Přesun tréninků do hotelu LIONS

Vzhle­dem k tomu, že jak na Masa­ry­ko­vě gym­ná­ziu, tak na 2.ZŠ, jsou zaká­zá­ny všech­ny krouž­ky, budou naše šacho­vé krouž­ky a tré­nin­ky ŠK 64 Plzeň pro­bí­hat vždy v pon­dě­lí a v úte­rý v sute­rén­ních pro­sto­rách hote­lu LIONS, Zbo­rov­ská 18 (zastáv­ka tro­lej­bu­sů č.10,13 a 14 Sama­rit­ská, pří­pad­ně ze sta­ni­ce tro­lej­bu­su č.16 Ade­lo­va cca 500 m.). Časy krouž­ků a tré­nin­ků jsou zatím sta­no­ve­ny tak­to: pon­dě­lí 14:00 – 15:00 […]

Online Blesk ŠK64 Plzeň — září 2

Bles­ko­vé onli­ne tur­na­je budou pro­bí­hat i nadá­le, a to kaž­dé pon­dě­lí od 18:30 hod., nej­bliž­ší tur­naj bude tedy v pon­dě­lí 21. 9. 2020 od 18:30. Při­hla­šo­vat se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/6Uy3KJI6. Vyu­žij­te šan­ce zahrát si ale­spoň po inter­ne­tu!

Členské příspěvky 2020

Váže­ní čle­no­vé, blí­ží se nová sezó­na a to při­ná­ší povin­nost vyplý­va­jí­cí z člen­ství v klu­bu — zapla­tit člen­ské pří­spěv­ky za rok 2020!  Pro­sí­me tedy o zaslá­ní člen­ských pří­spěv­ků do 15.10.2020 na ban­kov­ní účet klu­bu: 257349750/0300 Výše pří­spěv­ků je stej­ná jako v minu­lých letech: Čle­no­vé a regis­tro­va­ní u ŠSČR starší18 let (2001 a star­ší) — 310 Kč Čle­no­vé a regis­tro­va­ní u ŠSČR do 18 let (2002 a mlad­ší) […]

Turnaj o Zlatého krále

Tur­naj mlá­de­že v rapid šachu (pro hrá­če 2005 a ml.) tra­dič­ně star­tu­je novou sezó­nu již 18. září od 16:00. Mís­to koná­ní: Cen­t­rum logic­kých her FAV ZČU Plzeň — stu­dov­na, Tech­nic­ká 8. Urče­no pro hrá­če všech výkon­nos­tí, i začá­teč­ní­ky – ceny pro všech­ny!!

Tréninkový kemp ŠK 64 Plzeň

Tré­nin­ko­vý kemp ŠK 64 Plzeň pro­běh­ne letos v ter­mí­nu 25. – 28. 9. 2020 v Hře­beč­ní­kách. Cena je 1100 Kč pro hrá­če do 14 let (2006 a ml.) a 1500 Kč pro star­ší. Kdo máte zájem jet, rezer­vuj­te si mís­to již nyní na e‑mailu herejkpetr@seznam.cz, máme k dis­po­zi­ci pou­ze 30 míst.

Šachový tábor 2020 – čtvrtek

Den 6. — čtvr­tek 6. 8. 2020 Tré­nin­ky — Super­hr­di­no­vé — Fische­ro­vo šachy — stez­ka odva­hy Krás­né tep­lé dny nám uka­zu­jí, že tábor bude brzy kon­čit. Už zbý­vá pou­ze pár dní, než se tábor­ní­ci navrá­tí opět do svých domo­vů. Avšak vedou­cí vymýš­lí stá­le dal­ší pro­gra­my, aby děti zaba­vi­li. Dneš­ním hlav­ním pro­gra­mem byla hra na super­hr­di­ny, kde cílem […]

Šachový tábor 2020 – středa

Den 5. — stře­da 5. 8. 2020 Tré­nin­ky — spor­tov­ní odpo­led­ne — simul­tán­ky Dneš­ní den začal pohád­ko­vě. Z mra­zi­vé­ho rána se vylou­pl krás­ný slu­neč­ný den. Spous­ta šachis­tů, kte­ří sedě­li na tré­nin­cích v míst­nos­tech, se těši­la na krás­né tep­lé spor­tov­ní odpo­led­ne. Sou­tě­ži­lo se ve třech dis­ci­plí­nách. Pro star­ší fot­bal a háze­ná, pro ty nejmlad­ší peta­nque. Nej­lep­ší výsled­ky ve fot­ba­le měl tým […]

Šachový tábor 2020 – úterý

Den 4. — úte­rý 4. 8. 2020 Tré­nin­ky — hle­dá­ní pokla­du — tur­naj v ping-pon­gu V úte­rý již od rána prše­lo. Pro­to se všech­ny akti­vi­ty ode­hrá­va­ly ve vnitř­ním pro­sto­ru are­á­lu. Mimo obvyk­lé­ho tré­nin­ku, kte­rý byl jako kaž­dý den, tak hlav­ním pro­gra­mem bylo hle­dá­ní pokla­du. Na sta­no­viš­tích, kte­rá byla roz­dě­le­na na růz­né okru­hy, zís­ká­va­ly děti pís­men­ka do tajen­ky. Cílem […]

Šachový tábor 2020 – pondělí

Den 3. — pon­dě­lí 3. 8. 2020 Tré­nin­ky — tur­na­je v rapid šachu Ráno dneš­ní­ho dne bylo poho­do­vé. Kvů­li poča­sí byla roz­cvič­ka vevnitř a děla­ly se pou­ze dře­py. Odpo­led­ní hodi­ny byly jako obvykle v téma­tu šacho­vých tré­nin­ků, kde šachis­té zís­ká­va­li body. Po obě­dě se hrál tur­naj v šachu. Mezi par­ti­e­mi se hrá­ly des­ko­vé hry. Spous­ta šachis­tů, kte­ří začí­na­jí hrát, moh­la zís­kat v tom­to […]