Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 4. kolo 4.kolo KPIII Heř­Nýř C – ŠK 64 Plzeň C 2 : 3 Bechyn­ský 1, Lang­ma­jer 1, Mál­ko­vá 0,5, Málek 0, Šťast­ný 0,5 Céč­ko je po 4. kole s 12 body stá­le v KPIII na vedou­cí pozi­ci!! Skvělé!

5 medailí z 2. turnaje KP mládeže v rapid šachu

V sobo­tu 27. lis­to­pa­du uspo­řá­dal Šacho­vý klub 64 Plzeň v nové Soko­lov­ně v Plzni-Lho­­tě 2. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu. I přes nepří­z­ni­vou situ­a­ci se na star­tu sešlo 40 mla­dých šachis­tů. V kate­go­rii mlad­ších se nej­lé­pe daři­lo Eliš­ce Janouš­ko­vé (ŠK Líně) se zis­kem 7 bodů ze 7 par­tií. S odstu­pem 1,5 bodu na stří­br­né pozi­ci skon­čil Jiří Ježek (TJ Sokol Plzeň-Let­­ná, 5,5 bodu) a bronz si odve­zl Daniel Kre­u­zman (ŠK Sokol Klatovy, […]

Soutěže družstev dospělých

2.liga A, 3. kolo ŠK 64 Plzeň A – Šacho­vý klub Pří­bram Baník 7 : 1 (Houš­ka 1, Palek 1, Hlo­žek 1, Janouš 1, Herejk 0,5, Kia­ni 1, Pal­ko­vá 0,5, Bechyn­ský 1) KPII, 3. kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Přeš­ti­ce 5 : 3 (Nový 0, Ran­da 0,5, Lang­ma­jer 0,5, Mame­tev 1, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0,5, Šťast­ný 1K, Moj­dl 1K) Před­po­sled­ní listopadovou […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 3. kolo Skvě­le si vede naše Céč­ko v KPIII, po třech kolech je s plným počtem 6 bodů na prv­ním mís­tě prů­běž­né­ho pořa­dí. Ve 3. kole to odnes­lo druž­stvo Heř­Nýř B v pomě­ru 1 : 4. Výhru si odvez­li Hon­za Bechyn­ský, Hon­za Lang­ma­jer, Milan Málek a Pepa Šťast­ný, pro­hrá­la jen Adri­a­na Mál­ko­vá. KPIII, 3. kolo, Heř­nýř B – ŠK 64 Plzeň C 1 : 4 Na […]

Soutěže družstev dospělých

Sou­tě­že druž­stev dospě­lých zatím pokra­ču­jí, dou­fej­me jen, že situ­a­ce kolem koro­na­vi­ru dovo­lí sou­těž bez pro­blé­mů dokon­čit. Dru­há kola 2. ligy, KPII a RP se ode­hrá­la tuto nedě­li, vel­ké pro­blémy byly se slo­že­ním sestav, nako­nec ale všech­na tři druž­stva ode­hrá­la v plném slo­že­ní, za což pat­ří díky všem hrá­čům, ale pře­de­vším kapi­tá­nům. Pro dal­ší kola ale pro­sím všech­ny hráče […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 2. kolo KPIII, 2.kolo ŠK 64 C – Let­ná B 4,5 : 0,5 (Bechyn­ský 1, Šeter­le 1, Mame­tev 1, Málek 0,5, Špač­ko­vá 1). Po dvou kolech je naše Céč­ko s 6 body a skó­re 9 na prv­ním mís­tě prů­běž­né­ho pořa­dí KPIII!

Odložená premiéra

Koneč­ně! Po roč­ní pau­ze prak­tic­ky bez sou­tě­ží druž­stev dospě­lých jsme se sešli v Hote­lu Lions, a to nejen při pří­le­ži­tos­ti odlo­že­né pre­mi­é­ry naše­ho Áčka ve 2. lize. Své úvod­ní par­ty sezó­ny sehrá­lo také Béč­ko v KP2 a Déč­ko v RP. Navzdo­ry tomu, že OAZA B nedo­ra­zi­la na západ Čech v základ­ní sesta­vě, brzy uká­za­la, že bude přes­to kou­sat. Nevy­zpy­ta­tel­ný­mi moh­li být i bor­ci Postře­ko­va v KP2 a o síle […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 1

25. 9. 2021, Dlou­hý Újezd Do Dlou­hé­ho Újezda dlou­há je ces­ta. To si asi řek­la vět­ši­na našich hrá­čů, pro­to­že se v tur­na­ji před­sta­vi­lo pou­ze 7 našich bor­ců (4 v tur­na­ji mlad­ších, 3 v tur­na­ji star­ších). V tur­na­ji star­ších 1. mís­to v kate­go­rii open vybo­jo­va­la Micha­e­la Mare­šo­vá, cel­ko­vě v tur­na­ji s 5 body na 3.místě. Voj­ta Jan­čík vybo­jo­val 4 body, cel­ko­vě uhrál pěk­né 8.místo a v kate­go­rii H12 skon­čil dru­hý a Deni­sa Mare­šo­vá byla […]

Krajský přebor juniorů

Vítě­zem tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru juni­o­rů hra­né­ho pod pořa­da­tel­skou tak­tov­kou naše­ho klu­bu v hote­lu LIONS ve dnech 18.-19.9.2021 se stal nejmlad­ší účast­ník – Maty­áš Rou­bal z Kla­tov, kte­rý se tak s 5,5 body stal kraj­ským pře­bor­ní­kem chlap­ců do 18 let. O 2. – 5. mís­to se 4,5 body se děli­li tři hrá­či ŠK 64 Plzeň: Nej­lep­ší pomoc­né hod­no­ce­ní měl dru­hý Marek […]

Los soutěží družstev 2021/2022

Po sobot­ním losu sou­tě­ží ŠSPK už máme kom­plet­ní infor­ma­ce o tom, jaké naše druž­stvo bude kte­ré kolo kde hrát. Los sou­tě­ží, kte­ré se nás týka­jí vypa­dá násle­dov­ně: A: 2.liga A  1. TJ Pan­krác B 2. ŠK 64 Plzeň 3. Chess Club Písek 4. Uni­chess Seká­ček 5. Šach­klub Sokol Kla­to­vy 6. TJ Spar­tak Vla­šim B 7. Sokol Tábor 8. Sokol Pra­ha Vršo­vi­ce 9. ŠO TJ Tatran Prachatice […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu

3. 7. 2021 Plzeň FAV ZČU (tur­naj pořá­dal ŠK64 Plzeň) Tur­naj star­ších: 10.(2. v D14) Šafá­řo­vá Anna Marie 4, 11. (3. v D14) Kře­no­vá Natá­lie 3, 15.(1. v D12) Hen­drych­o­vá Tere­za 1. https://chess-results.com/tnr568338.aspx?lan=5&art=0. Tur­naj mlad­ších: 1.(1.H10) Jan­čík Voj­těch 7, 5.(1.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4,5, 12.(8.H10) Hon­cha­rov Makar 3, 14.(9.H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 15.(10.H10) Steh­lík Rudolf 3. https://chess-results.com/tnr568337.aspx?lan=5&art=0 ŠK 64 Plzeň tak v letoš­ním Kraj­ském pře­bo­ru mládeže […]

Krajský přebor mládeže do 16 let

Kla­to­vy, 19. - 20. 6. 2021 Po dlou­hé době prv­ní setká­ní šacho­vé mlá­de­že Plzeň­ské­ho kra­je se kona­lo v Kla­to­vech a hned šlo o titu­ly kraj­ských pře­bor­ní­ků v kate­go­ri­ích mlá­de­že do 16 let a také o postu­py na pod­zim­ní Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Ter­mín a tro­pic­ké poča­sí ten­to­krá­te letos koná­ní nej­dů­le­ži­těj­ší kraj­ské­ho tur­na­je mlá­de­že moc nepřá­lo, bohu­žel i z naše­ho klu­bu byla účast slab­ší. Jako prv­ní dohrál turnaj […]