Odvetný přátelský online zápas Bohemians Praha vs. ŠK64

V nedě­li 11. 4. 2021 pro­běh­ne odve­ta zápa­su v onli­ne šachu mlá­de­že s Bohe­mi­ans Pra­ha na 15 šachov­ni­cích (přes­ný počet se může ješ­tě upra­vit pod­le toho, kolik Bohem­ka posta­ví hrá­čů) na 2 par­tie rapid 20 min + 5 s/tah). Hra­je se na por­tá­lu www.chess.com. Ten­to­krá­te se hra­je jen rapid, niko­li bles­ko­vé par­tie. Na par­tii bude­te mít 20 minut + 5 sekund za kaž­dý tah, času je tedy dostatek, […]

5. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 3. 4. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 5. (cel­ko­vě v kate­go­rii 2.D10, pořa­dí v KP 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 10. (6.H10, 3.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5, 28. (13.H10, 8.H10) Trh­lík Mar­tin 3,5, 33. (15.H10, 10.H10) Suchý David 3, 35. (10.H8, 8.H8) Hof­f­mann Jiří 3, 44. (21.H10, 15.H10) Steh­lík Rudolf 2, 49. (23.H10, 17.H10) Bouda Ondřej 1,5. Tur­naj star­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 1. (1.H14, 1.H14) Mame­tev Artem 6, 4. (2.H14, 2.H14) Janouš Marek 5,5, 6. (1.H18, 1.H18) Šeter­le Matěj 5,5, 11. (1.D16, 1.D16) Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 14. (1.H16, […]

4. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 27. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 10. (2.D10, 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 12. (7.H10, 4.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5, 21. (10.H10, 6.H10) Suchý David 4, 22. (11.H10, 7.H10) Tomek Jakub 4, 25. (9.H8, 6.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 49. (20.H10, 15.H10) Steh­lík Rudolf 2, 54. (24.H10, 19.H10) Bouda Ondřej 0,5. Tur­naj star­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 2. (1.H14, 1.H14) Mame­tev Artem 6,5, 3. (1.H16, 1.H16) Lang­ma­jer Jan 5,5, 5. (2.H14, 2.H14) Janouš Marek 5, 11. […]

3. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 20. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 7. (cel­ko­vě v kate­go­rii 5.H10, pořa­dí v KP 2.H10) Suchý David 5, 17. (2.D10, 1.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4, 21. (7.H8, 5.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 25. (14.H10, 9.H10) Jan­čík Voj­těch 3,5, 35. (16.H10, 10.H10) Steh­lík Rudolf 3, 52. (25.H10, 18.H10) Bouda Ondřej 1,5. Tur­naj star­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 2. (1.H14, 1.H14) Janouš Marek 6, 3. (1.H18, 1.H18) Šeter­le Matěj 5,5, 5. (1.H16, 1.H16) Lang­ma­jer Jan 5,5, 9. (4.H16, […]

Březnová soutěž v řešení diagramů na rychlost

Komi­se mlá­de­že Šacho­vé­ho sva­zu Plzeň­ské­ho kra­je vypsa­la sou­těž v řeše­ní dia­gra­mů na rych­lost. Cíl je vyře­šit co nej­ví­ce digra­mů během 5 minut na odka­zu https://www.chess.com/puzzles/rush (chess.com -> úlo­hy -> rych­lé úlo­hy -> 5 minut). Abys­te moh­li řešit, je tře­ba mít zalo­žen na ser­ve­ru pro­fil. [Máte-li navíc před­pla­ce­né něja­ké člen­ství, může­te úlo­hy řešit neo­me­ze­ně; kdo člen­ství nemá­te, máte omezený […]

Přátelský online zápas Bohemians Praha vs. ŠK64

Zápas se hrál 14. 3. 2021 od 18:01 hodin ve dvou čás­tech, nej­pr­ve hrá­lo 16 hrá­čů vždy dvě par­tie v rapi­do­vém tem­pu, poté se hrál zápas na dvě par­tie v bles­ko­vém tem­pu. V rapi­do­vé čás­ti byly boje vel­mi vyrov­na­né a také cel­ko­vé skó­re se nako­nec zasta­vi­lo na hod­no­tách 16 : 16. O cel­ko­vém výsled­ku se tak roz­ho­do­va­lo v bles­ko­vé čás­ti. Zde již nastou­pi­lo 17 hrá­čů (naši […]

2. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 13. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 12.(celkem v kate­go­rii 8.H10, pořa­dí v KP 4.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5, 13.(3.D10, 3.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4,5, 22.(11.H10, 6.H10) Trh­lík Mar­tin 4, 31.(13.H10, 8.H10) Tomek Jakub 3, 36.(15.H10, 10.H10) Sed­lá­ček Ště­pán 3, 42.(16.H8, 9.H8) Hof­f­mann Jiří 3, 49.(22.H10, 16.H10) Steh­lík Rudolf 2, 58.(27.H10, 21.H10) Bouda Ondřej 1. Tur­naj star­ších Pořadí […]

1. turnaj KP mládeže v online šachu 2021

sobo­ta 6. 3. 2021 17:00 Tur­naj mlad­ších Pořa­dí hrá­čů ŠK64 Plzeň: 3. (poř. v kate­go­rii cel­kem: 2. v H10, poř. v KP: 1. v H10) Jan­čík Voj­těch 5,7. (2.D10, 2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 5, 14. (3.H8, 2.H8) Hof­f­mann Jiří 4, 21. (9.H10, 7.H10) Suchý David 4, 26. (12.H10, 9.H10) Sed­lá­ček Ště­pán 3, 32.Hen­drych­o­vá Tere­za *) 3, 37. (18.H10, 15.H10) Bouda Ondřej 2,5, 40. (19.H10, 16.H10) Trh­lík Mar­tin 2, 43. (21.H10, 18.H10) Steh­lík Rudolf 2. *) Terez­ka bohu­žel hrá­la špat­ný tur­naj (měla […]

Krajský přebor mládeže v online šachu

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v onli­ne šachu bude pro­bí­hat kaž­dou sobo­tu od 17:00 od 6.3.2021 do 10.4.2021 (6 násle­du­jí­cích sobot). Pře­bor se hra­je jako ote­vře­ný pře­bor Plzeň­ské­ho kra­je, a to ve dvou kate­go­ri­ích: star­ší (2003 – 2010) a mlad­ší (2011 a mlad­ší). Při­hlá­sit se tak může kdo­ko­liv spl­ňu­jí­cí věko­vé pod­mín­ky, hrá­či mimo Plzeň­ský kraj hrát mohou, nebu­dou však zapo­čí­tá­vá­ní do pořa­dí KP. Každý […]

Únorový král západu 4

Úno­ro­vý král zápa­du 4 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl v sobo­tu 27. 2. 2021, podrob­né výsled­ky a koneč­né pořa­dí najde­te v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/p3T98z55. Naše pra­vi­del­né sobot­ní tur­na­je mlá­de­že O krá­le zápa­du kon­čí, děku­je­me všem za zájem, skvě­lou účast u za féro­vou hru!  V sobot­ním pod­ve­če­ru ale o oblí­be­né onli­ne tur­na­je nepři­jde­te, od příští­ho týd­ne star­tu­je seri­ál tur­na­jů Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v onli­ne šachu, který […]

Únorový král západu 3

Úno­ro­vý král zápa­du 3 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl v sobo­tu 20. 2. 2021, podrob­né výsled­ky a prů­běž­né pořa­dí najde­te v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/FfMEhjty. 4. závě­reč­ný tur­naj Úno­ro­vé­ho krá­le zápa­du se bude hrát příští sobo­tu 27. 2. 2021 od 16:00 hod, hlá­sit se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/p3T98z55. Těší­me se Vaši boha­tou účast!

Únorový král západu 2

Úno­ro­vý král zápa­du 2 pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň a Soko­lem Kla­to­vy pro­bě­hl v sobo­tu 13. 2. 2021, podrob­né výsled­ky a prů­běž­né pořa­dí najde­te v pří­lo­ze a na https://lichess.org/swiss/ETQnfs9N. 3. tur­naj Úno­ro­vé­ho krá­le zápa­du se bude hrát příští sobo­tu 20. 2. 2021 od 16:00 hod, hlá­sit se může­te již nyní na https://lichess.org/swiss/FfMEhjty. Těší­me se Vaši boha­tou účast!