Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.52, Plzeň 14. 9. 2021 1.Lang­ma­jer Jan 5,5, 2.Šeter­le Matěj 5, 3.Mame­tev Artem 4, 4.Herejk Petr 4, 5.Šťast­ný Josef 1. https://chess-results.com/tnr578860.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.53, Plzeň 5. 10. 2021 1.Herejk Petr 5, 2.Šeter­le Matěj 4, 3.Pal­ko­vá Kate­ři­na 3, 4.Čmo­lík Vác­lav 0. https://chess-results.com/tnr582884.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od […]

Otevřený přebor ŠK 64 Plzeň v rapid šachu

28. 9. 2021 Plzeň (hotel LIONS) Na svá­tek sva­té­ho Vác­la­va se v hote­lu Lions usku­teč­nil Ote­vře­ný pře­bor ŠK 64 Plzeň v rapid šachu. Deset hrá­čů si o titul klu­bo­vé­ho pře­bor­ní­ka v rapid šachu roz­da­lo sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým. Nej­ví­ce bodů (8) vybo­jo­val a klu­bo­vým pře­bor­ní­kem v rapid šachu pro rok 2021 se stal Marek Janouš, jen o půl­bod zpět byl dru­hý Artem Mame­tev a s odstu­pem dalšího […]

O Zlatého krále 2021

Uply­nu­lý pátek 17. září se ve stu­dov­ně FAV ZČU konal již 10. roč­ník šacho­vé­ho tur­na­je pro mlá­dež O Zla­té­ho krá­le. Za čty­ři­a­še­de­sát čer­no­bí­lých polí ten­to­krát used­lo 29 mla­dých vyzna­va­čů krá­lov­ské hry, mezi kte­rý­mi si nej­lé­pe vedl Vít Vilí­mek. Na stup­ně vítězů jej dopro­vo­di­li dru­hý Artem Mame­tev a tře­tí Eda Plic. Výsled­ky https://chess-results.com/tnr579178.aspx?lan=5 Fotogalerie 

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.51, Plzeň 7. 9. 2021 1.Janouš Marek 9, 2.Herejk Petr 8,5, 3.Langmajer Jan 7,5, 4.Mametev Artem 7,5, 5.Šeterle Matěj 5,5, 6.Veličkov Domi­nik 4, 7.Honcharov Makar 0. http://chess-results.com/tnr577702.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

MČR družstev v bleskovém šachu 2021

Tep­li­ce 4. 9. 2021 Obě naše druž­stva v prv­ní dva­cít­ce s 20 body S roč­ní pře­stáv­kou způ­so­be­nou pan­de­mií jsme se roz­je­li do Tep­lic na MČR druž­stev v bles­kov­kách - ten­to­krát dokon­ce se dvě­ma týmy! Ty jsme dle věku roz­dě­li­li na star­ší (Kia­ni, Bechy, Macha­lík, Lorenc, Hrd­lič­ka) a mlad­ší (Šeter­le, Lang­ma­jer, Mame­tev, Pepa Šťast­ný). Star­ší si nes­li ozna­če­ní A, mlad­ší B, což […]

Hrajeme spolu 2021

Rado­by­či­ce 4. 9. 2021 Tur­naj mlá­de­že star­ších: 4.Marešová Micha­e­la 5,5.Hodl Voj­těch 5, cel­kem 27 hrá­čů. Tur­naj mlá­de­že mlad­ších: 3.Jančík Voj­těch 5, 5.Marešová Deni­sa 5, 7.Honcharov Makar 4,5, cel­kem 29 hrá­čů. Star­ší - http://chess-results.com/tnr576398.aspx?lan=5 Mlad­ší - http://chess-results.com/tnr576396.aspx?lan=5

Po dramatické koncovce vyhrál Marek Pokrupa

Posled­ní devá­té kolo hlav­ní­ho tur­na­je šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 při­nes­lo dra­ma­tic­ký sou­boj o vítěz­ství v tur­na­ji. Po osmi ode­hra­ných kolech bylo jas­né, že o pohár pro nej­lep­ší­ho si to roz­da­jí Jan Lang­ma­jer z pořá­da­jí­cí­ho ŠK 64 Plzeň a nasa­ze­ná dvoj­ka tur­na­je Marek Pokru­pa. Ten vel­mi rych­le v par­tii 9.kola s Arte­mem Mame­te­vem zís­kal výho­du, kte­rou bez pro­blé­mů uplat­nil k výhře. Vše měl ve svých […]

Honza Langmajer udržuje vedení

V osmém kole vedou­cí hráč open tur­na­je Jan Lang­ma­jer zazna­me­nal cen­nou výhru čer­ný­mi kame­ny s Mar­ti­nem Tau­šem a roz­ší­řil svůj bodo­vý zisk na 6,5 bodu. Z dru­hé­ho mís­ta Hon­zu stí­há Marek Pokru­pa (6 bodů), kte­rý si lehce pora­dil s Jiřím Hoda­nem. Tře­tí je s půl­bo­do­vým odstu­pem Pavel Fla­jš­man, kte­rý remi­zo­val s Jaro­sla­vem Záhor­ben­ským. V klu­bo­vém der­by Mar­ka Janou­še s Arte­mem Mame­te­vem došlo k překvapení, […]

Honza Toman králem blesku

Sobot­ní bles­ko­vý tur­naj fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 vyhrál napros­to suve­rén­ně Jan Toman hájí­cí bar­vy praž­ské­ho Uni­ches­su. V tur­na­ji hra­ném sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým nedo­vo­lil svým sou­pe­řům ani půl­bod a s 12 body před dru­hém Mar­ti­nem Kopři­vou z DP Pra­ha vyhrál o 2,5 bodu. Tře­tí mís­to vybo­jo­val s 8,5 body Jiří Ško­da z plzeň­ské­ho Pet­ří­na. Nej­lep­ším z hrá­čů ŠK 64 Plzeň byl pátý Artem Mame­tev se […]

Honza Langmajer do posledních dvou kol s půlbodovým náskokem

V par­ti­ích sed­mé­ho kola sou­bo­je Pav­la Fla­jš­ma­na s Mar­kem Janou­šem a Mar­ka Pokru­py s Jaro­sla­vem Záhor­ben­ským skon­či­ly děl­bou bodů, do čela se tak s 5 body a půl­bo­do­vým násko­kem dostal Hon­za Lang­ma­jer, jehož tla­ku v der­by hrá­čů ŠK 64 Plzeň neo­do­lal Matěj Šeter­le. O dru­hé mís­to se s půl­bo­do­vým odstu­pem dělí tro­ji­ce Marek Pokru­pa, Pavel Fla­jš­man a Marek Janouš. Osmé kolo se hra­je v sobo­tu 28.8. od 16 hod., závěrečné […]

Turnaj mládeže ovládl Artem Mametev

V pátek 27. 8. 2021 byl na pro­gra­mu 19. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 tur­naj mlá­de­že v rapid šachu. Pozi­ci nej­vět­ší­ho favo­ri­ta pro­ká­zal v sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji Artem Mame­tev z ŠK 64 Plzeň, kte­rý zazna­me­nal 7 výher. S jedi­nou poráž­kou a 6 body se na 2. mís­tě umís­ti­la Siby­la Řez­níč­ko­vá k Tacho­va, tře­tí skon­čil s 5 body dal­ší zástup­ce ŠK 64 Plzeň Voj­těch Hodl. Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na https://chess-results.com/Tnr569367.aspx?lan=5. Fotogalerie

Festival se blíží do finále

Po šes­ti ode­hra­ných kolech hlav­ní­ho tur­na­je fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 není stá­le nic roz­hod­nu­to. Se stej­ným bodo­vým zis­kem 4,5 bodu jsou na čele hned čty­ři hrá­či. Kro­mě nej­vět­ších favo­ri­tů prv­ní­ho a dru­hé­ho nasa­ze­né­ho Pav­la Fla­jš­ma­na a Mar­ka Pokru­py jsou to i dva zástup­ci ŠK 64 Plzeň Jan Lang­ma­jer (11.nasazený) a Marek Janouš (7.). Nás může těšit, že pod­le pomoc­né­ho hodnocení […]