Krajský přebor mládeže v rapid šachu – 5.turnaj

Páté pokra­čo­vá­ní seri­á­lu KP mlá­de­že v rapi­du se kona­lo v sobo­tu 30. 5. 2022 ten­to­krá­te v Kaznějově.

Výpra­va ŠK 64 Plzeň byla ten­to­krá­te počet­ně slab­ší, nicmé­ně zla­to bylo! Makar Hon­cha­rov si v tur­na­ji mlad­ších počí­nal napros­to suve­rén­ně, tur­naj vyhrál zis­kem 7 bodů ze 7 mož­ných a samo­zřej­mě vyhrál také kate­go­rii chlap­ců do 10 let. Umís­tě­ní dal­ších našich hrá­čů: 9. (a 4.v kate­go­rii H8) Vác­lav Kou­tec­ký, 15.(5. v H10)Alexej Tirb.

V tur­na­ji star­ších si nej­lé­pe vedl Voj­těch Jan­čík, kte­rý se s 3 body umís­til na 21.místě (7. v H12). Ema Urvál­ko­vá uhrá­la také 3 body a obsa­di­la 23.místo (4. v D14) a Jakub Mareš se 2 body 31.místo (9. v H14).

Podrobné výsledky

mlad­ší: https://chess-results.com/tnr633058.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES.
star­ší: https://chess-results.com/tnr633330.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES.