Festival PLZEŇ 2019

Open tur­naj Hlav­ní­ho OPEN tur­na­je hra­né­ho v rám­ci 18. roč­ní­ku šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2019 pořá­da­né­ho naším klu­bem ŠK 64 Plzeň se zúčast­ni­lo 30 hrá­čů. Do gale­rie vítězů se v sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji zařa­dil Marek Pokru­pa, kte­rý vyhrál zis­kem 5,5 bodů. Stej­ný počet bodů uhrál i dru­hý Jonáš Eret. Pět bodů vybo­jo­va­li tře­tí Jonáš Eret, čtvr­tý Zde­něk Hába a pátý Ukra­ji­nec Ihor […]

OPEN Klatovy 2019

V Kla­to­vech prá­vě pro­bí­há vel­ký mezi­ná­rod­ní tur­naj, naši hrá­či se v něm roz­hod­ně neztrá­ce­jí, po 4. kole byl na vyni­ka­jí­cím 24. mís­tě se 2,5 body David Hlo­žek (do fide elo +58 bodů), fan­tas­tic­ky si vedl také Marek Janouš (2 body, 46.průběžné mís­to a +50 elo­bo­dů!!). Dan Nový byl se stej­ným bodo­vým zis­kem jen o jed­no mís­to před Mar­kem (+18 elo­bo­dů). […]

Krajský přebor jednotlivců v bleskovém šachu

Kraj­ský pře­bor jed­not­liv­ců v bles­ko­vém šachu, 11.5.2019 Plzeň-Košu­t­­ka 11.(a 1.místo v kate­go­rii žen) Pal­ko­vá Kate­ři­na 6,5, 20.Lang­ma­jer Jan 5,5, 26.Hrd­lič­ka Vác­lav 5, 29.Mame­tev Artem 4,5. Gra­tu­la­ce Kat­ce Pal­ko­vé k zis­ku titu­lu kraj­ské pře­bor­ni­ce! http://chess-results.com/tnr439705.aspx?lan=5  

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 11.kolo ŠK 64 Plzeň A – ŠK Líně B 3,5 : 4,5 (Šedi­vý 0,5, Herejk 0,5, Hlo­žek 0, Bechyn­ský 1, Macha­lík 0, Lorenc 0,5, Špač­ko­vá 0, Janouš 1) Sezó­na sou­tě­ží druž­stev 2018/19 je minu­los­tí, jak vystou­pe­ní naše­ho prv­ní­ho týmu v Kraj­ském pře­bo­ru 1.třídy hod­no­tí kapi­tán David Lorenc: „V nedě­li 7. 4. 2019 vyvr­cho­li­la sezó­na také v sou­tě­ži KPI. […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II – 11.kolo ŠK Kla­to­vy B – ŠK 64 Plzeň B 1,5 : 5,5 (Herejk 1, Bechyn­ský 1, Hrd­lič­ka 0,5, Šeter­le 0,5, Lang­ma­jer 0,5, Janouš 0,5, Kre­sl 0,5, Šťast­ný Jo.1). Bez­pro­blé­mo­vá výhra v sesta­vě s pěti juni­o­ry, bez jedi­né par­ti­o­vé pro­hry – cen­né zjiš­tě­ní pro příští sezó­ny! V kon­če­ném pořa­dí naše druž­stvo vybo­jo­va­lo se 26 body výbor­né […]

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 10.kolo Sokol Domažli­ce — ŠK 64 Plzeň B 6,5 : 1,5 (Kle­ment 0, Herejk 0, Hlo­žek 0, Bechyn­ský 0,5,Nový 0,5, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 0, Janouš 0), kru­tá pro­hra, pros­tě zápas „blbec“, kde se všech­no oto­čí pro­ti nám. Jsme tře­tí (a níže už skon­čit nemů­že­me), a v posled­ním kole si zahra­je­me o dru­hé mís­to s Líně­mi.

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor II – 10.kolo ŠK 64 Plzeň B – ŠK Dvo­rec B 3,5 : 4,5 (Herejk 0, Bechyn­ský 0, Daňhel 0,5, Lorenc 0,5, Hrd­lič­ka 1, Málek 0,5, Mál­ko­vá 1, Šeter­le 0), bohu­žel pro­hra, tak­že jsme opus­ti­li prv­ní mís­to v tabul­ce, jsme o bod tře­tí.

Soutěže družstev dospělých

Kraj­ský pře­bor I – 9.kolo ŠK 64 Plzeň – ŠK Košut­ka 6 : 2 (Šedi­vý 0,5, Herejk 1, Pal­ko­vá 1, Hlo­žek 1, Bechyn­ský 0,5, Nový 0, Lorenc 1, Janouš 1), bez­pro­blé­mo­vý zápas a vyso­ké vítěz­ství, na čele nic nové­ho, jsme dru­zí 2 body za Domažli­ce­mi a v příš­tím kole nás čeká vzá­jem­ný zápas – utká­ní prav­dy!