Přeskočit na obsah

Finále Plzeňské šachové ligy 2022/23

V pátek 14. dub­na vyvr­cho­lil finá­lo­vým tur­na­jem 10. roč­ník Plzeň­ské šacho­vé ligy 2022/23. V uza­vře­né sku­pi­ně se utka­lo šest nej­ú­spěš­něj­ších hrá­čů letoš­ní sezó­ny o cel­ko­vé­ho vítě­ze. Tím se nako­nec stal Andriy Andru­se­vych (4,5 bodu, ŠK 64 Plzeň) před Jaku­bem Jež­kem (3,5, Sokol Plzeň-Let­ná). O bron­zu musel roz­hod­nou až armage­don, ve kte­rém byl úspěš­něj­ší Matěj Křiv­ka (3 body, Sokol Plzeň-Let­ná). Nepo­pu­lár­ní čtvr­té mís­to tak zby­lo na Micha­la Macha (3 body, Sokol Plzeň-Letná).

Open tur­naj byl jed­no­znač­nou zále­ži­tos­tí pro Tomá­še Zelen­ku (7 bodů, Plzeň Košut­ka), kte­rý tak zví­tě­zil jak cel­ko­vě, tak i v kate­go­rii mlad­ších. V té si zby­lé dvě medai­le roze­bra­li brat­ři Bej­vlo­véAnto­nín (5 bodů, Sokol Plzeň-Let­ná) stří­bro a Jiří (4,5 bodu, Sokol Plzeň-Let­ná) bronz.

kate­go­rii star­ších zví­tě­zil Vít Šne­berk (6 bodů, SK Pet­řín) před Jin­dři­chem Bene­šem (5 bodů, ŠK 64 Plzeň) a oddí­lo­vým kole­gou Kris­ti­a­nem Dachem (4,5 bodu, SK Petřín).

Na závěr byla také vyhlá­še­na nej­ú­spěš­něj­ší ško­la celé­ho roč­ní­ku, kte­rá tak zís­ka­la putov­ní pohár. Zde vítěz­ství z minu­lé­ho roku obhá­ji­la 28. Základ­ní ško­la v Plzni.

Výsledky

Finá­le – https://chess-results.com/tnr753345.aspx?lan=5
Open tur­naj – https://chess-results.com/tnr753359.aspx?lan=5

Fotogalerie