Online Blesk ŠK64 Plzeň — září 3, 3a

Výsled­ky září 3: 1.Petr Herejk 3, 2.Hynek Blud­ský 2, 3.Antonín Mores 2, 4.Jakub Ježek 1, 5.Matěj Šeter­le 1, 6.Bludský Vít 0. Podrob­ně na https://lichess.org/swiss/4tcZ12IW. Výsled­ky září 3a: Výsled­ky: 1.Hynek Blud­ský 4, 2.Petr Herejk 4, 3.Matěj Šeter­le 3,5, 4.Vít Blud­ský 2,5, 5.Antonín Mores 1. Podrob­ně na https://lichess.org/swiss/AYgUAiM3.

Hrajeme spolu

Rado­by­či­ce, 20. 9. 2020 mlad­ší: 6.Marešová Deni­sa 4,5, 14.Jančík Voj­těch 3,5 (dále viz http://chess-results.com/tnr535522.aspx) star­ší: 3.Artem Mame­tev 5,5, 9.Marešová Micha­e­la 4, 12.Plic Edu­ard 4 (dále viz http://chess-results.com/tnr535521.aspx)

O Zlatého krále

Plzeň, 18. 9. 2020 2.Mametev Artem 5, 3.Janouš Marek 5, 4.Plic Edu­ard 4,5, 5.Langmajer Jan 4,5, 7.Jančík Voj­těch 4, 12.Les Jiří 3,5, 14.Hodl Voj­těch 3, 15.Šafářová Anna Marie 3, 16.Veličkov Domi­nik 3, 18.Trhlík Mar­tin 2 (viz http://chess-results.com/tnr535071.aspx). Tur­naj byl pořá­dán naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň, cel­kem hrá­lo 19 hrá­čů! Foto­ga­le­rie

Krajský přebor juniorů

Domažli­ce, 12. – 13. 9. 2020 Dvě stří­br­né medai­le vybo­jo­va­li naši čle­no­vé na Kraj­ském pře­bo­ru juni­o­rů a doros­ten­ců v Domažli­cích. Hon­za Lang­ma­jer hrál tur­naj do 18 let bez poráž­ky, dokon­ce jako jedi­ný pora­zil vítě­ze! Marek Janouš se roz­ho­dl zahrát si tur­naj do 20 let a i on vybo­jo­val stří­br­nou medai­li. Gra­tu­lu­je­me! Výsled­ky Kat. do 20 let: 2.Marek Janouš 3,5/5 (dále viz […]

Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže

Čes­ké Budě­jo­vi­ce 5. – 6. 9. 2020 Hned čtyř­ná­sob­né zastou­pe­ní měl náš klub v mis­trov­ských sou­tě­žích Mis­trov­ství ČR v rapid šachu mlá­de­že. V kate­go­rii D10 si skvě­le ved­la Deni­sa Mare­šo­vá, před posled­ním devá­tým kolem se dosta­la do prv­ní desít­ky a posled­ní kolo ode­hrá­la na dru­hé šachov­ni­ci, pro­hra ale zna­me­na­la, že s 5 body obsa­di­la 12. mís­to. V nejmlad­ší kate­go­rii chlap­ců H10 bojo­val úspěš­ně Hynek Blud­ský, zís­kal […]

Turnaj o Zlatého krále

Tur­naj mlá­de­že v rapid šachu (pro hrá­če 2005 a ml.) tra­dič­ně star­tu­je novou sezó­nu již 18. září od 16:00. Mís­to koná­ní: Cen­t­rum logic­kých her FAV ZČU Plzeň — stu­dov­na, Tech­nic­ká 8. Urče­no pro hrá­če všech výkon­nos­tí, i začá­teč­ní­ky – ceny pro všech­ny!!

Šachový festival Plzeň 2020 a Mistrovství ČR mužů

Hlav­ním tur­na­jem Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu Plzeň 2020, kte­rý pořá­dal ve dnech 23. – 31. 8. 2020 náš ŠK 64 Plzeň, bylo Mis­trov­ství ČR v šachu mužů 2020. Mis­trem repub­li­ky se stal David Nava­ra před Vik­to­rem Láz­nič­kou a Zbyň­kem Hráč­kem, z našich zástup­ců skon­čil David Hlo­žek se 3,5 body na 64.místě (do ratingu FIDE při­psal +41), o dvě mís­ta na 66.místě se 3 body […]