Lednový král západu 4

Kom­plet­ní výsled­ky v pří­lo­ze a na webu https://lichess.org/swiss/AJA4RNrP. Led­no­vý král zápa­du pokra­ču­je kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah, po skon­če­ní tur­na­je budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mlad­ší. Do cel­ko­vé­ho pořa­dí jed­not­li­vých kate­go­rií se budou kaž­dé­mu počí­tat tři […]

Aktuální informace (k 23. 1. 2021)

Šacho­vé sou­tě­že V repub­li­ko­vých sou­tě­žích druž­stev je již roz­hod­nu­to: sou­tě­že druž­stev dospě­lých říze­né ŠSČR (pro nás 2. liga) se v sou­těž­ním roč­ní­ku 2020/2021 nebu­dou dohrá­vat. U kraj­ských sou­tě­ží není roz­hod­nu­to, ale je více než prav­dě­po­dob­né, že ani ty se dohrá­vat nebu­dou. U sou­tě­ží druž­stev mlá­de­že je sna­ha o dohrá­ní, ale defi­ni­tiv­ně roz­hod­nu­to ješ­tě není. Z mis­trov­ských sou­tě­ží mlá­de­že bylo zru­še­no Mis­trov­ství Čech […]

Lednový král západu 3

sobo­ta 16.1.2021 (https://lichess.org/…Wad) Hned šest hrá­čů naše­ho klu­bu v prv­ní desit­ce a 16 našich hrá­čů v tur­na­ji – skvě­lá bilan­ce, gra­tu­la­ce a podě­ko­vá­ní našim zástup­cům!! Výsled­ky: 1.(1.H16) Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6, 2.(1.H14) Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 6, 3.(2.H14) Mame­tev Artem (ŠK64 Plzeň) 5,5, 4.(2.H16) Lang­ma­jer Jan (ŠK64 Plzeň) 5, 5.(3.H16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 Plzeň) 5, 6.(1.H12) Bludský […]

Lednový král západu 2

tur­naj mlá­de­že (2003 a ml.) hra­ný onli­ne v sobo­tu 9.1.2021 (podrob­nos­ti na https://lichess.org/swiss/7EpBfBLV), pořa­da­te­lem je náš Šacho­vý klub 64 Plzeň a Sokol Kla­to­vy. Výsled­ky: 1.(1.H14) Janouš Marek (ŠK64 Plzeň) 6,5, 2.(1.H16) Lang­ma­jer Jan (ŠK64 Plzeň) 6,5, 3.(1.H12) Bukvaj Mar­tin (Sokol Kla­to­vy) 5, 4.(2.H16) Val­d­man Jakub (ŠK Líně) 5, 5.(2.H12)  Rou­bal Maty­áš (Sokol Kla­to­vy) 5, 6.(3.H16,1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la (ŠK64 […]

Lednový král západu 1

Úspěš­ně se roz­jel seri­ál onli­ne tur­na­jů pro mlá­dež 2003 a ml. Led­no­vý král zápa­du pořá­da­ný naším klu­bem. Tur­naj č.1 hra­ný v sobo­tu 2. 1. 2021 za skvě­lé účas­ti 45 hrá­čů (!!) cel­ko­vě vyhrál Matouš Hla­vi­na (Kla­to­vy, 6,5 bodu) před Mar­kem Janou­šem (6 bodů) a Deni­sem Kasí­kem (Kla­to­vy, 5,5 bodu) Koneč­né pořa­dí 1. tur­na­je: 1. (1.H16) Hla­vi­na Matouš (Sokol Kla­to­vy) 6,5, 2. (1.H14) […]

Seriál online turnajů pro mládež Lednový král západu

Vzhle­dem k pokra­ču­jí­cí pan­de­mii a po úspě­chu tří onli­ne zápa­su jsme se spo­leč­ně se Soko­lem Kla­to­vy roz­hod­li usku­teč­nit seri­ál pěti tur­na­jů o Led­no­vé­ho krá­le zápa­du. Hrát se bude vždy tur­naj jed­not­liv­ců pro hrá­če 2003 a ml. 7 kol švý­car­ským sys­tém 2x10 min. + 3 s/tah kaž­dou led­no­vou sobo­tu vždy od 16:00, po skon­če­ní budou vyhod­no­ce­ny věko­vé kate­go­rie 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013 a mladší. […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 3

Tře­tí zápas 30.12. byl pak plně v naší moci. Ačko­li Kla­to­vá­ci nastou­pi­li se vše­mi nej­lep­ší­mi (my také!), naše pře­va­ha byla cítit od prv­ních par­tií a koneč­né skó­re se v tom­to roz­ho­du­jí­cím tře­tím zápa­su zasta­vi­lo na hod­no­tě 49 : 44 v náš pro­spěch. Cel­ko­vé pořa­dí vyhrál Marek Janouš (s 5 výhra­mi a 4 remí­za­mi bez jedi­né poráž­ky), a to potře­tí v řadě, vel­ká gra­tu­la­ce! Hon­za Lang­ma­jer při­dal 6,5 a velmi […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň - č. 2

Ve dru­hém zápa­se 27.12. nastou­pi­li Kla­to­vy bez někte­rých svých opor, i tak je vítěz­ství 46:40 pro naše bar­vy vel­mi cen­né! Vítě­zem tur­na­je se stal opět Marek Janouš (vel­ká gra­tu­la­ce), výraz­ný pří­nos 6,5 bodu pro náš tým při­nes­li Hon­za Lang­ma­jer a Artem Mame­tev, výbor­ných 5 bodů při­da­la Eliš­ka Suchá a vel­mi cen­né byly 4 body Natál­ky Kře­no­vé. Z mlad­ších hrá­čů (2010 a ml.) získal […]

Přátelský online zápas ŠK Sokol Klatovy vs. ŠK 64 Plzeň

Přá­tel­ský onli­ne zápas ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň hra­ný tem­pem 2 x 10 min. + 3 s/tah pro­bě­hl na webu https://lichess.org/swiss/wItRjiwA v úte­rý 22. 12. 2020. Koneč­ný výsle­dek zápa­su ŠK Sokol Kla­to­vy vs. ŠK 64 Plzeň (zapo­čí­tá­va­lo se pět nej­lep­ších a pět nej­lep­ších roč­ní­ku 2010 a ml.) byl vel­mi těs­ný, ale bohu­žel pro­hrá­li jsme 52,5 : 52. Cen­né je ale vítěz­ství Mar­ka Janouše, […]

Online turnaje GARDE Kaznějov

Vánoč­ní Gar­de švý­car pro hrá­če základ­ních a střed­ních škol se hra­je v nedě­li 20.12.2020 od 14:00 h., hra­je se na Chess.com pod sku­pi­nou Pil­sen Chess Fre­aks, odkaz na tur­naj je https://www.chess.com/live#r=817665. Tur­naj je na 7 kol švý­car­ským sys­té­mem tem­pem 2 x 12 minut + 3 sekun­dy pří­da­vek za tah. Posled­ní letoš­ní GARDE aré­na, ten­to­krá­te s č.10, se hra­je v pátek 18.12.2020 od 17 do 19 hodin. Při­hlá­sit se může­te na https://www.chess.com/live#r=817665. […]

Podzimní GARDE aréna

Hra­je se na kaž­dý pátek pod klu­bem Gar­de Kaz­ně­jov – https://www.chess.com/club/pilsen-chess-freaks. 4. pod­zim­ní GARDE aré­na, 6.11.2020: 6.Jan­čík Voj­těch 17, 5. pod­zim­ní GARDE aré­na, 13.11.2020: 3.Mame­tev Artem 32, 11.Jan­čík Voj­těch 13, 6. pod­zim­ní GARDE aré­na, 20.11.2020: 1.Mame­tev Artem 31 (gra­tu­la­ce !!), 5.Jan­čík Voj­těch 22,

Karlovarský čtyřlístek

onli­ne 17. 10. 2020 5.Janouš Marek 4, 7.Mametev Artem 4 (z 5), 13. Lang­ma­jer Jan 3,5, 16. Mare­šo­vá Micha­e­la 3, 19. Blud­ský Vít 3, 23. Blud­ský Hynek 3, 40.Málková Adri­a­na 2, 46. Mare­šo­vá Deni­sa 2, 52. Hof­f­mann Jiří 2, cel­kem 74 hrá­čů. V pořa­dí druž­stev obsa­di­lo druž­stvo ŠK64 Plzeň vyni­ka­jí­cí 2. mís­to, záro­veň jako nej­lep­ší tým bez hos­tů! Gra­tu­la­ce a díky všem zúčastněným! […]