Mistrovství České republiky družstev mladších žáků

10. – 12. 6. 2022, Jih­la­va Hned 14 dní po fan­tas­tic­kém pátém mís­tě na MČR druž­stev star­ších žáků v Chru­di­mi měl náš klub žha­vé želíz­ko v ohni na dal­ší pres­tiž­ní sou­tě­ži – Mis­trov­ství ČR druž­stev mlad­ších žáků. Výpra­va do Jih­la­vy číta­la 11 čle­nů, hrá­či Hynek Blud­ský (1.šachovnice), Vít Blud­ský (2.), Makar Hon­cha­rov (3.), Voj­těch Jan­čík (4.), Deni­sa Mare­šo­vá  (5.) a Jiří Hoffmann […]

Mistrovství ČR školních družstev 2022

Kate­go­rie 1. - 5. tří­da Nové Hra­dy 31. 5. – 1. 6. 2022 Člen ŠK 64 Plzeň Voj­těch Jan­čík hrál za druž­stvo 28. ZŠ Plzeň, kte­ré zis­kem 22,5 bodu obsa­di­lo tře­tí mís­to a vybo­jo­va­lo bron­zo­vé medai­le. Voj­ta při­spěl zis­kem 6,5 bodu z 9 par­tií. Voj­to­vi k bron­zo­vé medai­li z Mis­trov­ství ČR gra­tu­lu­je­me! Pořa­dí: 1.ZŠ ČSA Frý­­dek-Mís­­tek - 24,0 2.ZŠ U sv. Ště­pá­na Pra­ha - 23,5 3.28.ZŠ […]

Mistrovství České republiky družstev starších žáků

28. – 29. 5. 2022, Chru­dim Krů­ček od medai­le Druž­stvo ŠK 64 Plzeň ve slo­že­ní 1.Janouš Marek, 2.Mametev Artem, 3.Bludský Hynek, 4.Bludský Vít, 5.Honcharov Makar, 6.Marešová Deni­sa, 7.Urválková Ema se zúčast­ni­lo tra­dič­ní­ho již 58. (!!) roč­ní­ku šacho­vých Zaje­čic, kte­rý se hrál jako Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev star­ších žáků. Cílem jsme si sta­no­vi­li bojo­vat o prv­ní desít­ku koneč­né­ho pořadí, […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 6. turnaj

Nepo­muk 14. 5. 2022 Šes­té­ho závě­reč­né­ho tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku 14. 5. 2022 se zúčast­ni­la skrom­něj­ší výpra­va hrá­čů ŠK 64 Plzeň. V tur­na­ji mlad­ších potvr­dil Makar Hon­cha­rov svo­ji str­mě stou­pa­jí­cí výko­nost a zis­kem 6,5 bodu celý tur­naj vyhrál, samo­zřej­mě vyhrál i kate­go­rii chlap­ců do 10 let). Do prv­ní desít­ky cel­ko­vě a na 5.místo v H8 se zis­kem 4 bodů dostal Vác­lav Kou­tec­ký, stejný […]

Přebor Prahy družstev škol

Pra­ha 12. 5. 2022 I na pře­bo­ru Pra­hy škol­ních druž­stev měl náš klub troj­ná­sob­né zastou­pe­ní II. stu­peň: 2.Gymnázium Ch.Dopplera 22 (Blud­ský Hynek 5,5 ze 7 – per­fo 1693, elor +29, Blud­ský Vít 5 ze 7, +1 , per­fo 1481) – druž­stvo postou­pi­lo do repub­li­ko­vé­ho finá­le!!, 11.ZŠ Jílov­ská 14 (Mach Jan 4 ze 7, per­fo 1128) Výsled­ky - http://chess-results.com/tnr636043.aspx?lan=5

Tři zlaté z Krajského přeboru mládeže

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že, Nepo­muk 7. – 8. 5. 2022 Letoš­ní Kraj­ský pře­bor mlá­de­že do 16 let – nej­dů­le­ži­těj­ší kraj­ský tur­naj mládeže–jednotlivců o postup na Mis­trov­ství Čech mlá­de­že – se konal pod pořa­da­tel­skou tak­tov­kou naše­ho klu­bu ve dnech 7. - 8. 5. 2022 v Nepo­mu­ku. Hrá­ly se 4 tur­na­je: HD16 pro hrá­če nar. 2007 a 2008, HD14 r. 2009 a 2010, HD12 r. 2011 a 2012 […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 5.turnaj

Páté pokra­čo­vá­ní seri­á­lu KP mlá­de­že v rapi­du se kona­lo v sobo­tu 30. 5. 2022 ten­to­krá­te v Kaz­ně­jo­vě. Výpra­va ŠK 64 Plzeň byla ten­to­krá­te počet­ně slab­ší, nicmé­ně zla­to bylo! Makar Hon­cha­rov si v tur­na­ji mlad­ších počí­nal napros­to suve­rén­ně, tur­naj vyhrál zis­kem 7 bodů ze 7 mož­ných a samo­zřej­mě vyhrál také kate­go­rii chlap­ců do 10 let. Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 9. (a 4.v kate­go­rii H8) Vác­lav Koutecký, […]

Plzeňská šachová liga – finále

Letoš­ní roč­ník Plzeň­ské šacho­vé ligy vyvr­cho­lil finá­lo­vým tur­na­jem v pátek 29. 4. 2022. Ve stu­dov­ně FAV ZČU si to o pohár pro vítě­ze roz­da­lo šest hrá­čů: tři hrá­či z Let­né: Matěj Křiv­ka, Michal Heř­man a Michal Macho a tři hrá­či ŠK 64 Plzeň: Makar Hon­cha­rov, Ště­pán Kuchta a Deni­sa Mare­šo­vá. S nej­vyš­ším ratingem sice do tur­na­je vstu­po­val Matěj Křiv­ka, ale roz­dí­ly v elo byly mezi […]

1.liga družstev mládeže, skupina B

Závě­reč­ná čty­ři kola prv­ní ligy mlá­de­že, sku­pi­ny B, se hrá­la v Nových Hra­dech. Naše výpra­va se na ces­tu vyda­la již v pátek, uby­to­vá­ní bylo zajiš­tě­no na míst­ním zám­ku (napros­to úžas­né) a pro­to­že jsme se po osmi kolech pohy­bo­va­li se 7 body těs­ně nad hra­ni­cí sestu­pu, úkol ten zněl jas­ně: zachrá­nit Béč­ko v 1.lize i pro příští sezó­nu. Prv­ní pět­ka sesta­vy byla stejná […]

Mistrovství ČR družstev mládeže, skupina B

Finá­lo­vým blo­kem pod názvem Mis­trov­ství ČR druž­stev mlá­de­že vyvr­cho­li­la letoš­ní extra­li­ga druž­stev mlá­de­že. Naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň hrá­lo ve sku­pi­ně B o záchra­nu. Ze základ­ní sku­pi­ny si naše druž­stvo při­nes­lo jen 3 body za výhru nad DP Pra­ha PORG, tak­že cíl vyhnout se sestu­pu, tj. dostat se mezi prv­ní čty­ři, byl hod­ně vzdá­le­ný. Páteč­ní prv­ní zápas (tedy 4. kolo) […]

Klatovská věž 5

Kla­to­vy 23. 4. 2022 mlad­ší: 6.Václav Kou­tec­ký 4,5, 10.Filip Kužel 4, 15.Magdalena Kou­tec­ká 3, star­ší: 4.Jakub Mareš 4,5, 9.Ema Urvál­ko­vá 3,5, 10.Denis Kužel 3,5. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr631015.aspx?lan=5&art=1.

Krajské kolo přeboru škol v šachu

Nýřa­ny, 21. 4. 2022 V Kraj­ském kole pře­bo­ru škol měl náš klub něko­li­ka­ná­sob­né zastou­pe­ní a to i na medai­lo­vých postech. 1.st. ZŠ: 1.28.ZŠ Plzeň 26 (Voj­těch Jan­čík 6 ze 6!), 3.ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra Plzeň 16,5 (Sinel­ni­kov Ste­pan 2,5 ze 7, Bischof Maty­áš 5 ze 7, Ngu­yen Vik­tor 6 ze 7, Čihák Maty­áš 3 ze 7) 2.st. ZŠ: 2.Masarykovo gym­ná­zi­um Plzeň 22 (Artem Mame­tev 6,5 […]