Letní šachový tábor Hřebečníky 2022

Zve­me vás všech­ny na Let­ní šacho­vý tábor Hře­beč­ní­ky 2022, kte­rý se (dou­fej­me) bude konat ve dnech 30. 7. – 6. 8. 2022. Zájem­ci nevá­hej­te a posí­lej­te při­hláš­ky nebo si ale­spoň před­běž­ně rezer­vuj­te mís­ta. Počet míst je ome­zen, v pří­pa­dě vyš­ší­ho počtu zájem­ců bude roz­ho­do­vat datum při­hláš­ky či rezer­va­ce. Podrob­né infor­ma­ce na strán­ce https://www.sk64.cz/tabor/ a v příloze.

Šachové kroužky 2021/22 - aktualizováno 26. 1. 2022

Před­běž­ný seznam šacho­vých krouž­ků v Plzni ve škol­ním roce 2021/22, bude prů­běž­ně dopl­ňo­vá­no:   kde čas zamě­ře­ní tre­nér pon­dě­lí ZŠ Mar­ti­na Luthe­ra Škol­ní nám. 1, Plzeň 14:00-15:00 začá­teč­ní­ci Petr Herejk leták   Hotel Lions Zbo­rov­ská 85 15:30-16:30 začá­teč­ní­ci střed­ně pokro­či­lí Herejk, Lang­ma­je­ro­vá leták   Hotel Lions Zbo­rov­ská 85 16:30-18:30 pokro­či­lí Petr Herejk leták úte­rý Hotel Lions Zbo­rov­ská 85 15:00-16:00 začátečníci […]

Extraliga a 1.liga družstev mládeže

Extra­li­ga druž­stev mlá­de­že V sobo­tu 15. 1. 2022 naše A-druž­stvo ode­hrá­lo v Pra­ze na Koby­li­sích 6. a 7. kolo Extra­li­gy mlá­de­že, sku­pi­ny západ. V dopo­led­ním utká­ní jsme se střet­li s domá­cí­mi Koby­li­sy. Zápas dlou­ho vyrov­na­ný, po remí­ze Adri­a­ny Mál­ko­vé (5.) se ale bohu­žel všech­ny par­tie oto­či­ly v začí­na­jí­cích časo­vých tís­ních v náš nepro­spěch, a nuce­ni byli kapi­tu­lo­vat Lukáš Hejsek (2.), Hon­za Lang­ma­jer (3.), Artem Mame­tev (4.), poslé­ze i Marek […]

3. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu

8. 1. 2022 Kla­to­vy Tur­naj mlad­ších 3.(2.v H10) Hon­cha­rov Makar 5, 15.(6.v H10) Tirb Ale­xej 3, 16.(7.v H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 19.(9.v H8) Jan­čík Matěj 1. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr604234.aspx?lan=5&art=1&rd=7. Tur­naj star­ších 2.(1.Open) Mame­tev Artem 6, 10.(2.H12) Jan­čík Voj­těch 4, 11.(3.Open) Kuchta Ště­pán 4, 29.(7.H14) Kuchta Lukáš 2. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr604236.aspx?lan=5&art=1&rd=7.

Novoroční turnaj mládeže

1.1.2022 od 17:00 hrá­no onli­ne 7 kol 2 x 10 min. + 3 s/tah. Váňa Jan (jonvon640) ŠK Tachov 5,5 20,5 Mame­tev Artem (Artem­Ma­me­tev) ŠK 64 Plzeň 5 21,5 Rou­bal Maty­áš (Kun523) ŠK Kla­to­vy 5 20,0 Blud­ský Hynek (Hynek2010) ŠK 64 Plzeň 5 17,0 Bukvaj Jan (Jan279) ŠK Kla­to­vy 4,5 16,5 Bud­ský Vít (Vitek2010) ŠK 64 Plzeň 4 14,0 […]

Výsledky Vánočního seriálu online turnajů mládeže

Seri­ál tur­na­jů Vánoč­ní král zápa­du pořá­da­ný naším Šacho­vým klu­bem 64 Plzeň měl pět tur­na­jů hra­ných v pra­cov­ních dnech Vánoč­ních prázd­nin švý­car­ským sys­té­mem 2 x 10 min. + 5 s/tah. Ve čtyřech tur­na­jích vyhrál Marek Janouš, jeden­krát se z výhry rado­val Artem Mame­tev. Oba také obsa­di­li prv­ní dvě mís­ta v koneč­ném pořa­dí kate­go­rie H18 (1.Marek Janouš 17,5, 2.Artem Mame­tev 16,5, 3.Jan Langmajer […]

Vánoční seriál online turnajů mládeže

Pro mlá­dež (2003 a ml.) jsme o vánoč­ních svát­cích při­pra­vi­li Vánoč­ní seri­ál onli­ne tur­na­jů mlá­de­že. Bude se hrát 5 tur­na­jů švý­car­ským sys­té­mem na 10 min. + 3 s/tah, a to ve dnech 23.12., 27.12., 28.12., 29.12. a 30.12. vždy dopo­led­ne od 10,00. Vyhla­šo­vá­ny budou kate­go­rie chlap­ci do 18 let (2003 – 2010), dív­ky do 18 let (2003 – 2010), chlap­ci do 10 let (2011 […]

2. turnaj Klatovské věže

Plzeň-Let­­ná 11.12.2021 Mlad­ší: 1.Hon­cha­rov Makar 7 (ze 7! skvě­lé vel­ká gra­tu­la­ce!), 8.Sinel­ni­kov Ste­pan 4, 12.Kužel Filip 3,5, 16.Tirb Ale­xej 3. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr598060.aspx?lan=5&art=1&rd=7. Star­ší: 4.Tolar Ben 4, 7.Kužel Denis 3, 8.Urvál­ko­vá Ema 3. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr598061.aspx?lan=5&art=1&rd=7.

Mezinárodní rapid turnaj

v rám­ci Čes­­ko-němec­­ké­­ho víken­du, onli­ne 11. 12. 2021 Pořa­dí našich hrá­čů: 3.Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 9.Mame­tev Artem 4, 21.Mare­šo­vá Deni­sa 3, 21.Hon­cha­rov Makar 1,5. Podrob­né výsled­ky na https://lichess.org/swiss/Id8hgWkT.

Extraliga a 1.liga družstev mládeže

Extra­li­ga druž­stev mlá­de­že Páté kolo nej­vyš­ší mlá­dež­nic­ké sou­tě­že, Extra­li­ga mlá­de­že, se hrá­lo v sobo­tu 4. 12. 2021. Naše druž­stvo ŠK 64 Plzeň i v době koro­na­vi­ro­vých potí­ží odje­lo na zápas do Čes­kých Budě­jo­vic v plné sesta­vě, za což pat­ří všem hrá­čům vel­ký dík. Vel­ké podě­ko­vá­ní rov­něž pat­ří řidi­čům Mila­nu Mál­ko­vi a Jana Lang­ma­je­ro­vé, kte­ří bez­peč­ně druž­stvo dopra­vi­li do Budě­jo­vic i v obtíž­ných zim­ních podmínkách. […]

Plzeňská šachová liga 2021/22 - 3. kvalifikace

Výsled­ky Chess-Results - https://chess-results.com/tnr595366.aspx?lan=5 Koneč­né výsled­ky 3. tur­na­je PŠL: 1.Zelenka Tomáš (TJ Košut­ka Plzeň) 7, 2.Dach Kris­ti­an (21. ZŠ) 6, 3.Hon­cha­rov Makar (17. ZŠ) 5, 4.Trh­lík Mar­tin (ZŠ Bole­vec­ká) 5, 5.Šneberk Vít (21. ZŠ) 4,5, 6.Bursa Áron (31. ZŠ) 4, 7.Garay Jakub (ZŠ Zbůch) 4, 8.Mareš Jakub (13. ZŠ) 4, 9.Kužel Denis (20. ZŠ) 4, 10.Holý Maxi­mi­li­án (18. ZŠ) […]