Mistrovství ČR družstev mladších žáků

Hra­je se koneč­ně naži­vo, od 11. do 13. 6. 2021, sesta­va ŠK 64 Plzeň je: 1.Blud­ský Hynek, 2.Blud­ský Vít, 3.Jan­čík Voj­těch, 4.Mare­šo­vá Deni­sa, 5.Mach Jan, 6.Hof­f­mann Jiří. Mezi 28 druž­stvy je náš tým nasa­zen jako č.16, tak­že na začát­ku dru­hé polo­vi­ny star­tov­ní­ho pole, cílem je umís­tě­ní do 13.místa, při dob­ré kon­ste­la­ci na desít­ky. Drž­te našim bor­cům pal­ce, výsled­ky můžete […]

Přátelský zápas družstev mládeže v online šachu ŠK 64 Plzeň vs. Výběr Karlovarského kraje

byl ode­hrán v sobo­tu 29. 5. 2021. Hrá­lo se na 15 šachov­ni­cích kaž­dý dvě par­tie rapid tem­pem 15 min + 5 s/tah. Ačko­li jsme na přá­ní sou­pe­řů vyne­cha­li nej­lep­ší tři naše mlá­dež­ní­ky Mar­ka Janou­še, Arte­ma Mame­te­va a Matě­je Šeter­le­ho, zápas skon­čil naším pře­svěd­či­vým vítěz­stvím 20 : 10. Vel­ká pochva­la a podě­ko­vá­ní  všem pat­ří našim repre­zen­tan­tům, kte­ří úspěš­ně háji­li bar­vy ŠK 64 Plzeň!! Výsled­ky jed­not­liv­ců: 1.Jan […]

Online KP družstev starších žáků

8. 5. 2021, Lichess Fan­tas­tic­ký sou­boj o prv­ní mís­to mezi naším A-druž­stvem a Áčkem Kla­tov od prv­ní­ho do posled­ní­ho kola byl k vidě­ní v Kraj­ském pře­bo­ru onli­ne druž­stev star­ších žáků. V koneč­ném souč­tu se o jeden jedi­ný bod z vítěz­ství rado­va­li hrá­či z Kla­tov, ale všem našim repre­zen­tan­tům v Áčku pat­ří (v sesta­vě Marek Janouš, Artem Mame­tev, Hon­za Lang­ma­jer, Hynek Blud­ský, Míša Mare­šo­vá a Víťa Blud­ský) vel­ká pochvala […]

Online KP družstev mladších žáků

1. 5. 2021, Lichess Na letoš­ním Kraj­ském pře­bo­ru druž­stev mlad­ších žáků naše A-druž­stvo obsa­di­lo za nedo­stiž­ný­mi Kla­to­vy výbor­né 2. mís­to! Druž­stvo ŠK 64 Plzeň A v sesta­vě Blud­ský Hynek, Blud­ský Vít, Jan­čík Voj­těch, Mare­šo­vá Deni­sa, Mach Jan, Hof­f­mann Jiří poda­lo vyrov­na­ný výkon, všich­ni zaslou­ží pochva­lu za výbor­nou repre­zen­ta­ci klu­bu. A ješ­tě navíc Deni­sa Mare­šo­vá a Hon­za Mach vybo­jo­va­li vel­mi cen­ná vítěz­ství na […]

Odvetný přátelský online zápas Bohemians Praha vs. ŠK64

Odvet­ný přá­tel­ský onli­ne zápas druž­stev mlá­de­že s Bohe­mi­ans Pra­ha zvlád­li naši repre­zen­tan­ti na pod­tr­že­nou jed­nič­ku, zápas skon­čil našim vyso­kým vítěz­stvím, a to v pomě­ru 22 : 8 (Fan­ta­zie!!). Vel­mi tomu napo­moh­lo, že jsme na roz­díl od sou­pe­ře hrá­li v téměř nej­sil­něj­ší mož­né sesta­vě, za což pat­ří všem vel­ký dík! Díky pat­ří i Hon­zo­vi Macho­vi, kte­rý byl při­pra­ven na 16. šachov­ni­ci, ale nako­nec nehrál, protože […]

Přátelský online zápas Bohemians Praha vs. ŠK64

Zápas se hrál 14. 3. 2021 od 18:01 hodin ve dvou čás­tech, nej­pr­ve hrá­lo 16 hrá­čů vždy dvě par­tie v rapi­do­vém tem­pu, poté se hrál zápas na dvě par­tie v bles­ko­vém tem­pu. V rapi­do­vé čás­ti byly boje vel­mi vyrov­na­né a také cel­ko­vé skó­re se nako­nec zasta­vi­lo na hod­no­tách 16 : 16. O cel­ko­vém výsled­ku se tak roz­ho­do­va­lo v bles­ko­vé čás­ti. Zde již nastou­pi­lo 17 hrá­čů (naši […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 3

Tře­tí zápas 30.12. byl pak plně v naší moci. Ačko­li Kla­to­vá­ci nastou­pi­li se vše­mi nej­lep­ší­mi (my také!), naše pře­va­ha byla cítit od prv­ních par­tií a koneč­né skó­re se v tom­to roz­ho­du­jí­cím tře­tím zápa­su zasta­vi­lo na hod­no­tě 49 : 44 v náš pro­spěch. Cel­ko­vé pořa­dí vyhrál Marek Janouš (s 5 výhra­mi a 4 remí­za­mi bez jedi­né poráž­ky), a to potře­tí v řadě, vel­ká gra­tu­la­ce! Hon­za Lang­ma­jer při­dal 6,5 a velmi […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 2

Ve dru­hém zápa­se 27.12. nastou­pi­li Kla­to­vy bez někte­rých svých opor, i tak je vítěz­ství 46:40 pro naše bar­vy vel­mi cen­né! Vítě­zem tur­na­je se stal opět Marek Janouš (vel­ká gra­tu­la­ce), výraz­ný pří­nos 6,5 bodu pro náš tým při­nes­li Hon­za Lang­ma­jer a Artem Mame­tev, výbor­ných 5 bodů při­da­la Eliš­ka Suchá a vel­mi cen­né byly 4 body Natál­ky Kře­no­vé. Z mlad­ších hrá­čů (2010 a ml.) získal […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň

Přá­tel­ský onli­ne zápas ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň hra­ný tem­pem 2 x 10 min. + 3 s/tah pro­bě­hl na webu https://lichess.org/swiss/wItRjiwA v úte­rý 22. 12. 2020. Koneč­ný výsle­dek zápa­su ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň (zapo­čí­tá­va­lo se pět nej­lep­ších a pět nej­lep­ších roč­ní­ku 2010 a ml.) byl vel­mi těs­ný, ale bohu­žel pro­hrá­li jsme 52,5 : 52. Cen­né je ale vítěz­ství Mar­ka Janouše, […]

Karlovarský čtyřlístek

onli­ne 17. 10. 2020 5.Janouš Marek 4, 7.Mametev Artem 4 (z 5), 13. Lang­ma­jer Jan 3,5, 16. Mare­šo­vá Micha­e­la 3, 19. Blud­ský Vít 3, 23. Blud­ský Hynek 3, 40.Málková Adri­a­na 2, 46. Mare­šo­vá Deni­sa 2, 52. Hof­f­mann Jiří 2, cel­kem 74 hrá­čů. V pořa­dí druž­stev obsa­di­lo druž­stvo ŠK64 Plzeň vyni­ka­jí­cí 2. mís­to, záro­veň jako nej­lep­ší tým bez hos­tů! Gra­tu­la­ce a díky všem zúčastněným! […]

Na úvod sedm bodů

1.liga mlá­de­že, sku­pi­na B, 10. – 11. 10. 2020 1.kolo Hned na úvod nás čeka­ly Říča­ny B s nej­sil­něj­ší sou­piskou v sou­tě­ži. Za nás nastou­pi­li Marek Janouš, Hon­za Lang­ma­jer, Adri­a­na Mál­ko­vá, Artem Mame­tev, Hynek Blud­ský a Víťa Blud­ský. Na všech šachov­ni­cích se bojo­va­lo až do tře­tí hodi­ny hry. Pak ale v lep­ší pozi­ci Víťa mís­to výmě­ny dam se zjev­nou výho­dou si […]

Rozlosování soutěží družstev

1. liga mlá­de­že 10.10.20 10:00 1.kolo (pořa­da­tel OAZA Pra­ha) - ŠK64 Plzeň – KŠ Říča­ny 1925 B 10.10.20 15:00 2.kolo (OAZA Pra­ha) - KŠ Říča­ny 1925 C – ŠK64 Plzeň 11.10.20 10:00 3.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK64 Plzeň – PROMAT OAZA Pra­ha 12.12.20 10:00 4.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK64 Plzeň – SK Pet­řín 12.12.20 15:00 5.kolo (ŠK64 Plzeň) - ŠK Líně – ŠK64 Plzeň 16.01.21 10:00 6.kolo (Tábor) - QCC České […]