Soutěže družstev dospělých

2. liga - 11. kolo, 3.4.2022 ŠK Sokol Vyše­hrad B – ŠK 64 Plzeň 6 : 2 Sou­peř nastou­pil ve vel­mi sil­né sesta­vě, nao­pak naše druž­stvo postrá­da­lo Míru Pal­ka a Davi­da Hlož­ka, tak­že Vyše­hrad „elo­vou“ pře­va­hu na všech šachov­ni­cích uplat­nil k cel­ko­vé výhře 6 : 2. Poráž­ky utr­pě­li Jir­ka Houš­ka (1.), Petr Herejk (3.), Kat­ka Pal­ko­vá (5.) a Hon­za Bechyn­ský (6.), cen­né remí­zy si z Pra­hy odvezli […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 10. kolo ŠK 64 Plzeň – ŠO TJ Tatran Pra­cha­ti­ce 7 : 1 (Jiří Houš­ka 0,5, Miroslav Palek 1, David Hlo­žek 1, Marek Janouš 1, Petr Herejk 1, Kate­ři­na Pal­ko­vá 0,5, Daniel Nový 1, Jan Bechyn­ský 1) Jed­no­znač­ná zále­ži­tost naše­ho týmu v dal­ším exis­tenč­ním utká­ní, vel­mi důle­ži­tá byla remí­za Jir­ky Houš­ky na prv­ní šachov­ni­ci se sou­pe­řo­vou elit­ní jed­nič­kou, pak už to byla jed­no­znač­ná zále­ži­tost. Zají­ma­vos­tí je, že Marek Janouš nastou­pil k zápa­su den po svém triumfu […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 9. kolo Sokol Pra­ha Vršo­vi­ce – ŠK 64 Plzeň 2,5 : 5,5 Dru­hé vítěz­ství Áčka v sezó­ně! Druž­stvo nepo­lo­ži­la ani rych­lá pro­hra Hon­zy Bechyn­ské­ho (7.); po remí­ze Mar­ka Macha­lí­ka (8.) při­šly výhry Mar­ka Janou­še (3.), Kat­ky Pal­ko­vé (6.), Davi­da Hlož­ka (2.) a Pet­ra Herej­ka (4.) a měli jsme kýže­ných 4,5 bodu. Úpra­vu skó­re na koneč­ných 5,5 : 2,5 dali Kia­rasch Kia­ni (5.) […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 8. kolo ŠK 64 Plzeň – Sokol Tábor 3 : 5 (Palek Miroslav 0,5, Janouš Marek 0, Herejk Petr 0,5, Kia­ni Kia­ra­sh 0,5, Pal­ko­vá Kate­ři­na 0, Nový Daniel 0,5, Bechyn­ský Jan 1, Šeter­le Matěj 0). Pro­hra s favo­ri­tem, tak­že zůstá­vá­me na se 3 body na posled­ním 12.místě, ale klí­čo­vé zápa­sy s kon­ku­ren­ty na udr­že­ní při­chá­ze­jí. Prv­ní tuto nedě­li ve […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 7. kolo TJ Spar­tak Vla­šim B – ŠK 64 Plzeň 6 : 2 (Palek Miroslav 0,5, Hlo­žek David 0,5, Herejk Petr 0, Kia­ni Kia­ra­sh 0, Pal­ko­vá Kate­ři­na 0, Bechyn­ský Jan 0, Ran­da Miroslav 1, Lang­ma­jer Jan 0). Bohu­žel dal­ší dru­ho­li­go­vá pro­hra, jedi­ným úspě­chem je nád­her­ný závěr par­tie Míry Ran­dy s obě­tí dámy do učeb­nic. Druž­stvo je po sedmém […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 6. kolo V nedě­li 16. 1. 2022 jsme v šes­tém kole 2. ligy sehrá­li kraj­ské der­by pro­ti Kla­to­vům. Sou­peř byl favo­ri­tem, ale zápas byl vel­mi vyrov­na­ný, ale nako­nec se štěs­tí při­klo­ni­lo k sou­pe­ři a byla z toho těs­ná poráž­ka 3,5 : 4,5. Zají­ma­vos­tí je 7 vyhra­ných par­tií bílý­mi figu­ra­mi. Z našich hrá­čů vyhrá­li Jiří Houš­ka (1.), Kia­ni Kia­rasch (5.) a Jan Bechyn­ský (7.), remi­zo­val Marek Janouš (3.), […]

Soutěže družstev dospělých

2.liga A, 4. kolo Ve dru­hé lize k nám při­je­lo druž­stvo z Pís­ku, kte­ré je jed­ním z favo­ri­tů sou­tě­že. Bez Jir­ky Houš­ky v sesta­vě jsme ten­to­krá­te na sou­pe­ře nemě­li, ale hod­ně cen­né remí­zy zazna­me­na­li David Hlo­žek (2. s mezi­ná­rod­ním mis­trem Iva­nem Hausne­rem!!), Marek Janouš (3.), Kia­ni Kia­ra­sh (5.) a Dan Nový (7.). Na dal­ší šachov­ni­cích jsme bohu­žel pro­hrá­li – Míra Palek (1.), Petr Herejk (4.), Kat­ka Pal­ko­vá (6.) a Hon­za Bechyn­ský (8.) – tak­že koneč­ný výsle­dek je 2 : 6. […]

Soutěže družstev dospělých

2.liga A, 3. kolo ŠK 64 Plzeň A – Šacho­vý klub Pří­bram Baník 7 : 1 (Houš­ka 1, Palek 1, Hlo­žek 1, Janouš 1, Herejk 0,5, Kia­ni 1, Pal­ko­vá 0,5, Bechyn­ský 1) KPII, 3. kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Přeš­ti­ce 5 : 3 (Nový 0, Ran­da 0,5, Lang­ma­jer 0,5, Mame­tev 1, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0,5, Šťast­ný 1K, Moj­dl 1K) Před­po­sled­ní listopadovou […]

Soutěže družstev dospělých

Sou­tě­že druž­stev dospě­lých zatím pokra­ču­jí, dou­fej­me jen, že situ­a­ce kolem koro­na­vi­ru dovo­lí sou­těž bez pro­blé­mů dokon­čit. Dru­há kola 2. ligy, KPII a RP se ode­hrá­la tuto nedě­li, vel­ké pro­blémy byly se slo­že­ním sestav, nako­nec ale všech­na tři druž­stva ode­hrá­la v plném slo­že­ní, za což pat­ří díky všem hrá­čům, ale pře­de­vším kapi­tá­nům. Pro dal­ší kola ale pro­sím všech­ny hráče […]

Odložená premiéra

Koneč­ně! Po roč­ní pau­ze prak­tic­ky bez sou­tě­ží druž­stev dospě­lých jsme se sešli v Hote­lu Lions, a to nejen při pří­le­ži­tos­ti odlo­že­né pre­mi­é­ry naše­ho Áčka ve 2. lize. Své úvod­ní par­ty sezó­ny sehrá­lo také Béč­ko v KP2 a Déč­ko v RP. Navzdo­ry tomu, že OAZA B nedo­ra­zi­la na západ Čech v základ­ní sesta­vě, brzy uká­za­la, že bude přes­to kou­sat. Nevy­zpy­ta­tel­ný­mi moh­li být i bor­ci Postře­ko­va v KP2 a o síle […]

Los soutěží družstev 2021/2022

Po sobot­ním losu sou­tě­ží ŠSPK už máme kom­plet­ní infor­ma­ce o tom, jaké naše druž­stvo bude kte­ré kolo kde hrát. Los sou­tě­ží, kte­ré se nás týka­jí vypa­dá násle­dov­ně: A: 2.liga A  1. TJ Pan­krác B 2. ŠK 64 Plzeň 3. Chess Club Písek 4. Uni­chess Seká­ček 5. Šach­klub Sokol Kla­to­vy 6. TJ Spar­tak Vla­šim B 7. Sokol Tábor 8. Sokol Pra­ha Vršo­vi­ce 9. ŠO TJ Tatran Prachatice […]

Rozlosování soutěží družstev

1. liga mlá­de­že 10.10.20 10:00 1.kolo (pořa­da­tel OAZA Pra­ha) - ŠK64 Plzeň – KŠ Říča­ny 1925 B 10.10.20 15:00 2.kolo (OAZA Pra­ha) - KŠ Říča­ny 1925 C – ŠK64 Plzeň 11.10.20 10:00 3.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK64 Plzeň – PROMAT OAZA Pra­ha 12.12.20 10:00 4.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK64 Plzeň – SK Pet­řín 12.12.20 15:00 5.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK Líně – ŠK64 Plzeň 16.01.21 10:00 6.kolo (Tábor) - QCC České […]