Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II  — 2. kolo ŠK 64 Plzeň B – Heř­Nýř A 4 : 4 (Bechyn­ský 0, Janouš 1, Šeter­le 0, Hrd­lič­ka 0, Lang­ma­jer 1, Špač­ko­vá 1, Mame­tev 0, Lang­ma­je­ro­vá 1) Regi­o­nál­ní pře­bor A — 2. kolo ŠK 64 Plzeň C – Loko­mo­ti­va Plzeň D 4 : 1 (Špa­ček 1, Hein­rich 1, Baskha­tov 1, Hodl 0, Pelí­šek 1) Domažli­ce C – ŠK […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I — 1. kolo ŠK 64 Plzeň – Košut­ka A 4½:3½ (Kle­ment Lukáš 1, Herejk Petr ½, Hlo­žek David ½, Bechyn­ský Jan 1, Janouš Marek 1, Lorenc David 0, Lang­ma­jer Jan ½, Hrd­lič­ka Vác­lav 0) Kraj­ský pře­bor II  — 1. kolo Sokol Domažli­ce B – ŠK 64 Plzeň B 4½ : 3½ (Bechyn­ský Jan ½, Janouš Marek […]

Premiéra Extraligy na výbornou

Dlou­ho oče­ká­va­ný start obou sou­tě­ží s naším zastou­pe­ním pro­bě­hl o minu­lém víken­du. Prv­ní čty­ři kola extra­li­gy pro západ­ní osmi­člen­nou sku­pi­nu uspo­řá­dal náš klub v hote­lu LIONS. Nut­no dodat, že naše druž­stvo vstu­po­va­lo do sou­tě­že jako out­si­der s nej­hor­ším prů­měr­ným ratingem všech druž­stev, ale všich­ni hrá­či plni odhod­lá­ní! 1.kolo V sobot­ním prv­ním kole jsme nastu­po­va­li pro­ti favo­ri­zo­va­né­mu Liber­ci v sesta­vě David Hlo­žek, […]

Soutěže družstev dospělých 2019/2020

roz­lo­so­vá­ní sou­tě­ží druž­stev dospě­lých pro sezó­nu 2019/2020: Kraj­ský pře­bor 1 ŠK Líně B ŠK Dvo­rec A ŠK Kdy­ně A ŠK 64 Plzeň A SK Pet­řín Plzeň A TJ Šakal Kozo­lu­py A ŠK Tachov A ŠK Přeš­ti­ce A TJ Plzeň Košut­ka A TJ Sokol Plzeň — Let­ná A TJ Loko­mo­ti­va Plzeň A ŠK Líně C 1.kolo […]

Mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu

Toho­to repub­li­ko­vé­ho mis­trov­ství, kte­ré se kona­lo v sobo­tu 14. 9. 2019 v Tep­li­cích, se zúčast­ni­lo také druž­stvo ŠK 64 Plzeň. Sesta­va Jan Bechyn­ský, Marek Macha­lík, Jan Lang­ma­jer a Vašek Hrd­lič­ka vybo­jo­va­la ve 33ti člen­ném star­tov­ním poli se 13 body 29. mís­to a vylep­ši­lo tak o dvě příč­ky své star­tov­ní nasa­ze­ní. Hon­za Bechyn­ský zís­kal na prv­ní šachov­ni­ci z 15 mož­ných 6,5 bodu, Marek Macha­lík měl […]

Mistrovství ČR školních družstev

Zlín, 18.–19.6.2019 Kate­go­rie střed­ní ško­ly Napros­to suve­rén­ně s obrov­ským násko­kem 7 bodů vyhrá­lo druž­stvo Gym­ná­zia Miku­láš­ské nám. v sesta­vě Jonáš Eret, Mar­tin Simet, Matouš Eret, David Hlo­žek a Michal Nechut­ný Mis­trov­ství ČR škol­ních druž­stev v kate­go­rii střed­ních škol a sta­lo se mis­try ČR pro rok 2019. Člen ŠK 64 Plzeň David Hlo­žek ode­hrál na čtvr­té šachov­ni­ci 7 par­tií a vybo­jo­val 5,5 bodu (do […]

Z Mistrovství ČR družstev mladších žáků 11. místo!

Pošes­té za posled­ních sedm let se druž­stvo mlad­ších žáků ŠK 64 Plzeň pro­bo­jo­va­lo na Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků. To letoš­ní se kona­lo ve dnech 14. – 16. 6. 2019 na Vyso­či­ně ve měs­tě Třešť a všich­ni jsme byli plni oče­ká­vá­ní, neboť letoš­ní sesta­va s mis­trem repub­li­ky dva­nác­tek Mar­kem Janou­šem (1703) na prv­ní vstu­po­va­la do sou­tě­že jako nasa­ze­ná devít­ka. […]

Mistrovství České republiky družstev starších žáků (57. Zaječice)

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků (57.Zaječice), 1.–2.6.2019 Chru­dim Vel­ká výpra­va ŠK 64 Plzeň odces­to­va­la na letoš­ní Mis­trov­ství ČR do Chru­di­mi (na tra­dič­ní a slav­né Zaje­či­ce, kte­ré se letos kona­li bez pře­ru­še­ní již po 57.!!). Dvě šes­ti­člen­ná druž­stva do hlav­ní­ho tur­na­je, jed­na dvo­ji­ce do tur­na­je nejmlad­ších dvo­jic, dva hrá­či do dopro­vod­né­ho open tur­na­je a k tomu 10 dopro­vo­dů. […]

Drama s pohádkovým koncem

Do závě­reč­né­ho čtyř­ko­la 1.ligy mlá­de­že šlo naše druž­stvo z prv­ní­ho mís­ta s tří­bo­do­vým násko­kem, čeka­ly nás ale také utká­ní s nej­vět­ší­mi kon­ku­ren­ty: dru­hý­mi Říča­ny a tře­tí­mi Budě­jo­vi­ce­mi. Vědo­mi si důle­ži­tos­ti a pro náš klub his­to­ric­ké­ho oka­mži­ku, pří­pra­va na ligu zača­la s vel­kým před­sti­hem. Tři týd­ny pře­dem bylo dohod­nu­to, že poje­de devět hrá­čů, roz­hod­nu­to bylo i o sesta­vách na jed­not­li­vá utká­ní a všich­ni hrá­či […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 11.kolo ŠK 64 Plzeň A – ŠK Líně B 3,5 : 4,5 (Šedi­vý 0,5, Herejk 0,5, Hlo­žek 0, Bechyn­ský 1, Macha­lík 0, Lorenc 0,5, Špač­ko­vá 0, Janouš 1) Sezó­na sou­tě­ží druž­stev 2018/19 je minu­los­tí, jak vystou­pe­ní naše­ho prv­ní­ho týmu v Kraj­ském pře­bo­ru 1.třídy hod­no­tí kapi­tán David Lorenc: „V nedě­li 7. 4. 2019 vyvr­cho­li­la sezó­na také v sou­tě­ži KPI. […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II – 11.kolo ŠK Kla­to­vy B – ŠK 64 Plzeň B 1,5 : 5,5 (Herejk 1, Bechyn­ský 1, Hrd­lič­ka 0,5, Šeter­le 0,5, Lang­ma­jer 0,5, Janouš 0,5, Kre­sl 0,5, Šťast­ný Jo.1). Bez­pro­blé­mo­vá výhra v sesta­vě s pěti juni­o­ry, bez jedi­né par­ti­o­vé pro­hry – cen­né zjiš­tě­ní pro příští sezó­ny! V kon­če­ném pořa­dí naše druž­stvo vybo­jo­va­lo se 26 body výbor­né […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 10.kolo Sokol Domažli­ce — ŠK 64 Plzeň B 6,5 : 1,5 (Kle­ment 0, Herejk 0, Hlo­žek 0, Bechyn­ský 0,5,Nový 0,5, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0, Janouš 0), kru­tá pro­hra, pros­tě zápas „blbec“, kde se všech­no oto­čí pro­ti nám. Jsme tře­tí (a níže už skon­čit nemů­že­me), a v posled­ním kole si zahra­je­me o dru­hé mís­to s Líně­mi.