Přeskočit na obsah

Zázraky se dějí, Áčko do Extraligy, Béčko udrželo 1.ligu

1.liga mlá­de­že, sku­pi­na B, 8. – 11. kolo, Plzeň 22. – 23. 4. 2023

Do posled­ních čtyř kol 1.ligy mlá­de­že vstu­po­va­lo A-druž­stvo ŠK 64 Plzeň z 1.místa prů­běž­né­ho pořa­dí a tří­bo­do­vým násko­kem na praž­skou Bohem­ku, Béč­ko z desá­té­ho (sestu­po­vé­ho) mís­ta s odstu­pem 6 bodů sle­do­va­lo sku­pin­ku desetibodových.

Osmé kolo v sobo­tu 22. 4. 2023 dopo­led­ne Áčko vyzva­lo nebez­peč­né Říča­ny C. Zápas pro nás neza­čal dob­ře: Alex Bílek (5.) ztra­til v zahá­je­ní pěš­ce a přes­ně hra­jí­cí sou­peř mu již nedal šan­ci – 0 : 1. Naštěs­tí poměr­ně rych­le vyrov­nal Voj­ta Jan­čík (6.), když nej­pr­ve sou­pe­ři ode­bral pěš­ce a násled­ně za pomo­ci obě­ti zís­kal věž a sou­peř hned vzdal – 1 : 1. Téměř sou­čas­ně vyhrál také Domi­nik Velič­kov (3.), kte­rý pěk­ně vyhrál mato­vým úto­kem na krá­le s pomo­cí obě­ti jezd­ce – 2 : 1. V té době už hrál s figu­rou více Víťa Blud­ský (4.), čelil ale nepří­jem­né­mu tla­ku sou­peř­ky. Před­ve­dl ale pre­ciz­ní obra­nu, zís­kal dal­ší mate­ri­ál a bez­peč­ně dove­dl par­tii do vítěz­né­ho kon­ce – 3 : 1. Na prv­ních dvou šachov­ni­cích se hrá­ly vyrov­na­né pozi­ce, pro naše vítěz­ství sta­či­lo jed­nu par­tii zre­mi­zo­vat. To se poved­lo nej­pr­ve Arte­mo­vi Mame­te­vo­vi (1.), kte­rý posta­vil hráz, přes kte­rou sou­peř nemohl pro­jít a remí­za – 3,5 : 1,5. Krát­ce nato skon­či­la také par­tie Hyn­ka Blud­ské­ho (2.), kte­rý vět­ši­nu par­tie brá­nil hor­ší pozi­ci. Nako­nec ale i tato par­tie sko­či­la děl­bou bodů – cel­ko­vé skóre:

ŠK 64 Plzeň A – KŠ Říča­ny 1925 C 4 : 2

Béč­ko nastou­pi­lo pro­ti favo­ri­zo­va­né Bohem­ce s cílem poku­sit se o zázrak. A hned na úvod jsme šli do vede­ní. Vašík Kou­tec­ký (6.), kte­rý zasko­čil za Jir­ku Jež­ka, hned po zahá­je­ní zís­kal výho­du kva­li­ty + vol­né­ho pěš­ce. A S tím si sou­peř rady nevě­děl – 1 : 0. Potom ale Jir­ka Les (3.) ztra­til v tak­tic­ké šar­vát­ce důle­ži­té­ho pěš­ce b2, čehož sou­peř vyu­žil – 1 : 1. Poté také pro­hrá­la Eva Urvál­ko­vá (5.), kte­rá po zahá­je­ní stá­la lépe, výmě­na­mi ale dovo­li­la sou­pe­řo­vým figu­rám pod­nik­nout útok na sla­bé­ho pěš­ce d4. Po jeho pádu už si sou­peř věděl rady – 1 : 2. Skvě­lé par­tie se hrá­ly na prv­ních dvou šachov­ni­cích, Makar Hon­cha­rov (1.) s jed­nič­kou sou­pe­ře dlou­ho držel krok, dokon­ce mu obě­to­val figu­ru, sou­peř ale zare­a­go­val přes­ně a donu­til Maka­ra k rezig­na­ci. Andrejo­vi Andru­se­vi­čo­vi (2.) nao­pak sou­peř obě­to­val kva­li­tu, Andrej bohu­žel nere­a­go­val přes­ně, sou­peř se dostal k ini­ci­a­ti­vě, kte­rou bez­peč­ně zužit­ko­val a bylo to 1 : 4. Dohrá­val Ště­pán Kuchta (4.), kte­rý dove­dl par­tii do zají­ma­vé kon­cov­ky pěš­ců pro­ti věži. Kon­cov­ku se skvě­le hra­jí­cí­mu Ště­pá­no­vi poved­lo dovézt do remí­zo­vé­ho kon­ce (vel­ká pochva­la pro Ště­pá­na!) a zmír­nil tak naši porážku.

ŠK 64 Plzeň B – TJ Bohe­mi­ans Pra­ha 1,5 : 4,5

Odpo­led­ne dva zápa­sy prav­dy: Áčko z prv­ní­ho mís­ta pro­ti dru­hé Bohem­ce a Béč­ko pro­ti Říča­nům s úko­lem pro zacho­vá­ní šan­ce na záchra­nu bodo­vat! Áčko, kde Ale­xe Bíl­ka vystří­dal Ond­ra Novák, nevstou­pi­lo do zápa­su vůbec dob­ře. Na posled­ních dvou šachov­ni­cích se Voj­ta i Ond­ra dosta­li do hor­ší pozi­ce a bohu­žel i Arte­mo­vi se útok s obě­tí figu­ry nepo­ve­dl a Áčko bylo rázem na pokra­ji poráž­ky. Jako prv­ní dohrál Voj­ta Jan­čík (5.), kte­rý nechal v pozi­ci pří­liš sla­bin, kte­rých sou­peř doká­zal bez pro­blé­mů vyu­žít – 0 : 1. O dal­ší změ­nu skó­re se dlou­ho a urput­ně bojo­va­lo, Ond­ra se dostal z nej­hor­ší­ho, pře­ve­dl pozi­ci do věžo­vé kon­cov­ky (jen) s pěš­cem méně. Skvě­le pak zabo­do­val Víťa Blud­ský (4.), kte­rý sou­pe­ře ve střed­ní hře pře­hrál, sebral mu dva pěš­ce a dove­dl par­tii do vítěz­né­ho kon­ce – 1 : 1. Pak bohu­žel bez­na­děj­nou pozi­ci s figu­rou musel vzdát Artem Mame­tev (1.) – 1 : 2. Pak Domi­nik Velič­kov (3.) pro­šel v střed­ní hře kolem výhry a remi­zo­val – 1,5 : 2,5. A dohrá­val Ond­ra s pěš­cem méně a Hynek s vyhra­nou věžov­kou. Ond­ra Novák (6.), uká­zal, že šachy (i když dlou­ho nehrál) roz­hod­ně neza­po­mněl, pře­ve­dl famóz­ní obra­nu ohro­že­né pozi­ce a nako­nec v pěš­co­vé kon­cov­ce udr­žel důle­ži­tou remí­zu! 2 : 3. A vše měl v rukou Hynek Blud­ský (2.) podob­ně jako jeho bra­tr zís­kal výho­du ve střed­ní hře, kte­rou pře­ve­dl do vyhra­né věžov­ky, odra­zil všech­ny sna­hy sou­pe­ře a vyhrál. Vyrov­nal tak stav na konečným:

TJ Bohe­mi­ans Pra­ha – ŠK 64 Plzeň A 3 : 3

Béč­ko pro Říča­nům C zača­lo vel­mi nebo­jác­ně. Krom Ště­pá­na Kuchty všich­ni ostat­ní stá­li po zahá­je­ní dob­ře. Ště­pá­na Kuchtu (4.) bohu­žel jeho sou­peř­ka zasko­či­la v zahá­je­ní a zís­ka­la výho­du kva­li­ty. Ště­pán ale zaslou­ží vel­kou pochva­lu, zabo­jo­val, dostal se k úto­ku a sta­či­lo najít jeden přes­ný tah a mohl se rado­vat z vítěz­ství. Bohu­žel ten­to tah nena­šel, sou­peř­ka se ze sevře­ní vysmek­la a vyhrá­la – 0 : 1. Pak se sil­ným sou­pe­řem remi­zo­val ve věžo­vé kon­cov­ce Jir­ka Les (3.), nut­no dodat, že chví­li měl kon­cov­ku dokon­ce vyhra­nou, ale i tak cen­ná remí­za. Krát­ce nato totiž vyhrál Vašík Kou­tec­ký (6.), když sou­pe­ře tak­tic­kým obra­tem obral o dámu, a také Makar Hon­cha­rov (1.), kte­rý sou­pe­ře s ratingem přes 1900 pře­po­čí­tal v tak­ti­ce – 2,5 : 1,5. A dohrá­va­la Ema s výho­dou a Andrej s pěš­cem méně. Ema Urvál­ko­vá (5.) těž­kou úlo­hu hrá­če, kte­rý musí roz­hod­nout, zvlád­la na výbor­nou, odvrá­ti­la s pěš­cem více všech­ny sou­pe­řo­vy hroz­by, vylep­ši­la své figu­ry a donu­ti­la sou­pe­ře ke kapi­tu­la­ci (skvě­le!!). A bylo to 3,5 : 1,5 a vítěz­ství bylo naše! Dohrá­val ješ­tě Andrej Andru­se­vič (2.), kte­rý v tu chví­li brá­nil pozi­ci dámy pro­ti dámě a pěš­ci. Když už to vypa­da­lo, že Andrej našel věč­ný šach a par­tie kon­čí remí­zou, sou­peř se zamys­lel a … pře­kro­čil čas. Andrej tak výhrou zvý­šil výhru na:

KŠ Říča­ny 1925 C – ŠK 64 Plzeň B 1,5 : 4,5

Po deví­ti kolech tak bylo na čela sku­pi­ny B naše A-druž­stvo s 22 body a tří­bo­do­vým násko­kem na Bohe­mi­ans. Béč­ko sice zůsta­lo na 10. mís­tě, ztrá­ta na 8. a 9. mís­to se zmen­ši­la na 4 body – šan­ce tedy (vzhle­dem k tomu, že v nedě­li čeka­ly týmy z posled­ních dvou míst tabul­ky) ješ­tě žila…

V nedě­li dopo­led­ne čekal na naše Áčko před­po­sled­ní tým tabul­ky - VŠTE A. Ačko­li před­po­sled­ní, jed­ná se o nebez­peč­ný tým, kte­rý popr­vé v celé sezó­ně nastou­pil téměř v kom­plet­ní sesta­vě. Skó­re ote­vřel v náš pro­spěch nej­lep­ší náš hráč celé sou­tě­že Víťa Blud­ský (4.), kte­rý přes­ně vede­ným úto­kem donu­til sou­peřku k rezig­na­ci již ve 21. tahu. Poté tro­jím opa­ko­vá­ním pozi­ce skon­či­la remí­zou par­tie Arte­ma Mame­te­va (1.), ale klid do našich řad vne­sl Domi­nik Velič­kov (3.), kte­rý zatla­čil na sou­pe­ře a zís­kal dámu – 2,5 : 1,5. Vítěz­ný bod zakni­ho­val Voj­ta Jan­čík (6.), kte­rý nej­pr­ve pěk­nou tak­tic­kou fin­tou zís­kal kva­li­tu, poté vyhrál pomo­cí vol­né­ho pěš­ce – 3,5 : 0,5. Sou­peř už jen kori­go­val, když Hynek Blud­ský (2.) neu­dr­žel hor­ší věžo­vou kon­cov­ku. Závěr ale pat­řil nám, Alex Bílek (5.) si přes­nou hrou vytvo­řil dva spo­je­né pěš­ce, pomo­cí kte­rých par­tii vyhrál.

ŠK 64 Plzeň A – ŠA VŠTE A 4,5 : 1,5

Béč­ko čekal nej­slab­ší tým sou­tě­že – VŠTE B. Oče­ká­va­la se tedy vyso­ká výhra a taky že ano. Vše odšpun­to­val ješ­tě v zahá­je­ní ve 12. tahu po vzdá­ní sou­pe­ře Makar Hon­cha­rov (1.), násle­do­va­la rych­lá výhra Jir­ky Lese (3.), kte­ré­mu sta­či­lo sebrat, co sou­peř­ka nasta­vi­la a Jir­ky Jež­ka (4.), kte­rý své­ho sou­pe­ře lehce pře­po­čí­tal. Oče­ká­va­nou výhru pak ješ­tě zvý­raz­nil Andrej Andru­se­vič (2.), kte­rý ve vyrov­na­né pozi­ci zís­kal kva­li­tu, kte­rou bez­peč­ně uplat­nil k výhře. Pátou výhru při­da­la i Ema Urvál­ko­vá (6.), kte­rá hned po zahá­je­ní ode­bra­la sou­pe­ři dvě figu­ry a pak dotáh­la par­tii k výhře. Nej­těž­ší prá­ci měl Ště­pán Kuchta (5.), v zahá­je­ní chy­bo­val a byl nucen ode­vzdat kva­li­tu. Pak ale zabo­jo­val, trpě­li­vou hrou vylep­šo­val pozi­ci, až sou­peř chy­bo­val a ztra­til věž a Ště­pán tak doko­nal „kaná­ra“.

ŠK 64 Plzeň B – ŠA VŠTE B 6 : 0

Deset minut a osm tahů sta­či­lo Voj­to­vi Jan­čí­ko­vi (6.) k výhře v posled­ní par­tii pro­ti posled­ní­mu týmu VŠTE B, Domi­nik Velič­kov (3.) se u vítěz­né par­tie zdr­žel asi půl­ho­di­nu, Víťa Blud­ský (4.) o pět minut déle a bylo to 3 : 0. A za 45 minut na 4 : 0 zvý­šil Hynek Blud­ský (2.). Za hodi­nu a půl vyhrál i Artem Mame­tev (1.), když totál­ně roz­bo­řil pozi­ci bílé­ho. Dohrá­val opět Alex Bílek (5.), i on stej­ně jako o kolo dří­ve se stej­ným sou­pe­řem Ště­pán, měl drob­né pro­blémy, trpě­li­vou hrou ale kom­pli­ka­ci nepři­pus­til, a také on vyhrál.

ŠA VŠTE B – ŠK 64 Plzeň A – 0 : 6

Béč­ko čekal zápas prav­dy – pro­hra a remí­za = sestup z 1.ligy, výhra = udržení.

Skvě­le roze­hrál par­tii Jir­ka Les (3.), již v 6. tahu zís­kal figu­ru (pozi­ci se zis­kem figu­ry jsme měli na šachov­ni­ci ješ­tě v pří­pra­vě), vyko­le­je­ný sou­peř chví­li nato dal i dru­hou figu­ru. Ale ješ­tě, než Jir­ka sta­čil výho­du pro­mě­nit výho­du k výhře, zabo­do­val fan­tas­tic­ky hra­jí­cí Andrej Andru­se­vič (2.), kte­ré­mu se poved­lo své­ho sou­pe­ře pře­hrát aktiv­ní hrou ve věžo­vé kon­cov­ce. Krát­ce nato ale vyhrál i Jir­ka a ved­li jsme 2:0. Začá­tek jak z pohád­ky! Pak Makar Hon­cha­rov (1.) v ostře vede­né par­tii pře­žil sou­pe­řův tlak na krá­le, ze záple­tek vyšel s pěš­cem více, ale remí­za byla objek­tiv­ním vyús­tě­ním vznik­lé pozi­ce – 2,5 : 0,5. Pak při­šla vel­ká chví­le Jir­ky Jež­ka (4.). Se šes­tou hráč­kou z letoš­ní­ho mis­trov­ství ČR mlá­de­že (s ratingem o 120 bodů sil­něj­ší) sehrál skvě­lou par­tii, při­pra­vil si figu­ry, v pra­vý čas pozi­ci ote­vřel a sou­peřku doslo­va sme­tl ze šachov­ni­ce. Upra­vil tak skó­re na vítěz­ných 3,5 : 0,5, což pro Béč­ko zna­me­na­lo záchra­nu v sou­tě­ži (!!!), v což před sobo­tou věři­li jen nej­vět­ší opti­mis­té! Za vyhra­né­ho sta­vu dohrá­va­li Ště­pán Kuchta (5.) a Ema Urvál­ko­vá (6.). Ema se s hrá­čem o 350 elo­bo­dů sil­něj­ším dosta­la v dám­ské kon­cov­ce do pasi­vi­ty, ze kte­ré se již nedo­sta­la – 3,5 : 1,5. A Ště­pán sice zís­kal vel­kou výho­du, při pře­cho­du do kon­cov­ky ale chy­bo­val, při­šel o figu­ru a byl nucen vzdát. To ale neva­di­lo, osla­vy moh­ly začít…

ŠA VŠTE A – ŠK 64 Plzeň B – 2,5 : 3,5

Konečné pořadí 1.ligy mládeže, skupiny B

1. ŠK 64 Plzeň A - 28 bodů, skó­re 49,5 – postup do Extra­li­gy mlá­de­že 2023/2024
2. TJ Bohe­mi­ans Pra­ha - 25, 46
3. ŠK Líně - 24, 43,5
4. ŠACH­klub Tábor - 22, 38
5. KŠ Říča­ny 1925 C - 18, 37,5
6. Šach­klub Sokol Kla­to­vy - 17, 38
7. QCC Čes­ké Budě­jo­vi­ce - 17, 32
8. ŠK 64 Plzeň B - 13, 28
9. Sokol Domažli­ce - 11, 29 - sestup
10. SK PROMAT OAZA Pra­ha - 11, 27,5 - sestup
11. Šacho­vá aka­de­mie VŠTE A - 4, 23,5 - sestup
12. Šacho­vá aka­de­mie VŠTE B - 0, 2,5 - sestup

A ješ­tě k výko­nům našich hráčů:

ŠK 64 Plzeň A

Jed­nič­kou­tý­mu byl Artem Mame­tev, držel těž­kou prv­ní šachov­ni­ci (hrá­lo zde 7 hrá­čů s ratingem přes 1900), vybo­jo­val 6,5 bodu (z11), při výko­nu (Per­for­ma­ce Rp) 1873 (což byl pátý nej­lep­ší výkon Rp v sou­tě­ži). Dru­hou šachov­ni­ci hájil Hynek Blud­ský, uhrál skvě­lých 8,5 bodu (z 11 – pátý nej­lep­ší výkon dle zis­ku bodů v sou­tě­ži a nej­lep­ší na dru­hé šachov­ni­ci!), při­tom v sed­mi par­ti­ích hrál s ratingo­vě sil­něj­ší­mi sou­pe­ři, výkon Rp 1752, tzn. o 231 bodů lep­ší výkon než je Hyn­kův rating! Troj­ku hájil Domi­nik Velič­kov, i on zahrál skvě­le, vybo­jo­val 8 bodů z 11 při výko­nu 1599. Čtvr­tou šachov­ni­ci i cel­ko­vé hod­no­ce­ní indi­vi­du­ál­ních výko­nů v sou­tě­ži dle zis­ku bodů ovlá­dl Vít Blud­ský. Z 11 par­tií uhrál úcty­hod­ných 10,5 bodu (!!!), jeho výkon Rp byl 1778, tedy o 324 bodů vyš­ší než jeho rating, vel­ká a spo­leh­li­vá opo­ra druž­stva!  Na páté šachov­ni­ci hrál Ale­xan­dr Bílek hos­tu­jí­cí u nás z Bohe­mi­ans Pra­ha, pod­le ratingu dru­hý „nej­slab­ší“ hráč páté šachov­ni­ce, doká­zal ale, že elo je jenom čís­lo, vybo­jo­val skvě­lých 7 bodů z 10 (!!) při Rp 1412, tak­že měl výkon vyso­ko nad svým ratingem (+153).  Šes­tou šachov­ni­ci a záro­veň pozi­ci „super­mlad­ší­ho“ hrá­če hájil Voj­ta Jan­čík. Voj­ta zaslou­ží vel­kou pochva­lu, pro­to­že se svým ratingem 1166 uhrál 9 bodů z 11 par­tií (nej­lep­ší výsle­dek na 6.šachovnici!!), v šes­ti par­ti­ích se sil­něj­ší­mi hrá­či, výkon Rp měl 1449, tedy 283 bodů nad svým ratingem. K jed­no­mu zápa­su nasko­čil také Ond­ra Novák, vybo­jo­val remí­zu, kte­rá se nako­nec uká­za­la v zápa­se s Bohe­mi­ans jako klí­čo­vá pro zápa­so­vou remí­zu a koneč­né vítězství.

ŠK 64 Plzeň B

Za Béč­ko na prv­ní šachov­ni­ci hrál dese­ti­le­tý Makar Hon­cha­rov, byl nejmlad­ším hrá­čem, kte­rý hrál na prv­ní šachov­ni­ci z 10 par­tií uhrál skvě­lé 4 body, jeho výkon Rp byl 1839, což i přes minu­so­vou bilan­ci byl osmý nej­lep­ší indi­vi­du­ál­ní výkon v sou­tě­ži! Dvoj­kou týmu byl Andrej Andru­se­vič, do sou­tě­že vstu­po­val s dru­hým nej­niž­ším ratingem, uhrál 4 body z 11 při Rp 1489, roz­ho­du­jí­cí pro druž­stvo ale byli jeho tři body v posled­ních třech kolech, kte­ré výraz­ně pomoh­li k záchra­ně! Těž­kou pozi­ci na tře­tí šachov­ni­ci měl Jir­ka Les, i on vstu­po­val do sou­tě­že s dru­hým nej­niž­ším ratingem mezi hrá­či tře­tí šachov­ni­ce, bojo­val ale vel­mi pří­klad­ně, zís­kal skvě­lých 5,5 bodu z 8 při výko­nu 1556, tedy o 222 bodů lep­ší výkon než jeho rating. I Jir­ka díky 2,5 bodu v posled­ních třech kolech výraz­ně pomohl sou­těž zachrá­nit. Na čtvr­té bojo­val Jir­ka Ježek, host z Let­né, dokon­ce s nej­niž­ším ratingem na čtyř­ce, Jir­ka ale uhrál výbor­né 4 body z 9 při výko­nu 1280, pře­de­vším ale druž­stvu výraz­ně pomohl k záchra­ně výhrou v posled­ním kole! Ště­pán Kuchta na páté šachov­ni­ci z osmi par­tií hned 6x čelil ratingo­vě sil­něj­ším sou­pe­řům, bojo­val ale vel­mi sta­teč­ně, když uhrál 4 body při Rp 1296 (188 bodů nad jeho ratingem). Šes­tou šachov­ni­ci háji­la Ema Urvál­ko­vá, i ona před­ved­la vel­mi pěk­ný výkon, když uhrá­la z 11 par­tií 4,5 bodu při Rp 1190, hod­ně pomoh­la její výhra v 9. kole pro Říča­nům C, kte­rá odstar­to­va­la spa­ni­lou jízdu za záchra­nou. Do sou­tě­že ješ­tě zasáh­li Deni­sa Mare­šo­vá (0 ze 2), Mag­da­lé­na Kou­tec­ká (0 z 1), a také Vašek Kou­tec­ký, kte­rý vybo­jo­val 2 body ze 7, oba v sobot­ním pro­gra­mu, zvláš­tě pak ten s Říča­ny C byl hod­ně důležitý!

Všem hrá­čům obou našich druž­stev pat­ří obrov­ská pochva­la za hru i týmo­vé­ho ducha, kte­rý nás dove­dl až do Extra­li­gy a doká­zal malý zázrak – udr­žet Béč­ko v 1.lize (kdo by to byl po třech kolech s 0 body a skó­re 0,5 bodu řekl)!!! Podě­ko­vá­ní pat­ří i všem rodi­čům a dopro­vo­dům, pře­de­vším pak Tere­ze Urvál­ko­vé a Jit­ce Blud­ské, za bez­vad­ný ser­vis, i to byl důle­ži­tý člá­nek k dal­ší­mu vel­ké­mu úspě­chu naše­ho klubu!

Fotogalerie