Lednový král západu 4

Kom­plet­ní výsled­ky v pří­lo­ze a na webu https://lichess.org/swiss/AJA4RNrP. Led­no­vý král zápa­du pokra­ču­je kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah, po skon­če­ní tur­na­je budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mlad­ší. Do cel­ko­vé­ho pořa­dí jed­not­li­vých kate­go­rií se budou kaž­dé­mu počí­tat tři […]

Aktuální informace (k 23. 1. 2021)

Šacho­vé sou­tě­že V repub­li­ko­vých sou­tě­žích druž­stev je již roz­hod­nu­to: sou­tě­že druž­stev dospě­lých říze­né ŠSČR (pro nás 2. liga) se v sou­těž­ním roč­ní­ku 2020/2021 nebu­dou dohrá­vat. U kraj­ských sou­tě­ží není roz­hod­nu­to, ale je více než prav­dě­po­dob­né, že ani ty se dohrá­vat nebu­dou. U sou­tě­ží druž­stev mlá­de­že je sna­ha o dohrá­ní, ale defi­ni­tiv­ně roz­hod­nu­to ješ­tě není. Z mis­trov­ských sou­tě­ží mlá­de­že bylo zru­še­no Mis­trov­ství Čech […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 3

1.Herejk Petr 6,5, 2.Šeterle Matěj 5,5, 3.Janouš Marek 5, 4.Bechynský Jan 4,5, 5.Vla­di­mir Dud­ni­kov 4,5, 6.Mametev Artem 4,5, 7.Suchý Mar­tin 4,5, 8.Bludský Hynek 4, 9.Suchý David 4, 10.Elisey_B 4, 11.Marešová Micha­e­la 3,5, 12.Bludský Vít 3, 13.Stehlík Mar­tin 3, 14.Mach Jan 3, 15.Suchá Eliš­ka 3, 16.Mores Anto­nín 3, 17.Marešová Deni­sa 2,5, 18.Sedláček Ště­pán 2, 19.Stehlík Rudolf […]

Lednový král západu 3

sobo­ta 16.1.2021 (https://lichess.org/…Wad) Hned šest hrá­čů naše­ho klu­bu v prv­ní desit­ce a 16 našich hrá­čů v tur­na­ji – skvě­lá bilan­ce, gra­tu­la­ce a podě­ko­vá­ní našim zástup­cům!! Výsled­ky: 1.(1.H16) Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6, 2.(1.H14) Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 6, 3.(2.H14) Mame­tev Artem (ŠK64 Plzeň) 5,5, 4.(2.H16) Lang­ma­jer Jan (ŠK64 Plzeň) 5, 5.(3.H16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 Plzeň) 5, 6.(1.H12) Bludský […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 2

1.Janouš Marek 6, 2.Marešová Micha­e­la 5, 3.Langmajer Jan 5, 4.Herejk Petr 5, 5.Vla­di­mir Dud­ni­kov 5, 6.Šeterle Matěj 4,5, 7.Bludský Vít 4,5, 8.Bludský Hynek 4, 9.Mametev Artem 4, 10.Mores Anto­nín 4, 11.dhruvde­ko­ning 3,5, 12.Suchý Mar­tin 3, 13.Spencer Aaron 3, 14.Suchá Eliš­ka 3, 15.Hendrychová Tere­za 3, 16.Marešová Deni­sa 3, 17.Stehlík Mar­tin 2,5, 18.Stehlík Rudolf 2,5, 19.BMW1951 2, […]

Lednový král západu 2

tur­naj mlá­de­že (2003 a ml.) hra­ný onli­ne v sobo­tu 9.1.2021 (podrob­nos­ti na https://lichess.org/swiss/7EpBfBLV), pořa­da­te­lem je náš Šacho­vý klub 64 Plzeň a Sokol Kla­to­vy. Výsled­ky: 1.(1.H14) Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 6,5, 2.(1.H16) Lang­ma­jer Jan (ŠK64 Plzeň) 6,5, 3.(1.H12) Bukvaj Mar­tin (Sokol Kla­to­vy) 5, 4.(2.H16) Val­d­man Jakub (ŠK Líně) 5, 5.(2.H12)  Rou­bal Maty­áš (Sokol Kla­to­vy) 5, 6.(3.H16,1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - leden 1

I v roce 2021 budou pokra­čo­vat kaž­dé pon­dě­lí od 19,00 onli­ne bles­ko­vé tur­na­je ŠK64 Plzeň, ten prv­ní se konal 4.1.2021. Výsled­ky: 1.Kia­ni Kia­ra­sh 6, 2.Blud­ský Hynek 5,5, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Vla­di­mir-Dud­ni­kov 5, 5.Janouš Marek 4,5, 6.Šťast­ný Josef 4, 7.Lorenc David 4, 8.Suchý Mar­tin 4, 9.Mores Anto­nín 4, 10.Blud­ský Vít 4, 11.Mare­šo­vá Micha­e­la 3,5, 12.Mare­šo­vá Deni­sa 3,5, […]

Lednový král západu 1

Úspěš­ně se roz­jel seri­ál onli­ne tur­na­jů pro mlá­dež 2003 a ml. Led­no­vý král zápa­du pořá­da­ný naším klu­bem. Tur­naj č.1 hra­ný v sobo­tu 2. 1. 2021 za skvě­lé účas­ti 45 hrá­čů (!!) cel­ko­vě vyhrál Matouš Hla­vi­na (Kla­to­vy, 6,5 bodu) před Mar­kem Janou­šem (6 bodů) a Deni­sem Kasí­kem (Kla­to­vy, 5,5 bodu) Koneč­né pořa­dí 1. tur­na­je: 1. (1.H16) Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6,5, 2. (1.H14) […]

Seriál online turnajů pro mládež Lednový král západu

Vzhle­dem k pokra­ču­jí­cí pan­de­mii a po úspě­chu tří onli­ne zápa­su jsme se spo­leč­ně se Soko­lem Kla­to­vy roz­hod­li usku­teč­nit seri­ál pěti tur­na­jů o Led­no­vé­ho krá­le zápa­du. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00, po skon­če­ní budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mladší. […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 3

Tře­tí zápas 30.12. byl pak plně v naší moci. Ačko­li Kla­to­vá­ci nastou­pi­li se vše­mi nej­lep­ší­mi (my také!), naše pře­va­ha byla cítit od prv­ních par­tií a koneč­né skó­re se v tom­to roz­ho­du­jí­cím tře­tím zápa­su zasta­vi­lo na hod­no­tě 49 : 44 v náš pro­spěch. Cel­ko­vé pořa­dí vyhrál Marek Janouš (s 5 výhra­mi a 4 remí­za­mi bez jedi­né poráž­ky), a to potře­tí v řadě, vel­ká gra­tu­la­ce! Hon­za Lang­ma­jer při­dal 6,5 a velmi […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - prosinec 4

1.Herejk Petr 7, 2.seil­mar 5,5, 3.Lorenc David 5, 4.Blud­ský Hynek 4, 5. Mare­šo­vá Micha­e­la 4, 6.Mores Anto­nín 4, 7.Mach Jan 3,5, 8.Blud­ský Vít 3,5, 9.Hen­drych­o­vá Tere­za 3, 10.Suchý Mar­tin 3, 11.Suchý David 3, 12.Suchá Eliš­ka 2,5, 13.Sed­lá­ček Ště­pán 1,5, 14.Kon­stan­tin­spg 0. Onli­ne bles­ky ŠK64 Plzeň pokra­ču­jí i v novém roce, ten nej­bliž­ší (leden 1) se koná v pondělí […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 2

Ve dru­hém zápa­se 27.12. nastou­pi­li Kla­to­vy bez někte­rých svých opor, i tak je vítěz­ství 46:40 pro naše bar­vy vel­mi cen­né! Vítě­zem tur­na­je se stal opět Marek Janouš (vel­ká gra­tu­la­ce), výraz­ný pří­nos 6,5 bodu pro náš tým při­nes­li Hon­za Lang­ma­jer a Artem Mame­tev, výbor­ných 5 bodů při­da­la Eliš­ka Suchá a vel­mi cen­né byly 4 body Natál­ky Kře­no­vé. Z mlad­ších hrá­čů (2010 a ml.) získal […]