Přeskočit na obsah

Krajský přebor

Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 6. turnaj

Nepo­muk 14. 5. 2022 Šes­té­ho závě­reč­né­ho tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku 14. 5. 2022 se zúčast­ni­la skrom­něj­ší výpra­va hrá­čů ŠK 64 Plzeň. V tur­na­ji mlad­ších potvr­dil Makar Hon­cha­rov svo­ji str­mě stou­pa­jí­cí výko­nost a zis­kem 6,5… Číst dále »Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu – 6. turnaj

Drama se zlatým koncem!

Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků, Plzeň-Lho­­ta 2. 4, 2022 Jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších akcí prv­ní polo­vi­ny roku – Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků – se hrál v sobo­tu 2. dub­na 2022 v Soko­lov­ně ve Lho­tě. Pořa­da­tel byl náš… Číst dále »Dra­ma se zla­tým koncem!

V Domažlicích to cinklo!

Do Kraj­ské­ho pře­bo­ru druž­stev star­ších žáků (roč­ní­ky 2006 a ml.), kte­rý se hrál v sobo­tu 26. 3. 2022 v Domažli­cích, nastou­pi­la dvě druž­stva naše­ho Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň. Pro­to­že vzhle­dem k pra­vi­dlům sou­tě­že nelze pro tuto… Číst dále »V Domažli­cích to cinklo!