Festival PLZEŇ 2019

Open tur­naj Hlav­ní­ho OPEN tur­na­je hra­né­ho v rám­ci 18. roč­ní­ku šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2019 pořá­da­né­ho naším klu­bem ŠK 64 Plzeň se zúčast­ni­lo 30 hrá­čů. Do gale­rie vítězů se v sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji zařa­dil Marek Pokru­pa, kte­rý vyhrál zis­kem 5,5 bodů. Stej­ný počet bodů uhrál i dru­hý Jonáš Eret. Pět bodů vybo­jo­va­li tře­tí Jonáš Eret, čtvr­tý Zde­něk Hába a pátý Ukra­ji­nec Ihor […]

Mistrovství Evropské unie mládeže 2019

Hned troj­ná­sob­né zastou­pe­ní hrá­čů naše­ho klu­bu jsme měli na Mis­trov­ství Evrop­ské unie 2019, kte­ré se kona­lo před­po­sled­ní srp­no­vý víkend v kou­tech nad Des­nou. V kate­go­rii do 14 let hrál Marek Janouš (ačko­li pat­ří stá­le do kate­go­rie 12letých), uhrál v koneč­ném hod­no­ce­ní 4,5 bodu a obsa­dil 16. mís­to (vzhle­dem k tomu, že byl nasa­zen s č.15, potvr­dil své nasa­ze­ní – do elo fide […]

Marek Janouš na Mistrovství Evropy

Hned dvě mis­trov­ství Evro­py absol­vo­val v posled­ním měsí­ci Marek Janouš. Nej­pr­ve byl čle­nem repre­zen­tač­ní­ho druž­stva ČR A na Mis­trov­ství Evro­py druž­stev mlá­de­že do 12 let, kte­ré vybo­jo­va­lo skvě­lé 5. mís­to. Marek ode­hrál čty­ři par­tie, ale nastu­po­val k nim bohu­žel s nachla­ze­ním, tak­že nako­nec z toho byl jedi­ný půl­bod. I tak ale skvě­lé zku­še­nos­ti! Na začát­ku srp­na pak Marek odces­to­val do Bra­ti­sla­vy na […]

OPEN Klatovy 2019

V Kla­to­vech prá­vě pro­bí­há vel­ký mezi­ná­rod­ní tur­naj, naši hrá­či se v něm roz­hod­ně neztrá­ce­jí, po 4. kole byl na vyni­ka­jí­cím 24. mís­tě se 2,5 body David Hlo­žek (do fide elo +58 bodů), fan­tas­tic­ky si vedl také Marek Janouš (2 body, 46.průběžné mís­to a +50 elo­bo­dů!!). Dan Nový byl se stej­ným bodo­vým zis­kem jen o jed­no mís­to před Mar­kem (+18 elo­bo­dů). […]

Marek Janouš na slovenských turnajích

V mezi­ná­rod­ním rapid tur­na­ji Smart Kids Cham­pi­on­ship 2019 v Ružom­be­ro­ku zís­kal Marek Janouš 7 bodů z 9 a vybo­jo­val ve výbor­né kon­ku­ren­ci vyni­ka­jí­cí 2.místo! Na stej­ném mís­tě ješ­tě v bles­ko­vém tur­na­ji zis­kem 5,5 bodu při­dal 13. mís­to (4 z čes­kých hrá­čů). A na násled­ném tur­na­ji v Lip­tov­ském Miku­láši ten­to­krá­te ve váž­ném tem­pu hrá­čů do 15 let uhrál Marek 5 bodů a obsa­dil 5. mís­to. Kom­plet­ní výsled­ky rapid […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.33, Plzeň 11. 6. 2019 1.Herejk 4, 2.Mametev 2, 3.Šeterle 0. http://chess-results.com/tnr448341.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.34, Plzeň 18. 6. 2019 1.Herejk 5,5, 2.Palková 4,5, 3.Šafářová M. 1, 4.Šafářová A 1. http://chess-results.com/tnr450253.aspx?lan=5

Šachový turnaj dětí a mládeže

9. 6. 2019 Pra­ha, hotel EMBASSY Tur­naj napros­to ovlá­dl Marek Janouš, kte­rý z pozi­ce čtvr­té­ho nasa­ze­né­ho vyhrál ve sluš­né kon­ku­ren­ci zis­kem 6,5 bodu (+42 do rapi­do­vé­ho elo), krás­né čtvr­té mís­to s 5 body uhrál Jan Lang­ma­jer (-15) a se stej­ným bodo­vým zis­kem obsa­dil 7. mís­to Artem Mame­tev (+8). Koneč­né 15.místo se 4,5 body uhrál Hynek Blud­ský (4.místo v kate­go­rii do 10 let – […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.31, Plzeň 28. 5. 2019 1.Bechynský Jan 5,5, 2.Mametev Artem 4,5, 3.Herejk Petr 4,5, 4.Janouš Marek 3,5. http://chess-results.com/tnr444704.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.32, Plzeň 4. 6. 2019 1.Klement Lukáš 8, 2.Herejk Petr 7, 3.Bechynský Jan 2, 4.Mametev Artem 1. http://chess-results.com/tnr446574.aspx?lan=5