Mistrovství ČR v šachu mužů 2020

Náš klub ŠK 64 Plzeň bude pořa­da­te­lem Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mužů 2020! Uspě­li jsme v kon­kur­zu vypsa­ném Šacho­vým sva­zem ČR a sta­ne­me se orga­ni­zá­to­ry nej­vý­znam­něj­ší čes­ké mis­trov­ské sou­tě­že. Mis­trov­ství ČR se bude hrát jako open tur­naj pro hrá­če s ratingem nad 2200 a pro­běh­ne v rám­ci 19. roč­ní­ku Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2020. Sou­čás­tí fes­ti­va­lu bude ješ­tě mezi­ná­rod­ní open tur­naj a řada dalších […]

Festival PLZEŇ 2019

Open tur­naj Hlav­ní­ho OPEN tur­na­je hra­né­ho v rám­ci 18. roč­ní­ku šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2019 pořá­da­né­ho naším klu­bem ŠK 64 Plzeň se zúčast­ni­lo 30 hrá­čů. Do gale­rie vítězů se v sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji zařa­dil Marek Pokru­pa, kte­rý vyhrál zis­kem 5,5 bodů. Stej­ný počet bodů uhrál i dru­hý Jonáš Eret. Pět bodů vybo­jo­va­li tře­tí Jonáš Eret, čtvr­tý Zde­něk Hába a pátý Ukra­ji­nec Ihor […]

OPEN PLZEŇ 2018 vyhrál Jonáš Eret

Hlav­ní mezi­ná­rod­ní OPEN tur­naj fes­ti­va­lu PLZEŇ 2018 vyhrál v plzeň­ském hote­lu LIONS hráč ŠK Kla­to­vy Jonáš Eret. V deví­ti­ko­lo­vém klá­ní vybo­jo­val 7 bodů za pět výher a čty­ři remí­zy a před dru­hým Zdeň­kem Hábou z ŠK Mahr­la Pra­ha vyhrál o půl­bod. Tře­tí mís­to obsa­dil nej­lep­ší ze šes­ti­bo­do­vých Miroslav Palek. Jen díky hor­ší­mu pomoc­né­mu hod­no­ce­ní skon­čil čtvr­tý Jiří Hájek z ŠK Přeš­ti­ce a pátý Miroslav […]

Mezinárodní šachový festival Plzeň 2017

V plzeň­ském hote­lu LIONS (dří­ve Hazu­ka) se konal 16. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2017. Hrá­lo 38 hrá­čů a nej­vý­še nasa­ze­ným a vítě­zem se stal vel­mis­tr Petr Neu­man. Výsled­ky jsou na adre­se: http://chess-results.com/Tnr292643.aspx. Foto­ga­le­rie na http://sk64plzen.rajce.idnes.cz/Festival_2017.

Mezinárodní šachový festival INGEM - PLZEŇ 2013

Ve dnech 17. - 24. 8. 2013 pro­bě­hl 12. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu INGEM - PLZEŇ 2013. Vítě­zem mezi­ná­rod­ní­ho OPEN tur­na­je se stal vel­mis­tr Petr Neu­man před Něm­cem Pliuschkim a Rusem Chu­di­nov­ski­chem. Tur­naj mlá­de­že vyhrál Vác­lav Truksa a bles­ko­vý tur­naj vel­mis­tr Jiří Što­ček. Na pro­gra­mu fes­ti­va­lu byla také bese­da s vel­mis­trem Vlas­ti­mi­lem Hor­tem a mezi­ná­rod­ním mis­trem Janem Michál­kem o his­to­rii šachu v Plzni a Plzeň­ském kra­ji a simultánka […]