Extraliga a 1.liga družstev mládeže

Plzeň 3. - 3. 10. 2021

Úvod­ní sraz obou nej­vyš­ších repub­li­ko­vých sou­tě­ží mlá­de­že – Extra­li­gy mlá­de­že, sku­pi­ny západ a 1.ligy druž­stev mlá­de­že, sku­pi­ny B, uspo­řá­dal náš klub v luxus­ním pro­stře­dí plzeň­ské­ho Parkho­te­lu ve dnech 2. – 3. 10. 2021. Po oba dny bylo mož­né shléd­nout umě­ní nej­lep­ších repub­li­ko­vých mla­dých šachis­tů (mj. svě­to­vou jed­nič­ku mezi dva­nác­ti­le­tý­mi Vaš­ka Fiň­ka), je pro­to vel­kým úspě­chem naše­ho klu­bu, že v obou sou­tě­žích má své zastoupení.

V Extra­li­ze Áčko ŠK 64 Plzeň v sesta­vě Marek Janouš, Lukáš Hejsek, Jan Lang­ma­jer, Artem Mame­tev, Adri­a­na Mál­ko­vá a Micha­e­la Mare­šo­vá bojo­va­lo ve všech čtyřech kolech s ratingo­vě sil­něj­ší­mi sou­pe­ři, přes­to je víken­do­vý výsle­dek (0 bodů a skó­re 6) až pří­liš kru­tý. V prv­ním kole jsme hrá­li s Ústím nad Labem, po vyrov­na­ném prů­bě­hu jsme nako­nec ode­šli pora­že­ni 2 – 4. Skvě­le se uve­dl Lukáš Hejsek (host z Bohe­mi­ans Pra­ha), kte­rá vyhrál po krás­ném tak­tic­kém úde­ru, výhru si na úvod při­psa­la také Adri­a­na Mál­ko­vá, když pěk­ně vede­ným úto­kem zís­ka­la mate­ri­ál­ní výho­du, kte­rou bez­peč­ně uplat­ni­la k výhře. Ostat­ní par­tie se ale nevy­ved­ly: Marek Janouš obě­to­val mate­ri­ál, sou­peř se ale brá­nil přes­ně a vyhrál, Hon­za Lang­ma­jer bohu­žel ve vyrov­na­né pozi­ci pře­hlé­dl sou­pe­řův tak­tic­ký obrat a pozi­ci již neu­dr­žel, Artem Mame­tev zvo­lil v zahá­je­ní hor­ší pozi­ci s pěš­cem více, dostal se pod nepří­jem­ný tlak; ten ješ­tě zkom­pli­ko­val pozi­ci obě­tí věže s poku­sem o věč­ný šach, sou­peř ale vše vykryl a bodo­val. Míša Mare­šo­vá sehrá­la pěk­nou par­tii, kde dokon­ce pře­šla do věžo­vé kon­cov­ky s pěš­cem více, jed­na nepřes­nost ale umož­ni­la sou­pe­ři pro­ti­hru a vznik­lá pěš­co­vá kon­cov­ka byla bohu­žel pro­hra­ná. ŠK 64 Plzeň – Ústí n.L. 2 – 4 

V sobot­ním odpo­led­ni nás ve dru­hém kole čeka­li favo­ri­té z Liber­ce v čele s Vaš­kem Fiň­kem. Čest čelit prá­vě svě­to­vé jed­nič­ce při­padla na Mar­ka Janou­še. Marek dlou­ho pozi­ci držel, Vašek ale přes­nou hrou stup­ňo­val výho­du a v kon­cov­ce bodo­val. Pod tlak bílých figur se dostal také Hon­za Lang­ma­jer a i přes urput­nou obra­nu par­tii neu­dr­žel. Artem Mame­tev bohu­žel pro­hrál bílý­mi, a když nebo­do­va­ly ani Adri­a­na Mál­ko­vá poté, co ji sou­peř neče­ka­nou obě­tí jezd­ce doko­na­le roz­vrá­til krá­lov­ské opev­ně­ní, ani Míša Mare­šo­vá, kte­rá sice dlou­ho drže­la šan­ce, ale pozi­ce se rych­le roz­sy­pa­la, bylo jas­né, že z toho bude vyso­ká pro­hra. Tak ale­spoň čest­ný bod pro nás zajis­til Lukáš Hejsek po krás­né obě­ti kva­li­ty a vyhra­né dám­ské kon­cov­ce. Libe­rec – ŠK 64 Plzeň 5 – 1.

Tře­tí kolo v nedě­li dopo­led­ne, a pro­ti nám nastou­pil ambi­ci­óz­ní Uni­chess. A objek­tiv­ně řeče­no: zápas se nás vůbec nevy­ve­dl. Marek Janouš nechal sou­pe­ři vol­né­ho pěš­ce, kte­rý věděl, jak s ním nalo­žit, Lukáš Hejsek nechal figu­ry sou­pe­ře sko­ta­čit oko­lo krá­le a bylo zle, Artem Mame­tev jed­nou chy­bou ve střed­ní hře dal sou­pe­ři ini­ci­a­ti­vu, kte­rý výho­du uplat­nil ve věžo­vé kon­cov­ce. Adri­a­na Mál­ko­vá necha­la sou­pe­ře obě­to­vat jezd­ce u krá­le a bylo roz­hod­nu­to a Míša Mare­šo­vá bohu­žel krát­ce po zahá­je­ní ztra­ti­la figu­ru a po bez­na­děj­ném odpo­ru byla nuce­na kapi­tu­lo­vat i ona. Opět ale­spoň čest­ný bod tak vybo­jo­val Hon­za Lang­ma­jer, kte­rý sou­pe­ři ode­bral v zahá­je­ní figu­ru a po dra­ma­tic­kém prů­bě­hu výho­du upla­til k výhře. Uni­chess – ŠK 64 Plzeň 5 – 1. 

Čtvr­té kolo nám do ces­ty posta­vi­lo nej­vět­ší favo­ri­ta sou­tě­že, druž­stvo Říčan. Sym­pa­tic­ký výkon našich hrá­čů, kte­ří ješ­tě ve čtvr­té hodi­ně hry drže­li neroz­hod­ný stav 0,5 – 0,5 poté, co opa­ko­vá­ním tahů krát­ce po zahá­je­ní skon­či­la par­tie Arte­ma Mame­te­va. Pak ale sou­peř uká­zal svo­ji pře­va­hu, kapi­tu­lo­vat byla nuce­na Míša Mare­šo­vá, kte­rou sou­peř zasko­čil tak­tic­kým úde­rem, krát­ce poté i Lukáš Hejsek, kte­rý se oci­tl bez dvou pěš­ců, a Adri­a­na Mál­ko­vá, kte­rou sou­peř zatla­čil do defen­zi­vy, ode­bral pěš­ce, kte­ré­ho uplat­nil ve věžo­vé a poslé­ze kon­cov­ce. Marek Janouš se sou­pe­řo­vou jed­nič­kou s ratingem 2286 bojo­val sta­teč­ně, dlou­ho brá­nil kon­cov­ku s pěš­cem méně, ale i on byl nucen kapi­tu­lo­vat. Výbor­nou par­tii sehrál Hon­za Lang­ma­jer, kte­rý uká­zal, že je scho­pen hrát vyrov­na­né par­tie s ratingo­vě mno­hem sil­něj­ší­mi hrá­či, po skvě­lé obra­ně vybo­jo­val cen­nou remí­zu a upra­vil tak koneč­né skó­re na koneč­ných 1 : 5. Říča­ny – ŠK 64 Plzeň 5 – 1.

Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na http://chess-results.com/Tnr579492.aspx?lan=5.

Béč­ko ŠK 64 Plzeň zača­lo svo­ji pouť v 1.lize sou­bo­jem s druž­stev Líní. Sou­peř uká­zal svo­ji sílu a vyhrál 4 : 2. Sta­teč­ný boj uká­zal Hynek Blud­ský, pozi­ci ale neu­dr­žel v kon­cov­ce, Víťa Blud­ský se jed­ním tahem při­pra­vil o výho­du a pro­hrál, stej­ně tak Voj­ta HodlDeni­sa Mare­šo­vá. Cen­né dva body za dvě výhry zís­ka­li Jir­ka Les a v pre­mi­é­ro­vém ligo­vém utká­ní Domi­nik Velič­kov. Líně – ŠK 64 Plzeň B 4 – 2.

Ve dru­hém kole se naši bor­ci zaslou­ži­li o sen­za­ci, když zdo­la­li Kla­to­vy 4 :2. Na prv­ních dvou šachov­ni­cích sice Hynek Blud­skýVíťa Blud­ský pro­hrá­li (oba po dlou­hém boji), ale to už bylo dáv­no jas­no, že něja­ký ten bod bude, když vyhrá­li Voj­ta Jan­čík na šes­té (s ratingo­vě sil­něj­ším sou­pe­řem), Domi­nik Velič­kov, Jir­ka Les. Roz­ho­du­jí čtvr­tý bod vybo­jo­val přes­ně hra­jí­cí Voj­ta Hodl, kte­rý se v těž­ké pozi­ci ori­en­to­val lépe než sou­peř. ŠK 64 Plzeň B – Kla­to­vy 4 – 2.

Ve tře­tím kole v nedě­li dopo­led­ne k nám při­je­la praž­ská Bohem­ka. Sesta­va sou­pe­ře se uká­za­la nad naše síly a byla z toho pro­hra 0,5 : 5,5. Remí­zu vybo­jo­val Domi­nik Velič­kov, kte­rý je tak se 2,5 body nej­lep­ším hrá­čem ŠK64 víken­du, ale ostat­ní (Hynek Blud­ský, Víťa Blud­ský, Voj­tě Hodl, Jir­ka LesVoj­ta Jan­čík) pro­hrá­li. ŠK 64 Plzeň B – Bohe­mi­ans Pra­ha 0,5 – 5,5.

Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr579205.aspx?lan=5

Fotogalerie