Los soutěží družstev 2021/2022

Po sobot­ním losu sou­tě­ží ŠSPK už máme kom­plet­ní infor­ma­ce o tom, jaké naše druž­stvo bude kte­ré kolo kde hrát. Los sou­tě­ží, kte­ré se nás týka­jí vypa­dá násle­dov­ně: A: 2.liga A  1. TJ Pan­krác B 2. ŠK 64 Plzeň 3. Chess Club Písek 4. Uni­chess Seká­ček 5. Šach­klub Sokol Kla­to­vy 6. TJ Spar­tak Vla­šim B 7. Sokol Tábor 8. Sokol Pra­ha Vršo­vi­ce 9. ŠO TJ Tatran Prachatice […]

MČR družstev v bleskovém šachu 2021

Tep­li­ce 4. 9. 2021 Obě naše druž­stva v prv­ní dva­cít­ce s 20 body S roč­ní pře­stáv­kou způ­so­be­nou pan­de­mií jsme se roz­je­li do Tep­lic na MČR druž­stev v bles­kov­kách - ten­to­krát dokon­ce se dvě­ma týmy! Ty jsme dle věku roz­dě­li­li na star­ší (Kia­ni, Bechy, Macha­lík, Lorenc, Hrd­lič­ka) a mlad­ší (Šeter­le, Lang­ma­jer, Mame­tev, Pepa Šťast­ný). Star­ší si nes­li ozna­če­ní A, mlad­ší B, což […]

Czech Open Pardubice

Letos náš oddíl his­to­ric­ky popr­vé vyslal tým na již kla­sic­ké klá­ní čtyř­člen­ných druž­stev na par­du­bic­ký Czech Open, kte­ré se kona­lo od 15. do 18. čer­ven­ce. Pro­gram akce je cel­kem nároč­ný, neboť se jed­ná o sedm váž­ných par­tií během tří a půl dne, tak­že jsme rad­ši vyra­zi­li v pěti lidech, aby byla mož­nost se pro­stří­dat. Vel­ko­le­pý fes­ti­val Czech Open se letos […]

Čtrnáctí v republice!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků, Pra­ha 11. - 13. 6. 2021 Po dlou­hé době se šachis­té zase sešli pří­mo u šachov­nic a to hned u Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků. Hrá­lo se v luxus­ním praž­ském hote­lu Don Gio­van­ni a na nej­vyš­ší akci mlad­ších žáků nechy­bě­lo naše druž­stvo! Sesta­va bez pomo­ci hos­ta Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský, Voj­těch Jan­čík, Deni­sa Mare­šo­vá, Jan […]

Mistrovství ČR družstev mladších žáků

Hra­je se koneč­ně naži­vo, od 11. do 13. 6. 2021, sesta­va ŠK 64 Plzeň je: 1.Blud­ský Hynek, 2.Blud­ský Vít, 3.Jan­čík Voj­těch, 4.Mare­šo­vá Deni­sa, 5.Mach Jan, 6.Hof­f­mann Jiří. Mezi 28 druž­stvy je náš tým nasa­zen jako č.16, tak­že na začát­ku dru­hé polo­vi­ny star­tov­ní­ho pole, cílem je umís­tě­ní do 13.místa, při dob­ré kon­ste­la­ci na desít­ky. Drž­te našim bor­cům pal­ce, výsled­ky můžete […]

Přátelský zápas družstev mládeže v online šachu ŠK 64 Plzeň vs. Výběr Karlovarského kraje

byl ode­hrán v sobo­tu 29. 5. 2021. Hrá­lo se na 15 šachov­ni­cích kaž­dý dvě par­tie rapid tem­pem 15 min + 5 s/tah. Ačko­li jsme na přá­ní sou­pe­řů vyne­cha­li nej­lep­ší tři naše mlá­dež­ní­ky Mar­ka Janou­še, Arte­ma Mame­te­va a Matě­je Šeter­le­ho, zápas skon­čil naším pře­svěd­či­vým vítěz­stvím 20 : 10. Vel­ká pochva­la a podě­ko­vá­ní  všem pat­ří našim repre­zen­tan­tům, kte­ří úspěš­ně háji­li bar­vy ŠK 64 Plzeň!! Výsled­ky jed­not­liv­ců: 1.Jan […]

Online KP družstev starších žáků

8. 5. 2021, Lichess Fan­tas­tic­ký sou­boj o prv­ní mís­to mezi naším A-druž­stvem a Áčkem Kla­tov od prv­ní­ho do posled­ní­ho kola byl k vidě­ní v Kraj­ském pře­bo­ru onli­ne druž­stev star­ších žáků. V koneč­ném souč­tu se o jeden jedi­ný bod z vítěz­ství rado­va­li hrá­či z Kla­tov, ale všem našim repre­zen­tan­tům v Áčku pat­ří (v sesta­vě Marek Janouš, Artem Mame­tev, Hon­za Lang­ma­jer, Hynek Blud­ský, Míša Mare­šo­vá a Víťa Blud­ský) vel­ká pochvala […]

Online KP družstev mladších žáků

1. 5. 2021, Lichess Na letoš­ním Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev mlad­ších žáků naše A-druž­stvo obsa­di­lo za nedo­stiž­ný­mi Kla­to­vy výbor­né 2. mís­to! Druž­stvo ŠK 64 Plzeň A v sesta­vě Blud­ský Hynek, Blud­ský Vít, Jan­čík Voj­těch, Mare­šo­vá Deni­sa, Mach Jan, Hof­f­mann Jiří poda­lo vyrov­na­ný výkon, všich­ni zaslou­ží pochva­lu za výbor­nou repre­zen­ta­ci klu­bu. A ješ­tě navíc Deni­sa Mare­šo­vá a Hon­za Mach vybo­jo­va­li vel­mi cen­ná vítěz­ství na […]

Odvetný přátelský online zápas Bohemians Praha vs. ŠK64

Odvet­ný přá­tel­ský onli­ne zápas druž­stev mlá­de­že s Bohe­mi­ans Pra­ha zvlád­li naši repre­zen­tan­ti na pod­tr­že­nou jed­nič­ku, zápas skon­čil našim vyso­kým vítěz­stvím, a to v pomě­ru 22 : 8 (Fan­ta­zie!!). Vel­mi tomu napo­moh­lo, že jsme na roz­díl od sou­pe­ře hrá­li v téměř nej­sil­něj­ší mož­né sesta­vě, za což pat­ří všem vel­ký dík! Díky pat­ří i Hon­zo­vi Macho­vi, kte­rý byl při­pra­ven na 16. šachov­ni­ci, ale nako­nec nehrál, protože […]

Přátelský online zápas Bohemians Praha vs. ŠK64

Zápas se hrál 14. 3. 2021 od 18:01 hodin ve dvou čás­tech, nej­pr­ve hrá­lo 16 hrá­čů vždy dvě par­tie v rapi­do­vém tem­pu, poté se hrál zápas na dvě par­tie v bles­ko­vém tem­pu. V rapi­do­vé čás­ti byly boje vel­mi vyrov­na­né a také cel­ko­vé skó­re se nako­nec zasta­vi­lo na hod­no­tách 16 : 16. O cel­ko­vém výsled­ku se tak roz­ho­do­va­lo v bles­ko­vé čás­ti. Zde již nastou­pi­lo 17 hrá­čů (naši […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 3

Tře­tí zápas 30.12. byl pak plně v naší moci. Ačko­li Kla­to­vá­ci nastou­pi­li se vše­mi nej­lep­ší­mi (my také!), naše pře­va­ha byla cítit od prv­ních par­tií a koneč­né skó­re se v tom­to roz­ho­du­jí­cím tře­tím zápa­su zasta­vi­lo na hod­no­tě 49 : 44 v náš pro­spěch. Cel­ko­vé pořa­dí vyhrál Marek Janouš (s 5 výhra­mi a 4 remí­za­mi bez jedi­né poráž­ky), a to potře­tí v řadě, vel­ká gra­tu­la­ce! Hon­za Lang­ma­jer při­dal 6,5 a velmi […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 2

Ve dru­hém zápa­se 27.12. nastou­pi­li Kla­to­vy bez někte­rých svých opor, i tak je vítěz­ství 46:40 pro naše bar­vy vel­mi cen­né! Vítě­zem tur­na­je se stal opět Marek Janouš (vel­ká gra­tu­la­ce), výraz­ný pří­nos 6,5 bodu pro náš tým při­nes­li Hon­za Lang­ma­jer a Artem Mame­tev, výbor­ných 5 bodů při­da­la Eliš­ka Suchá a vel­mi cen­né byly 4 body Natál­ky Kře­no­vé. Z mlad­ších hrá­čů (2010 a ml.) získal […]