Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 4

Ampér 4 — Klatovy 26.1.2019

Turnaj starších

2. (1.H14) Lang­ma­jer Jan 5½ (do ELO rapid +40)​, 3. (2.H12) Janouš Marek 5½ (-22)​, 4. (3.H12) Mame­tev Artem 5 (-1), 8. (4.H14) Les Jiří 4½​ (+25), 9. (1.OD) Lang­ma­je­ro­vá Jana 4½ (+14)​, 17. (3.D12) Šafá­řo­vá Anna Marie 4 (+29), 19. (5.H12) Urbá­nek Lukáš 4 (+15), 26. (7.H12) Novák Ondřej 3 (-17), 27. (8.H12) Urbá­nek Voj­těch 3 (-11), 31. (2.OD) Šafá­řo­vá Mag­da­lé­na 3 ‑15), 34. (1.D14) Suchá Eliš­ka 2 (-1), 38. (5.D12) Kře­no­vá Natá­lie 2 (-13), 39. (14.H12) Kuchta Ště­pán 2 (-49).

http://chess-results.com/tnr410066.aspx?lan=5

Turnaj mladších

9. (1.H8) Suchý David 4 (+15), 10. (2.D10) Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 4 (+20), 16. (9.H10) Kuchta Lukáš 3 (-22).

http://chess-results.com/tnr410065.aspx?lan=5

Cel­kem tedy v kate­go­ri­ích 4 prv­ní mís­ta, 3 dru­há a 2 tře­tí mís­ta. Skvě­lá prá­ce!

V prů­běž­ném pořa­dí seri­á­lu tur­na­jů KP mlá­de­že v rapid šachu je v kate­go­rii D8 Deni­sa Mare­šo­vá na 3. mís­tě, v D10 Káťa Ste­pa­nyshyn s 57 body vede a již nemů­že být přes­ti­že­na! V kate­go­rii D12 je Anič­ka Šafá­řo­vá s 30 body (ze tří tur­na­jů) na 4. mís­tě a Natál­ka Kře­no­vá s 24 body na 5. mís­tě. Mezi děv­ča­ty do 14 let vede Eliš­ka Suchá s 30 body (za dva zapo­čí­ta­né tur­na­je), Míša Mare­šo­vá je s 15 body na 3. mís­tě. V Open tur­na­ji děv­čat je již jas­nou vítězkou s plným počtem 60 bodů Jana Lang­ma­je­ro­vá, dru­há je 34 body Mag­da­le­na Šafá­řo­vá a tře­tí s 12 body Eva Trej­ba­lo­vá.

V kate­go­ri­ích chlap­ců do 8 let je David Suchý s 30 body na 3.místě (Rud­la Steh­lík s 10 body na 4.místě), ale má pou­ze dva zapo­čí­ta­né tur­na­je, tak­že má šan­ci v pří­pa­dě úspě­chu na zbý­va­jí­cích dvou tur­na­jích kate­go­rii dokon­ce vyhrát. V nabi­té kon­ku­ren­ci H10 je Hynek Blud­ský s 29 body za tři tur­na­je na prů­běž­ném 6.místě, Vít Blud­ský s 22 body na 7.místě, oba mají šan­ci se v násle­du­jí­cích dvou tur­na­jích posu­nout na medai­lo­vé pozi­ce. V H12 jas­né vede­ní drží s 57 body Marek Janouš, dru­hý je se 42 body Artem Mame­tev a čtvr­tý s 27 body Ondřej Novák. V kate­go­rii H14 vede se 47 body Jan Lang­ma­jer, Jir­ka Les je s 24 body na 6.místě.

Fotogalerie