Přeskočit na obsah

Soutěže družstev dospělých

2.liga, 2.kolo: Chess club Písek – ŠK 64 Plzeň 4,5:3,5

Do Pís­ku (respek­ti­ve na zámek ve Vrá­ži, kde píseč­tí hra­jí) jsme ke 2. kolu odje­li bez tří hrá­čů základ­ní sesta­vy bez vel­kých ambi­cí – sou­peř s prů­mě­rem základ­ní sesta­vy 2256 pat­ří mezi nej­vět­ší favo­ri­ty sou­tě­že. Prů­běh zápa­su ale vůbec nena­svěd­čo­val, že se jed­ná o sou­boj out­si­de­ra s kan­di­dá­tem postu­pu, dokon­ce to v jed­nu chví­li vypa­da­lo, že bychom moh­li i bodo­vat. Na pro­hru Pet­ra Herej­ka (4.) se stra­te­gic­ky přes­ně hra­jí­cím mezi­ná­rod­ním mis­trem Hausne­rem zare­a­go­val výhrou po skvě­lém útoč­ném výko­nu ve své pre­mi­é­ře ve 2. lize Artem Mame­tev (8.), kte­rý si dal navíc krás­ný dárek ke svým pat­nác­ti­nám! Půl­bod za remí­zu při­dal v těž­kém sou­bo­ji jed­ni­ček Jir­ka Houš­ka (1.), kte­rý dokon­ce čer­ný­mi své­ho sou­pe­ře celou par­tii tla­čil. Pak pro­hrál dal­ší z dru­ho­li­go­vých nováč­ků Hon­za Lang­ma­jer (7.), když sice zís­kal sou­pe­řo­vu dámu za věž a leh­kou figu­ru, sou­pe­řo­va ini­ci­a­ti­va sla­vi­la úspěch. A po remí­ze díky úspěš­né obra­ně těž­ké pozi­ce Fili­pa Holé­ho (3.) vyhrál čer­ný­mi Hon­za Bechyn­ský (5.), když sou­pe­ře pře­hrál ve střed­ní hře, a bylo opět vyrov­ná­no. Bohu­žel ale v kon­cov­ce muse­la slo­žit zbra­ně Kat­ka Malá­ro­vá (6.). A za sta­vu 3:4 dohrá­val Míra Palek (2.). Jeho sou­peř dosá­hl v kon­cov­ce vyhra­né pozi­ce, jed­ním neo­pa­tr­ným tahem ale ztra­til pěš­ce a pozi­ce se zkom­pli­ko­va­la, Míra se pak zkou­šel ješ­tě pozi­ci vyhrát, ale sou­peř vše ubrá­nil a par­tie skon­či­la remízou.

KPII, 2.kolo: ŠSK Heř. Huť/Nýřany B – ŠK 64 Plzeň B 2,5:5,5

K prů­bě­hu zápa­su poslal repor­táž Vašek Hrdlička:

Navzdo­ry tomu, že tuto nedě­li odje­la všech­na naše druž­stva na své ven­kov­ní pou­tě výraz­ně osla­be­na, vědě­li jsme, že Béč­ko čeká v Nýřa­nech zají­ma­vé klá­ní, už díky natu­re­lu taměj­ší­ho kapi­tá­na Lubo­še Kří­že, kte­rý necho­dí pro ostřej­ší slův­ko dale­ko. Absen­ce pár hrá­čů Áčka zna­me­na­la, že je nahra­dí bor­ci ze zákla­du B-týmu (Lang­ma­jer, Mame­tev) a ze stu­dij­ních či pra­cov­ních důvo­dů či vzhle­dem k lax­ní­mu pří­stu­pu jiných jsme hor­ko­těž­ko dali do kupy kýže­ných osm bojov­ní­ků - Dač Nový, Matěj Šeter­le, Lukáš Daňhel, Vašek Hrd­lič­ka, Míra Ran­da, David Lorenc, Andriy Andru­se­vy­ch a Jir­ka Les - při­čemž Dač a David nastou­pi­li jen, aby pod­po­ři­li druž­stvo, pro­to­že potře­bo­va­li odjet brzy.

Sou­pe­ři se sešli ve své sko­ro až stan­dard­ní sesta­vě, na prv­ní nomi­no­va­li mla­dou puš­ku Ond­ru Chme­lí­ka, dal­ší des­ky obsa­di­li ostří­le­ní mata­do­ři Luboš Kříž, Míla Vlk, Petr Král a i od dal­ších v pořa­dí - Kas­tl, Syro­vát­ka, Bošek, Krisman - se dalo čekat, že neda­jí svou kůži laci­no. Vtip­nou moment­kou bylo, když se Luboš Kříž pře­po­čí­tal a těs­ně před desá­tou povo­lá­val ješ­tě pana Vaň­ka, kte­ré­mu po pří­cho­du sdě­lil, že je jich s ním už moc.

Zápas neza­čal dob­ře, Dač chy­bo­val téměř již na star­tov­ní čáře a byl při­nu­cen brzy kapi­tu­lo­vat. Na čtvr­té se u Vaš­ka změ­ni­lo zahá­je­ní v mír­nou pře­střel­ku a neby­lo jas­né, kdo prv­ní schy­tá kul­ku. David řešil drob­né peri­pe­tie a na zby­lých des­kách se zatím nestih­lo udát nic strhujícího.

Brzy však začí­na­la vypa­dat sym­pa­tic­ky Andriy­o­va pozi­ce a i když Jir­ka bojo­val s pikem míň, díky jeho srd­na­té­mu postu­pu bylo jas­né, že ješ­tě není nic roz­hod­nu­to. U Vaš­ka jeho i sou­pe­ře všech­ny kul­ky minu­ly a po pře­cho­du do kon­cov­ky Vašek při­jal sou­pe­řo­vu nabíd­ku na remí­zu. David Lorenc vyrov­nal pozi­ci a roze­šel se se sou­pe­řem také smír­ně. V tu chví­li jsme sice na sou­pe­ře jeden bod ztrá­ce­li, ovšem Andriy stál lépe a lépe, u Míry jsme dou­fa­li, že spl­ní papí­ro­vé před­po­kla­dy a zby­lé šachov­ni­ce zůstá­va­ly otevřené.

Andriy nako­nec své dílo úspěš­ně doko­nal a upra­vil na 2:2. U Luká­še byla dlou­ho na šachov­ni­ci takřka syme­t­ric­ká pozi­ce, ovšem jeho figu­ry měly lep­ší sou­hru a Lukáš si zku­še­ně počkal na defi­ni­tiv­ní chy­bu sou­pe­ře. Nedlou­ho poté zapsal půl­bod i Jir­ka Les, když udr­žel par­tii, kde dlou­ho tahal za mír­ně krat­ší konec. A tak jsme se dosta­li do vede­ní 3,5:2,5 a dohrá­va­li Míra Ran­da pro­ti Kas­t­lo­vi a Matěj Šeter­le pro­ti Křížovi.

Míra obě­to­val figu­ru a pak už zača­la krás­ně fun­go­vat pří­má úměr­nost. Jak se zvy­šo­val počet pěš­ců, kte­ré za ni postup­ně dobyl, zvy­šo­va­la se i naše šan­ce na výhru v zápa­se. A to jsme ješ­tě měli v zálo­ze Matě­je! Po časov­ce, kde se výho­da pře­lí­va­la ze stra­ny na stra­nu udě­lal Luboš Kříž chy­bu a pře­šel do jezd­co­vé kon­cov­ky, kde si vle­zl do vidlí a jeho akcie v par­tii šly rapid­ně dolů. Míra i Matěj své due­ly zdár­ně dobo­jo­va­li a zmar domá­cích nej­lé­pe demon­stro­val Luboš Kříž, kte­rý vzte­ky zmuchlal par­ti­ář. A tak jsme z Nýřan odjíž­dě­li s neče­ka­nou, ovšem zce­la zaslou­že­nou výhrou 5,5:2,5!

Závě­rem bych rád podě­ko­val všem, kdo v nedě­li napříč vše­mi sou­tě­že­mi nastou­pi­li a všem kapi­tá­nům za vůli řešit per­so­nál­ní krizi.“

RP A, 2. kolo: TJ Plzeň Košutka D – ŠK 64 Plzeň F 4:1

Druž­stvo F kapi­tá­na Vaš­ka Pelíš­ka hrá­lo ve 2. kole na Košut­ce pro­ti jejich sil­né­mu Déč­ku bohu­žel bez tří hrá­čů základ­ní sesta­vy. I přes poráž­ku 1 : 4 (pro­hrá­li Vašek Pelí­šek, Robert Vác­la­vík, Ště­pán KuchtaIvo Švam­berg, výhru – a to kon­tu­mač­ní – zazna­me­nal Kuba Mareš) pat­ří vel­ké podě­ko­vá­ní všem hrá­čů, kte­ří byli ochot­ni nastoupit.

RP B, 2. kolo: ŠK Tachov B – ŠK 64 Plzeň E 5:0

Druž­stvo E Tere­zy Urvál­ko­vé čeka­la ces­ta do Tacho­va. Síla sesta­vy Béč­ka tachov­ských (kte­rá by spí­še pat­ři­la někam do KPII) před­ur­čo­va­la výsle­dek, navíc druž­stvo bylo bez čtyř hrá­čů základ­ní sesta­vy, ale druž­stvo odje­lo (Tere­za Urvál­ko­vá, Ema Urvál­ko­vá, Anič­ka Šafá­řo­vá, Natál­ka Kře­no­vá a Ale­xej Tirb) a bojo­va­lo… Zázrak se neko­nal – byla z toho poráž­ka 0 : 5. Podě­ko­vá­ní pat­ří všem hrá­čům, ale pře­de­vším Tere­ze, že dala sesta­vu ochot­ných dohro­ma­dy, plni­la funk­ci řidič­ky a navíc týmo­vé jedničky.