Nedělní turnaje na Lichess (3)

Kontrolní turnaj mládeže ŠK 64 Plzeň č. 3

onli­ne na lichess.org 9. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/WC8OA2lE

1.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6,5, 2.Bernt The­o­dor (The­o­Bernt) 6,5, 3.Hodl Voj­těch (KrBoV) 4, 4.Les Jiří (Jiri_Les), 5.Plic Edu­ard (Plice_13)‚ 6.Mores Anto­nín (tonda08) 3, 7.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na (Kate­ri­na­Ste­pa­nyshyn) 3, 8.Houš­ka Filip (Filip_Houska11) 2, 9.Houš­ka Mar­tin (HouskaMartin22) 2.

Dal­ší Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 4 se koná opět v nedě­li 16. 5. 2021 dopo­led­ne od 9:00, a to na https://lichess.org/swiss/WC8OA2lE. Urče­no pro hrá­če ŠK 64 Plzeň 2003 a ml. a dal­ší pozva­né hrá­če. Vyu­žij­te mož­nos­ti zahrát si se svý­mi vrs­tev­ní­ky! Již teď se může­te do tur­na­je při­hla­šo­vat, věřím ten­to­krá­te v lep­ší účast!

Šachový turnaj pro začínající č. 3

onli­ne na lichess.org 9. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/HYAn0xW5

1.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 7, 2.Hor­na­chov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 6, 3.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 4, 4.Sinel­ni­kov Ště­pán (andrey3421) 4, 5.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­ka-3107) 4, 6.Bouda Ondřej (BoudaO) 4, 7.Drob­ný Anto­nín (TonDa_D) 3,5, 8.Musil Voj­těch (Voj­tik­Musil) 3,5, 9.Horá­ko­vá Kate­ři­na (Kat­kaH) 3,5, 10.Bash­ka­tov Egon (Ego­r­Gra­bo­id) 3,5, 11.Drobný Mar­tin (Mar­tin­Drob­ny) 3,5, 12.Baud­ry Timo­thy (Timothy007) 3, 13.Kotrc Lukáš (KotrcLukas) 2,5, 14.Pro­va­lil Maty­áš (Matyn11) 1,5, 15.Weissko­pf Jan (Hon­za­Weissko­pf) 1,5, 16.Kout­ný David (Scu­tiDK) 1.

Skvě­lá účast a bojov­né par­tie; a jede­me dále. Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí 4, se bude hrát opět onli­ne na https://lichess.org/swiss/TNZCwVqw v nedě­li 16. 5. 2021 dopo­led­ne od 9:00, hrát mohou hrá­či 2010 a ml. s nej­vý­še 4.VT. Již teď se může­te do tur­na­je při­hla­šo­vat, těším se na Vaši účast!