Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 6. turnaj

Nepo­muk 14. 5. 2022 Šes­té­ho závě­reč­né­ho tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku 14. 5. 2022 se zúčast­ni­la skrom­něj­ší výpra­va hrá­čů ŠK 64 Plzeň. V tur­na­ji mlad­ších potvr­dil Makar Hon­cha­rov svo­ji str­mě stou­pa­jí­cí výko­nost a zis­kem 6,5 bodu celý tur­naj vyhrál, samo­zřej­mě vyhrál i kate­go­rii chlap­ců do 10 let). Do prv­ní desít­ky cel­ko­vě a na 5.místo v H8 se zis­kem 4 bodů dostal Vác­lav Kou­tec­ký, stejný […]

Přebor Prahy družstev škol

Pra­ha 12. 5. 2022 I na pře­bo­ru Pra­hy škol­ních druž­stev měl náš klub troj­ná­sob­né zastou­pe­ní II. stu­peň: 2.Gymnázium Ch.Dopplera 22 (Blud­ský Hynek 5,5 ze 7 – per­fo 1693, elor +29, Blud­ský Vít 5 ze 7, +1 , per­fo 1481) – druž­stvo postou­pi­lo do repub­li­ko­vé­ho finá­le!!, 11.ZŠ Jílov­ská 14 (Mach Jan 4 ze 7, per­fo 1128) Výsled­ky - http://chess-results.com/tnr636043.aspx?lan=5

Tři zlaté z Krajského přeboru mládeže

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že, Nepo­muk 7. – 8. 5. 2022 Letoš­ní Kraj­ský pře­bor mlá­de­že do 16 let – nej­dů­le­ži­těj­ší kraj­ský tur­naj mládeže–jednotlivců o postup na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že – se konal pod pořa­da­tel­skou tak­tov­kou naše­ho klu­bu ve dnech 7. - 8. 5. 2022 v Nepo­mu­ku. Hrá­ly se 4 tur­na­je: HD16 pro hrá­če nar. 2007 a 2008, HD14 r. 2009 a 2010, HD12 r. 2011 a 2012 […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 5.turnaj

Páté pokra­čo­vá­ní seri­á­lu KP mlá­de­že v rapi­du se kona­lo v sobo­tu 30. 5. 2022 ten­to­krá­te v Kaz­ně­jo­vě. Výpra­va ŠK 64 Plzeň byla ten­to­krá­te počet­ně slab­ší, nicmé­ně zla­to bylo! Makar Hon­cha­rov si v tur­na­ji mlad­ších počí­nal napros­to suve­rén­ně, tur­naj vyhrál zis­kem 7 bodů ze 7 mož­ných a samo­zřej­mě vyhrál také kate­go­rii chlap­ců do 10 let. Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 9. (a 4.v kate­go­rii H8) Vác­lav Koutecký, […]

Krajské kolo přeboru škol v šachu

Nýřa­ny, 21. 4. 2022 V Kraj­ském kole pře­bo­ru škol měl náš klub něko­li­ka­ná­sob­né zastou­pe­ní a to i na medai­lo­vých postech. 1.st. ZŠ: 1.28.ZŠ Plzeň 26 (Voj­těch Jan­čík 6 ze 6!), 3.ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra Plzeň 16,5 (Sinel­ni­kov Ste­pan 2,5 ze 7, Bischof Maty­áš 5 ze 7, Ngu­yen Vik­tor 6 ze 7, Čihák Maty­áš 3 ze 7) 2.st. ZŠ: 2.Masarykovo gym­ná­zi­um Plzeň 22 (Artem Mame­tev 6,5 […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 11. kolo, 3.4.2022 ŠK Sokol Vyše­hrad B – ŠK 64 Plzeň 6 : 2 Sou­peř nastou­pil ve vel­mi sil­né sesta­vě, nao­pak naše druž­stvo postrá­da­lo Míru Pal­ka a Davi­da Hlož­ka, tak­že Vyše­hrad „elo­vou“ pře­va­hu na všech šachov­ni­cích uplat­nil k cel­ko­vé výhře 6 : 2. Poráž­ky utr­pě­li Jir­ka Houš­ka (1.), Petr Herejk (3.), Kat­ka Pal­ko­vá (5.) a Hon­za Bechyn­ský (6.), cen­né remí­zy si z Pra­hy odvezli […]

Drama se zlatým koncem!

Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků, Plzeň-Lho­­ta 2. 4, 2022 Jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších akcí prv­ní polo­vi­ny roku – Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků – se hrál v sobo­tu 2. dub­na 2022 v Soko­lov­ně ve Lho­tě. Pořa­da­tel byl náš Šacho­vý klub 64 Plzeň, kte­rý do sou­tě­že vyslal hned 5 druž­stev. Druž­stvo našich nej­lep­ších pod názvem ŠK 64 Plzeň stars v sesta­vě Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský, Voj­těch Jan­čík, Deni­sa Marešová, […]

V Domažlicích to cinklo!

Do Kraj­ské­ho pře­bo­ru druž­stev star­ších žáků (roč­ní­ky 2006 a ml.), kte­rý se hrál v sobo­tu 26. 3. 2022 v Domažli­cích, nastou­pi­la dvě druž­stva naše­ho Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň. Pro­to­že vzhle­dem k pra­vi­dlům sou­tě­že nelze pro tuto sou­těž vyu­žít hrá­če ze základ­ních sestav ligo­vých sou­tě­ží (s výjim­kou jed­no­ho vol­né­ho) a navíc ani hrá­če, kte­ří jsou na sou­pis­kách jak Extra­li­gy, tak 1.ligy (tj. nemoh­li nastou­pit Hynek […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 10. kolo ŠK 64 Plzeň – ŠO TJ Tatran Pra­cha­ti­ce 7 : 1 (Jiří Houš­ka 0,5, Miroslav Palek 1, David Hlo­žek 1, Marek Janouš 1, Petr Herejk 1, Kate­ři­na Pal­ko­vá 0,5, Daniel Nový 1, Jan Bechyn­ský 1) Jed­no­znač­ná zále­ži­tost naše­ho týmu v dal­ším exis­tenč­ním utká­ní, vel­mi důle­ži­tá byla remí­za Jir­ky Houš­ky na prv­ní šachov­ni­ci se sou­pe­řo­vou elit­ní jed­nič­kou, pak už to byla jed­no­znač­ná zále­ži­tost. Zají­ma­vos­tí je, že Marek Janouš nastou­pil k zápa­su den po svém triumfu […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 9. kolo Sokol Pra­ha Vršo­vi­ce – ŠK 64 Plzeň 2,5 : 5,5 Dru­hé vítěz­ství Áčka v sezó­ně! Druž­stvo nepo­lo­ži­la ani rych­lá pro­hra Hon­zy Bechyn­ské­ho (7.); po remí­ze Mar­ka Macha­lí­ka (8.) při­šly výhry Mar­ka Janou­še (3.), Kat­ky Pal­ko­vé (6.), Davi­da Hlož­ka (2.) a Pet­ra Herej­ka (4.) a měli jsme kýže­ných 4,5 bodu. Úpra­vu skó­re na koneč­ných 5,5 : 2,5 dali Kia­rasch Kia­ni (5.) […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 9. kolo ŠK 64 C - Dvo­rec C 4,5 : 0,5 (Bechyn­ský Jan 1, Lang­ma­jer Jan 0,5, Šeter­le Matěj 1, Mál­ko­vá Adri­a­na 1, Málek Milan 1). Hrá­či Céč­ka ten­to­krá­te bez potí­ží vyso­ko vyhrá­li, a pro­to­že kon­ku­ren­ce ztrá­ce­la, se sed­mi­bo­do­vým násko­kem na čele dvě kola před kon­cem je jas­né, že Céč­ko je vítě­zem KPIII a postu­pu­je pro příští roč­ník do […]

4. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu

Tur­naj mlad­ších 1.(1.H10) Hon­cha­rov Makar 6,5, 14.(4.H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr612574.aspx?lan=5&art=1. Tur­naj star­ších 1.(1.v Ope­nu dívek) Mare­šo­vá Micha­e­la 5,5, 17.(2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4, 31.(5.D14) Urvál­ko­vá Ema 2, 35.(10.H12) Švam­berk Ivo 1. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr612573.aspx?lan=5&art=1. Hrá­či naše­ho klu­bu tak sta­nu­li na nej­vyš­ším stup­ni v obou tur­na­jích. Míše i Maka­ro­vi vel­ká gra­tu­la­ce! Věřím, že na […]