Přeskočit na obsah

Mládež

Turnaj šachových nadějí 1

11.11.2023 Kla­to­vy Prv­ní­ho letoš­ní­ho tur­naj šacho­vých nadě­jí pro začí­na­jí­cí a mír­ně pokro­či­lé se zúčast­ni­lo také 6 hrá­čů ŠK 64 Plzeň (ško­da, že šan­ce bojo­vat s výkon­nost­ně podob­ně sil­ný­mi hrá­či nevy­u­ži­li i dal­ší naši mla­dí… Číst dále »Tur­naj šacho­vých nadě­jí 1

Velká cena Letné

Plzeň-Let­­ná, 4. 11. 2023 Prv­ní letoš­ní tur­naj Vel­ké ceny mlá­de­že se hrál v Plzni na Let­né. V zavře­ném tur­na­ji A hrál Voj­těch Jan­čík, vybo­jo­val 0,5 bodu a skon­čil na 6. mís­tě. V tur­na­ji B bojo­va­la Vik­to­riia Stra­zhnyk, zís­ka­la 3 body… Číst dále »Vel­ká cena Letné

Extraliga mládeže zahájena

Plzeň 7. - 8. 10. 2023 Letoš­ní Extra­li­gu mlá­de­že odstar­to­val úvod­ní sraz, kte­rý uspo­řá­dal náš ŠK 64 Plzeň v Cen­t­ru akti­vi­ty Kra­šov­ská v Plzni, a to spo­leč­ně s úvod­ním sra­zem 1. ligy, sku­pi­ny západ. V obou těch­to sou­tě­žích… Číst dále »Extra­li­ga mlá­de­že zahájena

O zlatého krále 2023

12. roč­ní­ku tur­na­je O zla­té­ho krá­le se zúčast­ni­lo cel­kem 36 mla­dých pří­z­niv­ců krá­lov­ské hry, což je o 5 více než v loň­ském roce! Mezi favo­ri­ty pat­ři­li jak brat­ři Jež­ko­vé či Tomáš Zelen­ka z Let­né, ale i domá­cí zástup­ci… Číst dále »O zla­té­ho krá­le 2023

Hrajeme spolu 2023

2. 9. 2023 Rado­by­či­ce (Soko­lov­na) Výsled­ky hrá­čů a čle­nů tré­nin­ko­vých sku­pin ŠK 64 Plzeň: Star­ší: 2.Jakub Vaník 6, 13.Vik­to­riia Stra­zhnyk 4,5, 16.Mag­da­le­na Kou­tec­ká 4, 26.Jin­dřich Beneš 3,5, 29.Vít Vokrač­ka 3, 31.Josef Kohout 3. Mlad­ší: 8.Yevhen Stra­zhnyk 4, 9.Vác­lav Kou­tec­ký 4, 10.Anto­nín Šobr 4.… Číst dále »Hra­je­me spo­lu 2023