Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 6. turnaj

Nepo­muk 14. 5. 2022 Šes­té­ho závě­reč­né­ho tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku 14. 5. 2022 se zúčast­ni­la skrom­něj­ší výpra­va hrá­čů ŠK 64 Plzeň. V tur­na­ji mlad­ších potvr­dil Makar Hon­cha­rov svo­ji str­mě stou­pa­jí­cí výko­nost a zis­kem 6,5 bodu celý tur­naj vyhrál, samo­zřej­mě vyhrál i kate­go­rii chlap­ců do 10 let). Do prv­ní desít­ky cel­ko­vě a na 5.místo v H8 se zis­kem 4 bodů dostal Vác­lav Kou­tec­ký, stejný […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 5.turnaj

Páté pokra­čo­vá­ní seri­á­lu KP mlá­de­že v rapi­du se kona­lo v sobo­tu 30. 5. 2022 ten­to­krá­te v Kaz­ně­jo­vě. Výpra­va ŠK 64 Plzeň byla ten­to­krá­te počet­ně slab­ší, nicmé­ně zla­to bylo! Makar Hon­cha­rov si v tur­na­ji mlad­ších počí­nal napros­to suve­rén­ně, tur­naj vyhrál zis­kem 7 bodů ze 7 mož­ných a samo­zřej­mě vyhrál také kate­go­rii chlap­ců do 10 let. Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 9. (a 4.v kate­go­rii H8) Vác­lav Koutecký, […]

4. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu

Tur­naj mlad­ších 1.(1.H10) Hon­cha­rov Makar 6,5, 14.(4.H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr612574.aspx?lan=5&art=1. Tur­naj star­ších 1.(1.v Ope­nu dívek) Mare­šo­vá Micha­e­la 5,5, 17.(2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4, 31.(5.D14) Urvál­ko­vá Ema 2, 35.(10.H12) Švam­berk Ivo 1. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr612573.aspx?lan=5&art=1. Hrá­či naše­ho klu­bu tak sta­nu­li na nej­vyš­ším stup­ni v obou tur­na­jích. Míše i Maka­ro­vi vel­ká gra­tu­la­ce! Věřím, že na […]

3. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu

8. 1. 2022 Kla­to­vy Tur­naj mlad­ších 3.(2.v H10) Hon­cha­rov Makar 5, 15.(6.v H10) Tirb Ale­xej 3, 16.(7.v H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 19.(9.v H8) Jan­čík Matěj 1. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr604234.aspx?lan=5&art=1&rd=7. Tur­naj star­ších 2.(1.Open) Mame­tev Artem 6, 10.(2.H12) Jan­čík Voj­těch 4, 11.(3.Open) Kuchta Ště­pán 4, 29.(7.H14) Kuchta Lukáš 2. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr604236.aspx?lan=5&art=1&rd=7.

5 medailí z 2. turnaje KP mládeže v rapid šachu

V sobo­tu 27. lis­to­pa­du uspo­řá­dal Šacho­vý klub 64 Plzeň v nové Soko­lov­ně v Plzni-Lho­­tě 2. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu. I přes nepří­z­ni­vou situ­a­ci se na star­tu sešlo 40 mla­dých šachis­tů. V kate­go­rii mlad­ších se nej­lé­pe daři­lo Eliš­ce Janouš­ko­vé (ŠK Líně) se zis­kem 7 bodů ze 7 par­tií. S odstu­pem 1,5 bodu na stří­br­né pozi­ci skon­čil Jiří Ježek (TJ Sokol Plzeň-Let­­ná, 5,5 bodu) a bronz si odve­zl Daniel Kre­u­zman (ŠK Sokol Klatovy, […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 1

25. 9. 2021, Dlou­hý Újezd Do Dlou­hé­ho Újezda dlou­há je ces­ta. To si asi řek­la vět­ši­na našich hrá­čů, pro­to­že se v tur­na­ji před­sta­vi­lo pou­ze 7 našich bor­ců (4 v tur­na­ji mlad­ších, 3 v tur­na­ji star­ších). V tur­na­ji star­ších 1. mís­to v kate­go­rii open vybo­jo­va­la Micha­e­la Mare­šo­vá, cel­ko­vě v tur­na­ji s 5 body na 3.místě. Voj­ta Jan­čík vybo­jo­val 4 body, cel­ko­vě uhrál pěk­né 8.místo a v kate­go­rii H12 skon­čil dru­hý a Deni­sa Mare­šo­vá byla […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 5

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 5. tur­naj, 29. 2. 2020 Sta­rý Klí­čov Tur­naj mlad­ších 4.(2.D10) Deni­sa Mare­šo­vá 5, 7.(3.H10) Voj­těch Jan­čík 4 Tur­naj star­ších 7.(1.Open D) Mare­šo­vá Micha­e­la 4½, 8.(3.H14) Mame­tev Artem 4½, 13.(6.H14) Les Jiří 4½, 19.(5.H12) Urbá­nek Voj­těch 4, 22.(2.D14) Kře­no­vá Natá­lie 4, 25.(8.H14) Kuchta Ště­pán 3½, 28.(6.Open) Hodl Voj­těch 3, 30.(10.H12) Urbá­nek Lukáš 3, 35.(3.D12) Stepanyshyn […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 4

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 4. tur­naj, 25. 1. 2020 Kla­to­vy Tur­naj mlad­ších V tur­na­ji mlad­ších vyhrál se 6,5 body Hynek Blud­ský o půl bodu před Víťou Blud­ským, tře­tí s 5 body skon­čil Voj­těch Jan­čík, stej­né pořa­dí bylo i v kate­go­rii H10. Deni­sa Mare­šo­vá obsa­di­la se 4,5 body cel­ko­vé 8.místo, což sta­či­lo k výhře v kate­go­rii D10. 1.(1.H10) Hynek Blud­ský 6,5, 2.(2.H10) Vít Blud­ský 6, 3.(3.H10) Vojtěch […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 3

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 3. tur­naj, 14. 12. 2019 Plzeň Tur­naj mlad­ších 1. (1.H10) Blud­ský Hynek 6,5, 2. (2.H10) Blud­ský Vít 6,5, … 5. (5.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5. Tur­naj star­ších 1. (1.H14) Janouš Marek 6, 10. (5.H14) Les Jiří 5, 21. (6.H12) Urbá­nek Lukáš 4, 26. (8.H12) Novák Ondřej 3,5, 37. (9.H12) Urbá­nek Voj­těch 3,5, 29. (1.D14) […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 2

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 2. tur­naj, 23. 11. 2019 Tachov Dru­hé pokra­čo­vá­ní seri­á­lu tur­na­jů Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že se kona­lo v Tacho­vě. Orga­ni­za­ce kata­stro­fál­ní: zača­lo se se 45minutovým zpož­dě­ním, posled­ní dvě šachov­ni­ce hrá­ly „nasto­já­ka“ (neby­ly židle), per­ma­nent­ní hluk v míst­nos­ti a aby toho neby­lo málo: výsled­ky se obje­vi­ly na ches­sre­sults až 3,5 dne po skon­če­ní…  V tur­na­ji mlad­ších kra­lo­val Hynek Bludský, […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 1

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 1. tur­naj, 12. 10. 2019 Nepo­muk Úvod­ní tur­naj seri­á­lu KP mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku se zúčast­ni­lo 15 hrá­čů ŠK64 Plzeň a čle­nů tré­nin­ko­vých sku­pin. Cel­ko­vá bilan­ce pod­le kate­go­rií: 2 prv­ní mís­ta (Míša Mare­šo­vá a Anič­ka Šafá­řo­vá), 2 dru­há a 4 tře­tí mís­ta. Gra­tu­la­ce všem „medai­lis­tům“ a podě­ko­vá­ní všem za repre­zen­ta­ci. Dou­fám jen, že se dal­ších tur­na­jů zúčast­ní více našich hrá­čů především […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 6

6. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že, Kaz­ně­jov 27. 4. 2019 Tur­naj star­ších 2. (2.H14) Lang­ma­jer Jan 6 (-2 do rapid elo), 3. (1.OD) Lang­ma­je­ro­vá Jana 5½​ (+52), 4. (1.D14) Mare­šo­vá Micha­e­la 5½​ (+17), 11. (2.H12) Mame­tev Artem 4½​ (-34), 21. (6.H12) Novák Ondřej 3½​ (+13), 23. (7.H12) Urbá­nek Voj­těch 3½​ (+13), 24. (12.H14) Les Jiří 3½​ (-33), […]