Mistrovství České republiky družstev mladších žáků

10. – 12. 6. 2022, Jih­la­va Hned 14 dní po fan­tas­tic­kém pátém mís­tě na MČR druž­stev star­ších žáků v Chru­di­mi měl náš klub žha­vé želíz­ko v ohni na dal­ší pres­tiž­ní sou­tě­ži – Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků. Výpra­va do Jih­la­vy číta­la 11 čle­nů, hrá­či Hynek Blud­ský (1.šachovnice), Vít Blud­ský (2.), Makar Hon­cha­rov (3.), Voj­těch Jan­čík (4.), Deni­sa Mare­šo­vá  (5.) a Jiří Hoffmann […]

Mistrovství ČR školních družstev 2022

Kate­go­rie 1. - 5. tří­da Nové Hra­dy 31. 5. – 1. 6. 2022 Člen ŠK 64 Plzeň Voj­těch Jan­čík hrál za druž­stvo 28. ZŠ Plzeň, kte­ré zis­kem 22,5 bodu obsa­di­lo tře­tí mís­to a vybo­jo­va­lo bron­zo­vé medai­le. Voj­ta při­spěl zis­kem 6,5 bodu z 9 par­tií. Voj­to­vi k bron­zo­vé medai­li z Mis­trov­ství ČR gra­tu­lu­je­me! Pořa­dí: 1.ZŠ ČSA Frý­­dek-Mís­­tek - 24,0 2.ZŠ U sv. Ště­pá­na Pra­ha - 23,5 3.28.ZŠ […]

Mistrovství České republiky družstev starších žáků

28. – 29. 5. 2022, Chru­dim Krů­ček od medai­le Druž­stvo ŠK 64 Plzeň ve slo­že­ní 1.Janouš Marek, 2.Mametev Artem, 3.Bludský Hynek, 4.Bludský Vít, 5.Honcharov Makar, 6.Marešová Deni­sa, 7.Urválková Ema se zúčast­ni­lo tra­dič­ní­ho již 58. (!!) roč­ní­ku šacho­vých Zaje­čic, kte­rý se hrál jako Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků. Cílem jsme si sta­no­vi­li bojo­vat o prv­ní desít­ku koneč­né­ho pořadí, […]

Přebor Prahy družstev škol

Pra­ha 12. 5. 2022 I na pře­bo­ru Pra­hy škol­ních druž­stev měl náš klub troj­ná­sob­né zastou­pe­ní II. stu­peň: 2.Gymnázium Ch.Dopplera 22 (Blud­ský Hynek 5,5 ze 7 – per­fo 1693, elor +29, Blud­ský Vít 5 ze 7, +1 , per­fo 1481) – druž­stvo postou­pi­lo do repub­li­ko­vé­ho finá­le!!, 11.ZŠ Jílov­ská 14 (Mach Jan 4 ze 7, per­fo 1128) Výsled­ky - http://chess-results.com/tnr636043.aspx?lan=5

1.liga družstev mládeže, skupina B

Závě­reč­ná čty­ři kola prv­ní ligy mlá­de­že, sku­pi­ny B, se hrá­la v Nových Hra­dech. Naše výpra­va se na ces­tu vyda­la již v pátek, uby­to­vá­ní bylo zajiš­tě­no na míst­ním zám­ku (napros­to úžas­né) a pro­to­že jsme se po osmi kolech pohy­bo­va­li se 7 body těs­ně nad hra­ni­cí sestu­pu, úkol ten zněl jas­ně: zachrá­nit Béč­ko v 1.lize i pro příští sezó­nu. Prv­ní pět­ka sesta­vy byla stejná […]

Mistrovství ČR družstev mládeže, skupina B

Finá­lo­vým blo­kem pod názvem Mis­trov­ství ČR druž­stev mlá­de­že vyvr­cho­li­la letoš­ní extra­li­ga druž­stev mlá­de­že. Naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň hrá­lo ve sku­pi­ně B o záchra­nu. Ze základ­ní sku­pi­ny si naše druž­stvo při­nes­lo jen 3 body za výhru nad DP Pra­ha PORG, tak­že cíl vyhnout se sestu­pu, tj. dostat se mezi prv­ní čty­ři, byl hod­ně vzdá­le­ný. Páteč­ní prv­ní zápas (tedy 4. kolo) […]

Krajské kolo přeboru škol v šachu

Nýřa­ny, 21. 4. 2022 V Kraj­ském kole pře­bo­ru škol měl náš klub něko­li­ka­ná­sob­né zastou­pe­ní a to i na medai­lo­vých postech. 1.st. ZŠ: 1.28.ZŠ Plzeň 26 (Voj­těch Jan­čík 6 ze 6!), 3.ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra Plzeň 16,5 (Sinel­ni­kov Ste­pan 2,5 ze 7, Bischof Maty­áš 5 ze 7, Ngu­yen Vik­tor 6 ze 7, Čihák Maty­áš 3 ze 7) 2.st. ZŠ: 2.Masarykovo gym­ná­zi­um Plzeň 22 (Artem Mame­tev 6,5 […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 11. kolo, 3.4.2022 ŠK Sokol Vyše­hrad B – ŠK 64 Plzeň 6 : 2 Sou­peř nastou­pil ve vel­mi sil­né sesta­vě, nao­pak naše druž­stvo postrá­da­lo Míru Pal­ka a Davi­da Hlož­ka, tak­že Vyše­hrad „elo­vou“ pře­va­hu na všech šachov­ni­cích uplat­nil k cel­ko­vé výhře 6 : 2. Poráž­ky utr­pě­li Jir­ka Houš­ka (1.), Petr Herejk (3.), Kat­ka Pal­ko­vá (5.) a Hon­za Bechyn­ský (6.), cen­né remí­zy si z Pra­hy odvezli […]

Drama se zlatým koncem!

Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků, Plzeň-Lho­­ta 2. 4, 2022 Jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších akcí prv­ní polo­vi­ny roku – Kraj­ský pře­bor druž­stev mlad­ších žáků – se hrál v sobo­tu 2. dub­na 2022 v Soko­lov­ně ve Lho­tě. Pořa­da­tel byl náš Šacho­vý klub 64 Plzeň, kte­rý do sou­tě­že vyslal hned 5 druž­stev. Druž­stvo našich nej­lep­ších pod názvem ŠK 64 Plzeň stars v sesta­vě Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský, Voj­těch Jan­čík, Deni­sa Marešová, […]

Okresní kolo Přeboru škol PM, PJ, RO

Plzeň-Lho­­ta, 1. 4. 2022 Do lhot­ské soko­lov­ny se sje­lo hned 23 druž­stev ze třech okre­sů, a tak kaž­dá kate­go­rie sehrá­la samo­stat­ný tur­naj. Žáci prv­ní­ho stup­ně sehrá­li tur­naj kaž­dý s kaž­dým, což při účas­ti 7 týmů zna­me­na­lo, že kaž­dé druž­stvo mělo jed­nou vol­no. Zví­tě­zi­la 28. ZŠ Plzeň A s 21,5 bodem (v sesta­vě s naším čle­nem Voj­tou Jan­čí­kem – 5,5 ze 6), a to o 4,5 bodu před ZŠ a MŠ […]

V Domažlicích to cinklo!

Do Kraj­ské­ho pře­bo­ru druž­stev star­ších žáků (roč­ní­ky 2006 a ml.), kte­rý se hrál v sobo­tu 26. 3. 2022 v Domažli­cích, nastou­pi­la dvě druž­stva naše­ho Šacho­vé­ho klu­bu 64 Plzeň. Pro­to­že vzhle­dem k pra­vi­dlům sou­tě­že nelze pro tuto sou­těž vyu­žít hrá­če ze základ­ních sestav ligo­vých sou­tě­ží (s výjim­kou jed­no­ho vol­né­ho) a navíc ani hrá­če, kte­ří jsou na sou­pis­kách jak Extra­li­gy, tak 1.ligy (tj. nemoh­li nastou­pit Hynek […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 10. kolo ŠK 64 Plzeň – ŠO TJ Tatran Pra­cha­ti­ce 7 : 1 (Jiří Houš­ka 0,5, Miroslav Palek 1, David Hlo­žek 1, Marek Janouš 1, Petr Herejk 1, Kate­ři­na Pal­ko­vá 0,5, Daniel Nový 1, Jan Bechyn­ský 1) Jed­no­znač­ná zále­ži­tost naše­ho týmu v dal­ším exis­tenč­ním utká­ní, vel­mi důle­ži­tá byla remí­za Jir­ky Houš­ky na prv­ní šachov­ni­ci se sou­pe­řo­vou elit­ní jed­nič­kou, pak už to byla jed­no­znač­ná zále­ži­tost. Zají­ma­vos­tí je, že Marek Janouš nastou­pil k zápa­su den po svém triumfu […]