Soutěže družstev dospělých

2. liga - 11. kolo, 3.4.2022 ŠK Sokol Vyše­hrad B – ŠK 64 Plzeň 6 : 2 Sou­peř nastou­pil ve vel­mi sil­né sesta­vě, nao­pak naše druž­stvo postrá­da­lo Míru Pal­ka a Davi­da Hlož­ka, tak­že Vyše­hrad „elo­vou“ pře­va­hu na všech šachov­ni­cích uplat­nil k cel­ko­vé výhře 6 : 2. Poráž­ky utr­pě­li Jir­ka Houš­ka (1.), Petr Herejk (3.), Kat­ka Pal­ko­vá (5.) a Hon­za Bechyn­ský (6.), cen­né remí­zy si z Pra­hy odvezli […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 10. kolo ŠK 64 Plzeň – ŠO TJ Tatran Pra­cha­ti­ce 7 : 1 (Jiří Houš­ka 0,5, Miroslav Palek 1, David Hlo­žek 1, Marek Janouš 1, Petr Herejk 1, Kate­ři­na Pal­ko­vá 0,5, Daniel Nový 1, Jan Bechyn­ský 1) Jed­no­znač­ná zále­ži­tost naše­ho týmu v dal­ším exis­tenč­ním utká­ní, vel­mi důle­ži­tá byla remí­za Jir­ky Houš­ky na prv­ní šachov­ni­ci se sou­pe­řo­vou elit­ní jed­nič­kou, pak už to byla jed­no­znač­ná zále­ži­tost. Zají­ma­vos­tí je, že Marek Janouš nastou­pil k zápa­su den po svém triumfu […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 9. kolo Sokol Pra­ha Vršo­vi­ce – ŠK 64 Plzeň 2,5 : 5,5 Dru­hé vítěz­ství Áčka v sezó­ně! Druž­stvo nepo­lo­ži­la ani rych­lá pro­hra Hon­zy Bechyn­ské­ho (7.); po remí­ze Mar­ka Macha­lí­ka (8.) při­šly výhry Mar­ka Janou­še (3.), Kat­ky Pal­ko­vé (6.), Davi­da Hlož­ka (2.) a Pet­ra Herej­ka (4.) a měli jsme kýže­ných 4,5 bodu. Úpra­vu skó­re na koneč­ných 5,5 : 2,5 dali Kia­rasch Kia­ni (5.) […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 9. kolo ŠK 64 C - Dvo­rec C 4,5 : 0,5 (Bechyn­ský Jan 1, Lang­ma­jer Jan 0,5, Šeter­le Matěj 1, Mál­ko­vá Adri­a­na 1, Málek Milan 1). Hrá­či Céč­ka ten­to­krá­te bez potí­ží vyso­ko vyhrá­li, a pro­to­že kon­ku­ren­ce ztrá­ce­la, se sed­mi­bo­do­vým násko­kem na čele dvě kola před kon­cem je jas­né, že Céč­ko je vítě­zem KPIII a postu­pu­je pro příští roč­ník do […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 8. kolo ŠK 64 Plzeň – Sokol Tábor 3 : 5 (Palek Miroslav 0,5, Janouš Marek 0, Herejk Petr 0,5, Kia­ni Kia­ra­sh 0,5, Pal­ko­vá Kate­ři­na 0, Nový Daniel 0,5, Bechyn­ský Jan 1, Šeter­le Matěj 0). Pro­hra s favo­ri­tem, tak­že zůstá­vá­me na se 3 body na posled­ním 12.místě, ale klí­čo­vé zápa­sy s kon­ku­ren­ty na udr­že­ní při­chá­ze­jí. Prv­ní tuto nedě­li ve […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 8. kolo ŠK Líně E – ŠK 64 C 2 : 3 (Bechyn­ský Jan 1, Šeter­le Matěj 1, Mame­tev Artem 0, Šťast­ný Josef 0, Hodl Voj­těch 1). Céč­ko ten­to­krá­te s vel­ký­mi pro­blémy, když muse­lo otá­čet stav 0:2, naštěs­tí všech­ny tři ostat­ní par­tii skon­či­li naším vítěz­stvím, tak­že tři kola před kon­cem stá­le drží prv­ní mís­to se čtyřbodovým […]

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 7. kolo TJ Spar­tak Vla­šim B – ŠK 64 Plzeň 6 : 2 (Palek Miroslav 0,5, Hlo­žek David 0,5, Herejk Petr 0, Kia­ni Kia­ra­sh 0, Pal­ko­vá Kate­ři­na 0, Bechyn­ský Jan 0, Ran­da Miroslav 1, Lang­ma­jer Jan 0). Bohu­žel dal­ší dru­ho­li­go­vá pro­hra, jedi­ným úspě­chem je nád­her­ný závěr par­tie Míry Ran­dy s obě­tí dámy do učeb­nic. Druž­stvo je po sedmém […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 7. kolo 7.kolo KPIII 23. 1. 2022 - ŠK 64 Plzeň C – Košut­ka C 3 : 2 své par­tie vyhrá­li Jan Lang­ma­jer (1.) a Vašek Pelí­šek (5.), remí­zo­va­li Matěj Šeter­le (2.) a Vašek Hrd­lič­ka (3.), pro­hru utr­pěl Milan Málek (4.). Skvě­lé, dal­ší pře­káž­ka na ces­tě za vítěz­stvím v KPIII, naše Céč­ko v tuto chví­li vede s 21 body a čtyř­bo­do­vým násko­kem. Podrob­nos­ti k sou­tě­ži na https://www.chess.cz/soutez/2743/.

Soutěže družstev dospělých

2. liga - 6. kolo V nedě­li 16. 1. 2022 jsme v šes­tém kole 2. ligy sehrá­li kraj­ské der­by pro­ti Kla­to­vům. Sou­peř byl favo­ri­tem, ale zápas byl vel­mi vyrov­na­ný, ale nako­nec se štěs­tí při­klo­ni­lo k sou­pe­ři a byla z toho těs­ná poráž­ka 3,5 : 4,5. Zají­ma­vos­tí je 7 vyhra­ných par­tií bílý­mi figu­ra­mi. Z našich hrá­čů vyhrá­li Jiří Houš­ka (1.), Kia­ni Kia­rasch (5.) a Jan Bechyn­ský (7.), remi­zo­val Marek Janouš (3.), […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 5. kolo ŠK 64 Plzeň C – Loko Plzeň C 4 : 1 Bechyn­ský 1, Lang­ma­jer 0,5, Mame­tev 1, Hrd­lič­ka 0,5, Hodl 1. Po pátém kole je v KPIII naše Céč­ko s plným počtem 15 bodů o 2 body v prů­běž­ném vede­ní!! Skvělé!

Soutěže družstev dospělých

2.liga A, 4. kolo Ve dru­hé lize k nám při­je­lo druž­stvo z Pís­ku, kte­ré je jed­ním z favo­ri­tů sou­tě­že. Bez Jir­ky Houš­ky v sesta­vě jsme ten­to­krá­te na sou­pe­ře nemě­li, ale hod­ně cen­né remí­zy zazna­me­na­li David Hlo­žek (2. s mezi­ná­rod­ním mis­trem Iva­nem Hausne­rem!!), Marek Janouš (3.), Kia­ni Kia­ra­sh (5.) a Dan Nový (7.). Na dal­ší šachov­ni­cích jsme bohu­žel pro­hrá­li – Míra Palek (1.), Petr Herejk (4.), Kat­ka Pal­ko­vá (6.) a Hon­za Bechyn­ský (8.) – tak­že koneč­ný výsle­dek je 2 : 6. […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor III  - 4. kolo 4.kolo KPIII Heř­Nýř C – ŠK 64 Plzeň C 2 : 3 Bechyn­ský 1, Lang­ma­jer 1, Mál­ko­vá 0,5, Málek 0, Šťast­ný 0,5 Céč­ko je po 4. kole s 12 body stá­le v KPIII na vedou­cí pozi­ci!! Skvělé!