Přeskočit na obsah

Turnaje

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č. 100, Plzeň 12. 9. 2023 1.-2.Hon­cha­rov Makar a Herejk Petr 5 (z 10), 3.-4.Jan­čík Voj­těch a Opa­lec­ký Adam 1 https://chess-results.com/tnr780707.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát!… Číst dále »Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 2

Blesk ŠK64Plzeň – září2, pon­dě­lí 11. 9. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/XcpVGHxn): 1.Herejk Petr 4 (z 5), 2.Velič­kov Domi­nik 4, 3.Tenk Mar­tin 3,5, 4.Vác­la­vík Robert 2, 5.Mik Anto­nín 1,5.

Online Blesk ŠK64 Plzeň - září 1

Blesk ŠK64Plzeň – září1, pon­dě­lí 4. 9. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/a64ZlgLw):  1.Velič­kov Domi­nik 1 (z 1), 2.Vác­la­vík Robert 0.

Memoriál Břetislava Modra

V sobo­tu 2. září od 13 hodin v pro­sto­rách EA Hotel Juliš pro­bě­hl 6.ročník Memo­ri­á­lu Bře­ti­sla­va Mod­ra. Na úvod na Břé­ťu a časo­pis Šachin­fo zavzpo­mí­na­li vel­mistři David Nava­ra a Vlas­ti­mil Jansa. Mezi­ná­rod­ní rapi­do­vý tur­naj s cel­ko­vou účas­tí… Číst dále »Memo­ri­ál Bře­ti­sla­va Modra

Hrajeme spolu 2023

2. 9. 2023 Rado­by­či­ce (Soko­lov­na) Výsled­ky hrá­čů a čle­nů tré­nin­ko­vých sku­pin ŠK 64 Plzeň: Star­ší: 2.Jakub Vaník 6, 13.Vik­to­riia Stra­zhnyk 4,5, 16.Mag­da­le­na Kou­tec­ká 4, 26.Jin­dřich Beneš 3,5, 29.Vít Vokrač­ka 3, 31.Josef Kohout 3. Mlad­ší: 8.Yevhen Stra­zhnyk 4, 9.Vác­lav Kou­tec­ký 4, 10.Anto­nín Šobr 4.… Číst dále »Hra­je­me spo­lu 2023

Suverénním vítězem Calliditas Openu Matouš Eret

Jas­ným vítě­zem Cal­li­di­tas Ope­nu hra­né­ho v rám­ci 22. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2023 se stal hráč Soko­la Kla­to­vy Matouš Eret. Výhrou v posled­ním devá­tém kole vylep­šil svo­ji bilan­ci na skvě­lých 8,5 bodu a doká­zal jas­nou pře­va­hu nad zbyt­kem… Číst dále »Suve­rén­ním vítě­zem Cal­li­di­tas Ope­nu Matouš Eret

O pohár města Klatov

Kla­to­vy 1. – 9. 7. 2023 V tra­dič­ním prázd­ni­no­vém tur­na­ji se před­sta­vi­lo hned něko­lik hrá­čů ŠK 64 Plzeň. V tur­na­ji A si skvě­le počí­nal Marek Janouš, kte­rý vybo­jo­val 6 bodů a obsa­dil vyni­ka­jí­cí 6. mís­to. Na skvě­lém 14. mís­tě se… Číst dále »O pohár měs­ta Klatov

Šachový festival Plzeň 2023

Dovo­lu­je­me si Vás co nej­sr­deč­ně­ji pozvat na 22. roč­ník Mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu Plzeň 2023, kte­rý se usku­teč­ní od 19. do 26. srp­na 2023 v plzeň­ském Par­ko­ho­te­lu. Sou­čás­tí budou násle­du­jí­cí tur­na­je: Podrob­nos­ti v pří­lo­ze a na strán­kách fes­ti­va­lu - https://www.sachovyfestivalplzen.cz/.

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.99, Plzeň 6. 6. 2023 1.Hon­cha­rov Makar 5 (z 6), 2.Herejk Petr 4,5, 3.Andru­se­vič Andrej 2,5, 4.Tenk Mar­tin 0. https://chess-results.com/tnr774596.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te… Číst dále »Šacho­vé úter­ky v hote­lu LIONS

Online Blesk ŠK64 Plzeň - červen 1

Blesk ŠK64 Plzeň – červen1, pon­dě­lí 5. 6. 2023 od 19:30 (https://lichess.org/swiss/HOmarfuV): 1.Hon­cha­rov Makar 7 (ze 7), 2.Herejk Petr 6, 3.Beneš Jin­dřich 5, 4.Kuchta Ště­pán 4, 5.Mach Jan 3, 6.Vokrač­ka Vít 2, 7.Kužel Denis 2, 8.Kužel Filip 2, 9.Tirb Ale­xej 2, 10.Tonda2014 2. Seri­ál pon­děl­ních bles­ko­vých onli­ne… Číst dále »Onli­ne Blesk ŠK64 Plzeň - čer­ven 1