3. turnaj Krajského přeboru mládeže v rapid šachu

8. 1. 2022 Kla­to­vy Tur­naj mlad­ších 3.(2.v H10) Hon­cha­rov Makar 5, 15.(6.v H10) Tirb Ale­xej 3, 16.(7.v H10) Sinel­ni­kov Ste­pan 3, 19.(9.v H8) Jan­čík Matěj 1. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr604234.aspx?lan=5&art=1&rd=7. Tur­naj star­ších 2.(1.Open) Mame­tev Artem 6, 10.(2.H12) Jan­čík Voj­těch 4, 11.(3.Open) Kuchta Ště­pán 4, 29.(7.H14) Kuchta Lukáš 2. Podrob­né výsled­ky na http://chess-results.com/tnr604236.aspx?lan=5&art=1&rd=7.

5 medailí z 2. turnaje KP mládeže v rapid šachu

V sobo­tu 27. lis­to­pa­du uspo­řá­dal Šacho­vý klub 64 Plzeň v nové Soko­lov­ně v Plzni-Lho­­tě 2. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu. I přes nepří­z­ni­vou situ­a­ci se na star­tu sešlo 40 mla­dých šachis­tů. V kate­go­rii mlad­ších se nej­lé­pe daři­lo Eliš­ce Janouš­ko­vé (ŠK Líně) se zis­kem 7 bodů ze 7 par­tií. S odstu­pem 1,5 bodu na stří­br­né pozi­ci skon­čil Jiří Ježek (TJ Sokol Plzeň-Let­­ná, 5,5 bodu) a bronz si odve­zl Daniel Kre­u­zman (ŠK Sokol Klatovy, […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 1

25. 9. 2021, Dlou­hý Újezd Do Dlou­hé­ho Újezda dlou­há je ces­ta. To si asi řek­la vět­ši­na našich hrá­čů, pro­to­že se v tur­na­ji před­sta­vi­lo pou­ze 7 našich bor­ců (4 v tur­na­ji mlad­ších, 3 v tur­na­ji star­ších). V tur­na­ji star­ších 1. mís­to v kate­go­rii open vybo­jo­va­la Micha­e­la Mare­šo­vá, cel­ko­vě v tur­na­ji s 5 body na 3.místě. Voj­ta Jan­čík vybo­jo­val 4 body, cel­ko­vě uhrál pěk­né 8.místo a v kate­go­rii H12 skon­čil dru­hý a Deni­sa Mare­šo­vá byla […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 5

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 5. tur­naj, 29. 2. 2020 Sta­rý Klí­čov Tur­naj mlad­ších 4.(2.D10) Deni­sa Mare­šo­vá 5, 7.(3.H10) Voj­těch Jan­čík 4 Tur­naj star­ších 7.(1.Open D) Mare­šo­vá Micha­e­la 4½, 8.(3.H14) Mame­tev Artem 4½, 13.(6.H14) Les Jiří 4½, 19.(5.H12) Urbá­nek Voj­těch 4, 22.(2.D14) Kře­no­vá Natá­lie 4, 25.(8.H14) Kuchta Ště­pán 3½, 28.(6.Open) Hodl Voj­těch 3, 30.(10.H12) Urbá­nek Lukáš 3, 35.(3.D12) Stepanyshyn […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 4

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 4. tur­naj, 25. 1. 2020 Kla­to­vy Tur­naj mlad­ších V tur­na­ji mlad­ších vyhrál se 6,5 body Hynek Blud­ský o půl bodu před Víťou Blud­ským, tře­tí s 5 body skon­čil Voj­těch Jan­čík, stej­né pořa­dí bylo i v kate­go­rii H10. Deni­sa Mare­šo­vá obsa­di­la se 4,5 body cel­ko­vé 8.místo, což sta­či­lo k výhře v kate­go­rii D10. 1.(1.H10) Hynek Blud­ský 6,5, 2.(2.H10) Vít Blud­ský 6, 3.(3.H10) Vojtěch […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 3

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 3. tur­naj, 14. 12. 2019 Plzeň Tur­naj mlad­ších 1. (1.H10) Blud­ský Hynek 6,5, 2. (2.H10) Blud­ský Vít 6,5, … 5. (5.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5. Tur­naj star­ších 1. (1.H14) Janouš Marek 6, 10. (5.H14) Les Jiří 5, 21. (6.H12) Urbá­nek Lukáš 4, 26. (8.H12) Novák Ondřej 3,5, 37. (9.H12) Urbá­nek Voj­těch 3,5, 29. (1.D14) […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 2

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 2. tur­naj, 23. 11. 2019 Tachov Dru­hé pokra­čo­vá­ní seri­á­lu tur­na­jů Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že se kona­lo v Tacho­vě. Orga­ni­za­ce kata­stro­fál­ní: zača­lo se se 45minutovým zpož­dě­ním, posled­ní dvě šachov­ni­ce hrá­ly „nasto­já­ka“ (neby­ly židle), per­ma­nent­ní hluk v míst­nos­ti a aby toho neby­lo málo: výsled­ky se obje­vi­ly na ches­sre­sults až 3,5 dne po skon­če­ní…  V tur­na­ji mlad­ších kra­lo­val Hynek Bludský, […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 1

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 1. tur­naj, 12. 10. 2019 Nepo­muk Úvod­ní tur­naj seri­á­lu KP mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku se zúčast­ni­lo 15 hrá­čů ŠK64 Plzeň a čle­nů tré­nin­ko­vých sku­pin. Cel­ko­vá bilan­ce pod­le kate­go­rií: 2 prv­ní mís­ta (Míša Mare­šo­vá a Anič­ka Šafá­řo­vá), 2 dru­há a 4 tře­tí mís­ta. Gra­tu­la­ce všem „medai­lis­tům“ a podě­ko­vá­ní všem za repre­zen­ta­ci. Dou­fám jen, že se dal­ších tur­na­jů zúčast­ní více našich hrá­čů především […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 6

6. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že, Kaz­ně­jov 27. 4. 2019 Tur­naj star­ších 2. (2.H14) Lang­ma­jer Jan 6 (-2 do rapid elo), 3. (1.OD) Lang­ma­je­ro­vá Jana 5½​ (+52), 4. (1.D14) Mare­šo­vá Micha­e­la 5½​ (+17), 11. (2.H12) Mame­tev Artem 4½​ (-34), 21. (6.H12) Novák Ondřej 3½​ (+13), 23. (7.H12) Urbá­nek Voj­těch 3½​ (+13), 24. (12.H14) Les Jiří 3½​ (-33), […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 5

5.turnaj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu, Sta­rý Klí­čov, 6.4.2019 Do Staré­ho Klí­čo­va na páté pokra­čo­vá­ní Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu se vypra­vi­lo sice jen 12 hrá­čů ŠK 64 Plzeň, ale čty­ři prv­ní mís­ta v kate­go­ri­ích (Hon­za Lang­ma­jer v H14 – ten výhru v kate­go­rii umoc­nil navíc cel­ko­vým vítěz­stvím v tur­na­ji star­ších, Marek Janouš v H12, Jana Lang­ma­je­ro­vá v ope­nu dívek a největší […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 4

Ampér 4 - Kla­to­vy 26.1.2019 Tur­naj star­ších 2. (1.H14) Lang­ma­jer Jan 5½ (do ELO rapid +40)​, 3. (2.H12) Janouš Marek 5½ (-22)​, 4. (3.H12) Mame­tev Artem 5 (-1), 8. (4.H14) Les Jiří 4½​ (+25), 9. (1.OD) Lang­ma­je­ro­vá Jana 4½ (+14)​, 17. (3.D12) Šafá­řo­vá Anna Marie 4 (+29), 19. (5.H12) Urbá­nek Lukáš 4 (+15), 26. (7.H12) […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu - Ampér 3

Tur­naj star­ších 1. (1.H12) Marek Janouš 6 (do elo rapid +10), 6. (3.H12) Artem Mame­tev 5 (+14), 8. (1.OD) Jana Lang­ma­je­ro­vá 4½​ (+31), 9. (3.H14) Jan Lang­ma­jer 4½​ (-24), 12. (5.H14) Jiří Les 4 (+26), 14. (4.H12) Ondřej Novák 4 (+3) , 19. (6.H12) Voj­těch Urbá­nek 4 (+39), 20. (7.H12) Lukáš Urbá­nek 4 (+16), 31. […]