Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.43, Plzeň 10. 12. 2019 1.Herejk Petr 6, 2.Bechynský Jan 5, 3.Langmajer Jan 4, 4.Mametev Artem 3. http://chess-results.com/tnr497429.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.44, Plzeň 17. 12. 2019 1.Janouš Marek 5,5, 2.Herejk Petr 4,5, 3.Palková Kate­ři­na 4, 4.Langmajer Jan 3,5, 5.Mametev Artem 2,5. http://chess-results.com/tnr499708.aspx?lan=5   Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé úte­rý, […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.40, Plzeň 19. 11. 2019 1.Herejk Petr 5,5, 2.Janouš Marek 4,5, 3.Bechynský Jan 3,5, 4.Langmajer Jan 3,5, 5.Lorenc David 3. http://chess-results.com/tnr490762.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.41, Plzeň 26. 11. 2019 1.Palková Kate­ři­na a Herejk Petr 3, 3.Mametev Artem 0 http://chess-results.com/tnr492904.aspx?lan=5   Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé úte­rý, vždy od 17,30, přijď­te […]

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.39, Plzeň 12. 11. 2019 1.Bechynský Jan 7,5, 2.Timr Jan 6, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Janouš Marek 5. Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé úte­rý, vždy od 17,30, přijď­te si zahrát! http://chess-results.com/tnr488594.aspx?lan=5  

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.38, Plzeň 22. 10. 2019 1.Klement 9,5, 2.Herejk 6,5, 3.Bechynský 6, 4.Palková 4,5, 5.Langmajer 2,5, 6.Mametev 1. http://chess-results.com/tnr482301.aspx?lan=5 Seri­ál bles­ko­vých tur­na­jů ŠK 64 Plzeň pokra­ču­je kaž­dé lis­to­pa­do­vé úte­rý, vždy od 17,30, přijď­te si zahrát!  

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.35, Plzeň 10. 9. 2019 1.Janouš Marek 8, 2.Bechynský Jan 7,5, 3.Langmajer Jan 4,5, 4.Herejk Petr 4. http://chess-results.com/tnr470137.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.36, Plzeň 24. 9. 2019 1.Herejk Petr 6,5, 2.Bechynský Jan 5,5, 3.Langmajer Jan 4, 4.Lorenc David 3,5, 5.Šeterle Matěj 0,5. http://chess-results.com/tnr474010.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.37, Plzeň 1. 10. 2019 1.Herejk Petr […]

Tréninkový kemp ŠK 64 Plzeň 2019

Ve dnech 27. – 29. 9. 2019 pro­bě­hl Tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň. Mís­tem koná­ní bylo Rekre­ač­ní stře­dis­ko Máj v Pla­sích. Zúčast­ni­lo se ho 26 osob (z toho 11 dětí – čle­nů klu­bu). Kro­mě 6 hodin tré­nin­ků s tre­né­ry Petrem Herej­kem, Vaš­kem Hrd­lič­kou a Janou Lang­ma­je­ro­vou, byly ode­hrá­ny dva bles­ko­vé tur­na­je a účast­ní­ci pod­nik­li návště­vu plaské ZOO s mini­gol­fem. Kemp se vel­mi vyda­řil a je […]

Členská schůze ŠK 64 Plzeň

V úte­rý 24. 9. 2019 se od 17,30 hod. bude v sute­rén­ních klu­bov­nách hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18, Plzeň (v mís­tě koná­ní úter­ních tré­nin­ků) konat Člen­ská schůze ŠK 64 Plzeň. Prá­vo účas­ti na schůzi mají čle­no­vé ŠK 64 Plzeň star­ší 18 let (s hla­sem roz­ho­du­jí­cím) a rodi­če čle­nů mlad­ších 18 let (s hla­sem porad­ním). Pozván­ku zasí­lám pří­lo­hou a těším se na Vaši účast.

Mistrovství ČR v šachu mužů 2020

Náš klub ŠK 64 Plzeň bude pořa­da­te­lem Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky mužů 2020! Uspě­li jsme v kon­kur­zu vypsa­ném Šacho­vým sva­zem ČR a sta­ne­me se orga­ni­zá­to­ry nej­vý­znam­něj­ší čes­ké mis­trov­ské sou­tě­že. Mis­trov­ství ČR se bude hrát jako open tur­naj pro hrá­če s ratingem nad 2200 a pro­běh­ne v rám­ci 19. roč­ní­ku Šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2020. Sou­čás­tí fes­ti­va­lu bude ješ­tě mezi­ná­rod­ní open tur­naj a řada dal­ších […]

Tréninky ve školním roce 2019/2020

Masa­ry­ko­vo gym­ná­zi­um tré­nin­ky budou pro­bí­hat stej­ně jako v loň­ském roce kaž­dé pon­dě­lí od 14 do 17,45 h. 14 – 15 – krou­žek pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé 15 – 16 – šacho­vé tré­nin­ky pokro­či­lých Sku­pi­na pokro­či­lí mlad­ší – do výbě­ru této sku­pi­ny jsou zařa­ze­ni: Hadin­ger Jan, Hen­drych­o­vá Tere­za, Hof­f­mann Jan, Hof­f­mann Jiří, Jan­čík Voj­těch, Kasl David, Musil Voj­těch, […]

Festival PLZEŇ 2019

Open tur­naj Hlav­ní­ho OPEN tur­na­je hra­né­ho v rám­ci 18. roč­ní­ku šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2019 pořá­da­né­ho naším klu­bem ŠK 64 Plzeň se zúčast­ni­lo 30 hrá­čů. Do gale­rie vítězů se v sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji zařa­dil Marek Pokru­pa, kte­rý vyhrál zis­kem 5,5 bodů. Stej­ný počet bodů uhrál i dru­hý Jonáš Eret. Pět bodů vybo­jo­va­li tře­tí Jonáš Eret, čtvr­tý Zde­něk Hába a pátý Ukra­ji­nec Ihor […]