Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 2

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 2. tur­naj, 23. 11. 2019 Tachov

Dru­hé pokra­čo­vá­ní seri­á­lu tur­na­jů Kraj­ské­ho pře­bo­ru v rapid šachu mlá­de­že se kona­lo v Tacho­vě. Orga­ni­za­ce kata­stro­fál­ní: zača­lo se se 45minutovým zpož­dě­ním, posled­ní dvě šachov­ni­ce hrá­ly „nasto­já­ka“ (neby­ly židle), per­ma­nent­ní hluk v míst­nos­ti a aby toho neby­lo málo: výsled­ky se obje­vi­ly na ches­sre­sults až 3,5 dne po skon­če­ní… 

V tur­na­ji mlad­ších kra­lo­val Hynek Blud­ský, kte­rý vybo­jo­val 7 bodů ze 7 mož­ných. Vel­ká gra­tu­la­ce. Na dru­hé mís­to se výhrou v posled­ním kole na Víťou Blud­ským dostal se 6 body člen naší tré­nin­ko­vé sku­pi­ny Voj­ta Jan­čík. Víťa Blud­ský se tou­to pro­hrou pro­pa­dl s 5 body ze dru­hé­ho mís­ta až na koneč­né čtvr­té. Stej­né umís­tě­ní dosáh­li všich­ni tři i v kate­go­rii chlap­ců do 10 let. Úspěš­ná byla i Deni­sa Mare­šo­vá, kte­rá se 4,5 body vybo­jo­va­la 8.místo (v kate­go­rii dívek do 10 let se stří­br­ným umís­tě­ním). Sym­pa­tic­ký bodo­vý zisk 4 bodů zazna­me­nal mla­dý Jakub Tomek.

Turnaj mladších

1. (1.H10) Blud­ský Hynek 7, 2. (2.H10) Jan­čík Voj­těch 6, 4. (4.H10) Blud­ský Vít 5, 8. (2.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4,5, 14. (9.H10) Tomek Jakub 4.

V tur­na­ji star­ších Marek Janouš šel do posled­ní­ho kola z prv­ní pozi­ce, bohu­žel pro­hra v posled­ním kole jej odsu­nu­la s 5,5 body na koneč­né 3. mís­to (dru­hé v kate­go­rii H14). Do prv­ní desít­ky koneč­né­ho pořa­dí se vešli ješ­tě sed­mý Artem Mame­tev (3. mís­to v H14) a Míša Mare­šo­vá (nej­lep­ší v ope­nu dívek). Ostat­ní stří­da­li svět­lé chvil­ky s těmi méně svět­lý­mi…

Turnaj starších

3. (2.H14) Janouš Marek 5,5, 7. (3.H14) Mame­tev Artem 5, 9. (1.OpenD) Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 22. (7.H12) Novák Ondřej 4, 25. (10.H14) Les Jiří 3,5, 44. (13.H12) Urbá­nek Voj­těch 2, 46. (15.H12) Tomek Daniel 2, 47. (6. D12) Ste­pa­nyshyn Kate­ry­na 2.

Kompletní výsledky na Chess-Results

mlad­šíhttp://chess-results.com/tnr492934.aspx?lan=5

star­šíhttp://chess-results.com/tnr492935.aspx?lan=5