Tréninky ve školním roce 2019/2020

Masa­ry­ko­vo gym­ná­zi­um tré­nin­ky budou pro­bí­hat stej­ně jako v loň­ském roce kaž­dé pon­dě­lí od 14 do 17,45 h. 14 – 15 – krou­žek pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé 15 – 16 – šacho­vé tré­nin­ky pokro­či­lých Sku­pi­na pokro­či­lí mlad­ší – do výbě­ru této sku­pi­ny jsou zařa­ze­ni: Hadin­ger Jan, Hen­drych­o­vá Tere­za, Hof­f­mann Jan, Hof­f­mann Jiří, Jan­čík Voj­těch, Kasl David, Musil Voj­těch, […]

Tréninkový kemp ŠK 64 Plzeň 2019

Tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň pro­běh­ne v ter­mí­nu Pá 27. 9. – Ne 29. 9. 2019 v Rekre­ač­ním stře­dis­ku Máj, Peklo 393, 331 01 Pla­sy, http://www.rekreace-maj.haul.cz/. Zúčast­nit se mohou čle­no­vé a pří­z­niv­ci ŠK 64 Plzeň a tré­nin­ko­vých sku­pin bez ohle­du na výkon­nost a věk – hrá­či do 12 let v dopro­vo­du rodi­čů, vhod­né i jako víken­do­vý rodin­ný pobyt. Cena za uby­to­vá­ní a stra­vu (od veče­ře 27.9. do obě­da […]

Festival PLZEŇ 2019

Open tur­naj Hlav­ní­ho OPEN tur­na­je hra­né­ho v rám­ci 18. roč­ní­ku šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2019 pořá­da­né­ho naším klu­bem ŠK 64 Plzeň se zúčast­ni­lo 30 hrá­čů. Do gale­rie vítězů se v sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji zařa­dil Marek Pokru­pa, kte­rý vyhrál zis­kem 5,5 bodů. Stej­ný počet bodů uhrál i dru­hý Jonáš Eret. Pět bodů vybo­jo­va­li tře­tí Jonáš Eret, čtvr­tý Zde­něk Hába a pátý Ukra­ji­nec Ihor […]

Šachový tábor 2019 — pátek

Den 7. — pátek 9. 8. 2019 Tré­nin­ky — tur­na­je v rapid šachu — noč­ní bojov­ka Pátek byl ve zna­me­ní tur­na­jů v rapid šachu. Na kon­ci dne byla pro nej­star­ší účast­ní­ky při­pra­ve­na noč­ní stez­ka odva­hy. Tur­naj A — http://chess-results.com/tnr461971.aspx?lan=5 Tur­naj B — http://chess-results.com/tnr462025.aspx?lan=5 Tur­naj C — http://chess-results.com/tnr461970.aspx?lan=5 Tur­naj D — http://chess-results.com/tnr461963.aspx?lan=5 Tur­naj E — http://chess-results.com/tnr461969.aspx?lan=5 Tur­naj F — http://chess-results.com/tnr461972.aspx?lan=5 […]

Šachový tábor 2019 — čtvrtek

Den 6. — čtvr­tek 8. 8. 2019 Tré­nin­ky — olym­pi­á­da dušev­ních spor­tů — taj­ný úkol — dis­ko­té­ka Ve čtvr­tek se ode­hrál vel­ký tur­naj v des­ko­vých hrách. Bylo dohro­ma­dy osm­náct sta­no­višť z toho bylo pat­náct dru­hů her. Pexe­so, hadi a žeb­ří­ky, kost­ky, kvák, tan­gra­my, tik tak bum, double, prší, člo­vě­če nezlob se, duch, piškvor­ky, Bang, time­li­ne, poker a akti­vi­ty. Cel­ko­vým vítě­zem se […]

Šachový tábor 2019 — středa

Den 5. — stře­da 7. 8. 2019 Tré­nin­ky — návště­va vel­mis­t­ra Štočka — hle­dá­ní pokla­du — živé šachy Pátý den nám poča­sí moc nepřá­lo. Neú­sta­vič­ně prše­lo a ven­ku se neda­lo téměř vůbec být. Do chmur­né­ho poča­sí při­ví­tal na šacho­vý tábor pan Jiří Što­ček, šacho­vý vel­mis­tr, kte­rý pře­vzal dru­hou polo­vi­nu tré­nin­ku šacho­vé sku­pi­ny A a pak si při­pra­vil před­náš­ku pro […]

Šachový tábor 2019 — úterý

Den 4. — úte­rý 6. 8. 2019 Tré­nin­ky — hra Super­hr­di­no­vé — Před­náš­ka o Nepá­lu Čtvr­tý den začal stu­de­ně. Ale ani poča­sí neza­sta­vi­lo šachis­ty od tré­nin­ku a zlep­šo­vá­ní kva­li­ty výko­nu. Hlav­ní udá­los­tí byla odpo­led­ní hra z tro­chu jiné­ho soud­ku a to byla hra na super­hr­di­ny. Na téma sever­ské myto­lo­gie, kde se jed­not­li­vec oci­tl v roli hrdi­ny, kte­rý hle­dá ztra­ce­né žezlo Loki­ho. I přes čas, […]

Šachový tábor 2019 — pondělí

Den 3. — pon­dě­lí 5. 8. 2019 Tré­nin­ky — více­boj — simul­tán­ky — Aus­tral­ská detek­tiv­ka Je to již tře­tí den šacho­vé­ho tábo­ra. Rána a tré­nin­ky jsou pořád stej­ná. Snad kaž­dý kdo mohl fan­dil Mar­ku Janou­šo­vi, kte­rý hrál na mis­trov­ství Evro­py v Bra­ti­sla­vě! Roz­cvič­ka, sní­da­ně, sva­či­na a pak hurá na odpo­led­ní program.Na dneš­ní den si tábo­ro­vý vedou­cí při­pra­vi­li spor­tov­ní odpo­led­ne. Sou­tě­ži­lo se […]

Šachový tábor 2019 — neděle

Den 2. — nedě­le 4. 8. 2019 Tré­nin­ky — sou­tě­že v Ping-pon­gu, Aqua-pon­gu, frisbee — Fische­ro­vo šachy — fot­bal — před­náš­ky o zdra­vo­vě­dě Prv­ní ráno na šacho­vém tábo­ře v Hře­beč­ní­kách zača­lo zleh­ka jed­no­du­chou roz­cvič­kou. Dopo­led­ne se věno­va­lo tré­nin­kům a zlep­šo­vá­ní doved­nos­tí šachis­tů. I přes nepří­z­ni­vé poča­sí se spor­tov­ní den ode­hrál. Ping-pong, Aqua pong a Desk pong se ode­hrá­ly pod stře­chou are­á­lu, avšak fot­bal musel […]