Přeskočit na obsah

Ampér

Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 6. turnaj

Nepo­muk 14. 5. 2022 Šes­té­ho závě­reč­né­ho tur­na­je Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku 14. 5. 2022 se zúčast­ni­la skrom­něj­ší výpra­va hrá­čů ŠK 64 Plzeň. V tur­na­ji mlad­ších potvr­dil Makar Hon­cha­rov svo­ji str­mě stou­pa­jí­cí výko­nost a zis­kem 6,5… Číst dále »Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu – 6. turnaj

4. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu

Tur­naj mlad­ších 1.(1.H10) Hon­cha­rov Makar 6,5, 14.(4.H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr612574.aspx?lan=5&art=1. Tur­naj star­ších 1.(1.v Ope­nu dívek) Mare­šo­vá Micha­e­la 5,5, 17.(2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4, 31.(5.D14) Urvál­ko­vá Ema 2,… Číst dále »4. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu

5 medailí z 2. turnaje KP mládeže v rapid šachu

V sobo­tu 27. lis­to­pa­du uspo­řá­dal Šacho­vý klub 64 Plzeň v nové Soko­lov­ně v Plzni-Lho­­tě 2. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu. I přes nepří­z­ni­vou situ­a­ci se na star­tu sešlo 40 mla­dých šachis­tů. V kate­go­rii mlad­ších se nej­lé­pe daři­lo Eliš­ce… Číst dále »5 medai­lí z 2. tur­na­je KP mlá­de­že v rapid šachu

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 2

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 2. tur­naj, 23. 11. 2019 Tachov Dru­hé pokra­čo­vá­ní seri­á­lu tur­na­jů Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že se kona­lo v Tacho­vě. Orga­ni­za­ce kata­stro­fál­ní: zača­lo se se 45minutovým zpož­dě­ním, posled­ní dvě šachov­ni­ce… Číst dále »Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu - Ampér 2

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 1

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 1. tur­naj, 12. 10. 2019 Nepo­muk Úvod­ní tur­naj seri­á­lu KP mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku se zúčast­ni­lo 15 hrá­čů ŠK64 Plzeň a čle­nů tré­nin­ko­vých sku­pin. Cel­ko­vá bilan­ce pod­le kate­go­rií: 2 prv­ní mís­ta… Číst dále »Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu - Ampér 1