Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 7. kolo 7.kolo KPIII 23. 1. 2022 - ŠK 64 Plzeň C – Košut­ka C 3 : 2 své par­tie vyhrá­li Jan Lang­ma­jer (1.) a Vašek Pelí­šek (5.), remí­zo­va­li Matěj Šeter­le (2.) a Vašek Hrd­lič­ka (3.), pro­hru utr­pěl Milan Málek (4.). Skvě­lé, dal­ší pře­káž­ka na ces­tě za vítěz­stvím v KPIII, naše Céč­ko v tuto chví­li vede s 21 body a čtyř­bo­do­vým násko­kem. Podrob­nos­ti k sou­tě­ži na https://www.chess.cz/soutez/2743/.

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 6. kolo V nedě­li 16. 1. 2022 jsme v šes­tém kole 2. ligy sehrá­li kraj­ské der­by pro­ti Kla­to­vům. Sou­peř byl favo­ri­tem, ale zápas byl vel­mi vyrov­na­ný, ale nako­nec se štěs­tí při­klo­ni­lo k sou­pe­ři a byla z toho těs­ná poráž­ka 3,5 : 4,5. Zají­ma­vos­tí je 7 vyhra­ných par­tií bílý­mi figu­ra­mi. Z našich hrá­čů vyhrá­li Jiří Houš­ka (1.), Kia­ni Kia­rasch (5.) a Jan Bechyn­ský (7.), remi­zo­val Marek Janouš (3.), […]

Extraliga a 1.liga družstev mládeže

Extra­li­ga druž­stev mlá­de­že V sobo­tu 15. 1. 2022 naše A-druž­stvo ode­hrá­lo v Pra­ze na Koby­li­sích 6. a 7. kolo Extra­li­gy mlá­de­že, sku­pi­ny západ. V dopo­led­ním utká­ní jsme se střet­li s domá­cí­mi Koby­li­sy. Zápas dlou­ho vyrov­na­ný, po remí­ze Adri­a­ny Mál­ko­vé (5.) se ale bohu­žel všech­ny par­tie oto­či­ly v začí­na­jí­cích časo­vých tís­ních v náš nepro­spěch, a nuce­ni byli kapi­tu­lo­vat Lukáš Hejsek (2.), Hon­za Lang­ma­jer (3.), Artem Mame­tev (4.), poslé­ze i Marek […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 5. kolo ŠK 64 Plzeň C – Loko Plzeň C 4 : 1 Bechyn­ský 1, Lang­ma­jer 0,5, Mame­tev 1, Hrd­lič­ka 0,5, Hodl 1. Po pátém kole je v KPIII naše Céč­ko s plným počtem 15 bodů o 2 body v prů­běž­ném vede­ní!! Skvělé!

Soutěže družstev dospělých

2.liga A, 4. kolo Ve dru­hé lize k nám při­je­lo druž­stvo z Pís­ku, kte­ré je jed­ním z favo­ri­tů sou­tě­že. Bez Jir­ky Houš­ky v sesta­vě jsme ten­to­krá­te na sou­pe­ře nemě­li, ale hod­ně cen­né remí­zy zazna­me­na­li David Hlo­žek (2. s mezi­ná­rod­ním mis­trem Iva­nem Hausne­rem!!), Marek Janouš (3.), Kia­ni Kia­ra­sh (5.) a Dan Nový (7.). Na dal­ší šachov­ni­cích jsme bohu­žel pro­hrá­li – Míra Palek (1.), Petr Herejk (4.), Kat­ka Pal­ko­vá (6.) a Hon­za Bechyn­ský (8.) – tak­že koneč­ný výsle­dek je 2 : 6. […]

Extraliga a 1.liga družstev mládeže

Extra­li­ga druž­stev mlá­de­že Páté kolo nej­vyš­ší mlá­dež­nic­ké sou­tě­že, Extra­li­ga mlá­de­že, se hrá­lo v sobo­tu 4. 12. 2021. Naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň i v době koro­na­vi­ro­vých potí­ží odje­lo na zápas do Čes­kých Budě­jo­vic v plné sesta­vě, za což pat­ří všem hrá­čům vel­ký dík. Vel­ké podě­ko­vá­ní rov­něž pat­ří řidi­čům Mila­nu Mál­ko­vi a Jana Lang­ma­je­ro­vé, kte­ří bez­peč­ně druž­stvo dopra­vi­li do Budě­jo­vic i v obtíž­ných zim­ních podmínkách. […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 4. kolo 4.kolo KPIII Heř­Nýř C – ŠK 64 Plzeň C 2 : 3 Bechyn­ský 1, Lang­ma­jer 1, Mál­ko­vá 0,5, Málek 0, Šťast­ný 0,5 Céč­ko je po 4. kole s 12 body stá­le v KPIII na vedou­cí pozi­ci!! Skvělé!

Soutěže družstev dospělých

2.liga A, 3. kolo ŠK 64 Plzeň A – Šacho­vý klub Pří­bram Baník 7 : 1 (Houš­ka 1, Palek 1, Hlo­žek 1, Janouš 1, Herejk 0,5, Kia­ni 1, Pal­ko­vá 0,5, Bechyn­ský 1) KPII, 3. kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Přeš­ti­ce 5 : 3 (Nový 0, Ran­da 0,5, Lang­ma­jer 0,5, Mame­tev 1, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0,5, Šťast­ný 1K, Moj­dl 1K) Před­po­sled­ní listopadovou […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 3. kolo Skvě­le si vede naše Céč­ko v KPIII, po třech kolech je s plným počtem 6 bodů na prv­ním mís­tě prů­běž­né­ho pořa­dí. Ve 3. kole to odnes­lo druž­stvo Heř­Nýř B v pomě­ru 1 : 4. Výhru si odvez­li Hon­za Bechyn­ský, Hon­za Lang­ma­jer, Milan Málek a Pepa Šťast­ný, pro­hrá­la jen Adri­a­na Mál­ko­vá. KPIII, 3. kolo, Heř­nýř B – ŠK 64 Plzeň C 1 : 4 Na […]

Soutěže družstev dospělých

Sou­tě­že druž­stev dospě­lých zatím pokra­ču­jí, dou­fej­me jen, že situ­a­ce kolem koro­na­vi­ru dovo­lí sou­těž bez pro­blé­mů dokon­čit. Dru­há kola 2. ligy, KPII a RP se ode­hrá­la tuto nedě­li, vel­ké pro­blémy byly se slo­že­ním sestav, nako­nec ale všech­na tři druž­stva ode­hrá­la v plném slo­že­ní, za což pat­ří díky všem hrá­čům, ale pře­de­vším kapi­tá­nům. Pro dal­ší kola ale pro­sím všech­ny hráče […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 2. kolo KPIII, 2.kolo ŠK 64 C – Let­ná B 4,5 : 0,5 (Bechyn­ský 1, Šeter­le 1, Mame­tev 1, Málek 0,5, Špač­ko­vá 1). Po dvou kolech je naše Céč­ko s 6 body a skó­re 9 na prv­ním mís­tě prů­běž­né­ho pořa­dí KPIII!

Odložená premiéra

Koneč­ně! Po roč­ní pau­ze prak­tic­ky bez sou­tě­ží druž­stev dospě­lých jsme se sešli v Hote­lu Lions, a to nejen při pří­le­ži­tos­ti odlo­že­né pre­mi­é­ry naše­ho Áčka ve 2. lize. Své úvod­ní par­ty sezó­ny sehrá­lo také Béč­ko v KP2 a Déč­ko v RP. Navzdo­ry tomu, že OAZA B nedo­ra­zi­la na západ Čech v základ­ní sesta­vě, brzy uká­za­la, že bude přes­to kou­sat. Nevy­zpy­ta­tel­ný­mi moh­li být i bor­ci Postře­ko­va v KP2 a o síle […]