Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 3

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 3. tur­naj, 14. 12. 2019 Plzeň Tur­naj mlad­ších 1. (1.H10) Blud­ský Hynek 6,5, 2. (2.H10) Blud­ský Vít 6,5, … 5. (5.H10) Jan­čík Voj­těch 4,5. Tur­naj star­ších 1. (1.H14) Janouš Marek 6, 10. (5.H14) Les Jiří 5, 21. (6.H12) Urbá­nek Lukáš 4, 26. (8.H12) Novák Ondřej 3,5, 37. (9.H12) Urbá­nek Voj­těch 3,5, 29. (1.D14) […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 2

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 2. tur­naj, 23. 11. 2019 Tachov Dru­hé pokra­čo­vá­ní seri­á­lu tur­na­jů Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že se kona­lo v Tacho­vě. Orga­ni­za­ce kata­stro­fál­ní: zača­lo se se 45minutovým zpož­dě­ním, posled­ní dvě šachov­ni­ce hrá­ly „nasto­já­ka“ (neby­ly židle), per­ma­nent­ní hluk v míst­nos­ti a aby toho neby­lo málo: výsled­ky se obje­vi­ly na ches­sre­sults až 3,5 dne po skon­če­ní…  V tur­na­ji mlad­ších kra­lo­val Hynek […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 1

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 1. tur­naj, 12. 10. 2019 Nepo­muk Úvod­ní tur­naj seri­á­lu KP mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku se zúčast­ni­lo 15 hrá­čů ŠK64 Plzeň a čle­nů tré­nin­ko­vých sku­pin. Cel­ko­vá bilan­ce pod­le kate­go­rií: 2 prv­ní mís­ta (Míša Mare­šo­vá a Anič­ka Šafá­řo­vá), 2 dru­há a 4 tře­tí mís­ta. Gra­tu­la­ce všem „medai­lis­tům“ a podě­ko­vá­ní všem za repre­zen­ta­ci. Dou­fám jen, že se dal­ších tur­na­jů zúčast­ní více našich hrá­čů […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 6

6. tur­naj Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že, Kaz­ně­jov 27. 4. 2019 Tur­naj star­ších 2. (2.H14) Lang­ma­jer Jan 6 (-2 do rapid elo), 3. (1.OD) Lang­ma­je­ro­vá Jana 5½​ (+52), 4. (1.D14) Mare­šo­vá Micha­e­la 5½​ (+17), 11. (2.H12) Mame­tev Artem 4½​ (-34), 21. (6.H12) Novák Ondřej 3½​ (+13), 23. (7.H12) Urbá­nek Voj­těch 3½​ (+13), 24. (12.H14) Les Jiří 3½​ (-33), […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 5

5.turnaj Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu, Sta­rý Klí­čov, 6.4.2019 Do Staré­ho Klí­čo­va na páté pokra­čo­vá­ní Kraj­ské­ho pře­bo­ru mlá­de­že v rapid šachu se vypra­vi­lo sice jen 12 hrá­čů ŠK 64 Plzeň, ale čty­ři prv­ní mís­ta v kate­go­ri­ích (Hon­za Lang­ma­jer v H14 – ten výhru v kate­go­rii umoc­nil navíc cel­ko­vým vítěz­stvím v tur­na­ji star­ších, Marek Janouš v H12, Jana Lang­ma­je­ro­vá v ope­nu dívek a nej­vět­ší […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 4

Ampér 4 — Kla­to­vy 26.1.2019 Tur­naj star­ších 2. (1.H14) Lang­ma­jer Jan 5½ (do ELO rapid +40)​, 3. (2.H12) Janouš Marek 5½ (-22)​, 4. (3.H12) Mame­tev Artem 5 (-1), 8. (4.H14) Les Jiří 4½​ (+25), 9. (1.OD) Lang­ma­je­ro­vá Jana 4½ (+14)​, 17. (3.D12) Šafá­řo­vá Anna Marie 4 (+29), 19. (5.H12) Urbá­nek Lukáš 4 (+15), 26. (7.H12) […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 3

Tur­naj star­ších 1. (1.H12) Marek Janouš 6 (do elo rapid +10), 6. (3.H12) Artem Mame­tev 5 (+14), 8. (1.OD) Jana Lang­ma­je­ro­vá 4½​ (+31), 9. (3.H14) Jan Lang­ma­jer 4½​ (-24), 12. (5.H14) Jiří Les 4 (+26), 14. (4.H12) Ondřej Novák 4 (+3) , 19. (6.H12) Voj­těch Urbá­nek 4 (+39), 20. (7.H12) Lukáš Urbá­nek 4 (+16), 31. […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 2

Tur­naj mlad­ších 1. (1. v kate­go­rii H10) Blud­ský Hynek 5,5 (+89 bodů do čes­ké­ho rapi­do­vé­ho ela), 5.(5.H10) Málek Alex 4,5 (+45), 7. (7.H10) Blud­ský Vít 4 (+23), 11.(1.D10) Ste­pa­nyshyn Kate­ry­na (+36) 3,5, 12. (2.D8) Mare­šo­vá Deni­sa 3,5 (-4), 18.(3.H8) Steh­lík Rudolf (-49). Kom­plet­ní výsled­ky na Chess-Results. Tur­naj star­ších 1. (1.H12) Janouš Marek 6,5 (+26), 3. (2.H14) Lang­ma­jer […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 1

Hned v prv­ním tur­na­ji KP v rapi­du mlá­de­že v rapid šachu, kona­ném ve Dvor­ci v sobo­tu 13. 10. 2018, se našim bor­cům poměr­ně zada­ři­lo. Při­vez­li 5 prv­ních míst v kate­go­ri­ích (!!), k tomu jed­no dru­hé a čty­ři tře­tí mís­ta. Vel­ká gra­tu­la­ce všem! Tur­naj star­ších 1. (1.H12) Janouš Marek 6, 5. (3. H12) Mame­tev Artem 5, 7. (3. H14) Lang­ma­jer Jan 5, 10. (1. OPEND) Lang­ma­je­ro­vá Jana 4,5, […]

Seriál turnajů Krajského přeboru v rapid šachu (Ampér)

Hrát se bude cel­kem 6 tur­na­jů, kaž­dé­mu hrá­či se zapo­čí­tá­vá 4 nej­lep­ší tur­na­je. V kaž­dém ter­mí­nu se ode­hra­jí dva tur­na­je (mlad­ší – 2009 a mlad­ší a star­ší – 2008 a star­ší), do koneč­né­ho bodo­vá­ní se kaž­dá kate­go­rie bodu­je zvlášť, za prv­ní mís­to 15 bodů, pak 12, 10, 8, 7 atd., všich­ni zúčast­ně­ní obdr­ží ale­spoň 1 bod do cel­ko­vé­ho hod­no­ce­ní. Jed­not­li­vé kate­go­rie pro letoš­ní […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu (Ampér 6)

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, Plzeň 20.5.2018 Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapi­du dospěl do své­ho finá­le. Závě­reč­ný 6. tur­naj roz­ho­dl o koneč­ném pořa­dí KP v rapi­du a o postu­pu­jí­cích. Hrá­či naše­ho klu­bu dosáh­li řady zají­ma­vých výsled­ků: Tur­naj mlad­ších 4. (3.místo v pořa­dí H10) Urbá­nek Voj­těch 5 (+31 do rapi­do­vé­ho ratingu), 7. (5.H10) Novák Ondřej 5 (+35), 11. (8.H10) Málek Alex 4½​ […]

Krajský přebor mládeže v rapid šachu (Ampér 5)

5.turnaj Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že (Amper5), Sta­rý Klí­čov 7.4.2018 Tur­naj mlad­ších: 3. (2.H10) Novák Ondřej 5 (ELO +54) Rp1355, 7. (2.H08) Blud­ský Hynek 4½​ (+7) Rp1207, 11. (7.H10) Urbá­nek Voj­těch 4 (+24) Rp1220, 13. (9.H10) Urbá­nek Lukáš 4 (+28) Rp1158, 14. (1.D08) Mare­šo­vá Deni­sa 4 (+26) Rp1190, 16. (3.D10) Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 4 (+19) Rp1153, […]