Krajský přebor H18 a H20

Domažli­ce 15. — 16. 6. 2019 Za skrom­né účas­ti 8 hrá­čů pro­bě­hl v Domažli­cích Kraj­ský pře­bor juni­o­rů a doros­ten­ců. Jedi­ný zástup­ce ŠK 64 Plzeň David Hlo­žek si ale počí­nal skvě­le! Ačko­li byl ratingem až čtvr­tý nasa­ze­ný, celý tur­naj ve vel­mi kva­lit­ní kon­ku­ren­ci zis­kem 5,5 bodu ze 7 mož­ných vyhrál a stal se kraj­ským pře­bor­ní­kem juni­o­rů i doros­ten­ců. Vel­ká gra­tu­la­ce! Pří­jem­ných je i +31 […]

Krajský přebor jednotlivců v bleskovém šachu

Kraj­ský pře­bor jed­not­liv­ců v bles­ko­vém šachu, 11.5.2019 Plzeň-Košu­t­­ka 11.(a 1.místo v kate­go­rii žen) Pal­ko­vá Kate­ři­na 6,5, 20.Lang­ma­jer Jan 5,5, 26.Hrd­lič­ka Vác­lav 5, 29.Mame­tev Artem 4,5. Gra­tu­la­ce Kat­ce Pal­ko­vé k zis­ku titu­lu kraj­ské pře­bor­ni­ce! http://chess-results.com/tnr439705.aspx?lan=5  

Krajský přebor mládeže v Radobyčicích

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že, Rado­by­či­ce, 4. – 5. 5. 2019 Na Kraj­ském pře­bo­ru mlá­de­že v mra­zi­vých Rado­by­či­cích to 11× zacin­ka­lo. Výsled­ky spo­leč­né­ho tur­na­je H16+D16 1. (1.H16) Matě­jí­ček Voj­těch (ŠK Dvo­rec) 6½​ (do elo čr +28) 2. (2.H16) Lang­ma­jer Jan (ŠK 64 Plzeň) 5½​ (-10) 3. (3.H16) Mast­ný The­o­dor (SK Pet­řín Plzeň) 5 (+8) 4. (1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK 64 […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 6

6. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že, Kaz­ně­jov 27. 4. 2019 Tur­naj star­ších 2. (2.H14) Lang­ma­jer Jan 6 (-2 do rapid elo), 3. (1.OD) Lang­ma­je­ro­vá Jana 5½​ (+52), 4. (1.D14) Mare­šo­vá Micha­e­la 5½​ (+17), 11. (2.H12) Mame­tev Artem 4½​ (-34), 21. (6.H12) Novák Ondřej 3½​ (+13), 23. (7.H12) Urbá­nek Voj­těch 3½​ (+13), 24. (12.H14) Les Jiří 3½​ (-33), […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 11.kolo ŠK 64 Plzeň A – ŠK Líně B 3,5 : 4,5 (Šedi­vý 0,5, Herejk 0,5, Hlo­žek 0, Bechyn­ský 1, Macha­lík 0, Lorenc 0,5, Špač­ko­vá 0, Janouš 1) Sezó­na sou­tě­ží druž­stev 2018/19 je minu­los­tí, jak vystou­pe­ní naše­ho prv­ní­ho týmu v Kraj­ském pře­bo­ru 1.třídy hod­no­tí kapi­tán David Lorenc: „V nedě­li 7. 4. 2019 vyvr­cho­li­la sezó­na také v sou­tě­ži KPI. […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 5

5.turnaj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu, Sta­rý Klí­čov, 6.4.2019 Do Staré­ho Klí­čo­va na páté pokra­čo­vá­ní Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu se vypra­vi­lo sice jen 12 hrá­čů ŠK 64 Plzeň, ale čty­ři prv­ní mís­ta v kate­go­ri­ích (Hon­za Lang­ma­jer v H14 – ten výhru v kate­go­rii umoc­nil navíc cel­ko­vým vítěz­stvím v tur­na­ji star­ších, Marek Janouš v H12, Jana Lang­ma­je­ro­vá v ope­nu dívek a nej­vět­ší […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II – 11.kolo ŠK Kla­to­vy B – ŠK 64 Plzeň B 1,5 : 5,5 (Herejk 1, Bechyn­ský 1, Hrd­lič­ka 0,5, Šeter­le 0,5, Lang­ma­jer 0,5, Janouš 0,5, Kre­sl 0,5, Šťast­ný Jo.1). Bez­pro­blé­mo­vá výhra v sesta­vě s pěti juni­o­ry, bez jedi­né par­ti­o­vé pro­hry – cen­né zjiš­tě­ní pro příští sezó­ny! V kon­če­ném pořa­dí naše druž­stvo vybo­jo­va­lo se 26 body výbor­né […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 10.kolo Sokol Domažli­ce — ŠK 64 Plzeň B 6,5 : 1,5 (Kle­ment 0, Herejk 0, Hlo­žek 0, Bechyn­ský 0,5,Nový 0,5, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0, Janouš 0), kru­tá pro­hra, pros­tě zápas „blbec“, kde se všech­no oto­čí pro­ti nám. Jsme tře­tí (a níže už skon­čit nemů­že­me), a v posled­ním kole si zahra­je­me o dru­hé mís­to s Líně­mi.

Krajský přebor družstev mladších žáků

Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků, Kla­to­vy 23. 3. 2019 Dal­ší vel­ký úspěch naše­ho klu­bu se zro­dil v sobo­tu v Kla­to­vech. Druž­stvo mlad­ších žáků naše­ho klu­bu ovládlo Kraj­ský pře­bor této kate­go­rie, sesta­va Marek Janouš, Artem Mame­tev, Sam Trh­lík, Ond­ra Novák, Hynek Blud­ský a Anič­ka Šafá­řo­vá zis­kem 21 bodů a pěti­bo­do­vým násko­kem vyhrá­la a sta­la se pře­bor­ní­kem Plzeň­ské­ho kra­je pro rok 2019. Pořa­dí 1.ŠK […]