Krajský přebor mládeže v rapid šachu — Ampér 1

Kraj­ský pře­bor mlá­de­že v rapid šachu, 1. tur­naj, 12. 10. 2019 Nepo­muk

Úvod­ní tur­naj seri­á­lu KP mlá­de­že v rapid šachu v Nepo­mu­ku se zúčast­ni­lo 15 hrá­čů ŠK64 Plzeň a čle­nů tré­nin­ko­vých sku­pin. Cel­ko­vá bilan­ce pod­le kate­go­rií: 2 prv­ní mís­ta (Míša Mare­šo­vá a Anič­ka Šafá­řo­vá), 2 dru­há a 4 tře­tí mís­ta. Gra­tu­la­ce všem „medai­lis­tům“ a podě­ko­vá­ní všem za repre­zen­ta­ci. Dou­fám jen, že se dal­ších tur­na­jů zúčast­ní více našich hrá­čů pře­de­vším v niž­ších věko­vých kate­go­ri­ích.

Turnaj starších

5. (1.OPEND) Mare­šo­vá Micha­e­la 5, 8. (3.H14) Janouš Marek 5, 13. (4.H14) Les Jiří 4½, 18. (7.H14) Mame­tev Artem 4, 21. (6.H12) Novák Ondřej 4, 24. (1.D14) Šafá­řo­vá Anna Marie 4, 25. (3.D12) Ste­pa­nyshyn Kate­ri­na 4, 28. (9.H12) Urbá­nek Voj­těch 3½, 31. (2.D14) Kře­no­vá Natá­lie 3, 44. (17.H12) Urbá­nek Lukáš 2.

Turnaj mladších

2. (2.H10) Blud­ský Hynek 6, 3. (3.H10) Blud­ský Vít 5, 7. (5.H10) Jan­čík Voj­těch 4½, 14. (3.D10) Mare­šo­vá Deni­sa 4, 24. (15.H10) Trh­lík Mar­tin 3.

Kompletní výsledky na Chess-Results

mlad­šíhttp://chess-results.com/tnr478604.aspx?lan=5&art=1
star­šíhttp://chess-results.com/tnr478603.aspx?lan=5&art=1

Fotogalerie