Soutěž v řešení šachových diagramů

I když šíří­cí se epi­de­mie koro­na­vi­tu výraz­ně vel­mi výraz­ně zasa­hu­je do našich živo­tů a ome­zu­je naše akti­vi­ty, zkus­me si najít čas a ener­gii pro šachy! Vyhla­šu­ji pro­to pro naše mla­dé čle­ny na dobu, kdy je pře­ru­še­no škol­ní vyu­čo­vá­ní, týden­ní sou­těž v řeše­ní šacho­vých úko­lů (při­dat se mohou v pří­pa­dě zájmu i star­ší). Vždy ve čtvr­tek zašlu šest nových dia­gra­mů ve […]

Aktuální informace — přerušení všech soutěží

V sou­vis­los­ti s vývo­jem epi­de­mie koro­na­vi­ru SARS-CoV‑2 a vyhlá­še­ním nou­zo­vé­ho sta­vu jsou až do odvo­lá­ní poza­sta­ve­ny tré­nin­ky a krouž­ky v pon­dě­lí na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu, krouž­ky v úte­rý na 2. ZŠ, tré­nin­ky a bles­ko­vé tur­na­je v hote­lu LIONS. Odlo­že­ny jsou také zbý­va­jí­cí zápa­sy sou­tě­ží druž­stev dospě­lých (KPI i KPII – v obou sou­tě­žích chy­bí dohrát posled­ní dvě kola). Zru­še­ny byly také Kraj­ský pře­bor druž­stev star­ších žáků […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.47, Plzeň 18. 2. 2020 1.Herejk Petr 7, 2.Langmajer Jan 3, 3.Mametev Artem 2 http://chess-results.com/tnr518146.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.48, Plzeň 25. 2. 2020 1.Herejk Petr 7, 2.Mametev Artem 3, 3.Langmajer Jan 2 http://chess-results.com/tnr520405.aspx?lan=5   Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé úte­rý, vždy od 17,30, přijď­te si zahrát!  

Výsledky tréninkových turnajů v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Masa­ry­ko­vo gym­ná­zi­um A1: 1.Langmajer Jan 4, 2.Langmajerová Jana 3, 3.Mametev Artem 3, 4.Les Jiří 2, 5.Novák Ondřej a Tei­chmann Cyril 0,5. B1: 1.Stepanyshyn Kate­ri­na 5, 2.Jančík Voj­těch 5, 3.Křenová Natá­lie 4,5, 4.Trhlík Samu­el 4, 5.Šafářová Anna Marie 3,5, 6.Kuchta Ště­pán 3, 7.Šafářová Mag­da­lé­na 2, 8.Kuchta Lukáš 1. D1: 1.Urbánek V.7, 2.Zíka 6, 3.–5.Jokl Mar­tin, Caj­tha­mlo­vá Anna, […]

Letní šachový tábor Hřebečníky 2020

Srdeč­ně zve­me všech­ny zájem­ce na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2020, kte­rý se usku­teč­ní ve dnech 1. — 8. 8. 2020 na tra­dič­ním mís­tě v Rekre­ač­ním zaří­ze­ní Star Line v Hře­beč­­ní­­kách-Šlo­­vi­­cích. Vypl­ně­nou při­hláš­ku zašle­te naske­no­va­nou na e‑mail: herejkpetr@seznam.cz co nejdří­ve (vzhle­dem z oče­ká­va­né­mu vel­ké­mu zájmu), pří­pad­ně si může­te ale­spoň mís­to před­běž­ně zare­zer­vo­vat.  Plat­bu pro­sím uhraď­te do 15.6.2020 ban­kov­ním pře­vo­dem na kon­to […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.45, Plzeň 7. 1. 2020 1.Janouš Marek 4,5, 2.Herejk Petr 4,5, 3.Palková Kate­ři­na 4,5, 4.Mametev Artem 4, 5.Langmajer Jan 2,5. http://chess-results.com/tnr505276.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.46, Plzeň 14. 1. 2020 1.Bechynský Jan 5, 2.Palková Kate­ři­na 4, 3.Mametev Artem 3, 4.Hrdlička Vác­lav 0 http://chess-results.com/tnr507060.aspx?lan=5   Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé úte­rý, […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.43, Plzeň 10. 12. 2019 1.Herejk Petr 6, 2.Bechynský Jan 5, 3.Langmajer Jan 4, 4.Mametev Artem 3. http://chess-results.com/tnr497429.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.44, Plzeň 17. 12. 2019 1.Janouš Marek 5,5, 2.Herejk Petr 4,5, 3.Palková Kate­ři­na 4, 4.Langmajer Jan 3,5, 5.Mametev Artem 2,5. http://chess-results.com/tnr499708.aspx?lan=5   Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé úte­rý, […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.40, Plzeň 19. 11. 2019 1.Herejk Petr 5,5, 2.Janouš Marek 4,5, 3.Bechynský Jan 3,5, 4.Langmajer Jan 3,5, 5.Lorenc David 3. http://chess-results.com/tnr490762.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.41, Plzeň 26. 11. 2019 1.Palková Kate­ři­na a Herejk Petr 3, 3.Mametev Artem 0 http://chess-results.com/tnr492904.aspx?lan=5   Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé úte­rý, vždy od 17,30, přijď­te […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.39, Plzeň 12. 11. 2019 1.Bechynský Jan 7,5, 2.Timr Jan 6, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Janouš Marek 5. Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé úte­rý, vždy od 17,30, přijď­te si zahrát! http://chess-results.com/tnr488594.aspx?lan=5  

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.38, Plzeň 22. 10. 2019 1.Klement 9,5, 2.Herejk 6,5, 3.Bechynský 6, 4.Palková 4,5, 5.Langmajer 2,5, 6.Mametev 1. http://chess-results.com/tnr482301.aspx?lan=5 Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé lis­to­pa­do­vé úte­rý, vždy od 17,30, přijď­te si zahrát!  

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.35, Plzeň 10. 9. 2019 1.Janouš Marek 8, 2.Bechynský Jan 7,5, 3.Langmajer Jan 4,5, 4.Herejk Petr 4. http://chess-results.com/tnr470137.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.36, Plzeň 24. 9. 2019 1.Herejk Petr 6,5, 2.Bechynský Jan 5,5, 3.Langmajer Jan 4, 4.Lorenc David 3,5, 5.Šeterle Matěj 0,5. http://chess-results.com/tnr474010.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.37, Plzeň 1. 10. 2019 1.Herejk Petr […]