Mistrovství České republiky mládeže

Kou­ty nad Des­nou 22. – 29. 6. 2021 Letoš­ní Mis­trov­ství ČR mlá­de­že se kona­lo na tra­dič­ním mís­tě – v Kou­tech nad Des­nou v Jese­ní­kách, netra­dič­ně ale až kon­cem červ­na, což dalo mož­nost k výle­tům po zají­ma­vos­tech v oko­lí. Náš klub ŠK 64 Plzeň měl troj­ná­sob­né zastou­pe­ní v mis­trov­ských tur­na­jích – Marek Janouš bojo­val v kate­go­rii H14, Míša Mare­šo­vá hrá­la mezi děv­ča­ty do 16 let […]

Krajský přebor mládeže do 16 let

Kla­to­vy, 19. - 20. 6. 2021 Po dlou­hé době prv­ní setká­ní šacho­vé mlá­de­že Plzeň­ské­ho kra­je se kona­lo v Kla­to­vech a hned šlo o titu­ly kraj­ských pře­bor­ní­ků v kate­go­ri­ích mlá­de­že do 16 let a také o postu­py na pod­zim­ní Mis­trov­ství Čech mlá­de­že. Ter­mín a tro­pic­ké poča­sí ten­to­krá­te letos koná­ní nej­dů­le­ži­těj­ší kraj­ské­ho tur­na­je mlá­de­že moc nepřá­lo, bohu­žel i z naše­ho klu­bu byla účast slab­ší. Jako prv­ní dohrál turnaj […]

Čtrnáctí v republice!

Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků, Pra­ha 11. - 13. 6. 2021 Po dlou­hé době se šachis­té zase sešli pří­mo u šachov­nic a to hned u Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky druž­stev mlad­ších žáků. Hrá­lo se v luxus­ním praž­ském hote­lu Don Gio­van­ni a na nej­vyš­ší akci mlad­ších žáků nechy­bě­lo naše druž­stvo! Sesta­va bez pomo­ci hos­ta Hynek Blud­ský, Vít Blud­ský, Voj­těch Jan­čík, Deni­sa Mare­šo­vá, Jan […]

Nedělní turnaje na Lichess (8) + celkové výsledky

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 8 onli­ne na lichess.org 13. 6. 2021, https://lichess.org/swiss/9dwN1Lww 1.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 5,5, 2.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 5,5, 3.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 5, 4.Musil Voj­těch (Voj­tik­Musil) 4, 5.Drob­ný Anto­nín (TonDa_D) 3,5, 6.Ngu­yen Vik­tor (Viktor_Nguyen) 2,5, 7.Kout­ný David (Scu­tiDK) 2, 8.Drob­ný Mar­tin (Mar­tin­Drob­ny) 0,5. Stá­le skvě­lá účast, za což pat­ří všem vel­ká pochvala!

Mistrovství ČR družstev mladších žáků

Hra­je se koneč­ně naži­vo, od 11. do 13. 6. 2021, sesta­va ŠK 64 Plzeň je: 1.Blud­ský Hynek, 2.Blud­ský Vít, 3.Jan­čík Voj­těch, 4.Mare­šo­vá Deni­sa, 5.Mach Jan, 6.Hof­f­mann Jiří. Mezi 28 druž­stvy je náš tým nasa­zen jako č.16, tak­že na začát­ku dru­hé polo­vi­ny star­tov­ní­ho pole, cílem je umís­tě­ní do 13.místa, při dob­ré kon­ste­la­ci na desít­ky. Drž­te našim bor­cům pal­ce, výsled­ky můžete […]

Nedělní turnaje na Lichess (7)

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 7 onli­ne na lichess.org 6. 6. 2021, https://lichess.org/swiss/G6VBfRDv 1.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 6, 2.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 5, 3.Ngu­yen Vik­tor (Viktor_Nguyen) 4, 4.Sinel­ni­kov Ště­pán  (andrey3421) 4, 5.Horá­ko­vá Kate­ři­na (Kat­kaH) 4, 6.Weissko­pf Jan  (Hon­za­Weissko­pf) 3,5, 7.Čihák Miku­láš  (Miki­Ci­hak) 3, 8.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 3, 9.Kout­ný David (Scu­tiDK) 3, 10.Baud­ry Timo­thy (Timothy007) 2,5, 11.Čihák Maty­áš  (Maty­Ci­hak) 2,5, 12.Kotrc Lukáš […]

Turnaje KM ŠSPK (3)

Dopo­led­ní tur­naj 3 Lichess, 30. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/8E3druNI 1.Lang­ma­jer Jan 6, 3.Bernt The­o­dor 5 (13 hrá­čů). Odpo­led­ní tur­naj 3 Lichess, 30. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/iQLxU4GS 1.Janouš Marek 6, 2.Šeter­le Matěj 6, 3.Mame­tev Artem 5 (17 hráčů).

Nedělní turnaje na Lichess (6)

Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 6 onli­ne na lichess.org 30. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/aK5WHIsB 1.Sinel­ni­kov Ště­pán  (andrey3421) 7, 2.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 5, 3.Musil Voj­těch (Voj­tik­Musil) 4,5, 4.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 4, 5.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 4, 6.Steh­lík Rudolf  (Steh­li­kr) 3,5, 7.Horá­ko­vá Kate­ři­na (Kat­kaH) 3,5, 8.Ngu­yen Vik­tor (Viktor_Nguyen) 3,5, 9.Baud­ry Timo­thy (Timothy007) 3,5, 10.Čihák Maty­áš  (Maty­Ci­hak) 1,5, 11.Kout­ný David (Scu­tiDK) 1,5, 12.Kotrc Lukáš […]

Přátelský zápas družstev mládeže v online šachu ŠK 64 Plzeň vs. Výběr Karlovarského kraje

byl ode­hrán v sobo­tu 29. 5. 2021. Hrá­lo se na 15 šachov­ni­cích kaž­dý dvě par­tie rapid tem­pem 15 min + 5 s/tah. Ačko­li jsme na přá­ní sou­pe­řů vyne­cha­li nej­lep­ší tři naše mlá­dež­ní­ky Mar­ka Janou­še, Arte­ma Mame­te­va a Matě­je Šeter­le­ho, zápas skon­čil naším pře­svěd­či­vým vítěz­stvím 20 : 10. Vel­ká pochva­la a podě­ko­vá­ní  všem pat­ří našim repre­zen­tan­tům, kte­ří úspěš­ně háji­li bar­vy ŠK 64 Plzeň!! Výsled­ky jed­not­liv­ců: 1.Jan […]

Nedělní turnaje na Lichess (5)

Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 5 onli­ne na lichess.org 23. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/JISNeeSa 1.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6, 2.Lang­ma­jer Jan (hon­za­sis) 5, 3.Bernt The­o­dor (The­o­Bernt) 3, 4.Jan­čík Voj­těch (Voj­ta­Jan­cik) 3, 4. 5. 5.Kuchta Ště­pán (Ste­­pan-Kuchta) 2,5, 6.Houš­ka Mar­tin (HouskaMartin22) 2,5, 7.Hodl Voj­těch (KrBoV) 2. Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 5 onli­ne na lichess.org 23. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/r1VlreoP 1.Hon­cha­rov Makar (Maki­Hon­cha­rov) 6,5, 2.Trh­lík Mar­tin (Mar­tin­Trh­lik) 5,5, 3.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 5, 4.Steh­lík Rudolf (Steh­li­kr) 4,5, 5.Hof­f­mann Jan (Rikous) 4,5, 6.Kužel Denis (Den­da­Ku­zel) […]

Turnaje KM ŠSPK (1, 2)

Dopo­led­ní tur­naj 1 Lichess, 15. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/8E3druNI 6.Mame­tev Artem 4,5, 10.Bernt The­o­dor 4, 15.Mores Anto­nín 3,5, 17.Suchý David 3, 25.Steh­lík Rudolf 1,5, 27.Hen­drych­o­vá Tere­za 1. Odpo­led­ní tur­naj 1 Lichess, 15. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/bR5r2tI2 2.Janouš Marek 5,5, 3.Lang­ma­jer Jan 5,5, 11.Moj­dl David 4, 12.Bernt The­o­dor 4, 18.Jan­čík Voj­těch 3,5, 21.Kuchta Ště­pán 3, 24.Kře­no­vá Natá­lie 3, 31.Kuchta Lukáš 2. Dopo­led­ní tur­naj 2 Lichess, 22. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/i5IYPLTK 12.Bernt The­o­dor 4, Odpo­led­ní tur­naj 2 Lichess, […]

Nedělní turnaje na Lichess (4)

Kon­t­rol­ní tur­naj mlá­de­že ŠK 64 Plzeň č. 4 onli­ne na lichess.org 16. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/WC8OA2lE 1.Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) 6,5, 2.Šeter­le Matěj (Mate­o­E­gr­son) 6,5, 3.Jan­čík Voj­těch (Voj­ta­Jan­cik) 5, 4.Bernt The­o­dor (The­o­Bernt) 4, 5. 5.Lang­ma­jer Jan (hon­za­sis) 4, 6.Les Jiří (Jiri_Les) 3, 7.Houš­ka Filip (Filip_Houska11) 3, 8.Houš­ka Mar­tin (HouskaMartin22) 2, 10.Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na (Kate­ri­na­Ste­pa­nyshyn) 1. Šacho­vý tur­naj pro začí­na­jí­cí č. 4 onli­ne na lichess.org 16. 5. 2021, https://lichess.org/swiss/TNZCwVqw 1.Hof­f­mann Jiří (Chlu­pik) 6,5, 2.Steh­lík Rudolf (Steh­li­kr) 6, 3.Hen­drych­o­vá Tere­za (Ter­­ka-3107) 5, 4.Sinel­ni­kov […]