Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 5

29. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/Tv8XfXi9 1. Blud­ský Hynek 5,5, 2.Herejk Petr 5,5, 3.Bernt Theo 5, 4.Mametev Artem 5, 5.Blud­ský Vít 4, 6.Mores Anto­nín 3,5, 7.Mach Jan 3, 8.Boháč Josef 3, 9.Sinelnikov Ste­pan 3, 10.Čihák Maty­áš 2, 11.Tirb Ale­xej 1. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 4

22. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/k2yol71X 1.Bechyn­ský Jan 6, 2.Herejk Petr 6, 3.Blud­ský Hynek 5, 4.Mores Anto­nín 4, 5.Blud­ský Vít 4, 6.Novák Ondřej (Smí­chov) 3,5, 7.Bernt Theo 3,5, 8.Mach Jan 3, 9.Tirb Ale­xej 3, 10.Nguyen Vik­tor 3, 11.Čihák Miku­láš 2, 12.Šťast­ný Josef 1,5, 13.Čihák Maty­áš 1. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 3

15. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/eDM2lcqx 1.Herejk Petr 5, 2.Lorenc David 4,5, 3.Blud­ský Hynek 4, 4.Blud­ský Vít 3,5,. 5, 5.Bernt Theo 2,5, 6.Novák Ondřej (Smí­chov) 2,5, 7.Sinel­ni­kov Ste­pan 2, 8.Tirb Ale­xej 1,5 (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 2

8. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/qxIR3Fcl 1.Herejk Petr 5,5, 2.Šeter­le Matěj 5,5, 3.Blud­ský Hynek 5, 4.Mame­tev Artem 5, 5.Bernt Theo 4, 6.damicka64 4, 7.Blud­ský Vít 3,5, 8.Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 9.Hon­cha­rov Makar 3, 10.Kuchta Ště­pán 2,5, 11.Baudry Timo­thy 2,5, 12.Tirb Ale­xej 1,5, 13.Boháč Josef 1, 14.Horáková Kat­ka 0,5. (tuč­ně hrá­či regis­tro­va­ní v ŠK 64 Plzeň)

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.55, Plzeň 2. 11. 2021 1.Herejk Petr 5, 2.Šeter­le Matěj 4, 3.Mame­tev Artem 3, 4.Hon­cha­rov Makar 0. http://chess-results.com/tnr588748.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Online Blesk ŠK64 Plzeň - listopad 1

1. 11. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/dLiD3fLn 1.Mame­tev Artem 6, 2.damicka64 5,5, 3.Herejk Petr 5,5, 4.Blud­ský Vít 5, 5.Bernt Theo 4,5, 6.Blud­ský Hynek 4, 7.Mores Anto­nín 4, 8.Šeter­le Matěj 4, 9.Sinel­ni­kov Ste­pan 4, 10.Ježek Jakub 3,5, 11.Novák Ondřej (Smí­chov) 3,5, 12.Hodl Voj­těch 3,5, 13.Hon­cha­rov Makar 3, 14.Ježek Jiří 3, 15.Drob­ný Anto­nín 3, 16.Walterová Vale­rie 2,5, 17.Drob­ný Mar­tin 2, […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň - říjen 1, 2

11. 10. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/1ZSkhgB4 1.Herejk Petr 6,5, 2.Bludský Vít 5,5, 3.Bludský Hynek 5, 4.Bernt Theo 4,5, 5.Honcharov Makar 3,5, 6.Hodl Voj­těch 2, 7.Mach Jan 1. 18. 10. 2021 od 19:00, https://lichess.org/swiss/cO8KwCc7 1.Bludský Hynek 3, 2.Herejk Petr 2, 3.Bludský Vít 1, 4.Mach Jan 1, 5.Hodl Voj­těch 1.

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.54, Plzeň 12. 10. 2021 1.Herejk Petr 8, 2.Pal­ko­vá Kate­ři­na 7, 3.Mame­tev Artem 6, 4.Lang­ma­jer Jan 5, 5.Šeter­le Matěj 4, 6.Hon­cha­rov Makar https://chess-results.com/tnr584213.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od 17,30, přijď­te si zahrát! Hrát může kaž­dý, výkon­nost neroz­ho­du­je. Těší­me se na Vás! 

Šachové úterky v hotelu LIONS

Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.52, Plzeň 14. 9. 2021 1.Lang­ma­jer Jan 5,5, 2.Šeter­le Matěj 5, 3.Mame­tev Artem 4, 4.Herejk Petr 4, 5.Šťast­ný Josef 1. https://chess-results.com/tnr578860.aspx?lan=5 Bles­ko­vý tur­naj ŠK 64 Plzeň č.53, Plzeň 5. 10. 2021 1.Herejk Petr 5, 2.Šeter­le Matěj 4, 3.Pal­ko­vá Kate­ři­na 3, 4.Čmo­lík Vác­lav 0. https://chess-results.com/tnr582884.aspx?lan=5 Bles­ko­vé tur­na­je ŠK 64 Plzeň budou pokra­čo­vat kaž­dé úte­rý od […]

Otevřený přebor ŠK 64 Plzeň v rapid šachu

28. 9. 2021 Plzeň (hotel LIONS) Na svá­tek sva­té­ho Vác­la­va se v hote­lu Lions usku­teč­nil Ote­vře­ný pře­bor ŠK 64 Plzeň v rapid šachu. Deset hrá­čů si o titul klu­bo­vé­ho pře­bor­ní­ka v rapid šachu roz­da­lo sys­té­mem kaž­dý s kaž­dým. Nej­ví­ce bodů (8) vybo­jo­val a klu­bo­vým pře­bor­ní­kem v rapid šachu pro rok 2021 se stal Marek Janouš, jen o půl­bod zpět byl dru­hý Artem Mame­tev a s odstu­pem dalšího […]

Táborák v Červeném Újezdě

26. 9. 2021, Čer­ve­ný Újezd Tábo­rák v Čer­ve­ném Újezdě letos v netra­dič­ním záři­jo­vém ter­mí­nu se vyda­řil, na dvě desít­ky účast­ní­ků kro­mě opé­ká­ní buř­tů čeka­li tra­dič­ní i netra­dič­ní hry včet­ně hle­dá­ní pokla­du. Fotogalerie

O Zlatého krále 2021

Uply­nu­lý pátek 17. září se ve stu­dov­ně FAV ZČU konal již 10. roč­ník šacho­vé­ho tur­na­je pro mlá­dež O Zla­té­ho krá­le. Za čty­ři­a­še­de­sát čer­no­bí­lých polí ten­to­krát used­lo 29 mla­dých vyzna­va­čů krá­lov­ské hry, mezi kte­rý­mi si nej­lé­pe vedl Vít Vilí­mek. Na stup­ně vítězů jej dopro­vo­di­li dru­hý Artem Mame­tev a tře­tí Eda Plic. Výsled­ky https://chess-results.com/tnr579178.aspx?lan=5 Fotogalerie