Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.72, Plzeň 14. 6. 2022 1.Herejk Petr 5, 2.Lang­ma­jer Jan 4, 3.Mame­tev Artem 3, 4.Hon­cha­rov Makar 2, 5.Laier Jan 1, 6.Urvál­ko­vá Tere­za 0. http://chess-results.com/tnr648254.aspx?lan=5 Pro letoš­ní sezó­nu to by posled­ní úter­ní bles­ko­vý tur­naj, pokra­čo­vat bude­me zase až v září! 

Prague International Chess Festival 2022

Pra­ha 8. – 17. 6. 2022 V Open tur­na­ji úspěš­ně boju­je také Marek Janouš. Po sed­mi kolech je se 4 body na prů­běž­ném 105. mís­tě, cen­ná je jeho remí­za s IM Kul­hán­kem. V rapid tur­na­ji 13. 6. 2022 si zahrál Robert Vác­la­vík, vybo­jo­val 2 body a obsa­dil 81. mís­to. Výsled­ky OPEN - http://chess-results.com/tnr645719.aspx Rapid - http://chess-results.com/tnr645724.aspx?lan=5

Mistrovství České republiky družstev mladších žáků

10. – 12. 6. 2022, Jih­la­va Hned 14 dní po fan­tas­tic­kém pátém mís­tě na MČR druž­stev star­ších žáků v Chru­di­mi měl náš klub žha­vé želíz­ko v ohni na dal­ší pres­tiž­ní sou­tě­ži – Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků. Výpra­va do Jih­la­vy číta­la 11 čle­nů, hrá­či Hynek Blud­ský (1.šachovnice), Vít Blud­ský (2.), Makar Hon­cha­rov (3.), Voj­těch Jan­čík (4.), Deni­sa Mare­šo­vá  (5.) a Jiří Hoffmann […]

Mistrovství ČR školních družstev 2022

Kate­go­rie 1. - 5. tří­da Nové Hra­dy 31. 5. – 1. 6. 2022 Člen ŠK 64 Plzeň Voj­těch Jan­čík hrál za druž­stvo 28. ZŠ Plzeň, kte­ré zis­kem 22,5 bodu obsa­di­lo tře­tí mís­to a vybo­jo­va­lo bron­zo­vé medai­le. Voj­ta při­spěl zis­kem 6,5 bodu z 9 par­tií. Voj­to­vi k bron­zo­vé medai­li z Mis­trov­ství ČR gra­tu­lu­je­me! Pořa­dí: 1.ZŠ ČSA Frý­­dek-Mís­­tek - 24,0 2.ZŠ U sv. Ště­pá­na Pra­ha - 23,5 3.28.ZŠ […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.71, Plzeň 7. 6. 2022 1.Mame­tev Artem 5, 2.-4.Herejk Petr, Lang­ma­jer Jan, Velič­kov Domi­nik 3, 5.Hno­cha­rov Makar 1, 6.Laier Jan 0. http://chess-results.com/tnr645949.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.70, Plzeň 31. 5. 2022 1.Mame­tev Artem 5, 2.-4.Herejk Petr, Lang­ma­jer Jan, Velič­kov Domi­nik 3, 5.Hno­cha­rov Makar 1, 6.Laier Jan 0. http://chess-results.com/tnr643721.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Mistrovství České republiky družstev starších žáků

28. – 29. 5. 2022, Chru­dim Krů­ček od medai­le Druž­stvo ŠK 64 Plzeň ve slo­že­ní 1.Janouš Marek, 2.Mametev Artem, 3.Bludský Hynek, 4.Bludský Vít, 5.Honcharov Makar, 6.Marešová Deni­sa, 7.Urválková Ema se zúčast­ni­lo tra­dič­ní­ho již 58. (!!) roč­ní­ku šacho­vých Zaje­čic, kte­rý se hrál jako Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků. Cílem jsme si sta­no­vi­li bojo­vat o prv­ní desít­ku koneč­né­ho pořadí, […]

O pohár starosty města Nymburk

28. 5. 2022, Nym­burk Tur­na­je s výbor­nou kon­ku­ren­cí se zúčast­nil také Robert Vác­la­vík, vybo­jo­val 2,5 bodu a obsa­dil 168. mís­to (nasa­zen 177). Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr623774.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&zeilen=99999. Foto­ga­le­rie - https://photos.app.goo.gl/WhTjhZLzX65w7E7m7

Krajský přebor v rapid šachu jednotlivců 2022

28. 5. 2022, Heř­ma­no­va Huť Mezi 16ti účast­ní­ky na KP v rapi­du jsme měli tři hrá­če. Hon­za Lang­ma­jer uhrál 4 body (blýs­kl se výhrou v prv­ní kola nad Lubo­šem Kří­žem) a obsa­dil pěk­né 6. mís­to. Mar­tin Pod­be­rec­ký zís­kal 1,5 bodu a obsa­dil 15. mís­to a Maxim Pod­be­rec­ký bez bodo­vé­ho zis­ku skon­čil na 16. mís­tě. Podrob­né výsled­ky na: http://chess-results.com/tnr641323.aspx?lan=5&art=1.