Extraliga a 1.liga družstev mládeže

Plzeň 3. - 3. 10. 2021 Úvod­ní sraz obou nej­vyš­ších repub­li­ko­vých sou­tě­ží mlá­de­že – Extra­li­gy mlá­de­že, sku­pi­ny západ a 1.ligy druž­stev mlá­de­že, sku­pi­ny B, uspo­řá­dal náš klub v luxus­ním pro­stře­dí plzeň­ské­ho Parkho­te­lu ve dnech 2. – 3. 10. 2021. Po oba dny bylo mož­né shléd­nout umě­ní nej­lep­ších repub­li­ko­vých mla­dých šachis­tů (mj. svě­to­vou jed­nič­ku mezi dva­nác­ti­le­tý­mi Vaš­ka Fiň­ka), je pro­to vel­kým úspě­chem naše­ho klubu, […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 1

25. 9. 2021, Dlou­hý Újezd Do Dlou­hé­ho Újezda dlou­há je ces­ta. To si asi řek­la vět­ši­na našich hrá­čů, pro­to­že se v tur­na­ji před­sta­vi­lo pou­ze 7 našich bor­ců (4 v tur­na­ji mlad­ších, 3 v tur­na­ji star­ších). V tur­na­ji star­ších 1. mís­to v kate­go­rii open vybo­jo­va­la Micha­e­la Mare­šo­vá, cel­ko­vě v tur­na­ji s 5 body na 3.místě. Voj­ta Jan­čík vybo­jo­val 4 body, cel­ko­vě uhrál pěk­né 8.místo a v kate­go­rii H12 skon­čil dru­hý a Deni­sa Mare­šo­vá byla […]

Krajský přebor juniorů

Vítě­zem tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru juni­o­rů hra­né­ho pod pořa­da­tel­skou tak­tov­kou naše­ho klu­bu v hote­lu LIONS ve dnech 18.-19.9.2021 se stal nejmlad­ší účast­ník – Maty­áš Rou­bal z Kla­tov, kte­rý se tak s 5,5 body stal kraj­ským pře­bor­ní­kem chlap­ců do 18 let. O 2. – 5. mís­to se 4,5 body se děli­li tři hrá­či ŠK 64 Plzeň: Nej­lep­ší pomoc­né hod­no­ce­ní měl dru­hý Marek […]

O Zlatého krále 2021

Uply­nu­lý pátek 17. září se ve stu­dov­ně FAV ZČU konal již 10. roč­ník šacho­vé­ho tur­na­je pro mlá­dež O Zla­té­ho krá­le. Za čty­ři­a­še­de­sát čer­no­bí­lých polí ten­to­krát used­lo 29 mla­dých vyzna­va­čů krá­lov­ské hry, mezi kte­rý­mi si nej­lé­pe vedl Vít Vilí­mek. Na stup­ně vítězů jej dopro­vo­di­li dru­hý Artem Mame­tev a tře­tí Eda Plic. Výsled­ky https://chess-results.com/tnr579178.aspx?lan=5 Fotogalerie 

Hrajeme spolu 2021

Rado­by­či­ce 4. 9. 2021 Tur­naj mlá­de­že star­ších: 4.Marešová Micha­e­la 5,5.Hodl Voj­těch 5, cel­kem 27 hrá­čů. Tur­naj mlá­de­že mlad­ších: 3.Jančík Voj­těch 5, 5.Marešová Deni­sa 5, 7.Honcharov Makar 4,5, cel­kem 29 hrá­čů. Star­ší - http://chess-results.com/tnr576398.aspx?lan=5 Mlad­ší - http://chess-results.com/tnr576396.aspx?lan=5

Šachové kroužky 2021/22 - aktualizováno 2. 9. 2021

Před­běž­ný seznam šacho­vých krouž­ků v Plzni ve škol­ním roce 2021/22, bude prů­běž­ně dopl­ňo­vá­no:   kde čas zamě­ře­ní tre­nér pon­dě­lí ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra Škol­ní nám. 1, Plzeň 14:00-15:00 začá­teč­ní­ci Petr Herejk leták   Hotel Lions Zbo­rov­ská 85 15:30-16:30 začá­teč­ní­ci střed­ně pokro­či­lí Herejk, Lang­ma­je­ro­vá leták   Hotel Lions Zbo­rov­ská 85 16:30-18:30 pokro­či­lí Petr Herejk leták úte­rý Hotel Lions Zbo­rov­ská 85 15:00-16:00 začátečníci […]

Turnaj mládeže ovládl Artem Mametev

V pátek 27. 8. 2021 byl na pro­gra­mu 19. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho šacho­vé­ho fes­ti­va­lu PLZEŇ 2021 tur­naj mlá­de­že v rapid šachu. Pozi­ci nej­vět­ší­ho favo­ri­ta pro­ká­zal v sed­mi­ko­lo­vém tur­na­ji Artem Mame­tev z ŠK 64 Plzeň, kte­rý zazna­me­nal 7 výher. S jedi­nou poráž­kou a 6 body se na 2. mís­tě umís­ti­la Siby­la Řez­níč­ko­vá k Tacho­va, tře­tí skon­čil s 5 body dal­ší zástup­ce ŠK 64 Plzeň Voj­těch Hodl. Podrob­né výsled­ky nalez­ne­te na https://chess-results.com/Tnr569367.aspx?lan=5. Fotogalerie

Mistrovství Evropské unie mládeže

V kate­go­rii U14 na Mis­trov­ství Evrop­ské unie úspěš­ně bojo­val také náš člen Marek Janouš! Po šes­tém kole byl dokon­ce na skvě­lém tře­tím mís­tě prů­běž­né­ho pořa­dí, slab­ší závěr (0,5 ze 3), jej ale odsu­nul z medai­lo­vých pozic. I tak koneč­né 7. mís­to s 5 body není vůbec špat­né. Podrob­nos­ti k tur­na­ji včet­ně výsled­ků najde­te  na https://www.chess.cz/mistrovstvi-evropske-unie/. Výsled­ky https://chess-results.com/tnr573693.aspx?lan=5

Krajský přebor mládeže v rapid šachu

3. 7. 2021 Plzeň FAV ZČU (tur­naj pořá­dal ŠK64 Plzeň) Tur­naj star­ších: 10.(2. v D14) Šafá­řo­vá Anna Marie 4, 11. (3. v D14) Kře­no­vá Natá­lie 3, 15.(1. v D12) Hen­drych­o­vá Tere­za 1. https://chess-results.com/tnr568338.aspx?lan=5&art=0. Tur­naj mlad­ších: 1.(1.H10) Jan­čík Voj­těch 7, 5.(1.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4,5, 12.(8.H10) Hon­cha­rov Makar 3, 14.(9.H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 15.(10.H10) Steh­lík Rudolf 3. https://chess-results.com/tnr568337.aspx?lan=5&art=0 ŠK 64 Plzeň tak v letoš­ním Kraj­ském pře­bo­ru mládeže […]

Mistrovství České republiky mládeže

Kou­ty nad Des­nou 22. – 29. 6. 2021 Letoš­ní Mis­trov­ství ČR mlá­de­že se kona­lo na tra­dič­ním mís­tě – v Kou­tech nad Des­nou v Jese­ní­kách, netra­dič­ně ale až kon­cem červ­na, což dalo mož­nost k výle­tům po zají­ma­vos­tech v oko­lí. Náš klub ŠK 64 Plzeň měl troj­ná­sob­né zastou­pe­ní v mis­trov­ských tur­na­jích – Marek Janouš bojo­val v kate­go­rii H14, Míša Mare­šo­vá hrá­la mezi děv­ča­ty do 16 let […]

Krajský přebor mládeže do 16 let

Kla­to­vy, 19. - 20. 6. 2021 Po dlou­hé době prv­ní setká­ní šacho­vé mlá­de­že Plzeň­ské­ho kra­je se kona­lo v Kla­to­vech a hned šlo o titu­ly kraj­ských pře­bor­ní­ků v kate­go­ri­ích mlá­de­že do 16 let a také o postu­py na pod­zim­ní Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Ter­mín a tro­pic­ké poča­sí ten­to­krá­te letos koná­ní nej­dů­le­ži­těj­ší kraj­ské­ho tur­na­je mlá­de­že moc nepřá­lo, bohu­žel i z naše­ho klu­bu byla účast slab­ší. Jako prv­ní dohrál turnaj […]

Čtrnáctí v republice!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků, Pra­ha 11. - 13. 6. 2021 Po dlou­hé době se šachis­té zase sešli pří­mo u šachov­nic a to hned u Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků. Hrá­lo se v luxus­ním praž­ském hote­lu Don Gio­van­ni a na nej­vyš­ší akci mlad­ších žáků nechy­bě­lo naše druž­stvo! Sesta­va bez pomo­ci hos­ta Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský, Voj­těch Jan­čík, Deni­sa Mare­šo­vá, Jan […]