z naší stra­ny výbor­ný zápas, vel­mi rych­le vyhrál Ště­pán Kuchta, dal­ší body při­da­li postup­ně Viky, Ema a Voj­ta. Nako­nec vyhrá­li také Hynek s Víťou, a byla z toho výhra 6 : 0.

ŠK 64 Plzeň B – Bohemians Praha 1,5 : 4,5

V posled­ním kole byla ješ­tě šan­ce, buď pora­zí­me Bohem­ku, což se vzhle­dem k jejich výsled­kům zdá­lo nemož­né, nebo nám nahra­jí výsled­ky ostat­ních zápa­sů. Bohu­žel nesta­lo se ani jed­no, výsled­ky dopad­li přes­ně nao­pak a v našem zápa­se sice pěk­ně vyhrál na prv­ní Hynek Blud­ský, ale poráž­ky Víti, Hon­zy Böhma, Emy a Viky, zna­me­na­li naši poráž­ku. Pak ješ­tě Voj­ta vybo­jo­val cen­nou remí­zu, ale to už bylo málo.

V koneč­ném pořa­dí jsme tak s 12 body skon­či­li na 10. mís­tě (2 body od devá­tých Domažlic) a z 1.ligy bohu­žel sestupujeme…

A jak do cel­ko­vé­ho balí­ku při­spě­li jed­not­li­vý hrá­či: Hynek Blud­ský 6 z 7 (vyni­ka­jí­cí výsle­dek s výko­nem 2176 !!), Vít Blud­ský 4 z 6 (1762), Voj­těch Jan­čík 4,5 z 10 (1671), Ště­pán Kuchta 2 z 8 (1460), Jan Böhm 0 z 9 (918), Vác­lav Kou­tec­ký 0 ze 2, Ema Urvál­ko­vá 5,5 z 10 (1602), Vik­to­riia Stra­zhnyk 4,5 z 10 (1429), Mar­tin Tenk 0,5 ze 2 (978), Jakub Mareš 0,5 ze 2 (1272), Mag­da­le­na Kou­tec­ká 0 z 1.

Podrob­nos­ti k 1.lize, sku­pi­ně B viz https://chess-results.com/tnr815568.aspx?lan=5&art=0.